1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i maj

Funktionsrättspolitisk bevakning i maj

maj 24, 2024 | Funktionsrättspolitisk bevakning

I denna månads nyhetsbrev finns ett brett urval av aktuella ärenden som rör funktionsrätt.

Till att börja med så hittar vi i kommunstyrelsen ett förslag på kompletteringsbudget för maj, och Funktionshinderombudsmannens årsrapport för 2023.

I kommunstyrelsen förs också en debatt kring den reviderade riktlinjen för skolskjuts till fritidshem, där nuvarande revidering enbart innefattar elever som går i den anpassade för- och grundskolan. Det innebär att elever med en funktionsnedsättning som går i förskoleklass eller grundskoleklass inte omfattas av den nya riktlinjen, men i ett yrkande från L, M, KD och D vill de utöka målgruppen för att innefatta även dessa elever.

I april beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en riktlinje för stadens arbete med mänskliga rättigheter. Detta uppdrag bygger på det tidigare uppdraget kring långsiktig styrning på området.

I stadsmiljönämnden beslutades att förslaget om att DV-resor klassas som färdtjänstresor ska återremitteras både till GRF och till stadsmiljöförvaltningen för att göra en konsekvensanalys gällande hur enskildas privatekonomi påverkas. Det uppskattar vi från Funktionsrätt Göteborg!

En motion från kommunfullmäktige om att införa en samordnad utbetalningsenhet för bidrag till organisationer har gått ut på remiss, där både nämnden för funktionsstöd och idrotts- och föreningsnämnden ska ha diskuterat det denna vecka. Intressant nog föreslår funktionsstödsförvaltningen att bifalla, medan idrotts- och föreningsförvaltningen föreslår att motionen ska avstyrkas.

Vi får fortsätta bevaka frågan, om den kan komma att påverka våra föreningsbidrag på sikt.

Informationen på den här sidan finns även att läsa och ladda ned som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Socialnämnden Centrum 2024-04-23 (protokoll)

Yrkande från L, M och KD med särskilt yttrande från D om mer ändamålsenliga besöksrum.

L, M, KD och D yrkar på att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att inventera samtalsrummen och utreda möjligheterna att göra rummen mer personliga, hemtrevliga och barnvänliga.

De skriver att det inte alltid är ”nytt och fräscht” som är det bästa då det kan bli kliniskt och sterilt, och en mer familjär och mysig miljö kan vara mer ändamålsenlig. De nämner att det självklart också måste vara brandsäkert och allergisäkert – men nämner inte tillgänglighet för andra funktionsnedsättningar.

Nämnden beslutar att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att upprätta ändamålsenliga besöksrum.

I protokollet noteras också att det redan finns ett gott kunskapsläge kring samtalsrum, så det går bra att direkt gå till handling utan att inventering krävs.

Stadsbyggnadsnämnden 2024-04-23 (protokoll)

Remiss av Göteborgs Stads policy för parkering.

Här finns förslaget på ny parkeringspolicy som GRF har diskuterat och avstyrkt. Den behöver först beslutas här och skickas ut på remiss innan GRF kan skicka in sitt remissvar.

Ärendet bordlades till den 21 maj.

Stadsmiljönämnden 2024-04-24 (protokoll)

Fördelning av centrala medel för enkelt avhjälpta hinder (EAH) 2024.

I budget 2024 har kommunfullmäktige avsatt 10 miljoner kronor för undanröjandet av EAH, och stadsmiljönämnden har fått i uppdrag att fördela dessa medel.

Förslaget är att fördela 7 630 000 kronor mellan idrott- och föreningsförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd och socialförvaltningen sydväst. Resterande summa kommer gå att söka om i en andra ansökningsomgång. Nämnden beslutade att godkänna förslaget.

Förslag om att resor till och från daglig verksamhet klassas som färdtjänstresor. Stadsmiljönämnden föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att resor till och från daglig verksamhet hanteras inom ramen för färdtjänstlagstiftningen.

Det skulle innebära att dessa resor, som varit kostnadsfria för den enskilde sedan 1994, nu skulle innebära en egenavgift för DV-resor. Det skulle innebära en stor kostnadsbesparing för förvaltningen och ökade intäkter på drygt 10–15 miljoner.

De noterar mycket kort att detta ”självfallet skulle få vissa negativa konsekvenser för den enskilde resenären” men tror att detta kan kompenseras genom gratis kollektivtrafikkort och egenavgiftssystemets högkostnadsskydd. De nämner inte den mycket ansträngda ekonomiska situation som många i målgruppen redan har.

Däremot tror de att förslaget skulle öka rättssäkerheten då nuvarande system saknar medicinska underlag och dokumentation kring den enskildes funktionsnedsättning (vilket vi tvärtom skulle kunna argumentera är bra, om man utgår från behovet och inte diagnosen!) och det går inte heller att överklaga beslut om DV-resor i domstol men det skulle gå om det låg under färdtjänstresor.

På punkten ’samverkan’ i tjänsteutlåtandet noterar de att ingen samverkan skett med arbetstagarorganisationer, men det framgår inte om de pratat med funktionsrättsrörelsen.

Joakim Larsson från MP yrkar på att ärendet ska återremitteras både till stadsmiljöförvaltningen för att göra en konsekvensanalys gällande hur enskildas privatekonomi påverkas, och även till Göteborgs Stads råd för funktionsrätt (GRF). Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet och ärendet återremitteras.

Kommunfullmäktige 2024-04-25 (protokoll)

Redovisning av uppdrag att anpassa program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt att återkomma med förslag på nästa steg gällande långsiktig styrning av området.

Förslag till beslut var att förklara uppdraget fullgjort, samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en riktlinje för stadens arbete med mänskliga rättigheter för att tillgodose rättigheter och erbjuda likvärdig service. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

Motion av Elisabet Lann (KD), Kalle Bäck (KD), Johanna Holmdahl (KD) och Jörgen Knudtzon (KD) om hur Göteborgs Stad ska förhålla sig till AI.

Motionärerna föreslår att Göteborgs Stad behöver ta fram en samlad strategi för hur kommunen ska förhålla sig till artificiell intelligens (AI), inklusive att identifiera risker med AI och ta fram etiska riktlinjer.

Motionen blev avstyrkt i kommunstyrelsen den 20 mars med hänvisning till att detta arbete redan pågår i staden, inom ramen för bland annat Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT.

Frågan om AI är intressant att fortsätta bevaka, då tjänsteutlåtandet lyfter fram riskerna för diskriminering i AI-system, och även risker med det digitala utanförskap som bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning kan vara extra sårbara för.

De hänvisar också till den AI-förordning som EU arbetat fram, som syftar till att stärka integritet, säkerhet och grundläggande rättigheter.

För den som är nyfiken på att läsa mer om AI och funktionsnedsättning så har den europeiska paraplyorganisationen European Disability Forum jobbat mycket med frågan, läs här.

Ärendet blev bordlagt till sammanträdet den 23 maj.

Kommunstyrelsen 2024-05-08 (snabbprotokoll)

Delårsrapport mars 2024 för kommunstyrelsen.

Detta är den första uppföljningen 2024 till kommunstyrelsen, och den innehåller redovisning av tre uppdrag varav ett från budget 2024, samt SOM-rapporten Trygghet i Göteborg 2023.

SOM-rapporten noterar att nytt för i år är att funktionsvariation redovisas som en bakgrundsvariabel vilket gör det möjligt att uppmärksamma det som en diskrimineringsgrund.

Beslut: Bifall till punkt 2–4 i stadsledningskontorets förslag (punkt 1 bifölls den 24 april).

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2023.

Årsrapporten beskriver nämnderna och styrelsernas genomförande av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026. Årets rapport fokuserar på rättighetsområdena information, hälsa och bostad.

Funktionshinderombudsmannen bedömer att det sakta sker en utveckling i staden och en majoritet av underlagen är en förbättring jämfört med 2022. Men det finns fortfarande flera utmaningar, bland annat ”hur staden säkerställer analys av uppföljningar och enkäter utifrån diskrimineringsgrunderna, situationen på arbetsmarknaden, synpunktshanteringen, utfasning av äldre spårvagnar, tillgång till boende med särskild service samt tillgången till daglig verksamhet.”

Funktionshinderombudsmannen noterar också att insatser efter kommunfullmäktiges beslut 2023 om att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning inte har gett önskad effekt ännu.

Nämnden beslutade enligt stadsledningskontorets förslag att anteckna rapporten, och den skickas nu till kommunfullmäktige.

Kompletterande uppföljning per december 2023.

I den här uppföljningen finns statistik över ej verkställda beslut enligt LSS och SoL. Rapporten finner att antalet ej verkställda beslut enligt LSS har minskat jämfört med samma period föregående år, och den genomsnittliga väntetiden har blivit kortare.

Beslut: Bordlagt till den 15 maj.

Återrapportering av uppdrag december 2023.

Här finns ett antal uppdrag (148 stycken!) från tidigare budgetar som föreslås fullgjorda. Bland annat:

 • Från budget 2022: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att utveckla arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Från budget 2022: Nämnden för funktionsstöds uppdrag att utveckla avvikelsehanteringen, tillsammans med socialnämnderna och ÄVO.
 • Från budget 2022: Trafiknämndens uppdrag att utvärdera färdtjänsten för att säkerställa att den är ändamålsenlig och tillgänglig för målgruppen på ett bra, effektivt och finansiellt hållbart sätt.
 • Från budget 2023: Nämnden för funktionsstöds uppdrag att i samverkan med socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och föreningslivet förstärka och utveckla möjligheter till bra fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar.
 • Uppdrag givet av kommunfullmäktige 22-01-27 till nämnden för funktionsstöd: att genomföra de förslag som redovisas i rapporten Rapport: Uppdrag – förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice samt genomlysning av ledsagningen för att se hur den enskildes inflytande kan öka och utvecklas för att stärka de identifierade förbättringsområdena inom organisering, kompetens, styrande och stödjande dokument samt information.
 • Uppdrag givet av kommunfullmäktige 22-12-08 till äldre samt vård- och omsorgsnämnden: att finansiera den initiala kostnaden samt förvalta samverkansavtalet om digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård.

Ärendet blev bordlagt till den 29 maj.

Redovisning av grundskolenämndens uppdrag att revidera riktlinjen för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper.

Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget är fullgjort. Riktlinjen som tagits fram innebär att elever som går i anpassad grundskola kan beviljas skolskjuts till och från fritidshem.

Grundskoleförvaltningens målgrupp (elever i anpassad grundskola som annars skulle fått dessa resor via färdtjänst) skiljer sig från den som beskrevs i stadsledningskontorets initiala utredning, men grundskoleförvaltningen bedömer att målgruppen behöver avgränsas med hänvisning till likställighetsprincipen.

Det innebär att elever som går i förskoleklass eller grundskola inte omfattas av den nya riktlinjen.

I ett yrkande från L, M, D och KD föreslår de att elever med funktionsnedsättning i grundskola också ska få skolskjuts, oavsett deras skolval (då den närmaste skolan inte alltid är den mest lämpliga), och ska inkludera elever som inte har färdtjänsttillstånd.

Beslut: Bordlagt till den 29 maj.

Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet 2024-05-08

Dagordning:

 • Trafik- och resandeutveckling 2023
 • Presentation av uppdrag kring styrande dokument
 • På gång i förvaltningarna & rörelsen
 • Diskussion av tema och upplägg på samverkansgruppens möten under 2024

Mötet blev inställt på grund av lågt deltagande.

Kommunstyrelsen 2024-05-15 (snabbprotokoll)

Göteborgs Stads delårsrapport mars 2024. Delårsrapporten ska överlämnas från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den ser över ekonomi, styrinformation, arbetsmiljö och annan uppföljning. Här följer några utdrag:

Väsentliga avvikelser som rapporterats av nämnder och styrelser innefattar:

 • Stadsfastighetsnämnden rapporterar en obalans i lokalförsörjningen för nämnden för funktionsstöd. Leverans av BmSS är lägre än förväntat och når inte upp till nämnden för funktionsstöds behov. En arbetsgrupp har startats, bestående av förvaltningen för funktionsstöd, exploateringsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen, för att identifiera nya BmSS-projekt – vilket lett till att inflödet av nya projekt har ökat.
 • Äldre samt vård- och omsorgsnämnden rapporterar att delar av den regionala primärvården inte uppfyller sitt samordningsansvar i utskrivningsprocessen.

I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts bland annat ett behov av att tillgänglighetsanpassa lokaler.Rapporten finner även att antalet ej verkställda beslut enligt LSS har minskat jämför med samma period föregående år, och att den genomsnittliga väntetiden blivit kortare.

Det finns en kort skrivelse kring hur nämnder och styrelser tagit sig an kommunfullmäktiges mål utifrån skrivningen i budgeten. Rapporten finner att arbetet bedrivs väldigt olika, och i några fall har kommunfullmäktiges budgetmål inte överhuvudtaget beaktats i budgetarbetet.

Därför planerar stadsledningskontoret att i samband med delårsrapporten för augusti följa upp arbetet med KF-målen för att kunna återrapportera om fullmäktiges styrning har avsedd effekt eller inte.

Rapporten blev bordlagd till den 29 maj.

Underlag för kompletterande budget maj.

Här finns underlag för årets andra kompletteringsbudget och det finns en del förslag. Bland annat:

 • Att stadsledningskontorets förslag till hantering och fördelning av kommuncentralt avsatta medel för evakuerings- och omställningskostnader om 120 000 tkr godkänns, där bland annat nämnden för funktionsstöd föreslås tilldelas 1 250 tkr.
 • Att stadsledningskontorets förslag om överföring av kommunbidrag från de regionala socialnämnderna till nämnden för funktionsstöd avseende barn och unga ärenden som hamnat fel i samband med de nya välfärdsnämnderna, där kommunbidraget för socialnämnd Nordosts minskas med 2 000 tkr, socialnämnd Centrums kommunbidrag minskas med 800 tkr, socialnämnd Sydvästs kommunbidrag minskas med 830 tkr, socialnämnd Hisingens kommunbidrag minskas med 1 370 tkr och nämnden för funktionsstöds kommunbidrag utökas med 5 000 tkr, godkänns.
 • Att stadsledningskontorets förslag, om att överföra kommunbidrag om 30 mnkr från äldre samt vård- och omsorgsnämnden till nämnden för funktionsstöd avseende personer med funktionsnedsättning som har fyllt 65 år, godkänns.
 • Stadsmiljönämnden 2024-04-24 § 67 och grundskolenämnden 2024-04-23 § 73, har i samband med respektive delårsrapport mars fattat likalydande beslut om att hemställa till kommunstyrelsen att överföra kommunbidrag om 10 mnkr avseende skolskjuts till och från fritidshem, från stadsmiljönämnden till grundskolenämnden.
 • Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd om förändrad taxekonstruktion för hemtjänst.

Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga frågan till den 29 maj.

Remittering avseende förslag till revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för hemvårdsbidrag.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2023 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av reglerna för hemvårdsbidrag och föreslå ett reviderat reglemente.

Denna utredning är nu klar och föreslås skickas på remiss till äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, Göteborgs Stads pensionärsråd, Föreningen Anhörig Göteborg, och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga frågan till den 29 maj.

Delrapport av uppdrag att utreda hur AI funktioner kan automatisera och effektivisera arbete som utförs i Göteborgs Stad.

Detta uppdrag gavs i budget 2024 och denna första delrapport ger en bred bild av området som det ser ut våren 2024, för att sedan följas av en slutrapport när pilotprojekt genomförts.

SLK noterar att det är viktigt att utgå från etiska riktlinjer vid utveckling och användning av AI, och hänvisar till EU:s AI-förordning. De ser också potential för att använda AI för att accelerera arbetet med social hållbarhet. Ärendet blev bordlagt till den 29 maj.

Remiss från Utbildningsdepartementet – Uppföljning för utveckling – ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola (SOU 2023:95).

Här finns Göteborgs Stads remissvar på utredningen Uppföljning för utveckling om kunskap om elever med funktionsnedsättning. Stadsledningskontoret stödjer utredningens förslag i stora drag, men har några kommentarer.

Bland annat avstyrker de förslaget kring undersökningen Attityder till skolan. Kommunstyrelsen gav bifall till stadsledningskontorets förslag. De beslutade också att avstå ett tilläggsyrkande från SD om att mer studier behöver göras för att förhindra att fler barn med funktionsnedsättning föds.

Kompletterande uppföljning per december 2023.

I den här uppföljningen finns statistik över ej verkställda beslut enligt LSS och SoL.

Rapporten finner att antalet ej verkställda beslut enligt LSS har minskat jämfört med samma period föregående år, och den genomsnittliga väntetiden har blivit kortare. Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget att godkänna rapporterna.

Vad är på gång?

Nämnden för funktionsstöd 2024-04-24 (föredragningslista)

Protokoll för detta sammanträde har ännu inte publicerats.

Stadsrevisionens granskning av nämndens verksamheter 2023.

Stadsrevisionen har lämnat revisionsberättelse och revisionsredogörelse för 2023 och önskar yttrande från nämnden senast den 21 juni 2024.

Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder som nämnden har gjort eller planerar att göra med anledning av rekommendationerna. Revisionen har lämnat rekommendationer på följande områden:

 • Resor i tjänsten: nämnden rekommenderas stärka den interna kontrollen av resor i tjänsten.
 • Styrning, uppföljning och kontroll av hemvårdsbidrag: stärk analysen av risker inom handläggningen, och systematiken i egenkontrollen. Nämnden uppmanas också att uppmärksamma kommunstyrelsen på att regelverket för hemvårdsbidrag inte upplevs som ändamålsenligt.
 • Samordnade insatser för barn och unga: bättre samverkan kring samordnade insatser behövs, och SIP-arbetet bör följas upp för att säkerställa att det lever upp till kraven. Rekommenderas också ta fram en gemensam digital samverkansyta för att underlätta kommunikation och dokumentation, samt säkra informationsöverföringen.

En rekommendation kvarstår från 2023 som nämnden inte följt upp, och det gäller palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående, där nämnden fortfarande rekommenderas att vidta åtgärder för att beslutade insatser ska verkställas och avvikelser ska rapporteras.

Delårsrapport per mars 2024.

Resultat till och med mars visar ett plusresultat på 41,5 miljoner kronor, och helårsprognosen för 2024 kvarstår på 30 miljoner kronor. Antalet årsarbetare och lönekostnader minskar.

Nämnden ser att åtgärderna för att spara pengar har gett resultat, men kvaliteten för brukarna påverkas (fast bedöms vara inom ramen för lagstiftning) och arbetsmiljön för medarbetare är ansträngd.

Nämnden för funktionsstöds anvisning för påverkansarbete.

Nämnden föreslås besluta om en anvisning som ska vara en vägledning för tjänstepersoner och förtroendevalda som företräder nämnden eller förvaltningen i sammanhang där de kan påverka förutsättningar och beslut som har betydelse för nämndens målgrupp.

Genom att tydligt peka ut påverkanseffekter som förvaltningen vill uppnå så ska anvisningen hjälpa till att prioritera vilka insatser de behöver göra.

Anvisningen finns att läsa här.

Prioriterade områden är social hållbarhet och utbildning, digital transformation och kompetensförsörjning.

Förändring i bilaga tillhörande förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Det har kommit ny lagstiftning på området och staden behöver därför uppdatera bilaga 6 till förfrågningsunderlaget, som handlar om grundutrustning och medicintekniska produkter.

Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda möjligheterna att betala ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet under semestern.
Uppdraget gavs den 21 mars av kommunstyrelsen, och förvaltningen har nu återkommit med ett tjänsteutlåtande. De konstaterar att detta skulle kosta cirka 4,8 miljoner kronor.

För att utbetalning av detta ska vara möjligt anser förvaltningen att ersättningsnivån till utförare av daglig verksamhet behöver höjas, vilket förutsätter en hemställan till kommunfullmäktige.

Upphörande av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen bedömer att riktlinjens syfte och funktion uppfylls av andra styrdokument och styrsignaler och föreslår att nämnden beslutar att riktlinjen upphör.

Svar på motion av Axel Josefsson (M) med flera om att inrätta en särskild central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet.

Stadsbyggnadsnämnden 2024-05-21 (föredragningslista)

Svar på remiss – Förslag till Göteborgs stads åtgärdsplan mot buller 2024-2028. Miljö- och klimatnämnden har lagt fram ett förslag till åtgärdsplan som föreslås ersätta nuvarande åtgärdsprogram. Här finns Stadsbyggnadsnämndens remissvar att läsa. Det är intressant att notera att förslaget på åtgärdsplan inte innehåller några referenser till hörselnedsättning.

Remiss av Göteborgs Stads policy för parkering.

Här finns förslaget på ny parkeringspolicy som GRF har diskuterat och avstyrkt. Den behöver först beslutas här och skickas ut på remiss innan GRF kan skicka in sitt remissvar. Ärendet har bordlagts sedan december 2023.

Idrotts- och föreningsnämnden 2024-05-21 (föredragningslista)

Yttrande gällande motion om samordnad utbetalningsenhet för bidrag till organisationer.

Motionen har lagts i kommunfullmäktige och har gått på remiss.

Förslaget i motionen innebär två uppdrag till kommunstyrelsen: dels att sammanställa vilka bidrag som idag ges från staden till olika typer av organisationer, dels att ta fram ett förslag på samordning av utbetalning av bidrag. Samordningen ska syfta till att minska risken för fusk och misstag och underlätta hanteringen.

Idrotts- och föreningsförvaltningen föreslår att nämnden ska avstyrka motionen. Dels för att ett annat arbete med att utveckla och förbättra stödet till föreningarna redan är påbörjat, dels för att de anser att fusk och misstag enklast upptäcks genom de kontroller och den kvalitativa bedömning som respektive förvaltning kan göra inom sitt område.

De föreslår att motionens målsättningar bättre skulle uppnås genom stadengemensamma rutiner än en samordnad utbetalningsenhet.

Kommunfullmäktige 2024-05-23 (föredragningslista)

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2023.

Årsrapporten beskriver nämnderna och styrelsernas genomförande av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026.

Årets rapport fokuserar på rättighetsområdena information, hälsa och bostad. Funktionshinderombudsmannen bedömer att det sakta sker en utveckling i staden och en majoritet av underlagen är en förbättring jämfört med 2022.

Men det finns fortfarande flera utmaningar, bland annat ”hur staden säkerställer analys av uppföljningar och enkäter utifrån diskrimineringsgrunderna, situationen på arbetsmarknaden, synpunktshanteringen, utfasning av äldre spårvagnar, tillgång till boende med särskild service samt tillgången till daglig verksamhet.”

Funktionshinderombudsmannen noterar också att insatser efter kommunfullmäktiges beslut 2023 om att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning inte har gett önskad effekt ännu. Årsrapporten godkändes i kommunstyrelsen den 8 maj och ligger nu hos kommunfullmäktige.

Delrapport av uppdrag att uppdatera modellen för normmedvetet arbetssätt och föreslå hur den kan implementeras i fler av Göteborgs Stads verksamheter.
Detta uppdrag gavs i samband med budget 2024. Stadsledningskontoret finner att modellen som uppdraget hänvisar till togs fram under ett pilotprojekt 2016–2018, och sedan dess har det skett flera omorganisationer och arbetssättet i modellen tillämpas inte längre i staden.

Däremot anser stadsledningskontoret att delar av modellen kan omhändertas och vidareutvecklas, och i ett nära samarbete med angränsande uppdrag inom MR-området utveckla ett normmedvetet arbetssätt som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder.

Stadsledningskontoret avser att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2024 med fortsatt redovisning av uppdraget. Rapporten godkändes i kommunstyrelsen den 8 maj och ligger nu hos kommunfullmäktige.

Motion av Elisabet Lann (KD), Kalle Bäck (KD), Johanna Holmdahl (KD) och Jörgen Knudtzon (KD) om hur Göteborgs Stad ska förhålla sig till AI.

Motionärerna föreslår att Göteborgs Stad behöver ta fram en samlad strategi för hur kommunen ska förhålla sig till artificiell intelligens (AI), inklusive att identifiera risker med AI och ta fram etiska riktlinjer.

Motionen blev avstyrkt i kommunstyrelsen den 20 mars med hänvisning till att detta arbete redan pågår i staden, inom ramen för bland annat Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT.

Frågan om AI är intressant att fortsätta bevaka, då tjänsteutlåtandet lyfter fram riskerna för diskriminering i AI-system, och även risker med det digitala utanförskap som bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning kan vara extra sårbara för.

De hänvisar också till den AI-förordning som EU arbetat fram, som syftar till att stärka integritet, säkerhet och grundläggande rättigheter.

För den som är nyfiken på att läsa mer om AI och funktionsnedsättning så har den europeiska paraplyorganisationen European Disability Forum jobbat mycket med frågan, läs här.

Det har tillkommit ett yrkande från Centerpartiet om att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad, då det redan finns ett pågående arbete kring detta.

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2024-05-27

Detta är vårterminens sista möte innan rådet tar sommaruppehåll. På dagordningen finns följande:

 • Dialog om utvecklingsmedel funktionshinderområdet
  • Hur ska vi hantera de medel som GRF tidigare har kunnat dela ut?
 • Återrapport från utredning om nära samråd med och aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen
 • Information och dialog om uppdraget att anställa fler med funktionsnedsättningar efter avslutad arbetsmarknadsinsats
 • Dialog/planering av öppet möte för allmänheten
 • Kris och beredskap, några ord från Funktionshinderombudsmannen
 • Övriga frågor
  • Svårigheten för personer med hörselnedsättning att få praktikplats i Göteborgs Stad
  • Avsägelse

Om du eller din organisation har frågor eller medskick till rådet får ni gärna kontakta rådets representanter. Antingen den person som representerar din organisation, eller Funktionsrätt Göteborg som förmedlar det vidare.

Nämnden för funktionsstöd 2024-05-29 (föredragningslista)

Ekonomisk lägesrapport per april 2024.

Resultatet till och med april visar en positiv avvikelse från budget på 54 miljoner kronor, varav 34 mnkr avser expansionsmedel som ännu inte fördelats. Prognosen för hela året är plus 30 miljoner kronor.

Bland de anpassningar som gjorts för att få en budget i balans finns att antalet årsarbetare i förvaltningen minskar med cirka 4 procent jämfört med föregående år.

Yttrande till stadsrevisionen om åtgärder utifrån rekommendationer från granskning av nämndens verksamheter 2023.

Nämnden behöver ta ställning till en åtgärdsplan som tagits fram utifrån stadsrevisionens rekommendationer från granskningar 2023. De innefattar: resor i tjänsten, samordnade insatser för barn och unga, och styrning, uppföljning och kontroll av hemvårdsbidrag.

Svar på remiss om motion av Axel Josefson (M), Nina Miskovsky (M), Anneli Rhedin (M) och Edwin Friedlaender (M) om en samordnad utbetalningsenhet för bidrag till organisationer.

Motionen har lagts i kommunfullmäktige och har gått på remiss. Förslaget i motionen innebär två uppdrag till kommunstyrelsen: dels att sammanställa vilka bidrag som idag ges från staden till olika typer av organisationer, dels att ta fram ett förslag på samordning av utbetalning av bidrag.

Samordningen ska syfta till att minska risken för fusk och misstag och underlätta hanteringen. Funktionsstödsförvaltningen är positiva till förslaget och föreslår i tjänsteutlåtandet att nämnden tillstyrker motionen.

Men de noterar att det är viktigt att kommunstyrelsen vid eventuell utredning av en gemensam utbetalningsfunktion har god kunskap om syftet med de bidrag som ges till organisationer inom funktionshinderområdet, då de skiljer sig i jämförelse med bidrag inom exempelvis idrott och kultur. (Notera att samma motion gått på remiss till idrotts- och föreningsnämnden, vars förvaltning föreslår att avstyrka förslaget.)

Ökade kostnader för renovering och ombyggnation av Dalheimers hus. Inga handlingar finns publicerade.

Kommunstyrelsen 2024-05-29 (föredragningslista)

Återrapportering av uppdrag december 2023.

Här finns ett antal uppdrag (148 stycken!) från tidigare budgetar som föreslås fullgjorda. Bland annat:

 • Från budget 2022: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att utveckla arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Från budget 2022: Nämnden för funktionsstöds uppdrag att utveckla avvikelsehanteringen, tillsammans med socialnämnderna och ÄVO.
 • Från budget 2022: Trafiknämndens uppdrag att utvärdera färdtjänsten för att säkerställa att den är ändamålsenlig och tillgänglig för målgruppen på ett bra, effektivt och finansiellt hållbart sätt.
 • Från budget 2023: Nämnden för funktionsstöds uppdrag att i samverkan med socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och föreningslivet förstärka och utveckla möjligheter till bra fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättningar.
 • Uppdrag givet av kommunfullmäktige 22-01-27 till nämnden för funktionsstöd: att genomföra de förslag som redovisas i rapporten Rapport: Uppdrag – förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice samt genomlysning av ledsagningen för att se hur den enskildes inflytande kan öka och utvecklas för att stärka de identifierade förbättringsområdena inom organisering, kompetens, styrande och stödjande dokument samt information.
 • Uppdrag givet av kommunfullmäktige 22-12-08 till äldre samt vård- och omsorgsnämnden: att finansiera den initiala kostnaden samt förvalta samverkansavtalet om digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård.

Göteborgs Stads delårsrapport mars 2024.

Delårsrapporten ska överlämnas från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den ser över ekonomi, styrinformation, arbetsmiljö och annan uppföljning. Här följer några utdrag:

Väsentliga avvikelser som rapporterats av nämnder och styrelser innefattar:

 • Stadsfastighetsnämnden rapporterar en obalans i lokalförsörjningen för nämnden för funktionsstöd. Leverans av BmSS är lägre än förväntat och når inte upp till nämnden för funktionsstöds behov. En arbetsgrupp har startats, bestående av förvaltningen för funktionsstöd, exploateringsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen, för att identifiera nya BmSS-projekt – vilket lett till att inflödet av nya projekt har ökat.
 • Äldre samt vård- och omsorgsnämnden rapporterar att delar av den regionala primärvården inte uppfyller sitt samordningsansvar i utskrivningsprocessen.

I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts bland annat ett behov av att tillgänglighetsanpassa lokaler.

Rapporten finner även att antalet ej verkställda beslut enligt LSS har minskat jämför med samma period föregående år, och att den genomsnittliga väntetiden blivit kortare.

Det finns en kort skrivelse kring hur nämnder och styrelser tagit sig an kommunfullmäktiges mål utifrån skrivningen i budgeten. Rapporten finner att arbetet bedrivs väldigt olika, och i några fall har kommunfullmäktiges budgetmål inte överhuvudtaget beaktats i budgetarbetet.

Därför planerar stadsledningskontoret att i samband med delårsrapporten för augusti följa upp arbetet med KF-målen för att kunna återrapportera om fullmäktiges styrning har avsedd effekt eller inte.

Underlag för kompletterande budget maj. Här finns underlag för årets andra kompletteringsbudget och det finns en del förslag. Bland annat:

 • Att stadsledningskontorets förslag till hantering och fördelning av kommuncentralt avsatta medel för evakuerings- och omställningskostnader om 120 000 tkr godkänns, där bland annat nämnden för funktionsstöd föreslås tilldelas 1 250 tkr.
 • Att stadsledningskontorets förslag om överföring av kommunbidrag från de regionala socialnämnderna till nämnden för funktionsstöd avseende barn och unga ärenden som hamnat fel i samband med de nya välfärdsnämnderna, där kommunbidraget för socialnämnd Nordosts minskas med 2 000 tkr, socialnämnd Centrums kommunbidrag minskas med 800 tkr, socialnämnd Sydvästs kommunbidrag minskas med 830 tkr, socialnämnd Hisingens kommunbidrag minskas med 1 370 tkr och nämnden för funktionsstöds kommunbidrag utökas med 5 000 tkr, godkänns.
 • Att stadsledningskontorets förslag, om att överföra kommunbidrag om 30 mnkr från äldre samt vård- och omsorgsnämnden till nämnden för funktionsstöd avseende personer med funktionsnedsättning som har fyllt 65 år, godkänns.
 • Stadsmiljönämnden 2024-04-24 § 67 och grundskolenämnden 2024-04-23 § 73, har i samband med respektive delårsrapport mars fattat likalydande beslut om att hemställa till kommunstyrelsen att överföra kommunbidrag om 10 mnkr avseende skolskjuts till och från fritidshem, från stadsmiljönämnden till grundskolenämnden.
 • Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd om förändrad taxekonstruktion för hemtjänst

Redovisning av grundskolenämndens uppdrag att revidera riktlinjen för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper.

Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget är fullgjort. Riktlinjen som tagits fram innebär att elever som går i anpassad grundskola kan beviljas skolskjuts till och från fritidshem.

Grundskoleförvaltningens målgrupp (elever i anpassad grundskola som annars skulle fått dessa resor via färdtjänst) skiljer sig från den som beskrevs i stadsledningskontorets initiala utredning, men grundskoleförvaltningen bedömer att målgruppen behöver avgränsas med hänvisning till likställighetsprincipen.

Det innebär att elever som går i förskoleklass eller grundskola inte omfattas av den nya riktlinjen. I ett yrkande från L, M, D och KD föreslår de att elever med funktionsnedsättning i grundskola också ska få skolskjuts, oavsett deras skolval (då den närmaste skolan inte alltid är den mest lämpliga), och ska inkludera elever som inte har färdtjänsttillstånd.

Remittering avseende förslag till revidering av Göteborgs Stads riktlinjer för hemvårdsbidrag.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2023 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av reglerna för hemvårdsbidrag och föreslå ett reviderat reglemente.

Denna utredning är nu klar och föreslås skickas på remiss till äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, Göteborgs Stads pensionärsråd, Föreningen Anhörig Göteborg, och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga frågan till den 29 maj.

Delrapport av uppdrag att utreda hur AI funktioner kan automatisera och effektivisera arbete som utförs i Göteborgs Stad.

Detta uppdrag gavs i budget 2024 och denna första delrapport ger en bred bild av området som det ser ut våren 2024, för att sedan följas av en slutrapport när pilotprojekt genomförts.

SLK noterar att det är viktigt att utgå från etiska riktlinjer vid utveckling och användning av AI, och hänvisar till EU:s AI-förordning. De ser också potential för att använda AI för att accelerera arbetet med social hållbarhet. Ärendet blev bordlagt till den 29 maj.