1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » EU-valrörelsens tillgänglighet – partiernas svar

EU-valrörelsens tillgänglighet – partiernas svar

maj 13, 2019 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Tillgänglig valrörelse – en fråga om demokrati på lika villkor

Valrörelsens tillgänglighet är en viktig demokratifråga! Därför bevakar Funktionsrätt Göteborg hur partierna i Göteborg arbetar för att se till att valrörelsen är tillgänglig. För andra året i rad har vi skickat ut frågor om valrörelsens tillgänglighet till partierna i Göteborg. På den här sidan kan du läsa partiernas svar.

Enligt FN:s funktionsrättskonvention ska personer med funktionsnedsättning kunna delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra. Valprocedurer och valinformation ska vara tillgängliga och användbara.

Efter riksdagsvalet 2018 rapporterade Myndigheten för Delaktighet (MfD) att en tredjedel av personer med funktionsnedsättning bara delvis kunde ta del av partiernas information. 6 % av de som svarat på MfD:s frågor kunde inte ta del av partiernas information överhuvudtaget.

Vi anser att partierna ska se till att alla, oavsett funktionalitet, ska ha lika möjlighet att ta till sig information och vara delaktiga i valrörelsen. Partierna ska ha fullt tillgängliga lokaler och information, och aktivt verka för att personer med funktionsnedsättning inte exkluderas från partiernas verksamheter.

Vad säger Göteborgs partier om valrörelsens tillgänglighet?

Den 5 april mailade vi fyra frågor om EU-valrörelsens tillgänglighet till nio partier i Göteborg. Partierna ombads besvara frågorna senast den 30 april.

Vi skickade ut en påminnelse den 23 april, och en påminnelse dagen innan sista svarsdag.

Totalt har sju av nio tillfrågade partier svarat på frågorna. Demokraterna meddelade att de inte ställer upp i EU-valet, och har därför inte lämnat några svar. Centerpartiet har inte svarat alls.

Läs och jämför

På den här sidan kan du läsa partiernas svar. Vi har inte ändrat någonting i svaren. Partierna listas i bokstavsordning under varje fråga. Längre ner kan du också läsa varje partis svar på alla frågor.

Svaren visar vad partierna säger att de ska göra. Hur det blir i verkligheten måste vi hjälpas åt att bevaka! Vi hoppas att du utifrån partiernas svar på frågorna lättare kan ställa krav på en tillgänglig valrörelse.

Om du möter otillgänglighet

Om du stöter på något som är otillgängligt i valrörelsen, är det bäst att säga det direkt till partiet om det går.

Funktionsrätt Göteborg har inte möjlighet att påverka partiernas valrörelse, men tar gärna del av exempel på hur tillgängligheten funkar i praktiken. Du kan skicka exempel på otillgänglighet till karin.green@funktionsrattgbg.se.

Funktionsrätt Göteborg kommentear partiernas svar

Här kommenterar vi partiernas svar på våra frågor. Vi påminner igen om att det är svaren på frågorna vi bedömer, inte hur valrörelsen genomförs i praktiken. Våra kommentarer handlar heller inte om vilken faktiskt funktionshinderpolitik respektive parti bedriver.

Sju partier har svarat på frågorna. Vi noterar att Centerpartiet inte har svarat alls, vilket skulle kunna tolkas som ett bristande intresse för funktionsrätt och frågan om valrörelsens tillgänglighet.

I partiernas svar finns både sådant som vi ser positivt på, och sådant som vi är kritiska till.

Tillgänglig information

Många partier berättar att man förmedlar information i flera olika format, för att den ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Till exempel anger flera partier att det går att få texter upplästa på partiets hemsida, att filmer textas och att texter finns att tillgå på lättläst. Det är bra.

Vi vill påminna om principen om universell utformning. Det är jättebra att erbjuda information i alternativa format. Men det är också väldigt viktigt att tillgänglighetsperspektivet genomsyrar den ordinarie informationen. Här kan vi tipsa partierna om den webbaserade kostnadsfria kursen ”Bli en begriplig politiker”.

Hur begrepp används

Vissa grundläggande begrepp används otydligt i partiernas svar. Det mest framträdande exemplet gäller begreppet ”tillgänglighet”.

Myndigheten för delaktighet definierar begreppet tillgänglighet som en beskrivning av hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning. När Funktionsrätt Göteborg efterlyser en tillgänglig valrörelse, menar vi alltså att alla, oavsett funktionalitet ska kunna delta i samhällslivet och politiken på lika villkor.

Vi vill också påminna om att begreppet funktionshinder syftar på hinder som skapas i den omgivande miljön. En person är inte funktionshindrad, utan blir det av till exempel otillgängliga lokaler eller otillgänglig information.

Vem antas vara valarbetare?

En del partier berättar att deras valstugor kommer att ha ramp. Det tycker vi är jättebra! Andra partier svarar att deras valstugor inte kommer att ha någon ramp. Motiveringarna handlar om att valstugan endast används för att förvara material, att mötet med väljarna framförallt sker ute på gatan. 

Svar som säger att ingen ramp behövs eftersom valstugan bara är till för att förvara material, utgår från att personer med funktionsnedsättning bara kan ha rollen som väljare. Att utgå från att partiets valarbetare inte har en funktionsnedsättning är exkluderande.

Funktionsrätt Göteborg vill uppmärksamma partierna på att personer med funktionsnedsättning också finns bland valarbetare!

Tillgängliga arrangemang

Flera partier nämner att man alltid åtminstone försöker boka tillgängliga lokaler för sina offentliga arrangemang. Dessutom anger en del partier att deras arrangemang har tillgång till hörslinga, ledsagning och teckenspråkstolk. Det är positivt!

Funktionsrätt Göteborg vill påminna om att tillgängligheten skapas före, under och efter arrangemang, och sträcker sig längre än till den fysiska tillgängligheten. Vi delar gärna med oss av våra egna Riktlinjer för tillgängliga möten. Där finns många handfasta råd för att göra möten och arrangemang tillgängliga.

Ett ord som finns i flera av partiernas svar är ”försöker”. Och det är klart att det är bra att partierna försöker säkerställa tillgängligheten. Men vi tycker inte att det är tillräckligt att försöka.

Lärdomar?

En av frågorna till partierna handlar om ifall de har dragit några lärdomar om tillgängligheten sedan förra valet. Några partier ger väldigt konkreta exempel på lärdomar. Det ser vi positivt på! Vi menar att tillgänglighet i praktiken är en konkret fråga, som kräver konkreta lösningar.

Vi uppskattar reflektionerna om vikten av att även kringarrangemang ska vara tillgängliga. En sådan reflektion utgår från att partiets egna valarbetare kan ha en funktionsnedsättning, och att de ska kunna delta i alla aktiviteter på lika villkor.

En lärdom i motsatt riktning handlar om att en ramp till valstugan skulle begränsa rörelsefriheten ute på gatan. Vi påminner återigen om att personer med funktionsnedsättning också finns bland valarbetare och ska kunna delta i valrörelsen på lika villkor.

Partiernas svar i sin helhet

Fråga 1: Tillgänglig information

Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?
Feministiskt initiativ

Vi gör lättläst. Vi gör en valfilm som teckenspråkstolkas och har tagit fram info i punktskrift.”

Kristdemokraterna

Information om EU-valet hittar du på vå hemsida https://kristdemokraterna.se/eu/ där den går att få uppläst, bilderna syntoklas. Vår eu valsfolder finns även den att få genom hemsidan och kan laddas ner som PDF och på så vis läsas med hjälpmedel. Den hittar du här: https://kristdemokraterna.se/eu/var-eu-folder/

Liberalerna

“Vi har information på lätt svenska, samt en ljudfil tillgänglig på hemsidan. Hemsidan är också formgiven så att man genom sin egna talsyntes kan få informationen uppläst.

Miljöpartiet

“Då vi främst kommer använda oss av sociala medier, samt viss tidningsannonsering så kommer information även lätt nå funktionsnedsatta med tillgång till dessa medier. I övrigt använder oss av affischering med tydliga enkla bilder och budskap. På riks hemsida går det att lyssna för den som ej kan läsa https://www.mp.se/, något vi informerar om i valstugorna samt på sociala medier. Vårt tryckta material finner man i valstugor och när vi är ute och kampanjar på andra ställen och är lättillgängligt.”

Moderaterna

“Vi finns tillgängliga via telefon, vid valstugan och via mejl för att svara på frågor och funderingar. Vi arbetar aktivt för att i möjligaste mån texta vårt digitala material. Vi försöker också använda ett enkelt språk i vårt material. Vi finns tillgängliga via telefon, mejl, sociala medier och vid valstugan för att alla ska kunna ta del av vår information utefter sina förutsättningar.”

Socialdemokraterna

“I de allmänna valen både syn och teckentolkade stora delar av vårt valmanifest. I denna valrörelse har vi begränsat med resurser men kommer givetvis att texta våra filmer såväl som att erbjuda valinformation i form av film med inlästa budskap.”

Vänsterpartiet

“Vänsterpartiet Göteborg har i detta val ingen egen tryckt eller digital valinformation utan vi använder oss helt och hållet av partiets centrala material både det digitala och tryckta. På vänsterpartiets hemsida finns all valinformation. Hemsidan är anpassad för att vara kompatibel med läsningsprogram, det finn även talande webb på hemsidan och mp3 filer för nedladdning med valinformation. På hemsidan finn även lättläst valinformation att tillgå. Det tryckta materialet har ingen särskild anpassning, det finns dock lättläst material att tillgå även i tryckt format.”

Fråga 2: Tillgängliga valstugor

Om ni har valstugor, vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?
Feministiskt initiativ

“När de är öppna finns människor som kan ge info, det finns tillgängligt material.”

Kristdemokraterna

“Vi brukar alltid använda oss av ramp med kontrastmarkering så att alla valarbetare kan komma in i valstugan. I år testar vi en ny typ av valstuga och om det behövs ramp till den kommer vi att ha det även i detta val.

Liberalerna

“Vår valstuga i Göteborg har extra breda dubbeldörrar och ramp för att alla ska kunna ta sig in och ut i valstugan.”

Miljöpartiet

“Vi har en ramp in i våra valstugor. Stugorna är ju dock rätt små så främst sker möten utanför stugorna där det finns gott om plats. För den som hör sämre kan det dock vara ett bra alternativ att kunna prata inne i valstugan.”

Moderaterna

Valstugan är endast till för förvaring av material. Den tillgänglighets anpassas inte eftersom vi möter väljarna på gatan.” 

Socialdemokraterna

“Vi har valstugor i form av containrar som egentligen bara fungerar som förråd för material och dylikt. Vårt valarbete vid valstugan sker utanför containern på öppna ytor vid tillgängliga offentliga platser.”

Vänsterpartiet

“Vår utgångspunkt när vi hyr valstugor är att de ska vara tillgängliga därför hyr vi valstugor med så liten tröskel som möjligt och kompletterar denna med en ramp vid behov. För att det inte ska bli problem med trånga dörrar så har vi en valstuga där hela fronten går att öppna upp med dubbeldörrar. Vi vet också av erfarenhet att stugorna på grund av de inte får vara för stora av tillståndskäl alltid är svåra att komma in i och svänga i om du sitter i rullstol. Därför har vi alltid ett tält utanför stugan och försöker se till att såväl valarbetare som all information finns tillgänglig i tältet.”

Fråga 3: Tillgängliga arrangemang

Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?
Feministiskt initiativ

“Tillgängligt material, den mat som medverkande behöver, syntolkning, ledsagning och tillgängliga lokaler för personer i rullstol.”

  Kristdemokraterna

  Vi bokar lokaler som inte innehåller trappor alternativt har ramp eller hiss. Vi undviker citrus och nötter på alla våra arrangemang och bokar alltid några specialkostalternativ på event där vi inte tagit in anmälningar. Inför ett evenemang kan du alltid höra av dig till oss om du har några speciella tillgänglighetskrav så gör vi vårt bästa för att tillgodose dessa. Det kan tillexempel vara om du behöver veta mer om vad som kommer hända för att kunna förbereda dig eller om du vill veta om det finns T-slinga/IR-system.”

  Liberalerna

  “De event vi anordnar har krav på sig att äga rum i tillgänglighetsanpassade lokaler. I en valrörelse så är de flesta typer av sådana event utomhus på torg.”

  Miljöpartiet

  “Se ovan. I övrigt träffar vi väljare vid olika kampanjer runtom i staden vid öppna ytor, vi ser till att inte bara vara i centrum utan ta oss ut till väljarna runtom i Göteborg i den mån vi har möjlighet.

  Vi anordnar ett par paneldebatter, då i lättillgängliga lokaler och med bra ljud. Vi försöker alltid använda teckentolk vid egna evenemang.”

  Moderaterna

  “Våra arrangemang för allmänheten kommer ske i anslutning till valstugan, det vill säga i gatumiljö. Arrangemang för medlemmar sker på vårt kansli, som är handikappsanpassat.” 

  Socialdemokraterna

  “Vi arrangerar enbart öppna möten i lokaler som är tillgänglighetsanpassade och vi ser alltid till att det finns hörslinga och ljudutrustning. Vid stora öppna möten har vi också alltid teckentolk. Därutöver arbetar vi mycket med uppsökande samtalskampanj där vi knackar dörr hemma hos folk. På så vis når vi många som av olika skäl har svårt att ta del av valinformation. På vår öppna partiexpedition kan en ta sig in både med hiss eller en trappa upp.”

  Vänsterpartiet

  “Vänsterpartiet försöker alltid planera våra större arrangemang på ett sätt som göra att de ska vara tillgängliga. Är vi inomhus så kräver vi alltid att de lokaler vi hyr är tillgänglighetsanpassade och har vi arrangemang utomhus försöker vi alltid tänka kring tillgängligheten så gott det går i förhållande till platsens utformning.”

  Fråga 4: Lärdomar

  Vilka lärdomar om tillgänglighet från arbetet under valrörelsen 2018 tar ni med er in i valrörelsen inför EU-valet 2019?
  Feministiskt initiativ

  “Vi har försökt nå ut med vårt material på olika media men många gånger frågar ingen efter det. Vi ska försöka nå ut till organisationerna mer riktat.”

  Kristdemokraterna

  “I den här valrörelsen kommer vi dubbelkolla vart handikaptoaletten ligger inte bara att den finns och dubbelkolla vilken typ av ramp lokaler har då skenor inte fungerar med alla rullstolar och kolla lutningen på rampen. Vi kommer informera talare som använder sig av bilder och presentation om att berätta vad som står eller syns på skärmen.”

  Liberalerna

  “Vikten av att ständigt bevaka tillgängligheten i både stort och smått. Föra vidare kunskap, dokumentera erfarenheter och påminna om tillgänglighetsperspektivet när det gäller såväl kommunikation som lokaler.”

  Miljöpartiet

  “Vi behöver bli bättre på att informera om att vi har anpassat informationsmaterial.”

  Moderaterna

  “Vi har diskuterat att sätta upp en ramp till valstugan, men landat i slutsatsen att det begränsar rörelsefriheten utanför och därför tagit beslut om att ej bjuda in väljare i valstugan utan endast möta dem utanför. Vi arbetar också aktivt för att få ut våra kontaktuppgifter för att väljare ska känna att de kan nå oss både via mejl, sociala medier, i person och via telefon.” 

  Socialdemokraterna

  “Att det är viktigt att tänka på att också kringarrangemang ska vara tillgänglighetsanpassade för fler. Exempelvis att studiecirklar och pubkvällar med partiföreningar inte får äga rum på ställen dit alla inte kan komma. Samt att vi är ett parti som verkligen anstränger oss för att vara där människor är, gör många besök ute i verksamheter samt bjuder in oss till föreningslivet.”

  Vänsterpartiet

  “Vi har ett ständigt utvecklingsarbete kring alla våra arrangemang och vår verksamhet där vi bland annat har med tillgängligheten som något vi alltid utvärderar. Vi kan inte peka på något särskilt vi tagit med oss från 2018 mer än att de åtgärder vi vidtog mellan valen 2014 och 2018 framförallt kring valstugornas tillgänglighet har varit bra och viktiga och något vi ska vara noga med att tänka på även in i denna valrörelse.”

  Läs varje partis svar på alla frågor

  Nedan kan du läsa varje partis svar på samtliga frågor. Klicka på flikarna för att välja det parti vars svar du vill läsa.

  1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Vi gör lättläst. Vi gör en valfilm som teckenspråkstolkas och har tagit fram info i punktskrift.

  2. Om ni har valstugor, vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: När de är öppna finns människor som kan ge info, det finns tillgängligt material.

  3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Tillgängligt material,  den mat som medverkande behöver, syntolkning, ledsagning och tillgängliga lokaler för personer i rullstol.

  4. Vilka lärdomar om tillgänglighet från arbetet under valrörelsen 2018 tar ni med er in i valrörelsen inför EU-valet 2019?

  Svar: Vi har försökt nå ut med vårt material på olika media men många gånger frågar ingen efter det. Vi ska försöka nå ut till organisationerna mer riktat.

  1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Information om EU-valet hittar du på vå hemsida https://kristdemokraterna.se/eu/ där den går att få uppläst, bilderna syntoklas. Vår eu valsfolder finns även den att få genom hemsidan och kan laddas ner som PDF och på så vis läsas med hjälpmedel. Den hittar du här: https://kristdemokraterna.se/eu/var-eu-folder/

  2. Om ni har valstugor, vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Vi brukar alltid använda oss av ramp med kontrastmarkering så att alla valarbetare kan komma in i valstugan. I år testar vi en ny typ av valstuga och om det behövs ramp till den kommer vi att ha det även i detta val.

  3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Vi bokar lokaler som inte innehåller trappor alternativt har ramp eller hiss. Vi undviker citrus och nötter på alla våra arrangemang och bokar alltid några specialkostalternativ på event där vi inte tagit in anmälningar. Inför ett evenemang kan du alltid höra av dig till oss om du har några speciella tillgänglighetskrav så gör vi vårt bästa för att tillgodose dessa. Det kan tillexempel vara om du behöver veta mer om vad som kommer hända för att kunna förbereda dig eller om du vill veta om det finns T-slinga/IR-system.

  4. Vilka lärdomar om tillgänglighet från arbetet under valrörelsen 2018 tar ni med er in i valrörelsen inför EU-valet 2019?

  Svar: I den här valrörelsen kommer vi dubbelkolla vart handikapptoaletten ligger inte bara att den finns och dubbelkolla vilken typ av ramp lokaler har då skenor inte fungerar med alla rullstolar och kolla lutningen på rampen. Vi kommer informera talare som använder sig av bilder och presentation om att berätta vad som står eller syns på skärmen.

  1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Vi har information på lätt svenska, samt en ljudfil tillgänglig på hemsidan. Hemsidan är också formgiven så att man genom sin egna talsyntes kan få informationen uppläst.

  2. Om ni har valstugor, vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Vår valstuga i Göteborg har extra breda dubbeldörrar och ramp för att alla ska kunna ta sig in och ut i valstugan.

  3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: De event vi anordnar har krav på sig att äga rum i tillgänglighetsanpassade lokaler. I en valrörelse så är de flesta typer av sådana event utomhus på torg. 

  4. Vilka lärdomar om tillgänglighet från arbetet under valrörelsen 2018 tar ni med er in i valrörelsen inför EU-valet 2019?

  Svar: Vikten av att ständigt bevaka tillgängligheten i både stort och smått. Föra vidare kunskap, dokumentera erfarenheter och påminna om tillgänglighetsperspektivet när det gäller såväl kommunikation som lokaler.

  1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Då vi främst kommer använda oss av sociala medier, samt viss tidningsannonsering så kommer information även lätt nå funktionsnedsatta med tillgång till dessa medier.

  I övrigt använder oss av affischering med tydliga enkla bilder och budskap.

  På riks hemsida går det att lyssna för den som ej kan läsa https://www.mp.se/, något vi informerar om i valstugorna samt på sociala medier.

  Vårt tryckta material finner man i valstugor och när vi är ute och kampanjar på andra ställen och är lättillgängligt.

  2. Om ni har valstugor, vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Vi har en ramp in i våra valstugor. Stugorna är ju dock rätt små så främst sker möten utanför stugorna där det finns gott om plats. För den som hör sämre kan det dock vara ett bra alternativ att kunna prata inne i valstugan.

  3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Se ovan. I övrigt träffar vi väljare vid olika kampanjer runtom i staden vid öppna ytor, vi ser till att inte bara vara i centrum utan ta oss ut till väljarna runtom i Göteborg i den mån vi har möjlighet.

  Vi anordnar ett par paneldebatter, då i lättillgängliga lokaler och med bra ljud. Vi försöker alltid använda teckentolk vid egna evenemang.

  4. Vilka lärdomar om tillgänglighet från arbetet under valrörelsen 2018 tar ni med er in i valrörelsen inför EU-valet 2019?

  Svar: Vi behöver bli bättre på att informera om att vi har anpassat informationsmaterial.

  1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Vi finns tillgängliga via telefon, vid valstugan och via mejl för att svara på frågor och funderingar. Vi arbetar aktivt för att i möjligaste mån texta vårt digitala material. Vi försöker också använda ett enkelt språk i vårt material. Vi finns tillgängliga via telefon, mejl, sociala medier och vid valstugan för att alla ska kunna ta del av vår information utefter sina förutsättningar. 

  2. Om ni har valstugor, vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Valstugan är endast till för förvaring av material. Den tillgänglighets anpassas inte eftersom vi möter väljarna på gatan. 

  3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Våra arrangemang för allmänheten kommer ske i anslutning till valstugan, det vill säga i gatumiljö. Arrangemang för medlemmar sker på vårt kansli, som är handikappsanpassat. 

  4. Vilka lärdomar om tillgänglighet från arbetet under valrörelsen 2018 tar ni med er in i valrörelsen inför EU-valet 2019?

  Svar: Vi har diskuterat att sätta upp en ramp till valstugan, men landat i slutsatsen att det begränsar rörelsefriheten utanför och därför tagit beslut om att ej bjuda in väljare i valstugan utan endast möta dem utanför. Vi arbetar också aktivt för att få ut våra kontaktuppgifter för att väljare ska känna att de kan nå oss både via mejl, sociala medier, i person och via telefon. 

  1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: I de allmänna valen både syn och teckentolkade stora delar av vårt valmanifest. I denna valrörelse har vi begränsat med resurser men kommer givetvis att texta våra filmer såväl som att erbjuda valinformation i form av film med inlästa budskap.

  2. Om ni har valstugor, vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Vi har valstugor i form av containrar som egentligen bara fungerar som förråd för material och dylikt. Vårt valarbete vid valstugan sker utanför containern på öppna ytor vid tillgängliga offentliga platser.

  3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Vi arrangerar enbart öppna möten i lokaler som är tillgänglighetsanpassade och vi ser alltid till att det finns hörslinga och ljudutrustning. Vid stora öppna möten har vi också alltid teckentolk. Därutöver arbetar vi mycket med uppsökande samtalskampanj där vi knackar dörr hemma hos folk. På så vis når vi många som av olika skäl har svårt att ta del av valinformation. På vår öppna partiexpedition kan en ta sig in både med hiss eller en trappa upp.

  4. Vilka lärdomar om tillgänglighet från arbetet under valrörelsen 2018 tar ni med er in i valrörelsen inför EU-valet 2019?

  Svar: Att det är viktigt att tänka på att också kringarrangemang ska vara tillgänglighetsanpassade för fler. Exempelvis att studiecirklar och pubkvällar med partiföreningar inte får äga rum på ställen dit alla inte kan komma. Samt att vi är ett parti som verkligen anstränger oss för att vara där människor är, gör många besök ute i verksamheter samt bjuder in oss till föreningslivet.

  1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Vänsterpartiet Göteborg har i detta val ingen egen tryckt eller digital valinformation utan vi använder oss helt och hållet av partiets centrala material både det digitala och tryckta. På vänsterpartiets hemsida finns all valinformation. Hemsidan är anpassad för att vara kompatibel med läsningsprogram, det finn även talande webb på hemsidan och mp3 filer för nedladdning med valinformation. På hemsidan finn även lättläst valinformation att tillgå. Det tryckta materialet har ingen särskild anpassning, det finns dock lättläst material att tillgå även i tryckt format.

  2. Om ni har valstugor, vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Vår utgångspunkt när vi hyr valstugor är att de ska vara tillgängliga därför hyr vi valstugor med så liten tröskel som möjligt och kompletterar denna med en ramp vid behov. För att det inte ska bli problem med trånga dörrar så har vi en valstuga där hela fronten går att öppna upp med dubbeldörrar. Vi vet också av erfarenhet att stugorna på grund av de inte får vara för stora av tillståndskäl alltid är svåra att komma in i och svänga i om du sitter i rullstol. Därför har vi alltid ett tält utanför stugan och försöker se till att såväl valarbetare som all information finns tillgänglig i tältet.

  3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

  Svar: Vänsterpartiet försöker alltid planera våra större arrangemang på ett sätt som göra att de ska vara tillgängliga. Är vi inomhus så kräver vi alltid att de lokaler vi hyr är tillgänglighetsanpassade och har vi arrangemang utomhus försöker vi alltid tänka kring tillgängligheten så gott det går i förhållande till platsens utformning.

  4. Vilka lärdomar om tillgänglighet från arbetet under valrörelsen 2018 tar ni med er in i valrörelsen inför EU-valet 2019?

  Svar: Vi har ett ständigt utvecklingsarbete kring alla våra arrangemang och vår verksamhet där vi bland annat har med tillgängligheten som något vi alltid utvärderar. Vi kan inte peka på något särskilt vi tagit med oss från 2018 mer än att de åtgärder vi vidtog mellan valen 2014 och 2018 framförallt kring valstugornas tillgänglighet har varit bra och viktiga och något vi ska vara noga med att tänka på även in i denna valrörelse.