1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i maj

Funktionsrättspolitisk bevakning i maj

maj 25, 2023 | Funktionsrättspolitisk bevakning

En kort sammanfattning av den gångna månaden finner att nämnden för funktionsstöd beslutat att undersöka möjligheterna att införa en funkisdag likt den som fanns på Hisingen tidigare.  Nämnden har också skickat in sitt remissvar på Statens huvudmannaskapsutredning.

I kommunstyrelsen har man föreslagit ett antal åtgärder för att bemöta några av de problem som lyftes i Funktionshinderombudsmannens årsrapport. Förslagen ska behandlas av kommunfullmäktige den 25 maj, tillsammans med frågan om LOV i hemtjänst och vård- och omsorgsboenden, samt Göteborgs stads Jämlikhetsrapport 2023 som ger en ganska dyster bild av skillnaderna i hälsa och livsvillkor för göteborgare.

Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

Vad har hänt sen sist?

 Nämnden för funktionsstöd den 26 april (protokoll)

Stadsrevisionens granskning av nämnden för funktionsstöds verksamhetsår 2022.

Stadsrevisionen granskade bland annat förutsättningar för likvärdig myndighetsutövning inom LSS, hantering av privata medel i nämndens verksamheter, samt palliativ vård. Nämnden antecknade informationen och beslutade att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att hantera rekommendationerna i granskningen.

Dalheimers hus delaktighetsråd. Nämnden beslutade att godkänna den reviderade arbetsordningen för delaktighetsrådet och valde de föreslagna ledamöterna för två år: Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade, Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet i Göteborg, Ida Hansson, Funktionsrätt Göteborg, Karin Hessling, SRF Göteborg och Ove Haugen, Hjärnkraft.

Även Håkan Hägg, Personskadeförbundet RTP och Kenneth Dämbäck, Funktionsrätt Göteborg, valdes genom fyllnadsval till ledamöter i Dalheimers hus delaktighetsråd för ett år.

Införande av funkisdag. Nämnden beslutade i enlighet med yrkandet från S, V och MP att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en funkisdag i nämndens regi. Förvaltningen får också i uppdrag att samråda med civilsamhällets organisationer, övriga förvaltningar och rådet för funktionsstödsfrågor för att ta fram ett förslag till genomförande. Uppdraget ska återrapporteras snarast.

Kommunstyrelsen den 3 maj (protokoll)

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2022. Kommunstyrelsen beslutade enligt ett yrkande från V, S och MP att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anteckna rapporten samt tre åtgärder för att börja bemöta några av frågorna som lyfts i rapporten:

  • stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra fler anställningar och praktikplatser för personer med funktionsnedsättning,
  • nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att undersöka om de kan erbjuda handledarskap till de nämnder och styrelser som tar emot personer med funktionsnedsättning,
  • kommunstyrelsen får i uppdrag att tillgänglighetsanpassa stadens rekryteringsprocess.

Frågan lyfts i kommunfullmäktige den 25 maj.

Slutrapportering av programmet Attraktiv hemtjänst 2014–2022. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anteckna slutrapporteringen i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden angående rätt att välja vård- och omsorgsboende. Ärendet bordlades till den 17 maj 2023.

Yrkande från SD om att meddela dispens för bänk utanför Café Gerd på Linnégatan. Yrkandet från SD avslås.

Stadsmiljönämndens färdtjänstutskott 2023-05-12 (protokoll)

Färdtjänstutskottet utsåg Bert Liljeholm Brännström (GDF) och Wandi Lundgren (FSDB) till ledamöter i färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor. SPF Seniorerna (SPF) Unga Rörelsehindrade, Synskadades Riksförbund (SRF) och Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet i Göteborg (DHR) finns redan representerade i rådet.

Kommunstyrelsen den 17 maj (snabbprotokoll)

Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden angående rätt att välja vård- och omsorgsboende. Ärendet bordlades till den 24 maj 2023.

Kommunstyrelsen den 24 maj (snabbprotokoll)

Samlingsärende inom uppföljning maj 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter.

I samlingsärendet finns några uppdrag som är intressanta ur ett funktionsrättsperspektiv, exempelvis arbetet med att stärka kunskap om och tillit till socialtjänstens myndighetsutövning, en uppföljning av reglementesändringen i arbetslivsinriktad rehabilitering för att bedöma om fler personer med komplexa behov får dessa tillgodosedda med det nya reglementet, samt en rapport på hur lång den genomsnittliga tiden i försörjningsstöd varit innan beslut om deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering fattas. Hela ärendet bordlades till den 7 juni.

Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden angående rätt att välja vård- och omsorgsboende. Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag att avslå hemställan med hänvisning till att det inte framkommit något nytt i ärendet som ger anledning att ändra på uppdraget som beslutats i budgeten. Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige den 25 maj.

Vad är på gång?

Nämnden för funktionsstöd 2023-05-24 (föredragningslista)

Protokoll finns inte tillgängligt i skrivande stund.

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen om arbete mot våld i nära relationer.

Förvaltningen för funktionsstöd bedömer att samtliga verksamheter inom förvaltningen bedriver ett gott och systematiskt arbete mot våld i nära relationer. De anser att de har kunskaper för att belysa perspektivet funktionsnedsättning. Förvaltningen bedömer att arbetet behöver fortgå samt fortsätta utvecklas, och föreslår att nämnden ska godkänna återrapporteringen och anse uppdraget slutfört.

Svar på remiss från Socialdepartementet om slutbetänkandet Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet (SOU 2023:9).

Det är dags för nämnden för funktionsstöd att ge sitt remissvar på frågan om statligt huvudmannaskap för assistansen. Förslag till beslut är att tillstyrka remissen, samt skicka ett yttrande till Socialdepartementet. Yttrandet innehåller ett antal synpunkter för att tydliggöra förslaget om statligt huvudmannaskap, bland annat önskas ett tydliggörande av kostnadsansvar för de insatser som kommunen kan behöva bistå med i väntan på Försäkringskassans handläggning, och ett tydliggörande av kommunens ansvar för uppföljning och kvalitet. Över lag är förvaltningen positiv till ett statligt huvudmannaskap och bedömer att det skulle gynna den enskilda assistansanvändaren genom ökad likvärdighet och ett mer överskådligt system.

Kommunfullmäktige 2023-05-25 (föredragningslista)

Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden angående rätt att välja vård- och omsorgsboende.
Detta är ärendet som beslutades i kommunstyrelsen den 24 maj, där man beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag att avslå hemställan.

Det fanns också ett yrkande och ett tilläggsyrkande från M, D, L och KD om att rätten att välja vård- och omsorgsboende i extern regi ska fortsätta gälla (vilket till skillnad från hemställan skulle innebära att beslutet inte är begränsat till mandatperioden).

Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden om att fortsätta tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst.

Detta ärende beslutades i kommunstyrelsen den 19 april, där kommunstyrelsen tillstyrkte stadsledningskontorets förslag att avslå hemställan med hänvisning till tjänsteutlåtande (för att det inte framkommit något nytt i ärendet som ger anledning att ändra på uppdraget som beslutats i budgeten).

Eftersom S, V och MP inte har majoritet i kommunfullmäktige kommer beslutet troligtvis att ändras i kommunfullmäktige och LOV komma att fortsätta tillämpas inom hemtjänsten.

Göteborgs Stads jämlikhetsrapport 2023.
Jämlikhetsrapporten är en del av uppföljningen av Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026. Rapporten visar att de skillnader i Göteborgarnas hälsa som framkom i rapporten 2014 kvarstår i stora drag, exempelvis när det kommer till skillnader i medellivslängd.

Rapporten finner också att trots en positiv arbetsmarknadsutveckling så står vissa grupper fortsatt utanför arbetsmarknaden, hemlösheten har ökat igen efter att ha sjunkit under flera år, och segregationen har ökat något sedan 2018.

Statistiken i rapporten har inte fångat in de ekonomiska förändringar som skett under 2022, som sannolikt kommer att få stora effekter. Stadsledningskontoret noterar att det saknas data för att göra vissa bedömningar och analyser, framför allt utifrån diskrimineringsgrunderna då det handlar om känsliga uppgifter som bör hanteras med försiktighet, och de har börjat se över möjligheterna att följa upp dessa frågor utifrån kvalitativt material i framtida uppföljningar.

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2022.
Den 3 maj beslutade kommunstyrelsen enligt ett yrkande från V, S och MP att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anteckna rapporten samt tre åtgärder för att börja bemöta några av frågorna som lyfts i rapporten:

  • stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra fler anställningar och praktikplatser för personer med funktionsnedsättning,
  • nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att undersöka om de kan erbjuda handledarskap till de nämnder och styrelser som tar emot personer med funktionsnedsättning,
  • kommunstyrelsen får i uppdrag att tillgänglighetsanpassa stadens rekryteringsprocess.

Slutrapportering av programmet Attraktiv hemtjänst 2014–2022.
Stadsledningskontorets bedömning i slutrapporten är att programmets mål i sin helhet inte har uppfyllts. Bland annat har brukarnas självbestämmande och inflytande inte ökat, och möjligheten att påverka tiden för insatser har minskat under de senaste åren.

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder.
Motionen har bordlagts flera gånger, och förslaget är fortfarande att den ska avslås.