1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i januari

Funktionsrättspolitisk bevakning i januari

jan 25, 2024 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Välkommen till ett nytt år och en ny uppdatering från politiken i Göteborg!

Detta nyhetsbrev innehåller bland annat en rapport från rådet för funktionsrätt (GRF) där det diskuterades tillgänglighet hos socialförvaltningarna, och en sammanfattning av funktionsstödsnämndens sista möte förra året där det beslutades om budget för 2024 och om verksamhetsbidrag till föreningarna.

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ligger fokus på återkoppling och revidering av flera planer, program och riktlinjer.

Informationen på den här sidan finns även att läsa och ladda ner som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2023-12-18

Protokollet för just detta möte finns inte uppe i skrivande stund, men nu har tidigare protokoll publicerats! Protokollen finns på Göteborgs Stads hemsida.

Här är en sammanfattning av vad som diskuterades:

Tillgänglighet i staden, en skrivelse från Göteborgs Stads brukarstödsnätverk. Personer från brukarstödsnätverket var inbjudna för att presentera en skrivelse baserad på deras erfarenheter i kontakt med brukare. De lyfte de utmaningar och svårigheter som kan uppstå vid nyansökningar av försörjningsstöd i socialförvaltningarna. Bland annat är det svårt att ringa till socialkontoret för att få hjälp. De lyfte också fram problemet att vissa uppfattar handläggarnas muntliga förhandsbesked som ett avslag, och att de då går miste om att få sina rättigheter uppfyllda om de inte går vidare med en skriftlig ansökan och får ett skriftligt avslag som kan överklagas.

Socialförvaltning centrums arbete med tillgänglighet.

Med anledning av brukarstödsnätverkets skrivelse bjöd GRF in personer från socialförvaltning centrum för att presentera sitt arbete med tillgänglighet, med utgångspunkt i frågorna som lyfts i skrivelsen. Socialförvaltning centrum var positiv till att få feedback i form av skrivelsen, och skulle ta till sig detta och jobba vidare med det, samt lyfta det med övriga socialförvaltningar. Både tjänstepersonerna och rådsledamöterna är överens om behovet av en fortsatt dialog mellan förvaltningen och civilsamhället. Tjänstemännen lyfter särskilt att den här typen av respons från rådet och nätverket lyfter frågor som de har svårt att fånga upp i sina brukarenkäter.

Återkoppling från föregående möte:

 • Rådet ska skicka ett remissvar på Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa. En arbetsgrupp har utsetts för att skriva detta, och de kommer att träffas efter nyår.
 • Mötesdatum våren 2024. Rådet beslutar om mötesdatum för våren: 29/1, 26/2, 18/3, 22/4 och 27/5.

Aktuella ärenden:

 • Referensgrupp skola. Rådet får information om hur det går med referensgruppen, som tagit ett omtag efter att den tidigare samordnaren slutat. Höstens första möte genomfördes den 18/12. Referensgruppen saknar en del representanter från olika grupper, och ska utöka antalet representanter från civilsamhället och bjuda in föreningar som saknas.
 • Åtgärder mot människohandel, prostitution och sexuell exploatering. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att motverka och förebygga prostitution, människohandel och sexuell exploatering. Handläggarna i ärendet bjuder in intresserade från alla de rättighetsbaserade råden till en dialog. Maria Nilsson, Ida Hansson och Annika Lindström anmäler intresse att delta i dialogen och fortsatt arbete.

 

Nämnden för funktionsstöd 2023-12-20 (protokoll 13A & protokoll 13B)

Ekonomisk lägesrapport per november 2023. Resultatet per november visar på en avvikelse mot budget på 136,8 miljoner kronor, och beräknas landa på -130 miljoner kronor för 2023. De ökade kostnaderna jämfört med ekonomisk lägesrapport per september beror bland annat på en ny finansieringsmodell inom hemtjänsten och ökade kostnader för IT-tjänster. Nämnden beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten och antecknar informationen om de omfattande anpassningar som förvaltningen vidtagit för att få en budget i balans. Vidare uppdrar de åt förvaltningen att använda eget kapital om högst 35 miljoner kroner.

Förslag till budget 2024. Utifrån Göteborgs stads budget har förvaltningen tagit fram ett förslag på budget till förvaltningen för funktionsstöd. Åtgärder för budget i balans finns med, inklusive den efterfrågade konsekvensbeskrivningen för en eventuell stängning av aktivitetshusen Väster och Angered. Budgeten hänvisar också till de uppdrag som kommunfullmäktige riktat till nämnden, se sista sidan. Nämnden beslutar att godkänna förslaget till budget för 2024, och beslutar att det på sammanträdet i juni ska ske en uppföljning på hur flytten av aktivitetshusen Väster och Angered fungerat.

Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2024.

Här beslutas om nämndens planerings- och uppföljningsarbete. Uppföljningen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige görs vid tre fasta tillfällen som fokuserar på viktig styrinformation. Kommunfullmäktiges mål följs upp två gånger, i delårsrapporten för augusti och i årsrapporten. Flera ekonomiska rapporter ska också lämnas in. Datum för rapporterna finns i dokumentet. Nämnden beslutade att godkänna planen.

Riktlinje för återkallelseförbehåll.

Förvaltningen föreslår en riktlinje för återkallelseförbehåll som innebär två nya typer av återkallelseförbehåll. Dessa innebär att om den enskilde tackar nej till erbjuden verkställighet tre gånger, eller när den enskilde inte tillgodogör sig insatsen, så återkallas eller avslutas en insats och den enskilde behöver ansöka på nytt. Förvaltningen anser att detta skulle minska köbildning.

Nämnden beslutar att anta riktlinjen. När metodstöd är framtaget ska förvaltningen återkomma till nämnden för eventuell revidering. Här finns riktlinjen. I protokollet noteras också att de mottagit en skrivelse från FUB Göteborg och Autism Distrikt Göteborg om återkallelseförbehåll.

Idéburet offentligt partnerskap med föreningen Passalen. Nämnden beslutar att ingå ett IOP med Passalen från 2024-01-01 till 2026-12-31. Samverkan gäller Passalen, de fyra socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och nämnden för funktionsstöd.

Hemställan till kommunfullmäktige om revidering av regler för hemvårdsbidrag. Med anledning av revisionsrapporten som lyft upp brister med regelverket för hemvårdsbidrag så föreslås nämnden hemställa till kommunstyrelsen att revidera reglerna om hemvårdsbidrag. Frågan om hemvårdsbidrag har redan lyfts i kommunstyrelsen genom ett yrkande med anledning av samma revisionsrapport. Kommunstyrelsen beslutade den 13 december att ge stadsledningskontoret i uppdrag att se över reglerna. Nämnden beslutar i enlighet med förslaget att hemställa till kommunfullmäktige att revidera reglerna.

Bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet 2024. Nämnden ska besluta om fördelning av verksamhetsbidrag till civilsamhällets organisationer. Av den totala budgetramen på 38,5 miljoner föreslås 900 000 kronor avsättas till utvecklingsbidrag som kan ges som tillfälliga medel. Detaljer om anslag för varje förening hittas bland nämndhandlingarna i alfabetisk ordning: Sammanträde Nämnden för funktionsstöd 2023-12-20 – Nämnden för funktionsstöd – Nämndhandlingar – Göteborgs Stad (goteborg.se). Nämnden beslutar helt i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Utökat verksamhetsbidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet 2023.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 att tilldela ytterligare 5 miljoner kronor 2023 för ett utökat föreningsbidrag till funktionsrättsrörelsen. Nämnden beslutar att godkänna fördelningen av dessa medel, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Kommunstyrelsen 2024-01-10 (snabbprotokoll)

Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027. Kommunstyrelsen ska ta ställning till förslaget till ny plan, efter att tidigare förslag återremitterats. I detta reviderade förslag har bland annat planens mål och aktiviteter utvecklats, samordningsansvaret har förtydligats, och indikatorer för uppföljning har tillkommit. Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till den 24 januari.

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga. Bifall till yrkande från V, S och MP i kommunstyrelsen den 22 november 2023.

Hemställan från nämnden för funktionsstöd om beslut om avvikelser från de nya bestämmelserna om elva timmars dygnsvila för personliga assistenter.

De nya EU-direktiven om elva timmars dygnsvila har orsakat svårigheter inom verksamhetsområdet personlig assistans. Nämnden beslutade därför att hemställa till kommunstyrelsen om avvikelse från de nya bestämmelserna för nio assistansanvändare där det finns tillräcklig grund för att tillämpa avvikelse.

De hemställer också om avvikelse generellt kring resor. Kommunstyrelsen beslutade att bifalla hemställan, det vill säga godkänna undantag från reglerna i dessa särskilda fall.

Fördjupad uppföljning av sex planer inom området för mänskliga rättigheter samt redovisning av uppdrag om hur afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck.

Här återrapporteras sex planer på området mänskliga rättigheter som löper ut 2023.

En gemensam och fördjupad uppföljning gör att man får en samlad bild av utvecklingen på området, och kan belysa planernas betydelse för styrningen. Dessa slutsatser är relevanta för kommunstyrelsens uppdrag att återkomma med förslag på en långsiktig styrning av MR-området.

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla stadsledningskontorets förslag, att anteckna uppföljningen och förklara uppdraget fullgjort.

Det blev också bifall till ett tilläggsyrkande från V, S och MP, där de skriver att de anser att redovisningen av dessa uppdrag inte varit tillräckligt bra, men istället för att återremittera så ger de stadsledningskontoret två nya uppdrag:

 1. att återkomma med en redovisning av genomförda aktiviteter utifrån planerna och med förslag på aktiviteter för 2024, samt
 2. att i samband med revideringen av Göteborgs stads plan för stärkta insatser mot rasism göra en fördjupad analys av rasism i Göteborg och komma med förslag på gruppspecifika insatser.

Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet 2024-01-17

Denna samverkansgrupp är till för funktionsrättsrörelsen och tjänstemän från stadsutvecklingsnämnderna; Stadsmiljöförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsfastighetsförvaltningen och Exploateringsförvaltningen.

Tyvärr har närvaron från rörelsen sjunkit i denna samverkansgrupp. Är din förening intresserad av att vara med och påverka frågor om fysisk tillgänglighet får ni gärna kontakta oss på Funktionsrätt Göteborg, så förmedlar vi intresse till gruppens samordnare. Det går också bra att skicka frågor och synpunkter som Funktionsrätt Göteborg kan ta med till möten.

Till dagens möte hade gruppen bjudit in gäster från Äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen för att berätta om deras arbete med Åldersvänliga Göteborg. Handlingsplanen för uppdraget ska följas upp under 2025. Några saker de gjort är skapandet av Framtidsutvecklare, en referensgrupp av äldre som är med och utvecklar arbetet, projektet Pratbänkar som ska uppmuntra till samtal, och arbetet med att i dialog med användarna placera ut bänkar där de behövs i stadsmiljön.

Nästa tema var gestaltad livsmiljö, där gruppen fick en redogörelse för hur Stadsfastighetsförvaltningen och Exploateringsförvaltningen, i samverkan med kulturförvaltningen och kretslopp och vatten jobbar med gestaltad livsmiljö. Gruppen diskuterar vikten av att få med universell utformning i detta arbete, mer än vad som görs idag.

Mötet avslutas med en uppdatering om vad som är på gång i varje förvaltning och organisation. Stadsmiljöförvaltningen har tillsatt två nya tjänster för att jobba med funktionsrättsfrågor. Det är Sophie Edler Hongelin, som kommer att jobba med appen Anmäl hinder, tillgänglighetsdatabasen och enkelt avhjälpta hinder, och rörelsens egen Erik Lönnroth, som ska jobba med riktlinjer och utformningsprinciper, och inledningsvis en nulägesanalys över stadens tillgänglighetsarbete.

Stadsbyggnadsförvaltningen berättar att de planerar för att genomföra konferensen Staden ska funka för alla – stadsutveckling genom universell utformning även 2024.

Nästa möte är den 13 mars 2024.

Nämnden för funktionsstöd 2024-01-17 (protokoll 1A + protokoll 1B)

Under punkt §6 Förvaltningsdirektören informerar upplyser avdelningschef Ekonomi om att förvaltningens ekonomiska resultat 2023 blev ett underskott på cirka 148 miljoner kronor.

Remiss från kommunstyrelsen om Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024-2030.

Kommunstyrelsen har skickat förslag på program på remiss till bland annat nämnden för funktionsstöd. Det nya programmet ska ersätta nuvarande Göteborgs Stads folkhälsoprogram och Göteborgs Stads program för en jämlik stad.

Organisationer i rådet för funktionsstödsfrågor har diskuterat programmet och inkommit med synpunkter, som finns att läsa här.

Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker förslaget på nytt program, då det behöver bli skarpare i sina strategier och tydligare hänga samman med befintliga insatser och samverkan. Förvaltningen anser också att det helt saknas strategier inom vissa viktiga områden. Nämnden beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandet att avstyrka förslaget på program och skickar det i ett yttrande till kommunstyrelsen.

Val av ledamöter till Dalheimers hus delaktighetsråd 2024. Delaktighetsrådet är Dalheimers hus samrådsorgan med intresseorganisationerna inom funktionsrättsområdet. Hälften av ledamöterna ska nu förordnas på två år, och hälften förordnades på två år 2023 och har därmed ett år kvar.

Nämnden beslutar att utse de ledamöter som nominerats av funktionsrättsorganisationerna:

 • Kjell Emanuelsson från Synskadades riksförbund,
 • Kenneth Dämbäck från Funktionsrätt Göteborg,
 • Håkan Hägg från Personskadeförbundet RTP
 • Linda Karlsson från DHR Göteborg.

Val av ledamöter till rådet för funktionsstödsfrågor.

Ledamöter till rådet ska väljas, och ordförande utses.

Nämnden adjungerar Anna Siitam Wadman (MP), Johanna Holmdahl (KD), Tommy Söderberg (V), Nicola Hesslén (M) och Lejla Grebic (S) till ledamöter från nämnden i rådet för funktionsstödsfrågor. Nämnden utser Anna Siitam Wadman (MP) till ordförande i rådet.

Kalendarium med mötestider för rådet finns att hitta här.

Kommunstyrelsen 2024-01-24 (snabbprotokoll)

Redovisning av uppdrag att anpassa program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt att återkomma med förslag på nästa steg gällande långsiktig styrning av området.

I oktober 2022 fick stadsledningskontoret i uppdrag att anpassa program och planer inom MR-området för att få en likvärdig struktur och ge förslag på en långsiktig styrning.

Rapporten finns nu att läsa, och innehåller bland annat förslaget att gå från tidsbegränsade och planerande styrande dokument till en pågående och reglerande styrning i form av en riktlinje för stadens arbete med att tillgodose rättigheter. Det skulle innebära en regelbunden uppföljning med ett målgruppsperspektiv.

Ärendet blev bordlagt till den 7 februari 2024.

Samlingsärende inom uppföljning november 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning.

I detta samlingsärende hittar vi Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport för 2022. Rapporten finns att hitta på sidan 147.

En kort sammanställning av rapporten visar att det inte går att fastställa en förändring – de strukturella skillnader i levnadsvillkor som tidigare dokumenterats kvarstår. Rapporten noterar också att insamling av data till indikatorrapporten framöver har blivit mer osäker, vilket påverkar kvalitén, bland annat på grund av att grundskoleförvaltningen beslutat att ta bort frågor om funktionsnedsättning i 2022/2023 års elevenkät.

Ärendet blev bordlagt till den 7 februari 2024.

Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027. Kommunstyrelsen ska ta ställning till förslaget till ny plan, efter att tidigare förslag återremitterats. I detta reviderade förslag har bland annat planens mål och aktiviteter utvecklats, samordningsansvaret har förtydligats, och indikatorer för uppföljning har tillkommit. Ärendet blev bordlagt till den 7 februari 2024.

Yrkande angående tillägg om boendekostnader till uppdrag om ekonomiskt bistånd och matfattigdom.

V, S och MP skriver att riktmärkena för boendekostnader inte alltid speglar de faktiska boendekostnaderna i Göteborgs Stad, vilket kan leda till att människor behöver använda medel avsedda för exempelvis mat och hygien för att betala kvarstående summa av hyran.

De yrkar därför på att ge stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa hur många hushåll som beviljats eller fått avslag på ekonomiskt bistånd för den del av boendekostnaden som överstiger riktmärken för boendekostnader, samt hur många av dessa som är barnfamiljer. Ärendet blev bordlagt till den 7 februari 2024.

Vad är på gång?

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2024-01-29

Om du eller din organisation har frågor eller medskick till rådet får ni gärna kontakta rådets representanter. Antingen den person som representerar din organisation, eller Funktionsrätt Göteborg som förmedlar det vidare.

Dagordning:

 • Utredning om nära samråd med och aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen. I november 2023 beslutade kommunstyrelsen enligt yrkande från V, S och MP att stadsledningskontoret ges i uppdrag att, i samverkan med Göteborgs Stads råd för funktionsrätt och berörda nämnder och styrelser, utreda frågan om nära samråd med och aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen i beslutsprocesser som berör funktionsrättsfrågor. En utvärdering av nuvarande samråd ska också ingå i uppdraget. Med anledning av detta kommer handläggarna till nu GRF för att diskutera hur samverkan kring denna utredning ska se ut.
 • Remissvar Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa. Rådet ska diskutera och besluta om det remissvar som arbetsgruppen tagit fram.
 • Uppföljning Göteborgs Stads råd för funktionsrätts arbete 2023. Enligt reglementet ska rådet varje år ge en årsredovisning till kommunstyrelsen, varför rådet nu behöver utvärdera sitt eget arbete för att ge underlag till denna redovisning.
 • Information från stadsledningskontoret. Med anledning av rådets tidigare diskussioner om regeln om 11-timmars dygnsvila ska rådet få återkoppling om den hemställan som nämnden för funktionsstöd skickat till kommunstyrelsen för att be om undantag i vissa fall.

Kommunfullmäktige 2024-02-01 (föredragningslista)

Stadsrevisionens rapportsammandrag: Samordnade insatser för barn och unga. Stadsrevisionens granskning syftade till att bedöma om Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen samverkar på ett ändamålsenligt sätt kring de barn och unga som bedöms ha behov av samordnade insatser.

Revisorerna fann att de endast delvis uppnått detta – samverkansprocesserna behövde stärkas, innehållet i SIP levde inte upp till lagstiftning eller riktlinjer, och det fanns brister i implementering av riktlinjerna.

Utifrån granskningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till de granskade nämnderna och styrelserna:

 • Att stärka sin styrning av arbetet med samverkan kring samordnade insatser för barn och unga i syfte att se till att verksamheten lever upp till kraven som ställs i lagstiftning och regelverk.
 • Att stärka sin uppföljning av SIP-arbetet i syfte att se till att verksamheten lever upp till kraven som ställs i lagstiftning och regelverk gällande samordnade insatser för barn och unga.
 • Att arbeta för förverkligandet av en gemensam digital samverkansyta för att underlätta dokumentation och kommunikation samt säkra informationsöverföringen i arbetet med SIP barn och unga.

Återrapportering av uppdrag augusti 2023.

I detta ärende återrapporteras flera uppdrag, och det har bordlagts flera gånger i kommunstyrelsen innan det bifölls den 13 december med ett tilläggsyrkande från S, V och MP. Nu ligger det hos kommunfullmäktige.

Intressant för oss är några uppdrag till äldre- samt vård och omsorgsnämnden som gavs i budget 2022 och nu förklaras fullgjorda (3.n-3.q), och uppdraget från budget 2023 till nämnden för funktionsstöd om att utöka möjligheterna till korttidsvistelse som också förklaras fullgjort (4.m).

Men tilläggsyrkandet från S, V och MP ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med nämnden för funktionsstöd utreda möjligheten att inrätta ett särskilt stöd för att utöka korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning, med hjälp av socialtjänstlagen.

Fördjupad uppföljning av sex planer inom området för mänskliga rättigheter samt redovisning av uppdrag om hur afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck.

Här återrapporteras sex planer på området mänskliga rättigheter som löper ut 2023. En gemensam och fördjupad uppföljning gör att man får en samlad bild av utvecklingen på området, och kan belysa planernas betydelse för styrningen. Dessa slutsatser är relevanta för kommunstyrelsens uppdrag att återkomma med förslag på en långsiktig styrning av MR-området.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna uppföljningen den 10 januari, med ett tilläggsyrkande för egen del, och nu ligger uppföljningen hos kommunfullmäktige.

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga. Riktlinjen är tillbaka i kommunfullmäktige efter att ha återremitterats den 7 december. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller riktlinjen, med vissa tillägg.