1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i april

Funktionsrättspolitisk bevakning i april

apr 26, 2024 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Det är ett fullspäckat nyhetsbrev denna månad, och tyvärr inte med enbart goda nyheter.

Ett urval av frågorna som diskuterats innefattar att nämnden för funktionsstöd utvärderar arbetet som rådet för funktionsstöd gjort, och beslutar att avslå möjligheten att ta in ersättare för ledamöterna.

Nämnden för funktionsstöd har också fått minskade besparingskrav tack vare kommunstyrelsens kompletteringsbudget, och har vidare en dialog med kommunfullmäktige som avsatt särskilda expansionsmedel för att bygga nya bostäder med särskild service.

I kommunstyrelsen den 10 april redovisade stadsledningskontoret ett misslyckande av efterlevnaden av planer inom MR-området, men förhoppningsvis kommer arbetet komma igång på ett bättre sätt efter att kommunfullmäktige beslutar om en ny långsiktig styrning på området den 25 april.

Transport har också varit på tapeten – i kommunstyrelsen och i Göteborgs Stads råd för funktionsrätt diskuteras den nya riktlinjen för skolskjuts till fritidshem, medan stadsmiljönämnden föreslår att införa egenavgift på resor till daglig verksamhet.

Rapporteringen nedan finns även att ta del av som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2024-03-18

Protokollet är inte klart ännu, men det kommer att läggas upp här.

 • Lägesbild över pågående insatser inom MR-området i Göteborgs Stad. Besök av Anna-Carin Jansson, avdelningen för beslutsunderlag och utredningar på stadsledningskontoret. Rådet fick en översikt över det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad, hur implementering av program och planer kan gå till och vilka hinder och utmaningar som kan uppstå. Anna-Carin lyfter fram de rättighetsbaserade rådens roll i att bevaka och utkräva ansvar för hur rättigheterna efterlevs i staden. Flera i rådet uttrycker att det är stor skillnad mellan stadens mål och ambitioner och hur det ser ut i praktiken.
 • Remissvar Göteborgs Stads policy för parkering. Rådet kommer överens om att avstyrka policyn och ska skicka in ett remissvar med förslag på ändringar.
 • Förslag på datum för höstens rådssammanträden. Datum för höstens möten beslutas, det blir fyra tillfällen.
 • Remiss, Uppföljning för utveckling–ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola. Besök av Karin Wallquist, avdelningen för beslutsunderlag och utredningar på stadsledningskontoret. Denna remiss har kommit till Göteborgs Stad från Utbildningsdepartementet, och rådet får möjlighet att göra inspel och medskick till stadens remissvar. Bland annat är rådet kritiska till de självskattningsmått som föreslås i utredningen, men positiva till förslaget att Skolverket ska få ansvar för att sammanställa övergripande analyser av skolsituationen för elever med funktionsnedsättningar.
 • Information från stadsledningskontoret
  • Uppdatering om Göteborgs Stads plan för våld i nära relationer. Samordnaren informerar om att planen har antagits av kommunfullmäktige.
 • Övriga frågor
  • a) Dialog om budgetuppdrag att anställa fler personer med funktionsnedsättning efter avslutad arbetsmarknadsinsats. Rådet önskar bjuda in ansvarig handläggare, och får veta att de redan är inbjudna till mötet i maj.
  • b) Rapport från FN-förhör om Sveriges efterlevnad av konventionen för personer med funktionsnedsättningar. Den 11-12 mars träffade regeringen FN:s övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Ida Hansson återrapporterade vad som diskuterades.
  • c) Utvecklingsmedel inom funktionshinderområdet. Flera från rörelsen önskar få återkoppling kring de utvecklingsmedel som GRF har haft ansvar för. Ansvarig tjänsteperson ska medverka på nästa AU-möte för att diskutera detta och återkommer på nästa rådsmöte.
  • d) Göteborgs Stads delaktighetskarta. Tord Hansson visar den delaktighetskarta som användes på stadens Demokratidag, och rådet diskuterar inflytande & delaktighet i samverkansprocesser utifrån kartan. Denna diskussion kommer att fortsätta på kommande möte.
  • e) LSS-utjämningssystem. Åsa Granbom Jonsson berättar att Göteborg Stad tilldelades 342 miljoner kronor förra året i utjämningsbidrag, och undrar var de pengarna går? Ordförande ber att få återkomma med svar.
  • f) Återrapportering av fonderade medel. Åsa Granbom Jonsson frågade vid tidigare möten hur socialförvaltningarna bedömer fonderade medel, och får nu svar att det finns ett uppdrag i kompletterande budget om att införa en rutin som säkerställer att fonderade medel inte reducerar rätten till ekonomiskt bistånd. Det finns också ett uppdrag att utreda möjligheten till semesterersättning i daglig verksamhet.
  • g) Överflyttning av ärenden från funktionsstödsförvaltningen till äldre samt vård-och omsorgsförvaltningen. Ida Hansson frågar om personer som fyllt 65 och har insatser på funktionsstödsförvaltningen fortfarande flyttas till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen? Politiker från funktionsstödsnämnden svarar att det inte ska ske, men det kan finnas individuella fall där stödbehovet bedöms tillgodoses bättre av ÄVO.

Nämnden för funktionsstöd 2024-03-27 (protokoll 3A + protokoll 3B)

Ekonomisk lägesrapport per februari 2024. Resultatet till och med februari visar att förvaltningen går plus med 27,9 miljoner kronor mot budget. 20 miljoner av detta är expansionsmedel som ännu inte fördelats. Eftersom förvaltningen förra året gick minus med 148 miljoner kronor (minus 35 miljoner som togs av eget kapital) så behöver 113 miljoner kronor återställas, enligt tjänsteutlåtandet.

Men nämnden beslutade i enlighet med yrkande från S, V och MP att med hänsyn till kompletteringsbudgeten som antogs i KS och KF fortfarande hushålla med ekonomin men minska sparkravet (mer pengar sköts till i kompletteringsbudget). I stället fastställs prognosen för året till 30 miljoner kronor, dvs förvaltningen ska spara 30 miljoner istället för 113 miljoner.

Utvärdering av rådet för funktionsstödsfrågor 2023. Enligt rådets reglemente ska rådet årligen lämna rapport till nämnden för att redovisa och utvärdera rådets arbete. Utvärderingen har genomförts genom en enkät till civilsamhällets ledamöter i rådet. Förvaltningen bedömer att rådet uppfyller sitt syfte och att det inte finns behov i nuläget av att ändra i reglementet.

Nämnden beslutade att uppdraget om återrapportering är fullgjort. I ett yrkande från M, D, L och KD föreslås att nämnden ska ge rådet möjlighet att ta in ersättare/suppleanter såväl till politiken som till civilsamhällets organisationer i händelse av sjukdom eller annan frånvaro. Detta yrkande avslogs.

Underlag till kommunstyrelsens budgetberedning om expansionsmedel för bostad med särskild service 2025–2027.

’Kommunfullmäktige avsätter särskilda medel (expansionsmedel) för att bygga nya bostäder med särskild service (BmSS) samt verkställighet genom ramavtalsköp. Därför har nämnden fått i uppdrag att ge en prognos för behovet av expansionsmedel 2025-2027.

Tjänsteutlåtandet konstaterar att det råder brist på BmSS i staden och cirka 120 personer har just nu icke verkställda beslut. Det behövs 650 nya BmSS-lägenheter de kommande 10 åren. Nämnden godkänner underlaget i tjänsteutlåtandet.

Ansökan till Vinnova för projektdeltagande avseende AI. Förvaltningen ska delta i ansökan till Vinnova för projekt som avser AI-baserat kommunikationsstöd för att ge bättre förutsättningar för ökad självständighet för personer med lindrig till måttlig funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Kommunstyrelsen 2024-04-10 (snabbprotokoll)

Kompletterande uppföljning per december 2023. I den här uppföljningen finns statistik över ej verkställda beslut enligt LSS och SoL. Rapporten finner att antalet ej verkställda beslut enligt LSS har minskat jämfört med samma period föregående år, och den genomsnittliga väntetiden har blivit kortare. Ärendet blev bordlagt till den 24 april.

Återrapportering av uppdrag december 2023.

Här finns ett antal uppdrag (148 stycken!) från tidigare budgetar som föreslås fullgjorda. Bland annat:

 • Från budget 2022: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att utveckla arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Från budget 2022: Nämnden för funktionsstöds uppdrag att utveckla avvikelsehanteringen, tillsammans med socialnämnderna och ÄVO.
 • Från budget 2022: Trafiknämndens uppdrag att utvärdera färdtjänsten för att säkerställa att den är ändamålsenlig och tillgänglig för målgruppen på ett bra, effektivt och finansiellt hållbart sätt.
 • Från budget 2023: Nämnden för funktionsstöds uppdrag att i samverkan med socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och föreningslivet förstärka och utveckla möjligheter till bra fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar.
 • Uppdrag givet av kommunfullmäktige 22-01-27 till nämnden för funktionsstöd: att genomföra de förslag som redovisas i rapporten Rapport: Uppdrag – förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice samt genomlysning av ledsagningen för att se hur den enskildes inflytande kan öka och utvecklas för att stärka de identifierade förbättringsområdena inom organisering, kompetens, styrande och stödjande dokument samt information.
 • Uppdrag givet av kommunfullmäktige 22-12-08 till äldre samt vård- och omsorgsnämnden: att finansiera den initiala kostnaden samt förvalta samverkansavtalet om digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård.

Ärendet blev bordlagt till den 24 april.

Redovisning av genomförda aktiviteter utifrån planerna mänskliga rättigheter och med förslag på aktiviteter 2024.
Stadsledningskontoret redovisar genomförda aktiviteter utifrån sex planer inom MR-området, enligt yrkande i samband med den fördjupade uppföljningen som beslutades i KS & KF i januari/februari. Enligt yrkande från V, S, och MP ska stadsledningskontoret även ge förslag på aktiviteter under 2024.

Stadsledningskontoret finner att av 109 aktiviteter så är endast 23 genomförda, 48 delvis genomförda och 33 ej genomförda. Stadsledningskontoret avböjer att föreslå en prioritering av aktiviteter under 2024 och hänvisar till att det borde göras av respektive nämnd och styrelse.

Stadsledningskontoret skriver att planerna kan kopplas till på vilket sätt Göteborgs Stad efterlever de skyldigheter som offentlig verksamhet har vad gäller de grupper som planerna omfattar – och att döma av det låga genomförandet får vi tolka detta som att staden inte efterlever sina skyldigheter.

SD och D lade ett tilläggsyrkande där de skriver att arbetet med planerna visar på en avsaknad av prioritering och effektivitet, och de ifrågasätter värdet av att fortsätta jobba med planerna vars syften, i deras mening, redan täcks av kommunallagens krav på rättvis behandling av medborgare. De kräver därför en detaljerad redovisning av kostnads- och resursanvändning för respektive plan och aktivitet, och en bedömning av de faktiska och förväntade effekterna. Detta tilläggsyrkande avslogs i kommunstyrelsen.

I ett yttrande från V, S och MP skriver de att uppföljningen visar att det varit flera förlorade år gällande arbetet med mänskliga rättigheter i staden, och de anser att den nya riktlinjen för MR-arbetet som håller på att tas fram behöver leda till konkreta förbättringar.

De är också besvikna över att stadsledningskontoret väljer att inte genomföra uppdraget med att prioritera aktiviteter för 2024 då det innebär ytterligare ett års tapp i måluppfyllelse. Men de väljer ändå att inte återremittera utan godkänner redovisningen för att snabbt komma igång med den nya styrningen och öka måluppfyllelsen.

Beslut i kommunstyrelsen blev bifall till stadsledningskontorets förslag att förklara uppdraget fullgjort.

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att motverka och förebygga prostitution, människohandel och sexuell exploatering.

Ärendet blev bordlagt till den 24 april. GRF var med på dialog för att få in funktionsrättsperspektiv i denna fråga. Bland annat pekas personer med funktionsnedsättning ut som en särskilt sårbar grupp, som nu förväntas få snabbare samordning och mer anpassade insatser.

Redovisning av grundskolenämndens uppdrag att revidera riktlinjen för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper.

Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget är fullgjort. Riktlinjen som tagits fram innebär att elever som går i anpassad grundskola kan beviljas skolskjuts till och från fritidshem.

Grundskoleförvaltningens målgrupp (elever i anpassad grundskola som annars skulle fått dessa resor via färdtjänst) skiljer sig från den som beskrevs i stadsledningskontorets initiala utredning, men grundskoleförvaltningen bedömer att målgruppen behöver avgränsas med hänvisning till likställighetsprincipen.

Det innebär att elever som går i förskoleklass eller grundskola inte omfattas av den nya riktlinjen. I ett yrkande från L, M, D och KD föreslår de att elever med funktionsnedsättning i grundskola också ska få skolskjuts, oavsett deras skolval (då den närmaste skolan inte alltid är den mest lämpliga), och ska inkludera elever som inte har färdtjänsttillstånd. Ärendet blev bordlagt till den 24 april.

Rådet för funktionsstödsfrågor 2024-04-16

Rådet hade möte den 16 april. Protokoll har inte publicerats ännu.

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2024-04-22

Protokollet är inte klart ännu, men det kommer att läggas upp här.

Dagordning var som följer:

 • Dialog om den reviderade riktlinjen för skolskjuts
 • Tillgänglighetsanpassning av Göteborgs Stads rekryteringsprocess
 • Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport 2022
 • Information från stadsledningskontoret och kommunstyrelsen
  • Göteborgs Stads policy för parkering
   • Stadsbyggnadsnämnden har ännu inte skickat ut policyn på remiss, så GRF var lite tidigt ute.
  • Kompletterande budget mars

Kommunstyrelsen 2024-04-24 (snabbprotokoll)

Delårsrapport mars 2024 för kommunstyrelsen.

Detta är den första uppföljningen 2024 till kommunstyrelsen, och den innehåller redovisning av tre uppdrag varav ett från budget 2024, samt SOM rapporten Trygghet i Göteborg 2023. SOM rapporten noterar att nytt för i år är att funktionsvariation redovisas som en bakgrundsvariabel vilket gör det möjligt att uppmärksamma det som en diskrimineringsgrund.

Beslut: Punkt 1 i ärendet, delårsrapporten till kommunstyrelsen, blev godkänd men övriga beslutspunkter bordläggs till den 8 maj.

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2023.

Årsrapporten beskriver nämnderna och styrelsernas genomförande av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026. Årets rapport fokuserar på rättighetsområdena information, hälsa och bostad.

Funktionshinderombudsmannen bedömer att det sakta sker en utveckling i staden och en majoritet av underlagen är en förbättring jämfört med 2022. Men det finns fortfarande flera utmaningar, bland annat ”hur staden säkerställer analys av uppföljningar och enkäter utifrån diskrimineringsgrunderna, situationen på arbetsmarknaden, synpunktshanteringen, utfasning av äldre spårvagnar, tillgång till boende med särskild service samt tillgången till daglig verksamhet.”

Funktionshinderombudsmannen noterar också att insatser efter kommunfullmäktiges beslut 2023 om att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning inte har gett önskad effekt ännu.

Beslut: Bordlagt till den 8 maj.

Delrapport av uppdrag att uppdatera modellen för normmedvetet arbetssätt och föreslå hur den kan implementeras i fler av Göteborgs Stads verksamheter. Detta uppdrag gavs i samband med budget 2024. Stadsledningskontoret finner att modellen som uppdraget hänvisar till togs fram under ett pilotprojekt 2016–2018, och sedan dess har det skett flera omorganisationer och arbetssättet i modellen tillämpas inte längre i staden.

Däremot anser stadsledningskontoret att delar av modellen kan omhändertas och vidareutvecklas, och i ett nära samarbete med angränsande uppdrag inom MR-området utveckla ett normmedvetet arbetssätt som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder. Stadsledningskontoret avser att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2024 med fortsatt redovisning av uppdraget.

Beslut: Bifall till stadsledningskontorets förslag.

Kompletterande uppföljning per december 2023. I den här uppföljningen finns statistik över ej verkställda beslut enligt LSS och SoL. Rapporten finner att antalet ej verkställda beslut enligt LSS har minskat jämfört med samma period föregående år, och den genomsnittliga väntetiden har blivit kortare.

Beslut: Bordlagt till den 8 maj.

Återrapportering av uppdrag december 2023. Detta ärende bordlades vid mötet 10 april, se detaljer ovan.

Beslut: Bordlagt till den 8 maj.

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att motverka och förebygga prostitution, människohandel och sexuell exploatering.

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt var med på dialog för att få in funktionsrättsperspektiv i denna fråga. Bland annat pekas personer med funktionsnedsättning ut som en särskilt sårbar grupp, som nu förväntas få snabbare samordning och mer anpassade insatser.

Det ligger flera olika yrkanden i detta ärende, om ändringar, tillägg, eller förslag på återremiss.

Beslut: Bifall till återremissyrkande från V, S och MP. Stadsledningskontoret får i uppdrag att komplettera programmet med en nollvision mot prostitution, människohandel, och sexuell exploatering, samt ta fram förslag till beslut från tjänsteutlåtandet som är genomförbara inom budgetramen för 2024, och ta med övriga förslag i underlaget till nästa budgetprocess.

Redovisning av grundskolenämndens uppdrag att revidera riktlinjen för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper.

Detta ärende bordlades den 10 april, se detaljer ovan.

Beslut: Bordlagt till den 8 maj.

Vad är på gång?

Socialnämnden Centrum 2024-04-23 (kallelse)

Yrkande från L, M och KD med särskilt yttrande från D om mer ändamålsenliga besöksrum.

De yrkar på att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att inventera samtalsrummen och utreda möjligheterna att göra rummen mer personliga, hemtrevliga och barnvänliga.

De skriver att det inte alltid är ”nytt och fräscht” som är det bästa då det kan bli kliniskt och sterilt, och en mer familjär och mysig miljö kan vara mer ändamålsenlig. De nämner att det självklart också måste vara brandsäkert och allergisäkert – men nämner inte tillgänglighet för andra funktionsnedsättningar.

Stadsbyggnadsnämnden 2024-04-23 (föredragningslista)

Remiss av Göteborgs Stads policy för parkering.

Här finns förslaget på ny parkeringspolicy som GRF har diskuterat och avstyrkt (se ovan). Den behöver först beslutas här och skickas ut på remiss innan GRF kan skicka in sitt remissvar.

Stadsmiljönämnden 2024-04-24 (föredragningslista)

Fördelning av centrala medel för enkelt avhjälpta hinder (EAH) 2024.

I budget 2024 har kommunfullmäktige avsatt 10 miljoner kronor för undanröjandet av EAH, och stadsmiljönämnden har fått i uppdrag att fördela dessa medel.

Förslaget är att fördela 7 630 000 kronor mellan idrott- och föreningsförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltningen sydväst. Resterande summa kommer gå att söka om i en andra ansökningsomgång.

Förslag om att resor till och från daglig verksamhet klassas som färdtjänstresor. Stadsmiljönämnden föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att resor till och från daglig verksamhet hanteras inom ramen för färdtjänstlagstiftningen.

Det skulle innebära att dessa resor, som varit kostnadsfria för den enskilde sedan 1994, nu skulle innebära en egenavgift för DV-resor. Det skulle innebära en stor kostnadsbesparing för förvaltningen och ökade intäkter på drygt 10-15 miljoner.

De noterar mycket kort att detta ”självfallet skulle få vissa negativa konsekvenser för den enskilde resenären” men tror att detta kan kompenseras genom gratis kollektivtrafikkort och egenavgiftssystemets högkostnadsskydd. De nämner inte den mycket ansträngda ekonomiska situation som många i målgruppen redan har.

Däremot tror de att förslaget skulle öka rättssäkerheten då nuvarande system saknar medicinska underlag och dokumentation kring den enskildes funktionsnedsättning (vilket vi tvärtom skulle kunna argumentera är bra, om man utgår från behovet och inte diagnosen!) och det går inte heller att överklaga beslut om DV-resor i domstol men det skulle gå om det låg under färdtjänstresor.

På punkten ’samverkan’ i tjänsteutlåtandet noterar de att ingen samverkan skett med arbetstagarorganisationer, men det framgår inte om de pratat med funktionsrättsrörelsen.

Nämnden för funktionsstöd 2024-04-24 (föredragningslista)

Stadsrevisionens granskning av nämndens verksamheter 2023.

Stadsrevisionen har lämnat revisionsberättelse och revisionsredogörelse för 2023 och önskar yttrande från nämnden senast den 21 juni 2024.

Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder som nämnden har gjort eller planerar att göra med anledning av rekommendationerna. Revisionen har lämnat rekommendationer på följande områden:

 • Resor i tjänsten: nämnden rekommenderas stärka den interna kontrollen av resor i tjänsten.
 • Styrning, uppföljning och kontroll av hemvårdsbidrag: stärk analysen av risker inom handläggningen, och systematiken i egenkontrollen. Nämnden uppmanas också att uppmärksamma kommunstyrelsen på att regelverket för hemvårdsbidrag inte upplevs som ändamålsenligt.
 • Samordnade insatser för barn och unga: bättre samverkan kring samordnade insatser behövs, och SIP-arbetet bör följas upp för att säkerställa att det lever upp till kraven. Rekommenderas också ta fram en gemensam digital samverkansyta för att underlätta kommunikation och dokumentation, samt säkra informationsöverföringen.

En rekommendation kvarstår från 2023 som nämnden inte följt upp, och det gäller palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående, där nämnden fortfarande rekommenderas att vidta åtgärder för att beslutade insatser ska verkställas och avvikelser ska rapporteras.

Delårsrapport per mars 2024.

Resultat till och med mars visar ett plusresultat på 41,5 miljoner kronor, och helårsprognosen för 2024 kvarstår på 30 miljoner kronor. Antalet årsarbetare och lönekostnader minskar. Nämnden ser att åtgärderna för att spara pengar har gett resultat, men kvaliteten för brukarna påverkas (fast bedöms vara inom ramen för lagstiftning) och arbetsmiljön för medarbetare är ansträngd.

Nämnden för funktionsstöds anvisning för påverkansarbete.

Nämnden föreslås besluta om en anvisning som ska vara en vägledning för tjänstepersoner och förtroendevalda som företräder nämnden eller förvaltningen i sammanhang där de kan påverka förutsättningar och beslut som har betydelse för nämndens målgrupp.

Genom att tydligt peka ut påverkanseffekter som förvaltningen vill uppnå så ska anvisningen hjälpa till att prioritera vilka insatser de behöver göra.

Anvisningen finns att läsa här. Prioriterade områden är social hållbarhet och utbildning, digital transformation och kompetensförsörjning.

Förändring i bilaga tillhörande förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Det har kommit ny lagstiftning på området och staden behöver därför uppdatera bilaga 6 till förfrågningsunderlaget, som handlar om grundutrustning och medicintekniska produkter.

Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda möjligheterna att betala ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet under semestern. Uppdraget gavs den 21 mars av kommunstyrelsen, och förvaltningen har nu återkommit med ett tjänsteutlåtande.

De konstaterar att detta skulle kosta cirka 4,8 miljoner kronor. För att utbetalning av detta ska vara möjligt anser förvaltningen att ersättningsnivån till utförare av daglig verksamhet behöver höjas, vilket förutsätter en hemställan till kommunfullmäktige.

Upphörande av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen bedömer att riktlinjens syfte och funktion uppfylls av andra styrdokument och styrsignaler och föreslår att nämnden beslutar att riktlinjen upphör.

Svar på motion av Axel Josefsson (M) med flera om att inrätta en särskild central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet.

Kommunfullmäktige 2024-04-25 (föredragningslista)

Redovisning av uppdrag att anpassa program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt att återkomma med förslag på nästa steg gällande långsiktig styrning av området.

Förslag till beslut är att förklara uppdraget fullgjort, samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en riktlinje för stadens arbete med mänskliga rättigheter för att tillgodose rättigheter och erbjuda likvärdig service.

Motion av Elisabet Lann (KD), Kalle Bäck (KD), Johanna Holmdahl (KD) och Jörgen Knudtzon (KD) om hur Göteborgs Stad ska förhålla sig till AI.

Motionärerna föreslår att Göteborg Stad behöver ta fram en samlad strategi för hur kommunen ska förhålla sig till artificiell intelligens (AI), inklusive att identifiera risker med AI och ta fram etiska riktlinjer.

Motionen blev avstyrkt i kommunstyrelsen den 20 mars med hänvisning till att detta arbete redan pågår i staden, inom ramen för bland annat Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT.

Frågan om AI är intressant att fortsätta bevaka, då tjänsteutlåtandet lyfter fram riskerna för diskriminering i AI-system, och även risker med det digitala utanförskap som bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning riskerar att vara extra sårbara för.

De hänvisar också till den AI-förordning som EU arbetat fram, som syftar till att stärka integritet, säkerhet och grundläggande rättigheter. För den som är nyfiken på att läsa mer om AI och funktionsnedsättning så har den europeiska paraplyorganisationen European Disability Forum jobbat mycket med frågan, läs här.

Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet 2024-05-08

Dagordning:

 • Trafik- och resandeutveckling 2023
 • Presentation av uppdrag kring styrande dokument
 • På gång i förvaltningarna & rörelsen
 • Diskussion av tema och upplägg på samverkansgruppens möten under 2024

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2024-05-27

Om du eller din organisation har frågor eller medskick till rådet får ni gärna kontakta rådets representanter. Antingen den person som representerar din organisation, eller Funktionsrätt Göteborg som förmedlar det vidare.

Vårterminens sista möte är den 27 maj, dagordning har ännu inte skickats ut.