1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i juni

Funktionsrättspolitisk bevakning i juni

jun 28, 2024 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Göteborgs Stad börjar betala ut habiliteringsersättning under semestern! När kommunstyrelsen i juni fattade beslut om kompletterande budget för maj 2024 antogs ett yrkande från S, V och MP som innebär att habiliteringsersättning ska betalas ut även under semestern. Nämnden för funktionsstöd tilldelas 5 miljoner kronor för detta.

Frågan om skolskjuts till och från fritidshem har också diskuterats i kommunstyrelsen, som beslutade att det ska gälla alla elever med funktionsnedsättning som beviljats skolskjuts, och inte begränsas till enbart den anpassade grundskolan. Detta har också finansierats i kompletteringsbudgeten.

Uppdraget att ta fram en doftpolicy har äntligen lett till något resultat, och stadsledningskontoret lämnade ett förslag till kommunstyrelsen i juni. KS beslutade att förslaget ska gå på remiss till Göteborgs Stads råd för funktionsrätt innan något beslut tas. Den kommer då att lyftas på nästa möte efter sommaren, den 2 september.

Några andra intressanta nedslag är stadens nya AI-projekt som nämnden för funktionsstöd berättar om, motionen om en samordnad funktion för utbetalning av föreningsbidrag som diskuterats i flera nämnder, och i rådet för funktionsstödsfrågor har man fört en intressant diskussion om förslaget om ett kompiskort.

Trevlig sommarläsning!

Informationen på den här sidan finns även att läsa och ladda ned som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Nämnden för funktionsstöd 2024-04-24 (protokoll 4A + protokoll 4B)

Protokoll för detta sammanträde publicerades sent, därför kommer sammanfattningen först nu.

Stadsrevisionens granskning av nämndens verksamheter 2023.
Stadsrevisionen har lämnat revisionsberättelse och revisionsredogörelse för 2023 och önskar yttrande från nämnden senast den 21 juni 2024. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder som nämnden har gjort eller planerar att göra med anledning av rekommendationerna. Revisionen har lämnat rekommendationer på följande områden:

 • Resor i tjänsten: nämnden rekommenderas stärka den interna kontrollen av resor i tjänsten.
 • Styrning, uppföljning och kontroll av hemvårdsbidrag: stärk analysen av risker inom handläggningen, och systematiken i egenkontrollen. Nämnden uppmanas också att uppmärksamma kommunstyrelsen på att regelverket för hemvårdsbidrag inte upplevs som ändamålsenligt.
 • Samordnade insatser för barn och unga: bättre samverkan kring samordnade insatser behövs, och SIP-arbetet bör följas upp för att säkerställa att det lever upp till kraven. Rekommenderas också ta fram en gemensam digital samverkansyta för att underlätta kommunikation och dokumentation, samt säkra informationsöverföringen.

En rekommendation kvarstår från 2023 som nämnden inte följt upp, och det gäller palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående, där nämnden fortfarande rekommenderas att vidta åtgärder för att beslutade insatser ska verkställas och avvikelser ska rapporteras.

Beslut: nämnden antecknar informationen från granskningen och ger förvaltningsdirektören i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan.

Delårsrapport per mars 2024.

Resultat till och med mars visar ett plusresultat på 41,5 miljoner kronor, och helårsprognosen för 2024 kvarstår på 30 miljoner kronor. Antalet årsarbetare och lönekostnader minskar. Nämnden ser att åtgärderna för att spara pengar har gett resultat, men kvaliteten för brukarna påverkas (fast bedöms vara inom ramen för lagstiftning) och arbetsmiljön för medarbetare är ansträngd.

Beslut: nämnden godkänner delårsrapporten och översänder den till kommunstyrelsen.

Nämnden för funktionsstöds anvisning för påverkansarbete.

Nämnden föreslås besluta om en anvisning som ska vara en vägledning för tjänstepersoner och förtroendevalda som företräder nämnden eller förvaltningen i sammanhang där de kan påverka förutsättningar och beslut som har betydelse för nämndens målgrupp.

Genom att tydligt peka ut påverkanseffekter som förvaltningen vill uppnå så ska anvisningen hjälpa till att prioritera vilka insatser de behöver göra. Anvisningen finns att läsa här.

Prioriterade områden är social hållbarhet och utbildning, digital transformation och kompetensförsörjning.

Beslut: nämnden godkänner anvisningen.

Förändring i bilaga tillhörande förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Det har kommit ny lagstiftning på området och staden behöver därför uppdatera bilaga 6 till förfrågningsunderlaget, som handlar om grundutrustning och medicintekniska produkter.

Beslut: Nämnden ger förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist i uppdrag att uppdatera bilagan.

Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda möjligheterna att betala ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet under semestern. Uppdraget gavs den 21 mars av kommunstyrelsen, och förvaltningen har nu återkommit med ett tjänsteutlåtande. De konstaterar att detta skulle kosta cirka 4,8 miljoner kronor.

För att utbetalning av detta ska vara möjligt anser förvaltningen att ersättningsnivån till utförare av daglig verksamhet behöver höjas, vilket förutsätter en hemställan till kommunfullmäktige.

Beslut: nämnden godkänner förvaltningens återrapportering och förklarar uppdraget slutfört. (Uppdraget var att utreda möjligheterna, så inget ändringsförslag har lagts.)

Upphörande av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen bedömer att riktlinjens syfte och funktion uppfylls av andra styrdokument och styrsignaler och föreslår att nämnden beslutar att riktlinjen upphör.

Beslut: Riktlinjen upphör.

Svar på motion av Axel Josefsson (M) med flera om att inrätta en särskild central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet.

S, V och MP skriver i ett yttrande att de inte anser att en ny administrativ funktion i staden är rätt sätt att komma åt problemet och avstyrker därför motionen, men de avser att återkomma med en samlad bedömning i kommunstyrelsen.

Beslut: nämnden avstyrker motionen.

Stadsbyggnadsnämnden 2024-05-21 (protokoll)

Svar på remiss – Förslag till Göteborgs stads åtgärdsplan mot buller 2024-2028. Miljö- och klimatnämnden har lagt fram ett förslag till åtgärdsplan som föreslås ersätta nuvarande åtgärdsprogram.

Det är intressant att notera att förslaget på åtgärdsplan inte innehåller några referenser till hörselnedsättning.

Beslut: nämnden godkänner tjänsteutlåtandet och skickar det till miljö- och klimatnämnden som yttrande över remissen.

Remiss av Göteborgs Stads policy för parkering.

Här finns förslaget på ny parkeringspolicy som GRF har diskuterat och avstyrkt. Den behöver först beslutas här och skickas ut på remiss innan GRF kan skicka in sitt remissvar. Ärendet har bordlagts sedan december 2023.

Beslut: Ärendet bordläggs till den 18 juni.

Idrotts- och föreningsnämnden 2024-05-21 (protokoll)

Yttrande gällande motion om samordnad utbetalningsenhet för bidrag till organisationer.

Motionen har lagts i kommunfullmäktige och har gått på remiss. Förslaget i motionen innebär två uppdrag till kommunstyrelsen: dels att sammanställa vilka bidrag som idag ges från staden till olika typer av organisationer, dels att ta fram ett förslag på samordning av utbetalning av bidrag.

Samordningen ska syfta till att minska risken för fusk och misstag och underlätta hanteringen. Idrotts- och föreningsförvaltningen föreslår att nämnden ska avstyrka motionen. Dels för att ett annat arbete med att utveckla och förbättra stödet till föreningarna redan är påbörjat, dels för att de anser att fusk och misstag enklast upptäcks genom de kontroller och den kvalitativa bedömning som respektive förvaltning kan göra inom sitt område.

De föreslår att motionens målsättningar bättre skulle uppnås genom stadengemensamma rutiner än en samordnad utbetalningsenhet.

Beslut: nämnden avstyrker motionen och skickar ett yttrande till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige 2024-05-23 (protokoll)

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2023.

Årsrapporten beskriver nämnderna och styrelsernas genomförande av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026.

Årets rapport fokuserar på rättighetsområdena information, hälsa och bostad. Funktionshinderombudsmannen bedömer att det sakta sker en utveckling i staden och en majoritet av underlagen är en förbättring jämfört med 2022.

Men det finns fortfarande flera utmaningar, bland annat ”hur staden säkerställer analys av uppföljningar och enkäter utifrån diskrimineringsgrunderna, situationen på arbetsmarknaden, synpunktshanteringen, utfasning av äldre spårvagnar, tillgång till boende med särskild service samt tillgången till daglig verksamhet.”

Funktionshinderombudsmannen noterar också att insatser efter kommunfullmäktiges beslut 2023 om att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning inte har gett önskad effekt ännu.

Årsrapporten godkändes i kommunstyrelsen den 8 maj och ligger nu hos kommunfullmäktige.

Beslut: kommunfullmäktige antecknar funktionshinderombudsmannens årsrapport 2023.

Delrapport av uppdrag att uppdatera modellen för normmedvetet arbetssätt och föreslå hur den kan implementeras i fler av Göteborgs Stads verksamheter.
Detta uppdrag gavs i samband med budget 2024.

Stadsledningskontoret finner att modellen som uppdraget hänvisar till togs fram under ett pilotprojekt 2016–2018, och sedan dess har det skett flera omorganisationer och arbetssättet i modellen tillämpas inte längre i staden.

Däremot anser stadsledningskontoret att delar av modellen kan omhändertas och vidareutvecklas, och i ett nära samarbete med angränsande uppdrag inom MR-området utveckla ett normmedvetet arbetssätt som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder.

Stadsledningskontoret avser att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2024 med fortsatt redovisning av uppdraget.

Rapporten godkändes i kommunstyrelsen den 8 maj och ligger nu hos kommunfullmäktige.

Beslut: delrapporten antecknas.

Motion av Elisabet Lann (KD), Kalle Bäck (KD), Johanna Holmdahl (KD) och Jörgen Knudtzon (KD) om hur Göteborgs Stad ska förhålla sig till AI.

Motionärerna föreslår att Göteborg Stad behöver ta fram en samlad strategi för hur kommunen ska förhålla sig till artificiell intelligens (AI), inklusive att identifiera risker med AI och ta fram etiska riktlinjer.

Motionen blev avstyrkt i kommunstyrelsen den 20 mars med hänvisning till att detta arbete redan pågår i staden, inom ramen för bland annat Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT.

Frågan om AI är intressant att fortsätta bevaka, då tjänsteutlåtandet lyfter fram riskerna för diskriminering i AI-system, och även risker med det digitala utanförskap som bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning kan vara extra sårbara för.

De hänvisar också till den AI-förordning som EU arbetat fram, som syftar till att stärka integritet, säkerhet och grundläggande rättigheter.

För den som är nyfiken på att läsa mer om AI och funktionsnedsättning så har den europeiska paraplyorganisationen European Disability Forum jobbat mycket med frågan, läs här.

Det har tillkommit ett yrkande från Centerpartiet om att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad, då det redan finns ett pågående arbete kring detta.

Beslut: Ärendet bordläggs.

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2024-05-27

Detta var vårterminens sista möte innan rådet tar sommaruppehåll. Protokoll kommer att läggas ut här inom kort, men här är en sammanfattning:

 • Dialog om utvecklingsmedel funktionshinderområdet
  • Det avsätts årligen medel för utvecklingsinsatser inom funktionsrättsområdet, som kan sökas av Göteborgs Stads verksamheter och civilsamhället. Pengarna fördelas av stadsledningskontoret på delegation av kommunstyrelsen efter att GRF tagit emot ansökan och lämnat rekommendation. De senaste åren har få ansökningar inkommit, och de flesta har varit från Funktionsrätt Göteborg och dess medlemsföreningar. Då flertalet ledamöter från civilsamhället i rådet kommer från Funktionsrätt Göteborg och dess medlemsföreningar uppstår en jävsituation. Därför har inga medel delats ut detta året eller förra året. GRF behöver nu fatta beslut om hur medlen ska hanteras. Rådet diskuterar AU:s förslag att lämna en skrivelse till stadsledningskontoret om att ge dem i uppdrag att utreda hur medlen ska hanteras. GRF beslutar i enlighet med förslaget att ge AU i uppdrag att författa en skrivelse, som ska presenteras på nästa sammanträde den 2 september. Vidare diskuterar rådet den ansökan som kommit in från Funktionsrätt Göteborg om finansiering av EU-valdebatten. Alla ledamöter som har anknytning till Funktionsrätt Göteborg får lämna rummet, och återstående ledamöter kommer överens om att rådet inte kan lämna någon rekommendation eftersom stora delar av rådet är jäviga.
 • Återrapport från utredning om nära samråd med och aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen
  • Lisa Berlin och Karin Wallquist från stadsledningskontoret, område Ärende och utredning, är inbjudna för att presentera några preliminära slutsatser från utredningen. Ärendet kommer att rapporteras till kommunstyrelsen den 28 augusti.
 • Information och dialog om uppdraget att anställa fler med funktionsnedsättningar efter avslutad arbetsmarknadsinsats
  • Pernilla Nilsson, enhetschef på arbetsmarknad och vuxenutbildning, berättar om uppdraget från kommunfullmäktiges budget 2024. Pernilla efterfrågar förslag på åtgärder från rådsmedlemmarna. Rådet lyfter fram bland annat att det behövs mer aktiva åtgärder, och att det behövs kompetenshöjning i allmänhet och i synnerhet hos chefer. Rådet diskuterar också vad det beror på att de som får en praktikplats inte sedan anställs på den arbetsplatsen? Frågan om möjligheter till deltidstjänster lyfts också. Pernilla berättar också att intresset för att ta emot personer som har en arbetsmarknadsinsats har ökat. Pernilla återkommer gärna i höst för att berätta om hur arbetet fortlöper.
 • Dialog/planering av öppet möte för allmänheten
  • Enligt GRF:s reglemente ska rådet anordna minst ett öppet möte för allmänheten per år. Rådets samordnare har börjat undersöka möjligheterna, men rådet skulle behöva utse en arbetsgrupp för att jobba vidare med detta. Rådet utser arbetsutskottet till arbetsgrupp för det öppna mötet.
 • Kris och beredskap, några ord från Funktionshinderombudsmannen
  • Ola Hendar ger en övergripande lägesbild över Göteborgs Stads arbete med krisberedning för personer med funktionsnedsättningar. Det kan bli aktuellt att bjuda in handläggarna som arbetar med frågorna på stadsledningskontoret till ett rådssammanträde senare i år. Frågor kring krisberedskap har börjat synliggöras mer nationellt, men arbetet befinner sig fortfarande i startgroparna i de flesta kommuner.
 • Övriga frågor
  • Svårigheten för personer med hörselnedsättning att få praktikplats i Göteborgs Stad
   • Frågan diskuterades ovan med Pernilla Nilsson.
  • Avsägelse Per Eriksson, Göteborgs Dövas Förening
   • Per meddelar att han kommer avgå, och att styrelsen har föreslagit en ny representant till rådet.
  • Angående dialogen om den reviderade riktlinjen för skolskjuts på föregående sammanträde.
   • En ledamot har synpunkter på förra mötets diskussion, som framstod mer som en informationspunkt än ett produktivt samtal, och undrar hur politiken ställde sig till grundskoleförvaltningens definition av målgrupp för insatsen? Rådets ordförande svarar att riktlinjen just nu behandlas av kommunfullmäktige, inklusive definitionen av målgrupp.
  • Angående uppdraget att tillgänglighetsanpassa Göteborgs Stads rekryteringsprocess
   • Frågan diskuterades ovan med Pernilla Nilsson.
  • Fråga utifrån presentationen av Indikatorsrapporten 2022.
   • En ledamot undrar vilka möjligheter funktionshinderombudsmannen har att påverka valet av indikatorer? Ola Hendar svarar att de är beslutade av kommunfullmäktige, och vid behov kan revidering & nya indikatorer föreslås. Ola har en hel del kontakt med föreningar för att få mer information, och tar gärna emot ytterligare tips. Vad händer när en nämnd eller styrelse inte svarar, undrar en annan ledamot. Ola har uppmärksammat politiken på detta och arbetar vidare med lösningar för nästa indikatorrapport.
  • Information om nya koordinatorstjänster för stöd och rådgivning.
   • Det har anställts tre koordinatorer i staden som har till uppgift att vara ett stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar. Detta är ett uppdrag från budget 2024.
  • Fråga angående motion om en samordnad utbetalningsenhet för bidrag till organisationer.
   • En ledamot undrar om det finns mer information om denna motion från Moderaterna, och Moderaternas representant bekräftar att det finns önskemål om att inrätta en funktion som ska samordna stadens utbetalningar av organisationsbidrag.
  • Ny äldreombudsman Göteborgs Stad.
   • Samordnaren informerar om att tjänsten tillsatts, och vederbörande startar i augusti.

 

Nämnden för funktionsstöd 2024-05-29 (protokoll 5A + protokoll 5B)

Ekonomisk lägesrapport per april 2024.

Resultatet till och med april visar en positiv avvikelse från budget på 54 miljoner kronor, varav 34 mnkr avser expansionsmedel som ännu inte fördelats. Prognosen för hela året är plus 30 miljoner kronor. Bland de anpassningar som gjorts för att få en budget i balans finns att antalet årsarbetare i förvaltningen minskar med cirka 4 procent jämfört med föregående år.

Beslut: nämnden godkänner den ekonomiska rapporten.

Yttrande till stadsrevisionen om åtgärder utifrån rekommendationer från granskning av nämndens verksamheter 2023.

Nämnden behöver ta ställning till en åtgärdsplan som tagits fram utifrån stadsrevisionens rekommendationer från granskningar 2023. De innefattar: resor i tjänsten, samordnade insatser för barn och unga, och styrning, uppföljning och kontroll av hemvårdsbidrag.

Beslut: åtgärdsplanen godkänns och ett yttrande skickas till stadsrevisionen.

Svar på remiss om motion av Axel Josefson (M), Nina Miskovsky (M), Anneli Rhedin (M) och Edwin Friedlaender (M) om en samordnad utbetalningsenhet för bidrag till organisationer.

Motionen har lagts i kommunfullmäktige och har gått på remiss.

Förslaget i motionen innebär två uppdrag till kommunstyrelsen: dels att sammanställa vilka bidrag som idag ges från staden till olika typer av organisationer, dels att ta fram ett förslag på samordning av utbetalning av bidrag.

Samordningen ska syfta till att minska risken för fusk och misstag och underlätta hanteringen. Funktionsstödsförvaltningen är positiva till förslaget och föreslår i tjänsteutlåtandet att nämnden tillstyrker motionen.

Men de noterar att det är viktigt att kommunstyrelsen vid eventuell utredning av en gemensam utbetalningsfunktion har god kunskap om syftet med de bidrag som ges till organisationer inom funktionshinderområdet, då de skiljer sig i jämförelse med bidrag inom exempelvis idrott och kultur.

(Notera att samma motion gått på remiss till idrotts- och föreningsnämnden, vars förvaltning föreslår att avstyrka förslaget.)

Beslut: nämnden tillstyrker motionen och översänder ett yttrande till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen 2024-05-29 (snabbprotokoll)

Återrapportering av uppdrag december 2023.

Här finns ett antal uppdrag (148 stycken!) från tidigare budgetar som föreslås fullgjorda. Bland annat:

 • Från budget 2022: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att utveckla arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Från budget 2022: Nämnden för funktionsstöds uppdrag att utveckla avvikelsehanteringen, tillsammans med socialnämnderna och ÄVO.
 • Från budget 2022: Trafiknämndens uppdrag att utvärdera färdtjänsten för att säkerställa att den är ändamålsenlig och tillgänglig för målgruppen på ett bra, effektivt och finansiellt hållbart sätt.
 • Från budget 2023: Nämnden för funktionsstöds uppdrag att i samverkan med socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och föreningslivet förstärka och utveckla möjligheter till bra fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar.
 • Uppdrag givet av kommunfullmäktige 22-01-27 till nämnden för funktionsstöd: att genomföra de förslag som redovisas i rapporten Rapport: Uppdrag – förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice samt genomlysning av ledsagningen för att se hur den enskildes inflytande kan öka och utvecklas för att stärka de identifierade förbättringsområdena inom organisering, kompetens, styrande och stödjande dokument samt information.
 • Uppdrag givet av kommunfullmäktige 22-12-08 till äldre samt vård- och omsorgsnämnden: att finansiera den initiala kostnaden samt förvalta samverkansavtalet om digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med ett yrkande från MP, S och V att förklara uppdragen fullgjorda, med flera undantag som listas i yrkandet där de anser att det varit otillräckligt agerande. Inget av uppdragen kopplat till funktionsrättsfrågor anses ofärdiga.

Göteborgs Stads delårsrapport mars 2024.

Delårsrapporten ska överlämnas från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den ser över ekonomi, styrinformation, arbetsmiljö och annan uppföljning. Här följer några utdrag:

Väsentliga avvikelser som rapporterats av nämnder och styrelser innefattar:

 • Stadsfastighetsnämnden rapporterar en obalans i lokalförsörjningen för nämnden för funktionsstöd. Leverans av BmSS är lägre än förväntat och når inte upp till nämnden för funktionsstöds behov. En arbetsgrupp har startats, bestående av förvaltningen för funktionsstöd, exploateringsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen, för att identifiera nya BmSS-projekt – vilket lett till att inflödet av nya projekt har ökat.
 • Äldre samt vård- och omsorgsnämnden rapporterar att delar av den regionala primärvården inte uppfyller sitt samordningsansvar i utskrivningsprocessen.

I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts bland annat ett behov av att tillgänglighetsanpassa lokaler.

Rapporten finner även att antalet ej verkställda beslut enligt LSS har minskat jämfört med samma period föregående år, och att den genomsnittliga väntetiden blivit kortare.

Det finns en kort skrivelse kring hur nämnder och styrelser tagit sig an kommunfullmäktiges mål utifrån skrivningen i budgeten.

Rapporten finner att arbetet bedrivs väldigt olika, och i några fall har kommunfullmäktiges budgetmål inte överhuvudtaget beaktats i budgetarbetet. Därför planerar stadsledningskontoret att i samband med delårsrapporten för augusti följa upp arbetet med KF-målen för att kunna återrapportera om fullmäktiges styrning har avsedd effekt eller inte.

Beslut: ärendet bordläggs.

Underlag för kompletterande budget maj.

Här finns underlag för årets andra kompletteringsbudget och det finns en del förslag. Bland annat:

 • Att stadsledningskontorets förslag till hantering och fördelning av kommuncentralt avsatta medel för evakuerings- och omställningskostnader om 120 000 tkr godkänns, där bland annat nämnden för funktionsstöd föreslås tilldelas 1 250 tkr.
 • Att stadsledningskontorets förslag om överföring av kommunbidrag från de regionala socialnämnderna till nämnden för funktionsstöd avseende barn och unga ärenden som hamnat fel i samband med de nya välfärdsnämnderna, där kommunbidraget för socialnämnd Nordosts minskas med 2 000 tkr, socialnämnd Centrums kommunbidrag minskas med 800 tkr, socialnämnd Sydvästs kommunbidrag minskas med 830 tkr, socialnämnd Hisingens kommunbidrag minskas med 1 370 tkr och nämnden för funktionsstöds kommunbidrag utökas med 5 000 tkr, godkänns.
 • Att stadsledningskontorets förslag, om att överföra kommunbidrag om 30 mnkr från äldre samt vård- och omsorgsnämnden till nämnden för funktionsstöd avseende personer med funktionsnedsättning som har fyllt 65 år, godkänns.
 • Stadsmiljönämnden 2024-04-24 § 67 och grundskolenämnden 2024-04-23 § 73, har i samband med respektive delårsrapport mars fattat likalydande beslut om att hemställa till kommunstyrelsen att överföra kommunbidrag om 10 mnkr avseende skolskjuts till och från fritidshem, från stadsmiljönämnden till grundskolenämnden.
 • Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd om förändrad taxekonstruktion för hemtjänst

Beslut: ärendet bordläggs.

Redovisning av grundskolenämndens uppdrag att revidera riktlinjen för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper.

Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget är fullgjort. Riktlinjen som tagits fram innebär att elever som går i anpassad grundskola kan beviljas skolskjuts till och från fritidshem.

Grundskoleförvaltningens målgrupp (elever i anpassad grundskola som annars skulle fått dessa resor via färdtjänst) skiljer sig från den som beskrevs i stadsledningskontorets initiala utredning, men grundskoleförvaltningen bedömer att målgruppen behöver avgränsas med hänvisning till likställighetsprincipen.

Det innebär att elever som går i förskoleklass eller grundskola inte omfattas av den nya riktlinjen. I ett yrkande från L, M, D och KD föreslår de att elever med funktionsnedsättning i grundskola också ska få skolskjuts, oavsett deras skolval (då den närmaste skolan inte alltid är den mest lämpliga), och ska inkludera elever som inte har färdtjänsttillstånd.

Beslut: ärendet bordläggs.

Remittering avseende förslag till revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för hemvårdsbidrag.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2023 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av reglerna för hemvårdsbidrag och föreslå ett reviderat reglemente.

Denna utredning är nu klar och föreslås skickas på remiss till äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, Göteborgs Stads pensionärsråd, Föreningen Anhörig Göteborg, och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor.

Beslut: ärendet bordläggs.

Delrapport av uppdrag att utreda hur AI funktioner kan automatisera och effektivisera arbete som utförs i Göteborgs Stad.

Detta uppdrag gavs i budget 2024 och denna första delrapport ger en bred bild av området som det ser ut våren 2024, för att sedan följas av en slutrapport när pilotprojekt genomförts.

SLK noterar att det är viktigt att utgå från etiska riktlinjer vid utveckling och användning av AI, och hänvisar till EU:s AI-förordning. De ser också potential för att använda AI för att accelerera arbetet med social hållbarhet.

Beslut: kommunstyrelsen antecknar delrapporten.

Motion av Mariette Höij Risberg (D) och Jessica Blixt (D) om att utreda möjligheten att inrätta ungdomshem riktade till unga med sammansatt psykisk och psykiatrisk problematik.

Beslut: ärendet bordläggs.

PRESSMEDDELANDE 24-06-10 (länk)

Nämnden för funktionsstöd meddelar att en ny AI-tjänst för personer med funktionsnedsättning utvecklas i Göteborg.

I ett projekt tillsammans med Skellefteå kommun, Jönköpings kommun och statens forskningsinstitut RISE ska de ta fram ett AI-baserat kommunikationsstöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den ska hjälpa personer att förstå texter och ansöka om stöd på kommuner och myndigheters webbsidor.

Kommunstyrelsen 2024-06-12 (protokoll)

Redovisning av uppdrag att ta fram en doftpolicy för Göteborgs Stads anställda i brukarnära verksamheter.

I budgeten för 2024 fanns ett uppdrag att ta fram en doftpolicy, och stadsledningskontoret anser nu att uppdraget är fullgjort. De har reviderat stadens policy respektive riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap, genom att lägga till följande text i policyn: ”Vi tar också ansvar för att inte utsätta någon annan för påträngande dofter.”

I riktlinjen finns det lite mer förklaring: ”Du ansvarar för att inte utsätta någon annan för påträngande dofter, eftersom det kan leda till allergiska reaktioner eller obehag för doftkänsliga personer, och du bör då till exempel använda parfymfria produkter.”

Stadsledningskontoret föreslår att doftpolicyn ska tas omhand i befintliga dokument då staden har en annan riktlinje om att det inte ska finnas fler styrande dokument än det behövs. Information om detta tillägg i policyn ska ske genom befintliga kanaler och stadsledningskontoret rekommenderar att doftpolicyn regelbundet ska diskuteras på APT.

SLK noterar också att uppdraget är formulerat som att det främst är brukare som ska skyddas från anställdas användning av dofter, men de har valt att formulera det så att det också ska innefatta ett arbetsmiljöperspektiv för att arbetstagare också ska slippa utsättas. Detta önskemål framfördes också i dialog med facken.

I tjänsteutlåtandet står också att det inkommit synpunkter från HR-chefer i stadens förvaltningar och bolag om att det behöver förtydligas vad en påträngande doft betyder, och att det är svårt att avgöra när detta efterlevs eller inte.

V, S och MP har lagt ett yrkande där de skriver att Astma- och allergiförbundet har drivit frågan om en doftpolicy under många år, genom Göteborgs Stads råd för funktionsrätt, samt att rådet efterfrågat information om processen sedan beslut fattades att skapa en policy. Därför yrkar de på att GRF ska få möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget innan beslut fattas.

Beslut: bifall till yrkande från V, S och MP. Det innebär att ärendet går på remiss till GRF, som får ge synpunkter innan det skickas tillbaka till kommunstyrelsen för beslut.

Om du och din förening har synpunkter på förslaget, kontakta er representant i rådet! Det går också bra att skicka synpunkterna till Funktionsrätt Göteborg.

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att motverka och förebygga prostitution, människohandel och sexuell exploatering.

I början av året var Göteborgs Stads råd för funktionsrätt med på dialog för att få in funktionsrättsperspektiv i denna fråga.

Bland annat pekas personer med funktionsnedsättning ut som en särskilt sårbar grupp, som nu förväntas få snabbare samordning och mer anpassade insatser. I april återremitterades ärendet till SLK för tillägg.

Bland annat föreslås nu att socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att stärka förutsättningarna att identifiera individer i verksamheterna som är utsatta för sexuell exploatering, prostitution och människohandel, eller utsätter andra.

Beslut: bordlagt till den 28 augusti 2024.

Nominering av civilsamhällets ledamöter i Göteborgs Stads råd för funktionsrätt. Alireza G. Alipour, ledamot från Synskadades riksförbund Göteborg, har avsagt sig sin plats i rådet. SRF har utsett Denise N. Cresso till ny representant, och kommunstyrelsen föreslås välja Denise till ledamot för resterande mandatperiod till 2026.

Beslut: kommunstyrelsen utser Denise N. Cresso till ny ledamot för SRF i Göteborgs Stads råd för funktionsrätt.

Motion av Axel Josefson (M), Nina Miskovsky (M) och Mattias Tykesson (M) om att inrätta en särskild central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet. Motionärerna skriver att kommuner har ett stort ansvar att motverka välfärdsbrott. Brotten kan handla om allt från folkbokföringsbrott till felaktiga betalningar av föreningsbidrag och ekonomiskt bistånd, samt infiltration och otillåten påverkan.

De skriver också att det finns kriminella aktörer som utnyttjar välfärden. Därför vill de starta en särskilt central funktion som ska jobba med detta och förbättra samverkan över förvaltningsgränser. Funktionen ska bidra med kompetens och göra stickprover.

Detta ärende var på remiss till bland annat nämnden för funktionsstöd, som avstyrkte förslaget. Bland andra nämnder och bolag har det varit blandad respons, ungefär lika många tillstyrkte och avstyrkte. Många hänvisar till ett redan etablerat arbete, och att arbetet görs bäst av förvaltningen utifrån verksamhetsspecifik kompetens.

SD har lagt ett tilläggsyrkande där de bland annat skriver att de särskilt vill klämma åt vad de kallar assistansfusk och brukarimport.

S, V och MP skriver i ett yrkande att de delar motionärernas ambition om att komma åt välfärdsbrottslighet, men de anser inte att det bästa sättet att göra det är genom en central, administrativ funktion i staden. Istället anser de att det är viktigare att stötta och stärka det arbete som redan pågår lokalt och centralt och att detta arbete får fortsätta utvecklas. Därför vill de avslå motionen.

Beslut: bordlagt till den 28 augusti 2024.

Göteborgs Stads delårsrapport mars 2024.

Delårsrapporten ska överlämnas från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den ser över ekonomi, styrinformation, arbetsmiljö och annan uppföljning. Här följer några utdrag:

Väsentliga avvikelser som rapporterats av nämnder och styrelser innefattar:

 • Stadsfastighetsnämnden rapporterar en obalans i lokalförsörjningen för nämnden för funktionsstöd. Leverans av BmSS är lägre än förväntat och når inte upp till nämnden för funktionsstöds behov. En arbetsgrupp har startats, bestående av förvaltningen för funktionsstöd, exploateringsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen, för att identifiera nya BmSS-projekt – vilket lett till att inflödet av nya projekt har ökat.
 • Äldre samt vård- och omsorgsnämnden rapporterar att delar av den regionala primärvården inte uppfyller sitt samordningsansvar i utskrivningsprocessen.

I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts bland annat ett behov av att tillgänglighetsanpassa lokaler.

Rapporten finner även att antalet ej verkställda beslut enligt LSS har minskat jämfört med samma period föregående år, och att den genomsnittliga väntetiden blivit kortare.

Det finns en kort skrivelse kring hur nämnder och styrelser tagit sig an kommunfullmäktiges mål utifrån skrivningen i budgeten. Rapporten finner att arbetet bedrivs väldigt olika, och i några fall har kommunfullmäktiges budgetmål inte överhuvudtaget beaktats i budgetarbetet.

Därför planerar stadsledningskontoret att i samband med delårsrapporten för augusti följa upp arbetet med KF-målen för att kunna återrapportera om fullmäktiges styrning har avsedd effekt eller inte.

Beslut: Bordlagt till den 28 augusti 2024.

Underlag för kompletterande budget maj.

Här finns underlag för årets andra kompletteringsbudget och det finns en del förslag. Bland annat:

 • Att stadsledningskontorets förslag till hantering och fördelning av kommuncentralt avsatta medel för evakuerings- och omställningskostnader om 120 000 tkr godkänns, där bland annat nämnden för funktionsstöd föreslås tilldelas 1 250 tkr.
 • Att stadsledningskontorets förslag om överföring av kommunbidrag från de regionala socialnämnderna till nämnden för funktionsstöd avseende barn och unga ärenden som hamnat fel i samband med de nya välfärdsnämnderna, där kommunbidraget för socialnämnd Nordosts minskas med 2 000 tkr, socialnämnd Centrums kommunbidrag minskas med 800 tkr, socialnämnd Sydvästs kommunbidrag minskas med 830 tkr, socialnämnd Hisingens kommunbidrag minskas med 1 370 tkr och nämnden för funktionsstöds kommunbidrag utökas med 5 000 tkr, godkänns.
 • Att stadsledningskontorets förslag, om att överföra kommunbidrag om 30 mnkr från äldre samt vård- och omsorgsnämnden till nämnden för funktionsstöd avseende personer med funktionsnedsättning som har fyllt 65 år, godkänns.
 • Stadsmiljönämnden 2024-04-24 § 67 och grundskolenämnden 2024-04-23 § 73, har i samband med respektive delårsrapport mars fattat likalydande beslut om att hemställa till kommunstyrelsen att överföra kommunbidrag om 10 mnkr avseende skolskjuts till och från fritidshem, från stadsmiljönämnden till grundskolenämnden.
 • Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd om förändrad taxekonstruktion för hemtjänst

S, V och MP har lagt ett yrkande med vissa ändringar och ytterligare förslag, bland annat:

 • Stadsledningskontorets förslag om att överföra kommunbidrag om 30 mnkr från äldre samt vård- och omsorgsnämnden till nämnden för funktionsstöd avseende personer med funktionsnedsättning som har fyllt 65 år återremitteras för att beredas vidare.
 • I övrigt bifalles SLK:s förslag.
 • Grundskolenämnden tilldelas ytterligare 3,3 miljoner kronor för skolskjuts till och från fritidshem under 2024.
 • Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att betala ut habiliteringsersättning även under semester och tilldelas för detta 5 miljoner kronor för 2024.
 • Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd om förändrad taxekonstruktion för hemtjänst beviljas.

Beslut: Bifall till yrkande från S, V och MP. Ledamöterna från M, D och KD deltar inte i beslutet.

Redovisning av grundskolenämndens uppdrag att revidera riktlinjen för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper.

Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget är fullgjort. Riktlinjen som tagits fram innebär att elever som går i anpassad grundskola kan beviljas skolskjuts till och från fritidshem.

Grundskoleförvaltningens målgrupp (elever i anpassad grundskola som annars skulle fått dessa resor via färdtjänst) skiljer sig från den som beskrevs i stadsledningskontorets initiala utredning, men grundskoleförvaltningen bedömer att målgruppen behöver avgränsas med hänvisning till likställighetsprincipen. Det innebär att elever som går i förskoleklass eller grundskola inte omfattas av den nya riktlinjen.

I ett yrkande från L, M, D och KD föreslår de att elever med funktionsnedsättning i grundskola också ska få skolskjuts, oavsett deras skolval (då den närmaste skolan inte alltid är den mest lämpliga), och ska inkludera elever som inte har färdtjänsttillstånd. De yrkar också på en utredning av för- och nackdelar med att flytta ansvaret för skolskjuts till stadsmiljöförvaltningen.

S, V och MP har också skrivit ett yrkande där de föreslår att utöka målgruppen för att mer överensstämma med ursprungsförslaget, det vill säga även elever med funktionsnedsättning som inte går i anpassad grundskola ska beviljas skolskjuts till och från fritidshem.

De yrkar vidare på att stryka formuleringen ”och inte under lov- eller studiedagar” angående resor i samband med dygnet-runt omsorg, då föräldrar inte alltid kan vara lediga när skolan är stängd. Finansieringen för detta hanteras i kompletteringsbudgeten.

De yrkar också på en utredning av för- och nackdelar med att flytta ansvaret för skolskjuts till stadsmiljönämnden.

Beslut: bifall till yrkande från S, V och MP. Det innebär att skolskjuts till och från fritidshem ska utökas till alla elever med funktionsnedsättning som beviljats skolskjuts.

Remittering avseende förslag till revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för hemvårdsbidrag.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2023 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av reglerna för hemvårdsbidrag och föreslå ett reviderat reglemente.

Denna utredning är nu klar och föreslås skickas på remiss till äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, Göteborgs Stads pensionärsråd, Föreningen Anhörig Göteborg, och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor.

KD, M och D yrkade på återremittering till stadsledningskontoret för att göra vissa specifika ändringar i förslaget.

Beslut: votering 7–5 beträffande ärendets avgörande idag. Bifall till stadsledningskontorets förslag, det vill säga att förslaget nu går på remiss till berörda instanser.

Motion av Mariette Höij Risberg (D) och Jessica Blixt (D) om att utreda möjligheten att inrätta ungdomshem riktade till unga med sammansatt psykisk och psykiatrisk problematik.

Motionärerna skriver att många unga idag inte får den vård de behöver inom BUP:s heldygnsvård och i stället hamnar på SiS, som fått kritik för bristande vård och övergrepp. Det är också platsbrist på SiS, som gör att vissa placeras på HVB-hem.

Därför föreslår motionärerna att staden ska utreda möjligheten att inrätta specialiserade ungdomshem till unga som är i behov av heldygnsvård på grund av sammansatt psykisk och psykiatrisk problematik. Vidare föreslås förslag på möjliga samarbetsformer med regionen.

Förslaget gick på remiss till socialnämnderna, som alla avstyrker.

I ett yrkande kommenterar D, M, L och KD att socialnämnderna missuppfattat intentionen bakom motionen och formulerar ett nytt förslag: att utreda förutsättningarna för att ta fram en modell för integrerad vård i dialog med VG-regionen, likt den modell som redan finns för SiS, för att ge en samlad vårdinsats på ett eller flera HVB med inriktning mot psykiatrisk problematik.

Beslut: Kommunstyrelsen avstyrker motionen. Den går vidare till kommunfullmäktige.

Rådet för funktionsstödsfrågor 24-06-13

Protokoll från senaste mötet kommer att läggas upp här, men här kommer en sammanfattning:

 • Oklart från föregående möten
  • SRF frågar när beslutet ska implementeras om att brukare inte automatiskt ska flytta över till ÄVO? Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist svarar att arbetet redan påbörjats och att förflyttning till ÄVO numera görs endast om det är en nedsättning i funktion som är åldersrelaterad.
 • Återkoppling på frågor från organisationerna
  • Hantering av privata medel för personer med funktionsnedsättning inom förvaltningen för funktionsstöd. Bildspel visas.
  • Redovisning av beslut, avslag, delavslag. Bildspel visas. Rörelsen uttrycker oro över att det är många som får avslag idag. Autism Sverige gjorde en enkät som visar att 70% av dem som får avslag inte överklagar. Ansvarig från förvaltningen berättar att förvaltningen uppmuntrar att överklaga vid avslagsbeslut och det arbetas aktivt med detta ute på enheterna. Rörelsen undrar om det går att få fram specifik statistik, exempelvis för avslag för synskadade, men det går inte. Rörelsen lyfter också risken med att praxis blir ett tak och inte ett golv, en maximumnivå. Rörelsen framför också den sorg, rädsla och frustration som medlemmarna uttrycker vid avslag. Varför kan de inte lyssna från början, varför säger handläggarna att man kan ju alltid överklaga? Förvaltningen svarar att de behöver förbättra sin kommunikation kring möjligheterna att överklaga. (Jag rekommenderar att läsa hela diskussionen i protokollet!)
 • Information från förvaltningen
  • Uppföljning av omlokalisering av Aktivitetshusen Angered och Väster
 • Dialog
  • Motion om kompiskort (här finns motionen att läsa)
   • Frågan om kompiskort ska lämnas till stadsledningskontoret den 2 september och därefter beredas innan det diskuteras i KS och KF, så det kommer att ta tid. Rådet var i stort positiva till ett kompiskort, och lyfter att införandet av EU-kortet fortfarande är ganska långt borta och att detta kan vara ett bra initiativ, att inte vänta på EU. Men ledamöterna från civilsamhället skickar med vissa synpunkter:
    • Rådet är kritiska till att koppla kompiskortet till LSS-insatser. Om det endast är de barn och unga som har insatser enligt LSS som får kortet exkluderas andra barn och unga som skulle kunna ha glädje och nytta av kortet. Även vuxna kan behöva ha med någon som stöd.
    • Då LSS riskerar att försvinna för den enskilde vid exempelvis en omprövning skulle det innebära att även kompiskortet försvinner.
    • Rådet diskuterade också risken för att insatser försvinner när en får kompiskortet i stället.
    • Rådet pratade om ”kompisen” och det ansvar hen har och eventuella risker. Även att ”kompisen tröttnar” och då kan inte den enskilde längre delta om det inte finns en annan person eller insats.
    • Rådet pratade också om att den som har kortet kan utnyttjas och övertalas att gå på event.
    • Slutligen problematiserade de begreppet ”kompis” i sig, då det kan innebära en risk i sig. Många har svårt att få kompisar och kanske tror att kortet ÄR en kompis.
   • Dialogcafé
    • Rådet diskuterar sitt eget arbete och utvecklingsområden.

Vad är på gång?

Stadsbyggnadsnämnden 2024-06-18 (föredragningslista)

Remiss av Göteborgs Stads policy för parkering.

Här finns förslaget på ny parkeringspolicy som GRF har diskuterat och avstyrkt. Den behöver först beslutas här och skickas ut på remiss innan GRF kan skicka in sitt remissvar. Ärendet har bordlagts sedan december 2023.

Kommunfullmäktige 2024-06-19 (snabbprotokoll)

Underlag för kompletterande budget maj.

Se mer detaljer ovan (KS 12 juni). I förslaget finns bland annat habiliteringsersättning under semestern och finansiering för skolskjuts till fritidshem för barn med funktionsnedsättning i grundskolan.

Beslut: bifall till kommunstyrelsens förslag.

Återrapportering av uppdrag december 2023.

Här finns ett antal uppdrag (148 stycken!) från tidigare budgetar som föreslås fullgjorda. Bland annat:

 • Från budget 2022: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att utveckla arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Från budget 2022: Nämnden för funktionsstöds uppdrag att utveckla avvikelsehanteringen, tillsammans med socialnämnderna och ÄVO.
 • Från budget 2022: Trafiknämndens uppdrag att utvärdera färdtjänsten för att säkerställa att den är ändamålsenlig och tillgänglig för målgruppen på ett bra, effektivt och finansiellt hållbart sätt.
 • Från budget 2023: Nämnden för funktionsstöds uppdrag att i samverkan med socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och föreningslivet förstärka och utveckla möjligheter till bra fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar.
 • Uppdrag givet av kommunfullmäktige 22-01-27 till nämnden för funktionsstöd: att genomföra de förslag som redovisas i rapporten Rapport: Uppdrag – förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice samt genomlysning av ledsagningen för att se hur den enskildes inflytande kan öka och utvecklas för att stärka de identifierade förbättringsområdena inom organisering, kompetens, styrande och stödjande dokument samt information.
 • Uppdrag givet av kommunfullmäktige 22-12-08 till äldre samt vård- och omsorgsnämnden: att finansiera den initiala kostnaden samt förvalta samverkansavtalet om digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med ett yrkande från MP, S och V att förklara uppdragen fullgjorda, med flera undantag som listas i yrkandet där de anser att det varit otillräckligt agerande. Inget av uppdragen kopplat till funktionsrättsfrågor anses ofärdiga.

Beslut: bifall till kommunstyrelsens förslag.

Redovisning av grundskolenämndens uppdrag att revidera riktlinjen för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper.

Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget är fullgjort. Riktlinjen som tagits fram innebär att elever som går i anpassad grundskola kan beviljas skolskjuts till och från fritidshem.

Grundskoleförvaltningens målgrupp (elever i anpassad grundskola som annars skulle fått dessa resor via färdtjänst) skiljer sig från den som beskrevs i stadsledningskontorets initiala utredning, men grundskoleförvaltningen bedömer att målgruppen behöver avgränsas med hänvisning till likställighetsprincipen. Det innebär att elever som går i förskoleklass eller grundskola inte omfattas av den nya riktlinjen.

I ett yrkande från L, M, D och KD föreslår de att elever med funktionsnedsättning i grundskola också ska få skolskjuts, oavsett deras skolval (då den närmaste skolan inte alltid är den mest lämpliga), och ska inkludera elever som inte har färdtjänsttillstånd.

De yrkar också på en utredning av för- och nackdelar med att flytta ansvaret för skolskjuts till stadsmiljöförvaltningen.

S, V och MP har också skrivit ett yrkande där de föreslår att utöka målgruppen för att mer överensstämma med ursprungsförslaget, det vill säga även elever med funktionsnedsättning som inte går i anpassad grundskola ska beviljas skolskjuts till och från fritidshem.

De yrkar vidare på att stryka formuleringen ”och inte under lov- eller studiedagar” angående resor i samband med dygnet-runt omsorg, då föräldrar inte alltid kan vara lediga när skolan är stängd. Finansieringen för detta hanteras i kompletteringsbudgeten.

De yrkar också på en utredning av för- och nackdelar med att flytta ansvaret för skolskjuts till stadsmiljönämnden.

Beslut: bifall till kommunstyrelsens förslag. Det innebär att skolskjuts till och från fritidshem ska utökas till alla elever med funktionsnedsättning som beviljats skolskjuts.

Motion av Elisabet Lann (KD), Kalle Bäck (KD), Johanna Holmdahl (KD) och Jörgen Knudtzon (KD) om hur Göteborgs Stad ska förhålla sig till AI.

Motionärerna föreslår att Göteborg Stad behöver ta fram en samlad strategi för hur kommunen ska förhålla sig till artificiell intelligens (AI), inklusive att identifiera risker med AI och ta fram etiska riktlinjer.

Motionen blev avstyrkt i kommunstyrelsen den 20 mars med hänvisning till att detta arbete redan pågår i staden, inom ramen för bland annat Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT.

Frågan om AI är intressant att fortsätta bevaka, då tjänsteutlåtandet lyfter fram riskerna för diskriminering i AI-system, och även risker med det digitala utanförskap som bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning kan vara extra sårbara för.

De hänvisar också till den AI-förordning som EU arbetat fram, som syftar till att stärka integritet, säkerhet och grundläggande rättigheter.

För den som är nyfiken på att läsa mer om AI och funktionsnedsättning så har den europeiska paraplyorganisationen European Disability Forum jobbat mycket med frågan, läs här. Det har tillkommit ett yrkande från Centerpartiet om att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad, då det redan finns ett pågående arbete kring detta.

Beslut: ärendet är fortsatt bordlagt.

Nämnden för funktionsstöd 2024-06-26 (föredragningslista)

Uppföljning av omlokaliseringen av aktivitetshusen Väster och Angered.

Sedan december 2023 har aktivitetshusen Väster och Angered lagts ner och verksamheten flyttats till andra aktivitetshus, detta som en del av besparingsåtgärderna för förvaltningen.

Nu görs en uppföljning av hur deltagarna upplevt denna förändring. Uppföljningen finner att det medfört positiva aspekter för vissa, och negativa för andra. Inför och i samband med flytten gjordes åtgärder för att underlätta förändringen för deltagarna, som att lotsa till nya mötesplatser och kursutbud, och erbjuda studiebesök.

Men samtliga deltagare har inte följt med i flytten till andra aktivitetshus, och kommer i varierande utsträckning till andra öppna mötesplatser. Några mötesplatser konstaterar att ett ökat antal deltagare kan härledas till förändringen av aktivitetshusen, men då de inte registrerar närvaro kan de inte svara på i vilken utsträckning deltagare från aktivitetshusen besöker deras verksamheter.

Mer information finns att läsa i bilagan.

Ekonomisk lägesrapport per maj 2024.

Resultat till och med maj visar en positiv avvikelse mot budget på 73,4 miljoner kronor, varav 41,4 miljoner kronor avser expansionsmedel som inte fördelats ännu. Prognosen för helåret fastställs till plus 30 miljoner.

Nämnden gjorde flera anpassningar för att få budget i balans, och konstaterar bland annat att antal årsarbetare i förvaltningen minskar med 4,6%, motsvarande cirka 200 årsarbetare på ett år.

Förvaltningen konstaterar dock att det inte är möjligt med fortsatt generell åtstramning i alla verksamheterna då det riskerar att urholka kvalitet och arbetsmiljö.

Reviderat hyresbeslut och tillkommande kostnader för inredningsuppdrag för Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12.

Efter stadsfastighetsförvaltningens fördjupade förstudie är den nya totala projektkostnaden 396 miljoner kronor, vilket innebär en kostnadsökning om 29% i förhållande till den tidigare projektkostnaden.

Baserat på den tidigare projektkostnaden godkändes en preliminär årshyra om cirka 20,3 miljoner kronor, och med anledning av den ökade projektkostnaden föreslås en ny årshyra om 34,2 miljoner kronor.

Därutöver föreslås nämnden godkänna ett inredningsuppdrag för möblering av Dalheimers hus om cirka 14,2–18,8 miljoner kronor.

Idéburet offentligt partnerskap med föreningen Passalen för weekendklubbar 2025-2027.

Nämnden föreslås ingå ett IOP med Passalen för weekendklubbar, som erbjuder inkluderande helgaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktige 2024-08-22

Kommunfullmäktige har sommaruppehåll till den 22 augusti.

Kommunstyrelsen 2024-08-28

Kommunstyrelsen har sommaruppehåll till den 28 augusti.

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2024-09-02

GRF har sommaruppehåll till den 2 september.

Om du eller din organisation har frågor eller medskick till rådet får ni gärna kontakta rådets representanter. Antingen den person som representerar din organisation, eller Funktionsrätt Göteborg som förmedlar det vidare.