1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i mars

Funktionsrättspolitisk bevakning i mars

mar 22, 2024 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Nu börjar vi se vårtecken, och med det så får vi vårens kompletterande budget!

Igår beslutade kommunfullmäktige om en kompletterande budget för mars, och i den hittar vi flera positiva nyheter. Socialnämnderna får i uppdrag att införa rutinen att stipendier och fondmedel inte reducerar rätten till ekonomiskt bistånd, och nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda möjligheterna att betala ut habiliteringsersättning eller liknande ersättning till deltagare i daglig verksamhet under semestern.

Kommunfullmäktige beslutade också om ärendet där funktionshinderombudsmannens indikatorrapport för 2022 finns, så den är formellt godkänd nu. I kommunstyrelsen kom frågan om skolskjuts till fritids upp, då uppdraget ska återrapporteras, men ärendet blev bordlagt till april.

Även rapporter från rådet för funktionsstödsfrågor och rådet för funktionsrätt finns med i nyhetsbrevet.

Rapporteringen nedan finns även att ta del av som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Rådet för funktionsstödsfrågor 2024-02-06 (protokoll + presentationer)

 • Återkoppling på frågor från organisationerna
  • Icke verkställda beslut, hur ser det ut i Göteborg? Caroline Öberg beskriver statistik, orsaker till att beslut ej verkställs och antal tillsynsärenden av IVO. Se presentationen.
  • Inkommen fråga angående artikel i Göteborgs-Posten om anmälan till IVO (gällande Bärby). Förvaltningen har vidtagit arbetsrättsliga åtgärder i det aktuella fallet. Förvaltningen ser mycket allvarligt på det inträffade, men förvaltningen har många boenden och ibland händer det saker som egentligen inte får ske.
  • Förhöjt försörjningskrav för arbetstillstånd. Camilla Blomqvist besvarar frågan, se presentationen.
  • Övergång från daglig verksamhet till arbete på öppna marknaden. Gisela Askne beskriver övergång från daglig verksamhet till arbete på öppna arbetsmarknaden och utbetalning av bonus som motivation. Se presentationen. Det är arbvux som ansvarar och följer upp systemet med bonusar.
 • Information från förvaltningen
  • Återkallelseförbehåll. Camilla Blomqvist beskriver nämndens beslut om att anta riktlinjen, och att förvaltningen fått i uppdrag att återkomma till nämnden när ett metodstöd är klart, för revidering av riktlinjen. FUB och Autism Göteborg skickade in en gemensam skrivelse kring detta, och kritiserade riktlinjen. Camilla Blomqvist föreslår att förvaltningen återkommer och beskriver arbetet med metodstödet.
  • Samlokalisering aktivitetshus. Camilla Blomqvist beskriver de beslut som fattats av nämnden om aktivitetshusen i nordost och sydväst. En konsekvensbeskrivning av samlokaliseringen med Sekelhuset och aktivitetshuset Centrum är genomförd och uppföljning av samlokaliseringen ska presenteras på nämnden i juni. Se presentationen. Förslag att ha en presentation på rådet efter uppföljningen i juni.
  • Information om omorganisation inom förvaltningen för funktionsstöd. Björn Lind presenterar processen, se presentation. När förvaltningen startade för 3 år sedan så gick det fort, och nu ser förvaltningen att det finns saker att förbättra, som exempelvis att minska antalet ej verkställda beslut.
 • Budget 2024, mål och uppdrag. Moa Ohlsson beskriver, se presentation.
 • “Team budget i balans” – exempel på hur verksamheten arbetar med ekonomi och budget. Verksamhetschef Anette Jansson går igenom, se presentation. Rådet ställer frågor kring de nya reglerna om 11-timmars dygnsvila, och förvaltningen konstaterar att en av effekterna av detta är att det blir mindre flexibilitet och spontanitet. Rörelserepresentanter beskriver upplevelsen av att det är mindre personal på boenden och att anhöriga behöver rycka in för fritidsaktiviteter.
 • Rapport till nämnden med redovisning av utvärdering av rådets arbete. Se presentation. Frågan om ersättare lyfts, och ordförande svarar att det är politiken som fastställer reglementet så det kan diskuteras.
 • Resultat av brukarundersökningar 2023 på övergripande nivå. Se presentation.

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2024-02-26

Protokoll är inte klart ännu men kan hittas här när det laddas upp.

 • Tillgänglighetsanpassning av Göteborgs Stads rekryteringsprocess. Punkten inställd på grund av sjukdom, den återkommer vid ett senare möte.
 • Årsrapport 2023. Rådets årsrapport är färdigställd och skickas till kommunstyrelsen.
 • Dialog om tillgänglighet i samband med EU-valet. Besök av Frida Nowotny, valnämndens kansli. Presentationen finns som bilaga i protokollet. Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Frida berättar hur valnämnden förbereder och hur de tänkt på tillgänglighet. De har besiktigat flera vallokaler. Information om tillgänglighet i valet finns att hitta på rosta.goteborg.se och på tillgänglighetsdatabasen. Om man har frågor om en specifik vallokal går det bra att ringa till valnämndens kansli. Teckenspråkstolk kommer att finnas på plats vissa tider. Valnämnden har också jobbat med att stärka valhemligheten, bland annat genom att köpa in några integrerade bås där valsedlar finns på insidan av båset. De har också utbildning av teamledare och röstmottagare i bemötande och inkludering. Men det är en utmaning att garantera kunskapsnivån hos över 3000 personer som arbetar på valdagen, därför har de fokuserat på teamledare. För den som inte kan ta sig till en vallokal finns möjligheten att rösta hemifrån – det behöver anmälas till valnämnden som skickar ut en ambulerande röstmottagare till personens hem. De har ett system för incidentrapportering i vallokalerna, men om rörelsen får till sig synpunkter så vill valnämnden gärna ta del av dessa! Rådet konstaterar att det finns anledning att bjuda in valnämnden efter valet för att fortsätta dialogen.
 • Information från stadsledningskontoret.
  • Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för unga. Rådet får information om att riktlinjen antogs av kommunstyrelsen den 10 januari. I den reviderade riktlinjen har det tagits hänsyn till en del av de synpunkter som remissinstanserna framfört, vilket rådet tycker är positivt. Bland annat skrivelser om alternativa kommunikationssätt och bildstöd, och normkritiska perspektiv.
  • Göteborgs stads plan för arbetet mot våld i nära relationer. Rådet får information om att planen antagits av kommunstyrelsen. Föregående råd avstyrkte förslaget till plan för att det saknades riktade insatser till särskilt utsatta grupper. I den reviderade planen har man istället för riktade insatser valt att synliggöra särskild sårbarhet på flera ställen i texten, och betonar vikten av att identifiera utsatta grupper och anpassa insatserna efter målgruppens behov.
  • Göteborgs Stads demokratidag 13/3. Information.
  • Remissvar Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa. Samordnaren meddelar att rådets remissvar är inskickat.
 • Remiss Göteborgs Stads policy för parkering. Rådet får information om ett förslag till ny policy för parkering som stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram. Den ska bidra till att minska klimatpåverkan, men samtidigt upprätthålla god tillgänglighet. Policyn har också diskuterats i Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet, men eftersom det är få från rörelsen som deltar i det forumet har arbetsutskottet föreslagit att rådet tar ställning till remissen. Rådet beslutar att besvara remissen, och rådets samordnare Stina Ogbonnaya får i uppgift att sammanställa rådets synpunkter till ett remissvar som fastställs på nästa möte. Företrädarna från rörelsen är eniga om att texten behöver utvecklas för att förtydliga hur parkeringsbehovet för personer med funktionsnedsättningar ska säkerställas. Tillgänglighetsperspektivet behöver finnas i både den fysiska planeringen av staden och utvecklingen av hållbara transporter för att fler ska ha möjlighet att resa hållbart – om vi ska minska parkeringar i stan måste kollektivtrafiken bli mer tillgänglig.
 • Information om Göteborgs Stads budgetprocess. På begäran av AU har ordförande Marie Brynolfsson blivit ombedd att kortfattat beskriva stadens budgetprocess. Marie berättar specifikt om den styrande minoritetens budgetarbete. I maj presenteras de ekonomiska förutsättningarna av stadsledningskontoret, och i november ska budgeten vara klar. Det finns flera sätt för rörelsen att påverka innehållet i budgeten: rådsmedlemmarna kan lyfta frågor i rådet som politikerna kan ta med sig, eller så kan en förening boka ett möte direkt med partierna för att lämna förslag. Det är viktigt att vara ute i god tid, d.v.s. i början av våren, för att partierna ska kunna omhänderta förslagen.
 • Övriga frågor
  • Debatt inför EU-valet 30/5. Inför EU-valet i juni arrangerar Funktionsrätt Göteborg en EU-debatt på Dalheimers hus. De partier som ännu inte anmält sig till debatten uppmanas göra det.
  • Upprop om betald semester för anställda i daglig verksamhet. Organisationen Grunden Krans kommer att genomföra en demonstration på Gustaf Adolfs torg den 23 maj för att uppmärksamma frågan. I dagsläget ingår inte betald semester i avtalet för anställda i daglig verksamhet, vilket innebär att många behöver arbeta hela sommaren.
  • Nya regler för färdtjänstresor från och med 1 januari. Företrädare för rörelsen berättar om problem som uppstått i färdtjänsten sedan de nya reglerna infördes. Ordförande svarar att detta behöver undersökas närmare och rådet återkommer till frågan på nästa möte.
  • Remiss, Uppföljning för utveckling – ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola. Funktionshinderombudsman Ola Hendar ger en introduktion till remissen från Regeringskansliet. Presentationen finns i protokollet. På nästa möte ska rådet prata med remissansvarig handläggare och lämna synpunkter.
  • Funkisriksdagen 2024. Funktionsrätt Göteborg har deltagit på Funkisriksdagen som anordnades av riksdagens tvärpolitiska nätverk för funktionshinderpolitiska frågor. Årets tema var arbetsmarknadsfrågor.

 Kommunstyrelsen 2024-02-28 (protokoll)

Mötet innehöll två informationspunkter: en slutrapport från Göteborgs 400-årsjubileum och information från Socialnämnd Centrum om överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer med inriktning på de tre gemensamma målen och åtgärdsplanerna.

Kommunfullmäktige 2024-02-29 (protokoll)

Redovisning av uppdrag avseende struktur, ansvarsområden och reglementen inom den nya organisationen för stadsutveckling.

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige om reglementen och namn för de nya nämnderna inom stadsutveckling. Samtidigt gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av nämnderna och föreslå revideringar av reglementet senast januari 2024. Det har de gjort nu, och föreslagit några ändringar.

Den 7 februari i år beslutade kommunstyrelsen att bifalla tjänsteutlåtandet, samt ett yrkande från S, V och MP. Yrkandet lyfter fram att staden behöver värna föreningslivet, och lägger därför till i exploateringsnämndens reglemente att de även ansvarar för att möta behov och efterfrågan av mark från föreningslivet. Även några ändringar för att stärka miljöperspektivet.

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med yrkande från S, V, MP och C.

Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2024-2027.

I detta reviderade förslag på en plan har bland annat planens mål och aktiviteter utvecklats, samordningsansvaret har förtydligats, och indikatorer för uppföljning har tillkommit.

Den 7 februari beslutade kommunstyrelsen i enlighet med yrkande från V, S och MP att komplettera planen på två ställen – att säkerställa långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta och lösa skolplaceringar för de barn som behöver flytta – och därefter godkänna planen.

Hos kommunfullmäktige beslutades att godkänna kommunstyrelsens förslag med tillägg enligt yrkande från M, D, L och KD den 2 februari och yrkande från L, M, D och KD den 26 februari.

Tilläggsyrkanden innebär bland annat att Socialnämnd Centrum får i uppdrag att i samverkan med civilsamhället stödja initiativ som särskilt riktar sig mot äldre, uppdatera styrdokument kring tvångsumgänge, utreda möjliga aktiviteter kring socialt våld och eftervåld, samt ge Förvaltnings AB Framtiden i uppdrag att utreda möjligheterna att säga upp kontraktet för våldsutövaren och överlåta det till den våldsutsatta.

Kommunstyrelsen 2024-03-06 (snabbprotokoll)

Underlag för kompletterande budget mars. Bordlagt till 20 mars.

Motion av Elisabet Lann (KD), Kalle Bäck (KD), Johanna Holmdahl (KD) och Jörgen Knudtzon (KD) om hur Göteborgs Stad ska förhålla sig till AI. Bordlagt till 20 mars.

Redovisning av uppdrag att anpassa program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt att återkomma med förslag på nästa steg gällande långsiktig styrning av området.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från V, S och MP att förklara uppdraget fullgjort och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en riktlinje för stadens arbete med mänskliga rättigheter för att tillgodose rättigheter och erbjuda likvärdig service.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige.

Samlingsärende inom uppföljning november 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning.

Efter att ha bordlagts under flera månader beslutade kommunstyrelsen slutligen att bifalla stadsledningskontorets förslag samt ett tilläggsyrkande från MP, S och V. I detta samlingsärende gömmer sig Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport för 2022. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige.

Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet 2024-03-13

På dagens möte fick vi information från Stadsmiljöförvaltningen om hur staden arbetar med anpassningar av hållplatser.

Kommunstyrelsen 2024-03-20 (snabbprotokoll)

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att motverka och förebygga prostitution, människohandel och sexuell exploatering.

Ärendet blev bordlagt till den 10 april 2024. GRF var med på dialog för att få in funktionsrättsperspektiv i denna fråga. Bland annat pekas personer med funktionsnedsättning ut som en särskilt sårbar grupp, som nu förväntas få snabbare samordning och mer anpassade insatser.

Redovisning av grundskolenämndens uppdrag att revidera riktlinjen för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper. Ärendet blev bordlagt till den 10 april 2024.

Underlag för kompletterande budget mars.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkande från S, V och MP, och frågan går nu vidare till kommunfullmäktige. Några intressanta punkter i deras förslag är:

 • Nämnden för funktionsstöds hemställan om uppräkning av ersättningsmodellen för daglig verksamhet enligt LOV med 1,2 procent från 1 april 2024, godkänns.
 • Nämnden för funktionsstöd tilldelas 1,1 mnkr för år 2024 och framåt för övertagande av verksamheten Norma från Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
 • Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att införa rutinen att stipendier och fondmedel inte reducerar rätten till ekonomiskt bistånd.
 • Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda möjligheterna att betala ut habiliteringsersättningen eller liknande ersättning till deltagare i daglig verksamhet under semestern.
 • Nämnden för funktionsstöd beviljas att inte behöva återställa 2023 års underskott under 2024. Hemställan om förlängd återställandetid gällande 2023 års ej beviljade underskott till kommunstyrelsen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera frågan i bokslutsberedningen för 2023.

Motion av Elisabet Lann (KD), Kalle Bäck (KD), Johanna Holmdahl (KD) och Jörgen Knudtzon (KD) om hur Göteborgs Stad ska förhålla sig till AI.

Motionärerna föreslår att Göteborg Stad behöver ta fram en samlad strategi för hur kommunen ska förhålla sig till artificiell intelligens (AI), inklusive att identifiera risker med AI och ta fram etiska riktlinjer.

Motionen blev avstyrkt med hänvisning till att detta arbete redan pågår i staden, inom ramen för bland annat Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT.

Frågan om AI är intressant att fortsätta bevaka, då tjänsteutlåtandet lyfter fram riskerna för diskriminering i AI-system, och även risker med det digitala utanförskap som bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning riskerar att vara extra sårbara för. De hänvisar också till den AI-förordning som EU arbetat fram, som syftar till att stärka integritet, säkerhet och grundläggande rättigheter.

För den som är nyfiken på att läsa mer om AI och funktionsnedsättning så har den europeiska paraplyorganisationen European Disability Forum jobbat mycket med frågan, läs här.

Anmälan av kommunstyrelsens råds årsrapporter 2023. Kommunstyrelsen beslutade att anteckna rapporterna.

Kommunfullmäktige 2024-03-21 (snabbprotokoll)

Underlag för kompletterande budget mars. Kommunfullmäktige gav bifall till kommunstyrelsens förslag. Några intressanta punkter i kommunstyrelsens förslag (enligt yrkande från S, V och MP) är:

 • Nämnden för funktionsstöds hemställan om uppräkning av ersättningsmodellen för daglig verksamhet enligt LOV med 1,2 procent från 1 april 2024, godkänns.
 • Nämnden för funktionsstöd tilldelas 1,1 mnkr för år 2024 och framåt för övertagande av verksamheten Norma från Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
 • Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att införa rutinen att stipendier och fondmedel inte reducerar rätten till ekonomiskt bistånd.
 • Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda möjligheterna att betala ut habiliteringsersättningen eller liknande ersättning till deltagare i daglig verksamhet under semestern.
 • Nämnden för funktionsstöd beviljas att inte behöva återställa 2023 års underskott under 2024. Hemställan om förlängd återställandetid gällande 2023 års ej beviljade underskott till kommunstyrelsen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera frågan i bokslutsberedningen för 2023.

Samlingsärende inom uppföljning november 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning.

I detta samlingsärende hittar vi Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport för 2022. Rapporten finns att hitta på sidan 160.

En kort sammanställning av rapporten visar att det inte går att fastställa en förändring – de strukturella skillnader i levnadsvillkor som tidigare dokumenterats kvarstår. Rapporten noterar också att insamling av data till indikatorrapporten framöver har blivit mer osäker, vilket påverkar kvalitén, bland annat på grund av att grundskoleförvaltningen beslutat att ta bort frågor om funktionsnedsättning i 2022/2023 års elevenkät.

Ärendet blev efter många månaders bordläggning klart hos kommunstyrelsen och hamnade nu hos kommunfullmäktige, som gav bifall. Det innebär att indikatorrapporten officiellt är godkänd nu.

Redovisning av uppdrag att anpassa program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt att återkomma med förslag på nästa steg gällande långsiktig styrning av området.

Förslag till beslut är att förklara uppdraget fullgjort, samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en riktlinje för stadens arbete med mänskliga rättigheter för att tillgodose rättigheter och erbjuda likvärdig service. Ärendet blev bordlagt.

Vad är på gång?

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2024-03-18

Protokollet är inte klart ännu, men det kommer att läggas upp här.

Dagordning var som följer:

 • Lägesbild över pågående insatser inom MR-området i Göteborgs Stad. Besök av Anna-Carin Jansson, Avdelningen för beslutsunderlag och utredningar på stadsledningskontoret.
 • Remissvar Göteborgs Stads policy för parkering
 • Förslag på datum för höstens rådssammanträden
 • Remiss, Uppföljning för utveckling–ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola. Besök av Karin Wallquist, Avdelningen för beslutsunderlag och utredningar på stadsledningskontoret.
 • Information från stadsledningskontoret
  • Uppdatering om Göteborgs Stads plan för våld i nära relationer
 • Övriga frågor

Rådet för funktionsstödsfrågor 2024-04-16

Nästa möte för rådet är den 16 april. Dagordning har inte publicerats.

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2024-04-22

Om du eller din organisation har frågor eller medskick till rådet får ni gärna kontakta rådets representanter. Antingen den person som representerar din organisation, eller Funktionsrätt Göteborg som förmedlar det vidare.

Nästa möte är den 22 april, dagordning har ännu inte skickats ut.