1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

mar 24, 2023 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Den funktionsrättspolitiska rapporteringen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

Vad har hänt sen sist?

 Kommunfullmäktige den 23 februari

Protokoll från kommunfullmäktige 23 februari

Kommunfullmäktige har antagit kommunstyrelsens förslag till nya avgifter för färdtjänstresor. Det innebär att man inför en ny modell för egenavgifter för färdtjänst, som kommer att räknas om årligen baserat på SCB:s taxiindex. Ett högkostnadsskydd för färdtjänst avgifter införs också.

Ansvaret för att fastställa datum och tider för högtrafiktaxa ges till stadsmiljönämnden. Slutligen fastställs att dessa ändringar ska börja tillämpas när verksamhetens IT-system kunnat anpassa sig till den nya modellen, vilket blir tidigast från januari 2024.

I frågan om åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott så beslutade kommunfullmäktige enligt stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, D, L och KD.

Det innebär flera uppdrag till nämnder i staden, främst socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, nämnden för funktionsstöd, och äldre samt vård- och omsorgsnämnden, för att bland annat samverka i arbetet mot välfärdsbrott, jobba med att utreda felaktiga utbetalningar, och ta fram nya kontrollåtgärder mot exempelvis assistansfusk, hemvårdsbidrag och andra sociala bidrag. Även grundskolenämnden och förskolenämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med att motverka felinskrivning av elever.

LOV inom hemtjänst och daglig verksamhet

Frågan om LOV inom hemtjänst och LOV inom daglig verksamhet enligt LSS lyftes i kommunstyrelsen den 8 mars (snabbprotokoll), och blev där bordlagt till den 5 april 2023.

Därefter har bland annat GP rapporterat om en överenskommelse mellan C och de rödgröna, som innebär att de rödgröna släpper frågan. Det innebär att LOV inom hemtjänst och daglig verksamhet kommer att fortsätta tillämpas under de kommande fyra årens mandatperiod.

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Den nya stadsmiljönämnden har skapat ett färdtjänstutskott (antogs 2 februari). Vid färdtjänstutskottets sammanträde den 17 mars 2023 (protokoll) behandlades nomineringar till färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor.

Utskottet utsåg Eva Dufva (SPF), Astrid Steen (Unga Rörelsehindrade), Alireza G Alipour (SRF) och Robert Kindberg (DHR) till ledamöter i färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor, samt Lisbet Karlsdotter (Unga rörelsehindrade), Jenny Bramstång (SRF) och Lejla Selman (DHR) till ersättare.

Liseberg – Samverkansgrupp tillgänglighet

Funktionsrätt Göteborg och ett antal andra föreningar har medverkat på samverkansmöte med Liseberg kring tillgänglighet. Den stora frågan som diskuterats handlar om köföreträde och ledsagning, och det intyg som Liseberg har infört.

Föreningarna har framfört de svårigheter som medlemmar har upplevt med att få intyget signerat, och har kommit med förslag på andra lösningar, som att acceptera befintliga intyg (LSS-intyg och liknande) eller att utöka vilka som är behöriga att skriva under intyget.

På samverkansmötet den 10 mars lyftes förslaget att funktionsrättsorganisationer ska kunna intyga gästers behov av köföreträde eller ledsagning. Tyvärr har Liseberg kommit fram till att de inte kan avgöra vilka funktionsrättsorganisationer som skulle kunna hantera denna fråga, och kommer inte att tillåta denna möjlighet.

Det intyg som kommer att gälla när Liseberg öppnar för säsongen 2023 kommer alltså bara att kunna intygas av följande:

  • Sjukvården (t.ex. läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped)
  • Specialpedagog/lärare/elevassistent i särskola/förskola/skola
  • Assistansbolag

Mer information finns att hitta på Lisebergs hemsida.

En av föreningarna i samverkansgruppen, Our Normal, har i en debattartikel i GP den 18 mars föreslagit ett nationellt fritidskort för personer med funktionsnedsättning. Liseberg har också rapporterat att de är i samtal med andra nöjesparker i Sverige för att se över möjligheter till en gemensam lösning.

Samverkansgruppen kommer att ha fler möten och lyfta andra tillgänglighetsfrågor på Liseberg.

Huvudmannaskapsutredningen

Den 1 mars 2023 släpptes den statliga huvudmannaskapsutredningen, som har undersökt hur ansvaret för personlig assistans ska tas över av staten.

Utredningen föreslår att det statliga huvudmannaskapet ska träda i kraft den 1 januari 2026 och att kommunala beslut om assistans ska föras över löpande till Försäkringskassan från detta datum. Hela utredningen finns att hitta här.

Regeringens särskilda utredare Lars Lööw med flera har sammanfattat utredningen i en debattartikel i DN. HejaOlika har också sammanställt de viktigaste förslagen här.

Vad är på gång?

Kommunstyrelsen den 22 mars

Föredragningslista från kommunstyrelsen 22 mars

Göteborgs stads jämlikhetsrapport 2023 släpps. Rapporten lyfter bland annat brister i tillgång till data som gör det svårt att jämföra livsvillkor och hälsa mellan olika grupper i staden, bland annat utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Detta är ett problem som diskuteras på nationell nivå kring jämlikhetsdata – dessa uppgifter är av känslig natur och måste hanteras med försiktighet.

Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030 presenteras av stadsledningskontoret för beslut. I flera av målen i programmet lyfts personer med funktionsnedsättning fram som en särskild strategisk målgrupp för att stärka föreningsidrotten, öka den fysiska aktiviteten och göra idrottandet mer jämlikt. Programmet noterar att coronapandemin slagit särskilt hårt mot deltagandet hos personer med funktionsnedsättning och paraidrottare, och syftar till att ta igen detta medlemstapp.

Kommunfullmäktige den 23 mars

Föredragningslista från kommunfullmäktige 23 mars

Frågan om de rättighetsbaserade råden är tillbaka på kommunfullmäktiges bord. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkande från S, V och MP. Detta förslag innebär bland annat att antal ledamöter från civilsamhället ska vara 10 (utom pensionärsrådet som ska ha 15) och att ledamöterna ska vara verksamma i Göteborg men behöver inte vara folkbokförda i staden.

Den av FI väckta motionen om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder har kommit till kommunfullmäktige, där kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till ett yttrande från S, V och MP den 15 februari 2023, där de skriver att de har för avsikt att jobba vidare med frågan på andra sätt.