1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i december

Funktionsrättspolitisk bevakning i december

dec 15, 2023 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Denna månad är det en lång rapport från politiken, perfekt att läsa under julledigheten för den som vill!

Det finns en utförlig rapport från Lisebergs samverkansgrupp för tillgänglighet, en sammanfattning av Göteborgs Stads råd för funktionsrätt (protokoll finns ännu inte publicerade på hemsidan, men det är offentliga handlingar så det går bra att begära ut!), och en kort sammanfattning av rådet för funktionsstöds senaste möte (och länk till protokollet som finns publicerat).  

Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport för 2022 blev bordlagd till januari, men den finns att läsa redan nu, gömd i handlingarna till ett samlingsärende i kommunstyrelsen på sidan 146.  

Nu blir det vinteruppehåll i politiken, som återkommer efter årsskiftet.

Möteshandlingar för nästa år har inte publicerats ännu. Det enda som är kvar detta år är årets sista möte med Göteborgs Stads råd för funktionsrätt, och nämnden för funktionsstöds möte där de ska besluta om verksamhetsbidrag för föreningarna.  

Informationen på den här sidan finns också att läsa som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Lisebergs samverkansgrupp för tillgänglighet 2023-11-21

Återkoppling av frågor från föregående möte: 

 • Kring möjligheten att betala med kontanter i Lisebergsparken: Liseberg kommer att införa ett nytt betalningssystem, förhoppningsvis till sommaren 2024. De vill ha en kontantfri hantering, men det ska finnas möjlighet att köpa värdebevis som är påfyllningsbara.
 • Gångvägen upp till Tornet i Lisebergsparken är otillgänglig: Liseberg är medvetna om att gångvägen vid Flumeride inte uppfyller kraven för lutning, och de tittar på lösningar. En rulltrappa funkar inte för det är för trångt. På sikt kanske de kan bygga en annan väg upp. När något nytt ska byggas i det området kommer de att se till att det blir tillgängligt.
 • Broarna över ån är branta: Liseberg har mätt, och några av dem uppfyller kraven precis. Om det ska byggas om kommer de att ha detta i åtanke, men det krävs en viss höjd för att Paddan-båten ska kunna passera. Om broarna görs längre så blir de mindre branta, men det är ont om plats för att bygga längre broar.
 • Ledstråk i Liseberg vintertid, kan man lägga värmeslinga? Återkommer till ledstråk senare. Värmeslinga är inte aktuellt, Liseberg vill ha snöskrud på vintern. Snöröjning sker, men det ska ses som en utemiljö.
 • Kan man byta ut gatstenen i Lisebergsparken? Vid sommaren beräknas de ha släta gångstråk i hela parken, inklusive hamnområdet. Det beror på vinter och väder för att de ska hinna bygga, men det är planerat. Det finns ett slätt stråk nästan hela vägen från norra till södra entrén idag, och detta kommer gå hela vägen, samt på andra områden. Det släta gångstråket ska vara två meter brett.
 • Kan man använda Lisebergsappen för att påkalla attraktionspersonalens uppmärksamhet? Detta har stämts av med personal på attraktion, som tror att detta kommer vara svårt. Istället ska Liseberg satsa på porttelefoner i fler attraktioner där den särskilda ingången ligger utom synhåll för personalen.

Lägesuppdatering: 

 • Släta gångstråk: detta är på gång, se svar på frågan ovan.
 • Taktilt ledstråk: Kommer att anläggas från södra till norra entrén, samt knyta an till gästservice.
 • Kontrastmarkeringar av trappor och glasdörrar i Lisebergsparken: Arbete pågår, det finns i en del trappor och glasdörrar men inte alla. De tittar på andra lösningar än de traditionella svartvita cirklarna, för att göra något mer Lisebergskt.
 • Fler porttelefoner vid attraktioner: se svar på frågan ovan.
 • Tydligare och enhetlig skyltning i Lisebergsparken: Samverkansgruppen diskuterar Det behövs något utöver rullstolssymbolen för att göra det tydligt, och en skyltning för köföreträde. Behövs det något mer än texten ”Ingång för köföreträde”? Diskussion fortsätter!
 • Digital tillgänglighet: Liseberg tittar på det men har inte kommit så långt än. Gäster ska få rätt information och förväntningar. Attraktionerna behöver ses över en gång till för att få specifika beskrivningar för varje attraktion som stämmer med säkerhetsföreskrifterna.

Övriga frågor: 

 • Oceana beräknas öppna sommaren 2024. Alla rutschkanor kommer inte vara tillgängliga, de kräver funktion i benen. Det kommer inte att finnas köföreträde på Oceana, det är inte den typen av köer. Liseberg tittar över omklädningsrum och andra ytor så att de är tillgängliga, och får feedback av samverkansgruppen.
 • Utvärdering av intyg kommer att ske efter årsskiftet, när de använts en hel säsong. Något som har ändrats under året är att man godkänner det norska ledsagarkortet, som handläggs av kommunen, och det danska ledsagarkortet som också baseras på någon form av dokumentation. Liseberg upplever att det fungerat bra med intygen under året. De berättar också att de som kommit in utan intyg för ledsagare som fixar det i efterhand kan få inträdet återbetal Utvärdering och diskussion kommer att ske vid nästa möte.
 • Utbildning av personal sker, både om Lisebergs tillgänglighetsarbete och allmän funktionsnedsättningskunskap. Detta sker på APT, som en integrerad del av Lisebergs verksamhet. Säsongsarbetare får detta på sin introduktionsutbildning.

Nästa möte kommer att ske i början av april, innan sommarsäsongen öppnar. Kommentarer och frågor på ovan innehåll, eller andra frågor kopplat till Liseberg, får gärna skickas in till Funktionsrätt Göteborg eller andra representanter i samverkansgruppen innan detta möte!  

Kommunfullmäktige 2023-11-23

(snabbprotokoll) 

Delårsrapport augusti 2023. Detta är Göteborgs Stads delårsbokslut som fokuserar på styrning och utveckling på övergripande nivå. Den följer upp kommunfullmäktiges mål, av vilka några är av intresse för oss: 

 • Livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras. Stadsledningskontoret bedömer att målet är möjligt att nå. De hänvisar till Göteborg Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, och skriver att “då programmet åtminstone i delar tillämpas bedöms målet möjligt att nå.” De hänvisar vidare till funktionshinderombudsmannens årsrapport för att se hur programmet implementerats.
  (Kommentar: Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport är inte godkänd än, men den visar att förändringar av livsvillkoren inte går att fastställa. Det verkar därför osannolikt att detta mål kommer att nås.) 
 • Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet. Stadsledningskontoret bedömer att målet är möjligt att nå. Även här hänvisar de till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och rättighetsområdet Rätten att kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne- och utemiljöer.

De skriver att rättighetsområdet handlar om att staden ska bygga och planera så att det funkar för alla, med principer om universell utformning, att åtgärda enkelt avhjälpta hinder och säkerställa tillgängliga transporter.

Därför är det intressant att nämnden för funktionsstöd är huvudansvarig för detta mål, då de inte har ansvar för frågor kring bygg och planering. Farhågan om att en funktionsnedsättnings-specifik nämnd skulle innebära att alla våra frågor hamnar där i stället för att genomsyra alla nämnders arbete verkar besannas. 

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapporten.  

Underlag för kompletterande budget – Oktober 2023. Frågan har tidigare behandlats i kommunstyrelsen, och ligger nu hos kommunfullmäktige. Här lyfts bland annat frågan om äldre- samt vård och omsorgsnämndens beslut att överskrida budget för att köpa 700 vård- och omsorgsplatser i privat regi under resten av året. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkande från S, V och MP.

I just denna fråga innebär det att nämnden bemyndigas att använda eget kapital om maximalt 20 mnkr. Förslaget innebär att även nämnden för funktionsstöd skulle bemyndigas att efter eget beslut använda eget kapital om maximalt 35 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade om bifall till förslaget.  

Hemställan från nämnden för funktionsstöd gällande ansvar för revidering av och beslut om förfrågningsunderlag enligt LOV inom daglig verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska överlämna ansvaret för revidering och beslut av förfrågningsunderlag enligt LOV inom daglig verksamhet till nämnden för funktionsstöd. Kommunfullmäktige biföll förslaget, så ansvaret övergår nu från kommunstyrelsen till nämnden för funktionsstöd. 

Rådet för funktionsstödsfrågor 2023-11-23

(protokoll) 

Mer information om rådet och föregående protokoll finns att hitta här: Råd för funktionsstödsfrågor 

Oklart från föregående möten: 

 • Fråga om dygnsvila för personal. Svar att konsekvensbeskrivningar görs inte generellt. Förvaltningen har lyft till nämnden om att kunna göra undantag i reglerna för dygnsvila i vissa fall för att undvika stora konsekvenser. 11-timmarsvilan innebär att förvaltningen måste anställa 200 årsarbetare till.

Återkoppling på frågor från organisationerna: 

 • Klimatanläggning inom Bostad med Särskild Service/BmSS.
 • Identifikation vid besök hos synskadade.
 • God & Nära vård – referensgrupp.
 • Sammanställning av arbetsgrupper som är kopplade till rådet.

Information från förvaltningen: 

 • Information om budgeten 2024.
 • Man har i budgeten tagit höjd för ökade kostnader, prisuppräkningsindex styrs av politikerna. Förvaltningen har fått kompensation för ökade kostnader kopplat till införandet av 11-timmars dygnsvila.
 • Riktlinje för återkallelseförbehåll.
  – Riktlinjen ska upp som ärende i nämnden i december (se nedan). Rådet diskuterar denna fråga och för fram en del kritik mot förslaget.
 • Återkoppling arbetsgrupp “Vad är hjälpsamt för familjer?”
 • Förvaltningens svar på motion från (L) om screening Våld i nära relation/ViNR
 • Revidering av nämnden för funktionsstöds anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet.
  – Synpunkterna som rådet hade lämnades till nämnden vid revideringen.
 • Input inför förvaltningens remissvar för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa.
  – Rådsledamöterna har möjlighet att lämna synpunkter på mötet eller skriftligt innan jul.
 • Dialog om viktiga frågor att ställa vid en Brukarrevision. 
 • Information kring samverkan mellan förvaltningen för funktionsstöd och arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltning kring arbete istället för daglig verksamhet.

 

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2023-11-27

Protokoll från rådet kommer att läggas ut på Göteborgs stads hemsida men är ännu inte tillgängligt (efter påminnelser). Här kommer en sammanfattning:  

 • Remissdialog Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa.

Handläggare från stadsledningskontoret är inbjudna för att berätta om förslaget till ett nytt program, som ska ersätta det tidigare folkhälsoprogrammet och Göteborgs Stads program för en jämlik stad. Rådet tar emot frågor som programgruppen vill ha svar på i remissförfarandet. Rådet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att besvara remissen, och ber om förlängd svarstid för att hinna skriva klart remissvaret.  

 • Uppföljning av 6 planer inom mänskliga rättighetsområdet.

Anna-Carin Jansson från avdelningen beslutsunderlag och utredning på stadsledningskontoret redogör för en uppföljning av sex stadenövergripande planer inom mänskliga rättighetsområdet.

Den gemensamma uppföljningen ger en samlad bild av utvecklingen på området och möjliggör en analys av planerna som styrmedel. Den här uppföljningen kommer att vägleda utformningen av en ny styrmodell för Göteborgs Stads långsiktiga arbete med mänskliga rättigheter.

Några observationer från uppföljningen är att alltför vaga eller svepande formuleringar i planerna har försvårat både genomförandet och möjligheten att följa upp resultatet. Civilsamhällets förmåga att bevaka och driva på har haft betydelse för planernas genomslag.

Vidare så noteras att det saknas data utifrån diskrimineringsgrunderna, vilket också försvårar utvärderingen. Rådet tackar för rapporten och för en dialog om både utvärderingen och arbetet med ett nytt program.  

Återkoppling från föregående möte:

 • Frågan om handikappersättning/merkostnadsersättning och försörjningsstöd.

Rådsmedlemmar från civilsamhället vittnar om olika handläggning i olika delar av staden, eller beroende på handläggare. Även fonderade medel lyfts, där ledamöter erfarit att fonderade medel räknas som inkomst och leder till sänkt försörjningsstöd.

Frågan har skickats vidare till Jenny Broman på socialnämnd centrum, som ska undersöka hur ersättningen hanteras av de fyra socialnämnderna. Enligt riktlinjen ska inte handikappersättning räknas som en inkomst, men Jenny ska se över hur ersättningen handläggs i praktiken. 

 • Remissvar Göteborgs Stads biblioteksplan. En arbetsgrupp har författat ett remissvar, och rådet beslutar att godkänna detta, med ett tillägg om universell utformning.

Ärenden i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige som rör funktionsrätt: 

 • Budget 2024.

Rådets samordnare Stina Ogbonnaya redogör för de delar i budgeten som berör funktionsrättsområdet.

Rådet lyfter fram att det är positivt att flera frågor som funktionsrättsrörelsen har drivit återfinns i budgeten, exempelvis uppdraget att ta fram en doftpolicy, men påpekar att samtliga nämnder har ett ansvar för funktionsrättsfrågorna. Nämnden för funktionsstöd kan inte ha ensamt ansvar.

Rådet frågar om det finns siffror på hur många som berörs av LSS och får svar från funktionshinderombudsman Ola Hendar att funktionsstödsförvaltningens insatser enligt LSS och SoL når ca 0,7-1,4% av alla medborgare, medan 15-20% av invånarna i Göteborg anger att de har en funktionsnedsättning som påverkar dem i vardagen. Funktionsrättsfrågor är alltså mycket större än funktionsstödsförvaltningen, och detta måste reflekteras i budgeten.  

 • Delårsrapport augusti 2023.

Delårsrapporten är en uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget, och rådet går igenom de mål som har anknytning till funktionsrätt. Dessa inkluderar målet att livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras, att Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet, samt att Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Stadsledningskontoret bedömer att dessa mål är möjliga att uppnå under mandatperioden, vilket baseras bland annat på arbetet med Program för full delaktighet.

Louise Warenius (S) berättar om ett tilläggsyrkande på detta ärende från S, V och MP om att utreda förutsättningarna för utökad möjlighet till korttidsvistelse. Detta ärende lyfts i kommunstyrelsen (blev bifall den 13 december, se nedan).

Rådet påpekar att det är problematiskt att nämnden för funktionsstöd anges som ansvarig för målet som handlar om att Göteborg ska vara en tillgänglig stad med tanke på att nämnden inte alls arbetar med den typen av frågor.  

Övriga frågor: 

 • Utbildning för personer som deltar i daglig verksamhet.

Peter Svanberg (D) berättar att han undersökt frågan efter att den lyfts i rådet, tillsammans med jurister från förvaltningen för funktionsstöd. Den som studerar i mer än marginell omfattning har inte rätt till daglig verksamhet, men kammarrättens domar ger ingen entydig vägledning när det gäller hur “marginell omfattning” ska tolkas. 11 timmar är för mycket. 1-2 timmar per vecka är ett riktmärke. Rådet lyfter problem med detta. Juristerna arbetar vidare med frågan.  

Nämnden för funktionsstöd 2023-11-29

(protokoll 12A + protokoll 12B) 

Ekonomisk lägesrapport per september 2023.
Nämnden har en negativ prognos på -108 miljoner kronor för 2023. Cirka 70 miljoner kronor av detta kommer från en högre användning av expansionsmedel än planerat, samt kostnader kopplat till ärenden som nämnden tagit över från socialnämnder. 38 miljoner kronor beror på att åtgärder för budget i balans inte genomförts i tid, eller i tillräckligt stor omfattning. Nämnden beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten. 

Revidering av nämndens anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet.
Den tidigare föreslagna revideringen bedöms inte längre vara aktuell eftersom kommunfullmäktiges budget för 2024 innehöll ett uppdrag om årlig indexuppräkning. Utifrån detta uppdrag i budget föreslår förvaltningen nu att revidera anvisningen om bidrag med en komplettering om att årligen räkna upp budgeten för verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag med prisindex för kommunal verksamhet. Nämnden beslutade att godkänna den reviderade anvisningen, enligt bilaga 1.  

Hemställan till kommunstyrelsen om beslut om avvikelser från de nya bestämmelserna om elva timmars dygnsvila för personliga assistenter.
De nya EU-direktiven om elva timmars dygnsvila har orsakat svårigheter inom verksamhetsområdet personlig assistans. Nämnden beslutade därför att hemställa till kommunstyrelsen om avvikelse från de nya bestämmelserna för nio assistansanvändare där det finns tillräcklig grund för att tillämpa avvikelse. De hemställer också om avvikelse generellt kring resor.

Ärendet lyftes inte i kommunstyrelsen den 13 december, så vi får bevaka resultatet i januari.

Kommunstyrelsen 2023-11-29

(snabbprotokoll) 

Återrapportering av uppdrag augusti 2023.
I detta ärende återrapporteras flera uppdrag. Intressant för oss är ett tilläggsyrkande från S, V och MP om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med nämnden för funktionsstöd utreda möjligheten att inrätta ett särskilt stöd för att utöka korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning.

Ärendet bordlades den 22 november och bordlades även denna gång, för att diskuteras den 13 december. 

Yrkande från S, V och MP angående revisionsrapport om hemvårdsbidrag.
Hemvårdsbidrag bedöms vara den förmån som har störst risk för fusk, enligt redovisning av åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott, samt stadsrevisionens rapport.

Därför föreslås en översyn och revidering av reglerna för hemvårdsbidrag, som också ska bidra till likvärdighet mellan de handläggande nämnderna (funktionsstödsnämnden och äldre- samt vård och omsorgsnämnden). Ärendet blev bordlagt till den 13 december.  

Kommunfullmäktige 2023-12-07

(snabbprotokoll) 

Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030.
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla programmet med de ändringar som kommunstyrelsen föreslagit, bland annat ett namnbyte till ”Göteborgs stads idrottsprogram.” Programmet nämner bland annat personer med funktionsnedsättning som en särskild målgrupp som strategierna ska rikta sig till. 

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga.
Riktlinjen har tidigare tillstyrkts av Göteborgs Stads råd för funktionsrätt, med vissa kommentarer och förbättringsförslag. Efter att ha bordlagts flera gånger beslutade kommunstyrelsen att godkänna riktlinjen, med vissa ytterligare revideringar enligt yrkande från V, S och MP.

Men i kommunfullmäktige beslutades enligt yrkande från M, D, L och KD att återremittera ärendet för att förtydliga stödet från socialtjänsten till familjehemmen.  

Äldreombudsmannens rapport 2023.
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anteckna rapporten. 

Kommunstyrelsen 2023-12-13

(snabbprotokoll) 

Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024.
Utifrån stadens budget för 2024 har stadsledningskontoret tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen. Den innehåller även de uppdrag som kommunstyrelsen ansvarar för samt en tidplan.

Bland annat får kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en doftpolicy för Göteborgs Stads anställda i brukarnära verksamheter, och detta uppdrag ska återrapporteras i kvartal 2.

Kommunstyrelsen ska i samverkan med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, och andra relevanta nämnder och styrelser, komma med förslag på åtgärder för att underlätta för fler personer med funktionsnedsättning att erbjudas anställning i Göteborgs Stad efter avslutad arbetsmarknadsinsats. Kommunstyrelsen beslutade att bifalla stadsledningskontorets förslag.  

Samlingsärende inom uppföljning november 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning.
I detta samlingsärende hittar vi Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport för 2022. Rapporten finns att hitta på sidan 146.

En kort sammanställning av rapporten visar att det inte går att fastställa en förändring – de strukturella skillnader i levnadsvillkor som tidigare dokumenterats kvarstår.

Rapporten noterar också att insamling av data till indikatorrapporten framöver har blivit mer osäker, vilket påverkar kvalitén, bland annat på grund av att grundskoleförvaltningen beslutat att ta bort frågor om funktionsnedsättning i 2022/2023 års elevenkät. Behandling av ärendet blev bordlagt till den 24 januari. 

Fördjupad uppföljning av sex planer inom området för mänskliga rättigheter samt redovisning av uppdrag om hur afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck.
Här återrapporteras sex planer på området mänskliga rättigheter som löper ut 2023. En gemensam och fördjupad uppföljning gör att man får en samlad bild av utvecklingen på området, och kan belysa planernas betydelse för styrningen. Dessa slutsatser är relevanta för kommunstyrelsens uppdrag att återkomma med förslag på en långsiktig styrning av MR-området.

Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till den 10 januari.  

Redovisning avseende genomförande av Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023.
Stadsledningskontoret redovisar genomförandet av programmet som löper ut nu i slutet av 2023. Kommunstyrelsen beslutade att anteckna rapporten.

Som vanligt så noteras att det finns kopplingar till Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, men i den löpande texten är dessa kopplingar inte synliga. Några insatser har gjorts som inkluderar personal på förvaltningen för funktionsstöd, men inget sägs om något arbete för att göra Göteborgs Stad till en attraktiv arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning.  

Återrapportering av uppdrag augusti 2023.
I detta ärende återrapporteras flera uppdrag, och det har bordlagts flera gånger. Intressant för oss är ett tilläggsyrkande från S, V och MP om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med nämnden för funktionsstöd utreda möjligheten att inrätta ett särskilt stöd för att utöka korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning, med hjälp av socialtjänstlagen.

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla återrapporten och tilläggsyrkandet från S, V och MP.  

Yrkande från S, V och MP angående revisionsrapport om hemvårdsbidrag.
Hemvårdsbidrag bedöms vara den förmån som har störst risk för fusk, enligt redovisning av åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott, samt stadsrevisionens rapport.

Därför föreslås en översyn och revidering av reglerna för hemvårdsbidrag, som också ska bidra till likvärdighet mellan de handläggande nämnderna (funktionsstödsnämnden och äldre- samt vård och omsorgsnämnden).

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla yrkandet från S, V och MP. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra en översyn av hemvårdsbidraget.  

Vad är på gång?

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2023-12-18

Om du eller din organisation har frågor eller medskick till rådet får ni gärna kontakta rådets representanter, antingen den person som representerar din organisation, eller Funktionsrätt Göteborg som förmedlar det vidare. 

Dagordning: 

 • Tillgänglighet i staden. En skrivelse från Göteborgs Stads brukarstödsnätverk.
  Personer från brukarstödsnätverket är inbjudna för att presentera en skrivelse baserad på deras erfarenheter i kontakt med brukare. Den gäller främst digital tillgänglighet och tillgänglighet till socialförvaltningarna. 
 • Socialförvaltning centrums arbete med tillgänglighet. Personer från socialförvaltning centrum är inbjudna för att presentera sitt arbete med tillgänglighet, med utgångspunkt i frågorna som lyfts i skrivelsen.
 • Återkoppling från föregående möte:
  – Remissvar Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa.
 • Mötesdatum våren 2024
 • Aktuella ärenden:
  – Referensgrupp skola
  – Åtgärder mot människohandel, prostitution och sexuell exploatering
 • Övriga frågor.

Nämnden för funktionsstöd 2023-12-20

(föredragningslista) 

Ekonomisk lägesrapport per november 2023.

Resultatet per november visar på en avvikelse mot budget på 136,8 miljoner kronor, och beräknas landa på -130 miljoner kronor för 2023. De ökade kostnaderna jämfört med ekonomisk lägesrapport per september beror bland annat på en ny finansieringsmodell inom hemtjänsten och ökade kostnader för IT-tjänster.  

Förslag till budget 2024.

Utifrån Göteborgs Stads budget har förvaltningen tagit fram ett förslag på budget till förvaltningen för funktionsstöd.

Åtgärder för budget i balans finns med, inklusive den efterfrågade konsekvensbeskrivningen för en eventuell stängning av aktivitetshusen Väster och Angered. Budgeten hänvisar också till de uppdrag som kommunfullmäktige riktat till nämnden, se sista sidan. 

Riktlinje för återkallelseförbehåll.
Förvaltningen föreslår en riktlinje för återkallelseförbehåll som innebär två nya typer av återkallelseförbehåll. Dessa innebär att om den enskilde tackar nej till erbjuden verkställighet tre gånger, eller när den enskilde inte tillgodogör sig insatsen, så återkallas eller avslutas en insats och den enskilde behöver ansöka på nytt. Förvaltningen anser att detta skulle minska köbildning.  

Hemställan till kommunfullmäktige om revidering av regler för hemvårdsbidrag.
Med anledning av revisionsrapporten som
lyft upp brister med regelverket för hemvårdsbidrag så föreslås nämnden hemställa till kommunstyrelsen att revidera reglerna om hemvårdsbidrag.

Frågan om hemvårdsbidrag har redan lyfts i kommunstyrelsen genom ett yrkande med anledning av samma revisionsrapport. Kommunstyrelsen beslutade den 13 december att ge stadsledningskontoret i uppdrag att se över reglerna.  

Bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet 2024.
Nämnden ska besluta om fördelning av verksamhetsbidrag till civilsamhällets organisationer. Av den totala budgetramen på 38,5 miljoner föreslås 900 000 kronor avsättas till utvecklingsbidrag som kan ges som tillfälliga medel.

Detaljer om anslag för varje förening hittas bland nämndhandlingarna i alfabetisk ordning: Sammanträde Nämnden för funktionsstöd 2023-12-20 – Nämnden för funktionsstöd – Nämndhandlingar – Göteborgs Stad (goteborg.se)