1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i augusti

Funktionsrättspolitisk bevakning i augusti

aug 30, 2023 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Politiken i Göteborg har nu börjat komma i gång efter sommaruppehållet och flera viktiga frågor lyfts. Göteborgs Stads råd för funktionsrätt har haft sitt första sammanträde. I nämnden för funktionsrätt diskuteras möjligheten att införa en funktionshinderdag 2024.

Stadsbyggnadsnämnden rapporterar en halverad budget för enkelt avhjälpta hinder (från 20 miljoner till 10 miljoner). Även i förvaltningen för funktionsstöd sker nerskärningar på grund av bristande ekonomi.

Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Lisebergs samverkansgrupp tillgänglighet 2023-05-05

På mötet fick vi en sammanfattning av vad som hänt på Liseberg sedan sist.

Under öppningshelgen den 22-23 april genomfördes en kontroll av alla intyg för köföreträde och/eller ledsagning. Det var långa köer då det var många besökare under öppningshelgen, men Liseberg bedömer att gästerna var nöjda och det fungerade över lag väl med intygen.

Liseberg berättar också att utbildning i tillgänglighet och bemötande har genomförts för personal i Park- och Gästservice samt Attraktion, och att resten av organisationen också ska utbildas.

Gruppen diskuterade därefter ett antal frågor, exempelvis en tillgänglig informationsfilm och behovet av släta gångstråk och ledstråk i parken. Gruppen fick också möjlighet att lyfta frågor som organisationerna ser är viktiga att Liseberg arbetar med, bland annat möjligheten för rullstolsburna att ta sig till den övre delen av parken, möjligheten att specialbeställa mat i förväg, behov av sittplatser i samband med konserter och liknande event, frågan om pensionärskort gäller även för sjukpensionärer under 65 år, och behovet av lugna platser att dra sig tillbaka till i parken. Återkoppling kring dessa frågor kommer på nästa möte.

Mötet avslutades med en rundvandring i parken för att titta på tillgängligheten och vad som skulle kunna förbättras. Flera önskemål lyftes och kommer att återkopplas vid nästa möte.

Stadsmiljönämnden 2023-06-15 (protokoll)

Fördelning av centrala medel för enkelt avhjälpta hinder (EAH) 2023.

Under 2023 avsatte kommunfullmäktige 20 miljoner kronor för undanröjandet av enkelt avhjälpta hinder och stadsmiljöförvaltningen har i uppdrag att fördela medlen.

Till detta möte hade stadsmiljöförvaltningen lagt fram ett förslag på fördelning, men frågan utgick från dagens sammanträde. Till nästa sammanträde, den 24 augusti, presenterades ett nytt förslag och då var det i stället 10 miljoner som skulle fördelas. Detta beror på ett underskott i budget som lett till besparingskrav. Mer information nedan.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 2023-06-20 (protokoll)

Återrapport på uppdrag om hemtjänst för personer med synnedsättning, hörselnedsättning och kognitiva svårigheter.

Den 22 november 2022 fick förvaltningen i uppdrag att se över hur hemtjänsten bättre ska kunna tillgodose de behov som omsorgstagare med synnedsättning, hörselnedsättning eller kognitiva svårigheter har av kontinuitet samt av personal med tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen.

I uppdraget ingick också att överväga specialiserade arbetslag. I återrapporten gör förvaltningen bedömningen att hemtjänst för denna målgrupp ingår i grunduppdraget för Göteborgs Stads hemtjänst.

Förvaltningen jobbar med följande insatser som förväntas bidra till kontinuitet och kunskap om målgruppen:

  1. införandet av omsorgshandledare inom alla verksamhetsområden,
  2. ett pågående arbete kring kontinuitet,
  3. införande av den nya lagbestämmelsen Fast omsorgskontakt, samt
  4. kompetensutveckling, genom bland annat rekrytering av en vårdlärare och projektet ARUBA.

De lämnar inget förslag på specialiserade arbetslag. Jag kan inte heller se att de konsulterat med målgruppen eller civilsamhället om vilka insatser som skulle önskas för att förbättra hemtjänsten. Nämnden beslutade att anteckna återrapporten och förklara uppdraget fullgjort.

Grundskolenämnden 2023-06-20 (protokoll)

Ändring av skolenhetsnamn med anledning av lagändring.

Sveriges riksdag har beslutat att ändra namn på skolformen grundsärskola till anpassad grundskola från och med den 2 juli 2023. Det innebär att de skolenheter i Göteborg som har “grundsärskola” med i namnet behöver ändra namn. Handlingarna innehåller de nya namnförslagen på samtliga berörda skolenheter. Nämnden beslutade att bifalla namnändringarna.

Timplan för anpassad grundskola från och med läsår 2023/2024 – revidering. Likaså har riksdagen beslutat om att ändra timplanen för den anpassade grundskolan. Grundskoleförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på en reviderad timplan, som röstades igenom av nämnden.

Nämnden för funktionsstöd 2023-07-20 (protokoll)

Åtgärder för budget i balans.

I den ekonomiska lägesrapporten per maj månad (som beslutades om på sammanträdet i juni) redovisades en negativ prognos för helåret på 20 miljoner kronor.

Förvaltningen har därför arbetat med att identifiera åtgärder för kostnadsminskning, och lyfter att en bättre implementering av effektiv resursplanering och restriktiv vikarieanställning skulle innebära en förväntad kostnadsminskning på 15 miljoner kronor.

Helårsprognosen landar därför på minus 5 miljoner kronor, vilket borde ha varit medräknat i rapporten i maj (då detta var tidigare beslut som inte implementerats).

Ett av förvaltningens förslag på kostnadsminskningar är att minska kultur- och fritidsaktiviteter som kräver personalstöd inom BmSS, specifikt alla aktiviteter som inte direkt kan kopplas till biståndsbeslut och genomförandeplan. Detta verkar inte ha godkänts rakt av, i stället har nämnden beslutat att göra besparingar på 3 miljoner kronor inom området stödfunktioner som inte bedöms nödvändiga för att fullgöra stadens lagstadgade uppdrag (inom exempelvis administration, kommunikation, digitalisering, utveckling och IT).

Nämnden godkände förslaget att hålla inne utvecklingsbidraget till civilsamhällets organisationer (utöver verksamhetsbidrag på 36 miljoner kronor fanns en miljon avsatt till utvecklingsbidrag, varav 731 000 kronor ännu inte nyttjats och härmed inte kommer att betalas ut).

De har också beslutat att öppna ett nytt BmSS på Hundraårsgatan, vilket kommer att minska kostnaden för betaldagar för icke verkställda beslut med 1,3 miljoner kronor.

De noterar dock att det finns risk för påpekande från tillsynsmyndighet då boendet saknar fullvärdiga kök, samt att på samma adress finns andra verksamheter riktade till målgruppen. Enligt förvaltningen innebär samtliga förslag på åtgärder att goda levnadsvillkor för brukarna upprätthålls.

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2023-08-21

Det finns ännu inte några dokument publicerade på Göteborgs stads hemsida, men det första mötet för rådet har ägt rum! Det var främst ett konstituerande möte. Följande personer sitter i rådet:

Louise Warenius (S)

Nina Miskovsky (M), vice orförande

Marie Reinholdsson (V), ordförande

Sandra Gimdal Beckman, (SD)

Peter Svanberg, (D)

Anna Siitam Wadman, (MP)

Harriet Andreasson, (L)

Johanna Holmdahl, (KD)

Maria Nilsson, (C)

Åsa Granbom Jonsson, FRG/FUB

Björn Lindquist, FRG/RBU

Alireza G Alipour, FRG/SRF

Annika Lindström, FGR/AA (andre vice ordförande)

Tord Hansson, FRG/RTP

Anders Andersson, FRG/Strokeföreningen

Håkan Högberg, FRG/DHR

Gunbritt Stålberg, FRG/Diabetesföreningen

Ida Hansson, FRG

Per Eriksson, GDF

Kommunstyrelsen 2023-08-23 (snabbprotokoll)

Kommunstyrelsen hade möte den 23 augusti men lyfte inga frågor som direkt berör funktionsrätt.

Vad är på gång?

Stadsmiljönämnden 2023-08-24 (föredragningslista)

Fördelning av centrala medel för enkelt avhjälpta hinder (EAH) 2023.

I det nya förslaget finns det 10 miljoner att fördela, till skillnad från föregående förslag på 20 miljoner.

Eftersom äskanden av medel överstiger 10 miljoner måste nämnden prioritera, och förvaltningen föreslår att prioritera åtgärder som har en direkt påverkan på göteborgarnas tillgänglighet till allmän platsmark och publika lokaler (både fysiskt och genom publicering i Tillgänglighetsdatabasen (TD)), och inte prioritera utveckling av rutiner.

Då stadsbyggnadsförvaltningen äskade 1 miljon kr för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra rutiner och verktyg, samt göra informationsinsatser om EAH till näringsidkare, så föreslår stadsmiljöförvaltningen att fördela 0 kr då detta inte är ett prioriterat område.

Idrott- och föreningsförvaltningen ansöker om 200 000 kr för att uppdatera inventeringar och publiceringar i TD medan åtgärder av hinder finansieras av hyresintäkter. Förvaltningen föreslår att tilldela dem 200 000 kr.

Slutligen så sökte stadsmiljöförvaltningen om 10 000 000 + 10 000 000 kr, och föreslås tilldelas 9 800 000 kr. Detta ska användas till exempelvis förbättrade gångstråk och skapandet av viloplatser i parker och naturområden, åtgärdande av hinder mellan viktiga gångstråk och hållplatser för kollektivtrafik, och att åtgärda EAH till uteserveringar.

Göteborgsförslag [12747] för beslut – Kullersten Haga Nygata.

Det har inkommit ett Göteborgsförslag som nämnden behöver ta ställning till. Förslaget är att Haga Nygata göra tillgänglig även för personer med rullstol eller rullator, genom att ta bort några rader med kullersten och lägga ett stråk av plattor i stället.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 2023-08-29 (föredragningslista)

Förvaltningens återrapport på uppdrag om vård- och omsorgsboende med ramavtal.

I maj fick förvaltningen i uppdrag att skyndsamt säkerställa att alla som väntar boende får det, oavsett om det är i kommunal eller privat regi. Nu har återrapporten kommit och politiken har svarat med flertalet yrkanden. S, V och MP yrkar att följa alternativ 1 i tjänsteutlåtandet och fortsätta köpa externa platser i enlighet med budget, samt i övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.

I ett yrkande från KD, M, L och särskilt yttrande D föreslår de att köpa 700 platser i annan regi (dvs överskrida budget) och täcka kostnaden med eget kapital, samt att förklara uppdraget till förvaltningen som ej fullgjort då rapporten inte uppfyller uppdraget att säkerställa att alla brukare bereds möjlighet att välja oavsett regi. Yrkandet från C innehåller samma förslag till beslut som KD, M, L och D:s.

Yrkande från S, V och MP angående förekomsten av att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten.

I slutet av 2021 gav kommunfullmäktige ett uppdrag att kartlägga förekomsten av att äldre inte vågar framföra brister i verksamheten. Denna kartläggning har nu genomförts, och S, V och MP har lämnat ett yrkande i Äldre samt vård- och omsorgsnämnden för att bemöta det som lyftes i kartläggningen.

Första förslaget är att, med kartläggningens rekommendationer som underlag, utveckla dialogen med omsorgstagare i verksamheten, vilket inkluderar synpunktshantering och bemötande- och värdegrundsarbete. Andra förslaget är att en återrapport och uppföljning på uppdraget ska lämnas till nämnden under 2024.

Nämnden för funktionsstöd 2023-08-30 (föredragningslista)

Hemställan till kommunfullmäktige om ansvar för revidering och beslut av förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem.

Enligt systemet under LOV behöver man beskriva tjänsterna som omfattas i ett förfrågningsunderlag som anger krav och villkor för privata utförare.

Förfrågningsunderlagen har beslutats av kommunfullmäktige, fram till den 1 maj 2023 då äldre samt vård- och omsorgsnämnden fick ansvar för revidering och beslut av förfrågningsunderlag för hemtjänst.

Förvaltningen för funktionsstöd föreslår nu att nämnden ska hemställa till kommunfullmäktige om att nämnden för funktionsstöd tar över ansvaret för förfrågningsunderlag gällande daglig verksamhet.

Uppdrag från kommunstyrelsen att analysera klimateffekternas konsekvenser för nämndens verksamhet samt bidra med förslag på åtgärder.

I arbetet med Göteborgs Stads klimatanpassningsplan har stadens nämnder och styrelser fått i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet. Särskilt fokus i uppdraget har varit på skyfall och värmebölja.

Förvaltningen har identifierat svårigheter för personal att ta sig till jobbet och svårigheter med transporter som den största risken vid skyfall, samt identifierat gruppen personer med funktionsnedsättningar som särskilt sårbara vid värmebölja.

Föreslagna åtgärder innefattar bland annat tillgång till svala miljöer för brukare under en värmebölja, samt informativa åtgärder om medvetenhet och beredskap för både skyfall och värmebölja – denna information måste vara tillgänglighetsanpassad och lätt att förstå.

Förslag till beslut är att godkänna förvaltningens förslag och översända det till stadsledningskontoret.

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen om införande av funkisdag.

I april 2023 gav nämnden för funktionsstöd förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en ”funkisdag” i nämndens regi. Förvaltningen har funnit att en sådan dag skulle ha positiva effekter och lämnar förslag på hur den skulle kunna genomföras.

De noterar bland annat att i möte med rådet för funktionsstödsfrågor (uppdraget innefattade att samråda med civilsamhällesorganisationer och det lokala funktionsrådet) fördes en dialog om begreppet ”funkisdag,” och då det fanns tveksamheter kring begreppet föreslår förvaltningen att istället använda ”funktionshinderdag”.

Förvaltningen har tittat på möjligheten att arrangera en funktionshinderdag i samband med den nationella funktionshinderdagen den 3 december, men bedömer att sommarhalvåret skulle vara mer lämpligt då man kan hålla evenemanget utomhus.

Förslaget är en vardag i början av september. Planering av en funktionshinderdag beräknas ta minst sex månader, vilket gör det möjligt att hålla en sådan dag redan 2024. De anser också att funktionshinderdagen bör ha två syften, dels att synliggöra livsvillkor för personer med funktionsnedsättning, dels att erbjuda aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Målgruppen för evenemanget bör vara personer med funktionsnedsättning, anhöriga, politiken och allmänheten. Förslag till beslut är att förklara uppdraget fullgjort.

Kommunstyrelsen 2023-09-06 (föredragningslista)

Kommunstyrelsen har möte den 6 september men i dagordningen lyfts inga frågor som direkt berör funktionsrätt.

Kommunfullmäktige 2023-09-07 (föredragningslista)

Samlingsärende inom uppföljning maj 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter. Ett samlingsärende innehåller flera olika uppdrag och utredningar. I detta ligger några punkter som kan vara av intresse för oss.

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har publicerat Rapport för att stödja nyordningen av arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, vilken lyfter bland annat frågan om offentligt skyddade anställningar för personer med funktionsnedsättningar och andra arbetsmarknadsinsatser.

Förslag till beslut är att uppdraget att utreda justeringar för att säkerställa likvärdighet och ökad tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering förklaras fullgjort.

Samlingsärendet innehåller också en uppföljning av måluppfyllelsen av Göteborgs Stads friluftsprogram 2018–2025. Programmet innehåller bland annat frågor om tillgänglighet i parker och naturområden.

Det finns också en rapport kallad Invånarnas möjligheter till demokratisk delaktighet och inflytande – Kartläggning av Göteborg Stads arbete under 2022. Denna lyfter bland annat de råd som funktionshinderrörelsen medverkar i, rollen av Göteborgs Stads funktionshinderombudsman, och de valstärkande insatser som gjordes av förvaltningen för funktionsstöd.

Samlingsärendet innehåller också Göteborgs Stads barnbokslut 2022, som också behandlar rättigheter för barn med funktionsnedsättning.

Redovisning av uppdrag om att göra en kartläggning över förekomsten av att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten.

Förslag till beslut är att anteckna redovisningen och förklara uppdraget fullgjort. Notera att åtgärdsförslag lyfts i Äldre samt vård- och omsorgsnämnden den 29 augusti.

Lisebergs samverkansgrupp tillgänglighet 2023-09-14

Nästa möte för samverkansgruppen blir den 14 september. Funktionsrätt Göteborg tar gärna emot frågor och synpunkter från våra medlemsorganisationer för att lyfta dem på mötet.

Har ni fått feedback från era medlemmar om hur det fungerat att besöka Liseberg under sommaren så får ni gärna återrapportera detta också. Mejla till ombudsman ida.hansson@funktionsrattgbg.se.