1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i juni

Funktionsrättspolitisk bevakning i juni

jun 21, 2023 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Nu närmar sig sommaruppehållet både i politiken och hos oss på Funktionsrätt Göteborg. Det har varit en hel del sammanträden denna månad och flera ärenden som avslutats efter att ha bordlagts länge.

Motionen om samma rätt till ledsagning oavsett ålder har avslagits, med hänvisning till att frågan ska lyftas med råden efter sommaren. Frågan om LOV i olika sammanhang har landat i att LOV kommer fortsätta tillämpas under mandatperioden.

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2022 har antecknats i kommunfullmäktige, med medföljande uppdrag till olika förvaltningar.

Något som är särskilt roligt att uppmärksamma är att i den kompletterande budgeten som klubbades i kommunfullmäktige den 8 juni så beslutades det att tilldela ytterligare 5 miljoner till förvaltningen för funktionsstöd för att utöka föreningsbidraget till funktionsrättsrörelsen!

Rapporteringen på den här sidan finns också att läsa som PDF.

Vad har hänt sen sist?

 Nämnden för funktionsstöd 2023-05-24 (protokoll)

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen om arbete mot våld i nära relationer.

Nämnden för funktionsstöd godkände återrapporteringen och förklarade uppdraget slutfört.

I rapporten bedömde förvaltningen att samtliga verksamheter inom förvaltningen bedriver ett gott och systematiskt arbete mot våld i nära relationer, och har kunskaper för att belysa perspektivet funktionsnedsättning. Förvaltningen bedömer också att arbetet behöver fortgå samt fortsätta utvecklas.

Svar på remiss från Socialdepartementet om slutbetänkandet Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet (SOU 2023:9).

Nämnden beslutade att tillstyrka remissen och skicka förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Socialdepartementet.

Tjänsteutlåtandet lämnar ett antal synpunkter för att tydliggöra förslaget om statligt huvudmannaskap, men är generellt positivt till förslaget som bedöms gynna den enskilda assistansanvändaren genom ökad likvärdighet och ett mer överskådligt system.

Kommunfullmäktige 2023-05-25 (protokoll)

Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden angående rätt att välja vård- och omsorgsboende.

I kommunstyrelsen den 24 maj beslutades att i enlighet med stadsledningskontorets förslag avslå hemställan (det vill säga följa budgeten och avveckla LOV).

I kommunfullmäktige var det istället M, D, L och KD:s yrkande som fick majoritet, vilket innebär att man fortsatt kan välja vård- och omsorgsboende i extern regi även när stadens egna boenden inte är fullbelagda. M, D, L och KD hade också ett tilläggsyrkande som bland annat innehöll ett utökande av antalet platser på vård- och omsorgsboende i extern regi (från 550 till 750). Detta tilläggsyrkande fick avslag.

Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden om att fortsätta tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst.

Detta ärende beslutades i kommunstyrelsen den 19 april, där kommunstyrelsen tillstyrkte stadsledningskontorets förslag att avslå hemställan med hänvisning till tjänsteutlåtande (för att det inte framkommit något nytt i ärendet som ger anledning att ändra på uppdraget som beslutats i budgeten).

I kommunfullmäktige ändrades detta beslut till att istället bifalla hemställan, det vill säga att lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten ska fortsätta tillämpas under hela mandatperioden.

Göteborgs Stads jämlikhetsrapport 2023.

Jämlikhetsrapporten är en del av uppföljningen av Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026. Rapporten visar att de skillnaderna i göteborgarnas hälsa som framkom i rapporten 2014 kvarstår i stora drag, exempelvis när det kommer till skillnader i medellivslängd.

Kommunfullmäktige beslutade att anteckna rapporten och avslå övriga yrkanden, inklusive M, D, L och KD:s yrkande vilket föreslog att avsluta Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 och istället satsa på andra åtgärder.

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2022.

Den 3 maj beslutade kommunstyrelsen enligt ett yrkande från V, S och MP att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anteckna rapporten samt tre åtgärder för att börja bemöta några av frågorna som lyfts i rapporten:

 1. stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra fler anställningar och praktikplatser för personer med funktionsnedsättning,
 2. nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att undersöka om de kan erbjuda handledarskap till de nämnder och styrelser som tar emot personer med funktionsnedsättning,
 3. kommunstyrelsen får i uppdrag att tillgänglighetsanpassa stadens rekryteringsprocess.

Ärendet blev bordlagt till sammanträdet den 8 juni 2023.

Slutrapportering av programmet Attraktiv hemtjänst 2014–2022.

Ärendet blev bordlagt till sammanträdet den 8 juni 2023.

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder.

Motionen har bordlagts flera gånger, och förslaget är fortfarande att den ska avslås. Ärendet blev bordlagt till sammanträdet den 8 juni 2023.

Kommunstyrelsen 2023-06-07 (protokoll)

Kommunstyrelsens yttrande efter stadsrevisionens granskningar av kommunstyrelsen 2022.

Kommunstyrelsen beslutade att skicka stadsledningskontorets tjänsteutlåtande som yttrande till stadsrevisionen. I yttrandet ska det framgå vilka åtgärder kommunstyrelsen tagit eller planerar att ta med anledning av stadsrevisionens granskningar och rekommendationer.

Redovisning av uppdrag om att göra en kartläggning över förekomsten av att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten. Ärendet bordlades till 14 juni.

Kommunfullmäktige 2023-06-08 (protokoll)

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2022. Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag, det vill säga att både anteckna rapporten samt ge några ytterligare uppdrag:

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att utreda möjligheterna för att erbjuda externt handledarskap till mottagande nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillgänglighetsanpassa stadens rekryteringsprocess för alla arbetssökande, oavsett funktionalitet.

Slutrapportering av programmet Attraktiv hemtjänst 2014-2022. Stadsledningskontorets bedömning i slutrapporten är att programmets mål i sin helhet inte har uppfyllts. Bland annat har brukarnas självbestämmande och inflytande inte ökat, och möjligheten att påverka tiden för insatser har minskat under de senaste åren.

Kommunfullmäktige beslutade att anteckna rapporten, enligt stadsledningskontorets förslag. Enligt yttranden från flera partier ämnar de driva frågan vidare utanför ramarna för programmet.

Underlag för kompletterande budget maj 2023.

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget från kommunstyrelsen (yrkande från MP, S och V) att göra vissa ändringar i budget.

Det som är relevant för oss är bland annat punkt 5, att stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva hela eller större delar av verksamheten gällande serviceresor i egen regi, samt punkt 13, att nämnden för funktionsstöd tilldelas 5 000 tkr för 2023 för att utöka föreningsbidrag till funktionsrättsrörelsen.

Redovisning av uppdrag att inleda arbetet med att bilda en äldreakademi inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att budgetuppdraget om att bilda en äldreakademi integreras i ÄVO-förvaltningens pågående arbete med ett kompetenscenter, samt att redovisningen av uppdraget förklaras fullgjort.

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder.

Ärendet bordlades till 19 juni.

Kommunstyrelsen 2023-06-14 (snabbprotokoll)

Redovisning av uppdrag om att göra en kartläggning över förekomsten av att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten.

Kartläggningen har visat att även om en majoritet av de tillfrågade äldre upplever att de kan lämna synpunkter och klagomål så förekommer det att äldre inte vågar göra detta på grund av oro för negativa konsekvenser.

Stadsledningskontoret bedömer att äldre samt vård- och omsorgsnämnden behöver utveckla synpunktshanteringen samt bemötande- och värdegrundsarbetet för att komma till rätta med detta. Arbetet ryms inom ramarna för nämndens nuvarande uppdrag och budget. Kommunstyrelsen beslutade att anteckna redovisningen och förklara uppdraget slutfört.

Nominering av civilsamhällets ledamöter i kommunstyrelsens fem rättighetsbaserade råd. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna stadsledningskontorets förslag på civilsamhällets ledamöter. L och KD deltog inte i beslutet, och M, D och SD reserverar sig mot beslutet.

Eftersom de innehåller personuppgifter så finns inte handlingarna tillgängliga, men representanterna kommer från följande medlemsorganisationer:

 • Funktionsrätt Göteborg (FRG)
 • FRG/FUB
 • FRG/Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)
 • FRG/Synskadades Riksförbund Göteborg (SRF)
 • FRG/Autism Distrikt Göteborg
 • FRG/Personskadeförbundet RTP
 • FRG/Strokeföreningen
 • FRG/DHR
 • FRG/Diabetesföreningen
 • Göteborgs Dövas Förening (GDF)

Kommunfullmäktige 2023-06-19 (snabbprotokoll)

Indexering av ersättningsnivå inom hemtjänst. Den 27 april 2023 beslutades det om ett reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst, vilket innebar en förändring av ersättningsmodellen från utförd tid till beviljad tid.

Ersättningen för beviljad tid beräknades 2021 och behöver uppräknas/indexeras för 2022 och 2023. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget om indexering så att ersättningsnivå för beviljad tid för hemtjänst blir 490 kr/timme för kommunal regi och 498 kr/timme för privat regi (inklusive 8 kr momskompensation), i 2023 års nivå.

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen, med hänvisning till yttrandet från S, V och MP den 15 februari 2023. De skriver där att de avser lyfta frågan för dialog med Göteborgs Stads råd för funktionsrättsfrågor och Göteborgs Stads pensionärsråd när råden är på plats.

Vad är på gång?

2023-06-15 Stadsmiljönämnden (Föredragningslista)

Fördelning av centrala medel för enkelt avhjälpta hinder (EAH) 2023. Kommunfullmäktige har avsatt 20 miljoner kronor för undanröjandet av enkelt avhjälpta hinder år 2023 och stadsmiljöförvaltningen har i uppdrag att fördela medlen.

Enligt förslaget ska medlen fördelas till de förvaltningar som äskat medel enligt följande: stadsbyggnadsförvaltningen 1 000 000 kr, idrott- och föreningsförvaltningen 200 000 kr och stadsmiljöförvaltningen 18 800 000 kr.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 2023-06-20

Återrapport på uppdrag om hemtjänst för personer med synnedsättning, hörselnedsättning och kognitiva svårigheter.

Den 22 november 2022 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att se över hur hemtjänsten bättre ska kunna tillgodose de behov som omsorgstagare med synnedsättning, hörselnedsättning eller kognitiva svårigheter har av kontinuitet samt av personal med tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen.

I återrapporten bedömer förvaltningen att hemtjänst för denna målgrupp ingår i grunduppdraget för Göteborgs Stads hemtjänst, och att de för närvarande jobbar med följande insatser som förväntas bidra till kontinuitet och kunskap om målgruppen: 1. omsorgshandledare, 2. ett pågående arbete kring kontinuitet, 3. införande av den nya lagbestämmelsen Fast omsorgskontakt, samt 4. kompetensutveckling.

Förslag till beslut är att godkänna återrapporten och förklara uppdraget slutfört.

Grundskolenämnden 2023-06-20 (föredragningslista)

Ändring av skolenhetsnamn med anledning av lagändring. Sveriges riksdag har beslutat att ändra namn på skolformen grundsärskola till anpassad grundskola från och med den 2 juli 2023. Det innebär att de skolenheter i Göteborg som har “grundsärskola” med i namnet behöver ändra namn. Handlingarna innehåller de nya namnförslagen på samtliga berörda skolenheter.

Timplan för anpassad grundskola från och med läsår 2023/2024 – revidering. Likaså har riksdagen beslutat om att ändra timplanen för den anpassade grundskolan. Grundskoleförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på en reviderad timplan.