1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i februari

Funktionsrättspolitisk bevakning i februari

feb 22, 2024 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Denna månad innehåller nyhetsbrevet bland annat en rapport från GRF, som tagit sig an uppdraget om att utreda nära samråd med och aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen.

I kommunstyrelsen har de bland annat beslutat om Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer, som nu skickas vidare till kommunfullmäktige. I nämnden för funktionsstöd har man beslutat om årsrapport för 2023 och verksamhetsplan för 2024.

I utbildningsnämnden dök det upp en intressant rapport om elevhälsan i skolorna, som kan vara intressant att se över.  

Informationen på den här sidan finns även att läsa och ladda ned som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2024-01-29 

Sammanfattning av protokoll: 

 • Utredning om nära samråd med och aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen. I november 2023 beslutade kommunstyrelsen enligt yrkande från V, S och MP att stadsledningskontoret ges i uppdrag att, i samverkan med Göteborgs stads råd för funktionsrätt och berörda nämnder och styrelser, utreda frågan om nära samråd med och aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen i beslutsprocesser som berör funktionsrättsfrågor. En utvärdering av nuvarande samråd ska också ingå i uppdraget. Med anledning av detta kom handläggarna till GRF för att diskutera hur samverkan kring denna utredning ska se ut. Rådet beslutade att tillsätta en referensgrupp som ska träffa handläggarna 3-4 gånger för att jobba med detta, samt att handläggarna ska återkomma till hela rådet senare i vår. Rådet lyfter särskilt behovet av att skapa en samverkansyta med äldre samt vård och omsorgsförvaltningen, och att existerande samverkan med flera förvaltningar behöver förbättras.
 • Remissvar Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa. En arbetsgrupp utsett av rådet har tagit fram ett remissvar, och rådet bifaller förslaget till remissvar. GRF avstyrker programmet eftersom det är alltför generellt skrivet, och det saknas indikatorer för att fånga utvecklingen för personer med funktionsnedsättning. 
 • Uppföljning Göteborgs Stads råd för funktionsrätts arbete 2023. Enligt reglementet ska rådet varje år ge en årsredovisning till kommunstyrelsen. Ledamöterna diskuterar i mindre grupper, och detta sammanställs sedan av rådets samordnare till en utvärdering. Rådet ser många möjligheter till utveckling av rådets arbete. 
 • Information från stadsledningskontoret. Med anledning av rådets tidigare diskussioner om regeln om 11-timmars dygnsvila får rådet återkoppling om den hemställan som nämnden för funktionsstöd skickat till kommunstyrelsen för att be om undantag i vissa fall. Johanna Holmdal (KD) som sitter i nämnden för funktionsstöd redogör för att avvikelsen gäller nio enskilda assistansanvändare och samtliga personliga assistenter som bistår vid assistansanvändares reso 
 • Övriga frågor. Harriet Andreasson (L) undrar, mot bakgrund av de missförhållanden som har uppdagats på Bärby barnboende, vilket stöd som civilsamhället kan erbjuda i den här typen av situationer? Några ledamöter svarar och hänvisar till de organisationer som erbjuder individuellt stöd och rådgivning, men säger att civilsamhället har begränsade möjligheter att påverka eller lösa denna situation. 

 

Kommunfullmäktige 2024-02-01 (protokoll) 

Stadsrevisionens rapportsammandrag: Samordnade insatser för barn och unga. Stadsrevisionens granskning syftade till att bedöma om Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen samverkar på ett ändamålsenligt sätt kring de barn och unga som bedöms ha behov av samordnade insatser. Revisorerna fann att de endast delvis uppnått detta – samverkansprocesserna behövde stärkas, innehållet i SIP levde inte upp till lagstiftning eller riktlinjer, och det fanns brister i implementering av riktlinjerna. Utifrån granskningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till de granskade nämnderna och styrelserna:  

 • Att stärka sin styrning av arbetet med samverkan kring samordnade insatser för barn och unga i syfte att se till att verksamheten lever upp till kraven som ställs i lagstiftning och regelverk.
 • Att stärka sin uppföljning av SIP-arbetet i syfte att se till att verksamheten lever upp till kraven som ställs i lagstiftning och regelverk gällande samordnade insatser för barn och unga.
 • Att arbeta för förverkligandet av en gemensam digital samverkansyta för att underlätta dokumentation och kommunikation samt säkra informationsöverföringen i arbetet med SIP barn och unga.

Kommunfullmäktige beslutar att anteckna rapporten.  

Återrapportering av uppdrag augusti 2023.

I detta ärende återrapporteras flera uppdrag, och det har bordlagts flera gånger i kommunstyrelsen innan det bifölls den 13 december med ett tilläggsyrkande från S, V och MP. Nu ligger det hos kommunfullmäktige.

Intressant för oss är några uppdrag till äldre- samt vård och omsorgsnämnden som gavs i budget 2022 och nu förklaras fullgjorda (3.n-3.q), och uppdraget från budget 2023 till nämnden för funktionsstöd om att utöka möjligheterna till korttidsvistelse som också förklaras fullgjort (4.m).

Men tilläggsyrkandet från S, V och MP ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med nämnden för funktionsstöd utreda möjligheten att inrätta ett särskilt stöd för att utöka korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning, med hjälp av socialtjänstlagen. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Fördjupad uppföljning av sex planer inom området för mänskliga rättigheter samt redovisning av uppdrag om hur afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck.

Här återrapporteras sex planer på området mänskliga rättigheter som löper ut 2023. En gemensam och fördjupad uppföljning gör att man får en samlad bild av utvecklingen på området, och kan belysa planernas betydelse för styrningen.

Dessa slutsatser är relevanta för kommunstyrelsens uppdrag att återkomma med förslag på en långsiktig styrning av MR-området. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna uppföljningen den 10 januari, med ett tilläggsyrkande för egen del. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anteckna uppföljningen och förklara uppdraget fullgjort. 

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga. Riktlinjen är tillbaka i kommunfullmäktige efter att ha återremitterats den 7 december. Kommunstyrelsen föreslog att fullmäktige bifaller riktlinjen, med vissa tillägg, och kommunfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget från kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen 2024-02-07 (snabbprotokoll) 

Redovisning av uppdrag att anpassa program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt att återkomma med förslag på nästa steg gällande långsiktig styrning av området.

I oktober 2022 fick stadsledningskontoret i uppdrag att anpassa program och planer inom MR-området för att få en likvärdig struktur och ge förslag på en långsiktig styrning. Rapporten finns nu att läsa, och innehåller bland annat förslaget att gå från tidsbegränsade och planerande styrande dokument till en pågående och reglerande styrning i form av en riktlinje för stadens arbete med att tillgodose rättigheter. Det skulle innebära en regelbunden uppföljning med ett målgruppsperspektiv.

Ärendet blev bordlagt till den 6 mars 2024. 

Samlingsärende inom uppföljning november 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning.

I detta samlingsärende hittar vi Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport för 2022.

Rapporten finns att hitta på sidan 147. En kort sammanställning av rapporten visar att det inte går att fastställa en förändring – de strukturella skillnader i levnadsvillkor som tidigare dokumenterats kvarstår. Rapporten noterar också att insamling av data till indikatorrapporten framöver har blivit mer osäker, vilket påverkar kvalitén, bland annat på grund av att grundskoleförvaltningen beslutat att ta bort frågor om funktionsnedsättning i 2022/2023 års elevenkät.

Ärendet blev bordlagt till den 21 februari 2024. 

Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027.

Kommunstyrelsen ska ta ställning till förslaget till ny plan, efter att tidigare förslag återremitterats. I detta reviderade förslag har bland annat planens mål och aktiviteter utvecklats, samordningsansvaret har förtydligats, och indikatorer för uppföljning har tillkommit.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkande från V, S och MP att komplettera planen på två ställen – att säkerställa långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta och lösa skolplaceringar för de barn som behöver flytta – och därefter godkänna planen.   

Redovisning av uppdrag avseende struktur, ansvarsområden och reglementen inom den nya organisationen för stadsutveckling.

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige om reglementen och namn för de nya nämnderna inom stadsutveckling. Samtidigt gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av nämnderna och föreslå revideringar av reglementet senast januari 2024. Det har de gjort nu, och föreslagit några ändringar.

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla tjänsteutlåtandet, samt ett yrkande från S, V och MP. Yrkandet lyfter fram att staden behöver värna föreningslivet, och lägger därför till i exploateringsnämndens reglemente att de även ansvarar för att möta behov och efterfrågan av mark från föreningslivet. Även några ändringar för att stärka miljöperspektivet.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige. 

Yrkande från V, S och MP angående tillägg om boendekostnader till uppdrag om ekonomiskt bistånd och matfattigdom.

V, S och MP skriver att riktmärkena för boendekostnader inte alltid speglar de faktiska boendekostnaderna i Göteborgs stad, vilket kan leda till att människor behöver använda medel avsedda för exempelvis mat och hygien för att betala kvarstående summa av hyran.

De yrkar därför på att ge stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa hur många hushåll som beviljats eller fått avslag på ekonomiskt bistånd för den del av boendekostnaden som överstiger riktmärken för boendekostnader, samt hur många av dessa som är barnfamiljer.

Oppositionen yrkade på avslag: M, D, L och KD för att de anser att Sverige redan garanterar en skälig levnadsstandard, och SD för att de anser att man inte bör höja bidrag utan motkrav (vilket, måste jag notera, inte är vad yrkandet föreslår).

Beslut i kommunstyrelsen blev bifall till yrkandet från V, S och MP. 

Nämnden för funktionsstöd 2024-02-07 (protokoll 2A & protokoll 2B) 

Årsrapport 2023. Nämnden fastställer 2023 års resultat till –148 miljoner kronor. 

Verksamhetsplan 2024. Nämnden godkänner verksamhetsplanen.  

Utbildningsnämnden 2024-02-09 (protokoll) 

Patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans medicinska och psykologiska insats 2023.

Denna rapport fokuserar på hur det systematiska kvalitetsarbetet organiseras inom hälso- och sjukvården i elevhälsan i utbildningsförvaltningen. Den ger en översikt av patientsäkerhetsarbetet som genomförts under 2023 och presenterar målen inför 2024.

Utbildningsnämnden beslutar att anteckna patientsäkerhetsberättelsen till protokollet.  

Kommunstyrelsen 2024-02-21 (snabbprotokoll)

Hemställan från socialnämnden Centrum om att revidera och uppdatera överenskommelsen om samverkan med civilsamhället.

Sedan överenskommelsen om samverkan med civilsamhället antogs 2012 har både staden och civilsamhället genomgått stora förändringar.

Kommunstyrelsen beslutade därför att ge stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med socialnämnden Centrum, revidera och uppdatera överenskommelsen. M, D, L och KD:s tilläggsyrkande om att inrätta en samordningsfunktion avslogs.    

Göteborgsförslag [12862] för beslut – Ge funktionsvarierade med färdtjänst fri kollektivtrafik.

Kommunstyrelsen beslutade att inte bereda förslaget vidare. I yttrande från MP, S och V och yttrande från M, D, L och KD hänvisar de till att den nya modellen med högkostnadsskydd fyller nästan samma funktion. 

Samlingsärende inom uppföljning november 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning.

I detta samlingsärende hittar vi Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport för 2022.

Rapporten finns att hitta på sidan 147. En kort sammanställning av rapporten visar att det inte går att fastställa en förändring – de strukturella skillnader i levnadsvillkor som tidigare dokumenterats kvarstår.

Rapporten noterar också att insamling av data till indikatorrapporten framöver har blivit mer osäker, vilket påverkar kvalitén, bland annat på grund av att grundskoleförvaltningen beslutat att ta bort frågor om funktionsnedsättning i 2022/2023 års elevenkät.

Ärendet blev återigen bordlagt, nu till den 6 mars 2024. 

Vad är på gång?

Rådet för funktionsstödsfrågor 2024-02-06 

Protokoll är inte publicerat ännu. Dagordningen var som följer: 

 • Återkoppling på frågor från organisationerna
 • Icke verkställda beslut, hur ser det ut i Göteborg? Hur många handlar det om och vilken typ av insatser? Har det skett en förändring?
 • Förhöjt försörjningskrav för arbetstillstånd
 • Övergång från daglig verksamhet till arbete på öppna marknaden
 • Information från förvaltningen
 • Återkallelseförbehåll
 • Samlokalisering aktivitetshus
 • Information om omorganisation inom förvaltningen för funktionsstöd
 • Budget 2024, mål och uppdrag
 • “Team budget i balans” – exempel på hur verksamheten arbetar med ekonomi och budget
 • Rapport till nämnden med redovisning av utvärdering av rådets arbete
 • Resultat av brukarundersökningar 2023 på övergripande nivå

 

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2024-02-26 

Om du eller din organisation har frågor eller medskick till rådet får ni gärna kontakta rådets representanter. Antingen den person som representerar din organisation, eller Funktionsrätt Göteborg som förmedlar det vidare. 

Dagordning: 

 • Tillgänglighetsanpassning av Göteborgs Stads rekryteringsprocess. Besök av Helena Montan, stadsledningskontoret. 
 • Årsrapport 2023.
 • Dialog om tillgänglighet i samband med EU-valet. Besök av Frida Nowotny, valnämndens kansli.
 • Information från stadsledningskontoret.
 • Remiss Göteborgs Stads policy för parkering.
 • Information om Göteborgs Stads budgetprocess.

 

Kommunfullmäktige 2024-02-29 (föredragningslista) 

Redovisning av uppdrag avseende struktur, ansvarsområden och reglementen inom den nya organisationen för stadsutveckling.

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige om reglementen och namn för de nya nämnderna inom stadsutveckling. Samtidigt gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av nämnderna och föreslå revideringar av reglementet senast januari 2024.

Det har de gjort nu, och föreslagit några ändringar.

Den 7 februari i år beslutade kommunstyrelsen att bifalla tjänsteutlåtandet, samt ett yrkande från S, V och MP. Yrkandet lyfter fram att staden behöver värna föreningslivet, och lägger därför till i exploateringsnämndens reglemente att de även ansvarar för att möta behov och efterfrågan av mark från föreningslivet.

Även några ändringar för att stärka miljöperspektivet. Nu ligger ärendet hos kommunfullmäktige. 

Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027.

I detta reviderade förslag på en plan har bland annat planens mål och aktiviteter utvecklats, samordningsansvaret har förtydligats, och indikatorer för uppföljning har tillkommit.

Den 7 februari beslutade kommunstyrelsen i enlighet med yrkande från V, S och MP att komplettera planen på två ställen – att säkerställa långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta och lösa skolplaceringar för de barn som behöver flytta – och därefter godkänna planen. Nu ligger det hos kommunfullmäktige att godkänna planen eller inte.