1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i november

Funktionsrättspolitisk bevakning i november

nov 24, 2023 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Den stora frågan denna månad har varit budgeten – S, V och MP:s budget för 2024 har röstats igenom.

Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport har släppts, väl gömd i ett stort samlingsärende på sidan 146.

Intressant är också ett beslut från kommunstyrelsen om att utreda och utvärdera frågan om samråd och involvering av funktionsrättsrörelsen i beslutsprocesser som berör funktionsrättsfrågor.

Nyhetsbrevet innehåller även en rapport från Göteborgs Stads råd för funktionsrätt, vars protokoll ännu inte finns att läsa på Göteborg stads hemsida.

Informationen på den här sidan finns även att läsa och ladda ned som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Nämnden för funktionsstöd 2023-10-25 (protokoll 1 + protokoll 2)

Åtgärder för budget i balans 2023.

Efter en negativ prognos på -35 miljoner kronor fick förvaltningen i uppdrag att föreslå åtgärder. Här redovisar de vad de redan gjort:

 • infört noll-vik och övertidsstopp i de verksamheter där det är möjligt, och
 • tidigarelagt implementeringen av en resursfördelningsmodell inom avdelning BmSS.

De föreslår också att nämnden beslutar att stänga två aktivitetshus, Väster och Angered, den 17 november.

Nämnden beslutade att anteckna informationen om åtgärder som redan gjorts, men återremitterar frågan om eventuell stängning av aktivitetshus i Väster och Angered tills en ordentlig bedömning och konsekvensbeskrivning har gjorts, enligt yrkande från V, S och MP.

Ekonomisk lägesrapport per september 2023.

Förvaltningen rapporterar att resultatet till och med september visar ett underskott om 103,8 miljoner kronor men prognosen för helåret 2023 är en budget i balans. (Det är för mig oklart om den nya prognosen räknar med stängningen av aktivitetshus eller inte).

Revidering av anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet.

Förvaltningen föreslår att ändra processen kring utbetalning av verksamhetsbidrag till civilsamhällets organisationer. Tidigare har beslut om verksamhetsbidrag fattats i december, och nu föreslås beslut fattas i februari, efter att nämnden beslutat om budget.

För att detta inte ska påverka kontinuiteten för organisationerna föreslås de få en första utbetalning för kvartal 1, till de organisationer som ansökt innevarande år samt beviljats föregående år, och utbetalningen skulle vara en fjärdedel av det beviljade verksamhetsbidraget för föregående år. När organisationer får sitt fulla verksamhetsbidrag efter beslut i februari så görs ett avdrag av summan från kvartal 1.

M, D, L och KD har lämnat ett yrkande på återremiss efter dialog i rådet för funktionsstöd, för att anvisningen ska anpassas bättre till organisationernas verksamhetsår. S, V och MP yrkar också på återremiss efter dialog i rådet, för att det ska gå i linje med organisationernas verksamhetsår, samt räkna med den indexuppräkning av bidragen som finns i deras föreslagna budget för 2024.

Nämnden beslutade att återremittera ärendet för revidering i syfte att anpassa anvisningen mer till brukar-/organisationernas verksamhetsår.

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2023-10-30

Protokoll från rådet kommer att läggas ut på Göteborgs Stads hemsida men är ännu inte tillgängligt. Här kommer en sammanfattning:

Dialog om långsiktig styrning av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter. Rådet hade en dialog med handläggarna från stadsledningskontoret som arbetar med att utforma en ny styrmodell för stadens långsiktiga arbete med mänskliga rättigheter.

Remissvar Göteborgs Stads biblioteksplan. Rådet diskuterar biblioteksplanen och kommer att lämna ett remissvar.

Återkoppling från föregående möte:

 • Ersättare i rådet: Flera ledamöter från civilsamhället har påpekat behovet av ersättare. Tyvärr tillåter de nya reglementena inte detta. Rådet kommer att ta med dessa synpunkter i en kommande utvärdering av reglementet.
 • Möjligheten till utbildning för personer som deltar i daglig verksamhet. Rådet får ta del av ett svar från funktionsstödsförvaltningens förvaltningsjurist. Frågan är även aktuell i rådet för funktionsstödsfrågor (under nämnden för funktionsstöd). Politiker i detta råd som också sitter i nämnden för funktionsstöd tar på sig att lyfta frågan i nämnden.
 • Dygnsvila för personal på boende med särskild service (BMSS). Rådet får en muntlig sammanfattning av rådssamordnarens samtal med HR-chef på funktionsstödsförvaltningen, kring konsekvensanalys av de nya direktiven om dygnsvila. En risk som förvaltningen har identifierat är svårigheten att bemanna jourverksamheterna under helgerna. Man kommer att behöva rekrytera mer personal, men det är en utmaning att hitta personer med rätt kompetens. Det kommer också innebära fler timanställda, vilket påverkar kontinuiteten för brukarna. Det pågår ett arbete med schemaläggningen för att minska påverkan på brukarna. Diskussion förs kring hur rådet kan påverka i denna fråga – det är svårt eftersom beslutet är fattat på EU-nivå.

Aktuella frågor:

 • Rådet beslutar att bjuda in ordförande för Göteborgs Spårvägar till ett samtal om tillgänglighet under nästa år.
 • Rådet diskuterar de nya riktlinjerna om skolskjuts till och från fritidshem och beslutar att bjuda in tjänstepersoner från grundskoleförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen till en dialog om den reviderande riktlinjen för skolskjuts.

Övriga frågor:

 • Rådet får information om att stadsmiljönämnden har tecknat ett avtal med Västtrafik angående avgiftsfria resor i kollektivtrafiken för den som reser med färdtjänst. 2024 införs en ny avgiftsmodell för färdtjänstresor. Månadskorten för färdtjänstresor kommer att ersättas med ett högkostnadsskydd för resenärer som reser regelbundet.
 • Ledamöter från civilsamhället lyfter den ojämlika hanteringen av handikappersättning, som civilsamhället upplever handläggs mycket olika i staden idag. Ordföranden får i uppgift att ta med sig frågan om handikappersättningen till kommunstyrelsen och återkomma med ett svar till rådet till nästa rådsmöte.

Kommunstyrelsen 2023-11-08 (snabbprotokoll)

Fördjupad uppföljning av sex planer inom området för mänskliga rättigheter samt redovisning av uppdrag om hur afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck. Ärendet bordlagt till 22 november.

Hemställan från nämnden för funktionsstöd gällande ansvarar för revidering och beslut av förfrågningsunderlag för daglig verksamhet (LOV).

Nämnden för funktionsstöd lämnade en hemställan till kommunstyrelsen om att överta ansvaret för förfrågningsunderlag för daglig verksamhet inom LOV. Den har hittills beslutats av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget att tillstyrka hemställan, så nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen noterar dock att ersättningsnivån bör beslutas av kommunfullmäktige i samband med budget även fortsättningsvis.

Förslag till budget 2024 och flerårsplaner 2025–2026. De olika blocken och partierna har lagt fram sina egna budgetförslag. Det blev bifall för S, V och MP:s budgetförslag.
S, V och MP budgetförslag
M, D, L, KD budgetförslag
C budgetförslag
SD budgetförslag

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga. Ärendet bordlagt till 22 november.

Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030. Ärendet bordlagt till 22 november.

Äldreombudsmannens rapport 2023. Ärendet bordlagt till 22 november.

Underlag för kompletterande budget – Oktober 2023. Ärendet bordlagt till 22 november.

Yrkande från V, S och MP angående att identifiera konsekvenser av omorganisationen till facknämnder.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet att stadsledningskontoret får i uppdrag att identifiera vilka verksamheter, insatser, stöd till och samarbeten med externa aktörer som har avvecklats eller är under avveckling sedan omorganisationen från stadsdelsnämnder till facknämnder. Det vill säga göra en konsekvensanalys eller uppföljning av vad som hänt efter omorganisationen i staden.

Yrkande från S, V och MP angående insatser för att stoppa kriminella aktörer inom välfärden. Ärendet bordlagt till 22 november.

Yrkande från V, S och MP angående samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från V, S och MP att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda frågan om samråd och involvering av funktionsrättsrörelsen i beslutsprocesser som berör funktionsrättsfrågor. Utredningen ska göras i samverkan med Göteborgs stads råd för funktionsrätt och berörda nämnder och styrelser. Den ska också innefatta en utvärdering av nuvarande samråd.

Kommunfullmäktige 20231109 (protokoll)

Budget 2024 och flerårsplaner 2025–2026. Kommunfullmäktige antog S, V och MP:s budget i sin helhet. Deras förslag till flerårsplaner fastställs också.

Kommunstyrelsen 2023-11-22 (snabbprotokoll)

Samlingsärende inom uppföljning november 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning.

I detta samlingsärende hittar vi Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport för 2022. Rapporten finns att hitta på sidan 146. Behandling av ärendet bordlagt till 13 december.

Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla samverkansavtalet, och ärendet går nu till kommunfullmäktige.

Fördjupad uppföljning av sex planer inom området för mänskliga rättigheter samt redovisning av uppdrag om hur afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck.

Ärendet bordlagt till 13 december.

Återrapportering av uppdrag augusti 2023.

I detta ärende återrapporteras flera uppdrag. Intressant för oss är ett tilläggsyrkande från S, V och MP om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med nämnden för funktionsstöd utreda möjligheten att inrätta ett särskilt stöd för att utöka korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning. Ärendet blev bordlagt till den 29 november.

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga. Riktlinjen har tidigare tillstyrkts av Göteborgs stads råd för funktionsrätt, med vissa kommentarer. Efter att ha bordlagts flera gånger beslutade nu kommunstyrelsen att godkänna riktlinjen, med vissa ytterligare revideringar enligt yrkande från V, S och MP.

Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030.

Kommunstyrelsen beslutade enligt ett gemensamt yrkande från V, S, MP, M, L, D och KD att anta programmet, med ändringen att programmet nu ska kallas “Göteborgs stads idrottsprogram”. Programmet nämner bland annat personer med funktionsnedsättning som en särskild målgrupp som strategierna ska rikta sig till.

Äldreombudsmannens rapport 2023.

Här finns äldreombudsmannens rapport att läsa. Kommunstyrelsen beslutade att anteckna rapporten, med kommentarer om att Göteborg har långt kvar att gå innan det är en åldersvänlig stad.

Underlag för kompletterande budget – Oktober 2023.

Här lyfts bland annat frågan om äldre- samt vård och omsorgsnämndens beslut att överskrida budget för att köpa 700 vård- och omsorgsplatser i privat regi under resten av året. Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från S, V och MP. I just denna fråga innebär det att nämnden bemyndigas att använda eget kapital om maximalt 20 mnkr. Även nämnden för funktionsstöd bemyndigas att efter eget beslut använda eget kapital om maximalt 35 mnkr.

Yrkande från S, V och MP angående insatser för att stoppa kriminella aktörer inom välfärden. Kommunstyrelsen beslutade att bifalla yrkandet. Det innebär att stadsledningskontoret får i uppdrag att söka samverkan med polismyndigheten gällande enskilda huvudmän som har kommunal finansiering inom flera områden där risk finns. Stadsledningskontoret ska också bistå polismyndigheten och andra berörda myndigheter med underlag och information som kan vara användbart i arbetet mot välfärdskriminalitet.

Vad är på gång?

Lisebergs samverkansgrupp för tillgänglighet 2023-11-21

Återrapport från Lisebergs samverkansgrupp kommer i nästa nyhetsbrev.

Kommunfullmäktige 2023-11-23 (föredragningslista)

Delårsrapport augusti 2023. Detta är Göteborgs Stads delårsbokslut som fokuserar på styrning och utveckling på övergripande nivå. Den följer upp kommunfullmäktiges mål, av vilka några är av intresse för oss:

 • Livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras. Stadsledningskontoret bedömer att målet är möjligt att nå. De hänvisar till Göteborg Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, och skriver att “då programmet åtminstone i delar tillämpas bedöms målet möjligt att nå.” De hänvisar vidare till funktionshinderombudsmannens årsrapport för att se hur programmet implementerats.
 • Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet. Stadsledningskontoret bedömer att målet är möjligt att nå. Även här hänvisar de till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och rättighetsområdet Rätten att kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne- och utemiljöer. De skriver att rättighetsområdet handlar om att staden ska bygga och planera så att det funkar för alla, med principer om universell utformning, att åtgärda enkelt avhjälpta hinder och säkerställa tillgängliga transporter. Därför är det intressant att nämnden för funktionsstöd är huvudansvarig för detta mål, då de inte har ansvar för frågor kring bygg och planering. Farhågan om att en funktionsnedsättnings-specifik nämnd skulle innebära att alla våra frågor hamnar där istället för att genomsyra alla nämnders arbete verkar besannas.

Underlag för kompletterande budget – Oktober 2023.

Frågan har tidigare behandlats i kommunstyrelsen, och ligger nu hos kommunfullmäktige. Här lyfts bland annat frågan om äldre- samt vård och omsorgsnämndens beslut att överskrida budget för att köpa 700 vård- och omsorgsplatser i privat regi under resten av året.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkande från S, V och MP. I just denna fråga innebär det att nämnden bemyndigas att använda eget kapital om maximalt 20 mnkr. Förslaget innebär att även nämnden för funktionsstöd skulle bemyndigas att efter eget beslut använda eget kapital om maximalt 35 mnkr.

Hemställan från nämnden för funktionsstöd gällande ansvar för revidering av och beslut om förfrågningsunderlag enligt LOV inom daglig verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska överlämna ansvaret för revidering och beslut av förfrågningsunderlag enligt LOV inom daglig verksamhet till nämnden för funktionsstöd.

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2023-11-27

Om du eller din organisation har frågor eller medskick till rådet får ni gärna kontakta rådets representanter. Antingen den person som representerar din organisation, eller Funktionsrätt Göteborg som förmedlar det vidare.

Föreslagen dagordning:

 • Remissdialog Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa
 • Uppföljning av 6 planer inom mänskliga rättighetsområdet
 • Återkoppling från föregående möte:
  • Handikappersättning, merkostnadsersättning
 • Remissvar Göteborgs Stads biblioteksplan
 • Information/dialog om ärenden i KS/KF som rör funktionsrätt:
  • Budget 2024
  • Delårsrapport augusti 2023

Nämnden för funktionsstöd 2023-11-29 (föredragningslista)

Revidering av nämndens anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet.

Den tidigare föreslagna revideringen bedöms inte längre vara aktuell eftersom kommunfullmäktiges budget för 2024 innehöll ett uppdrag om årlig indexuppräkning.

Utifrån detta uppdrag i budget föreslår förvaltningen nu att revidera anvisningen om bidrag med en komplettering om att årligen räkna upp budgeten för verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag med prisindex för kommunal verksamhet.

Hemställan till kommunstyrelsen om beslut om avvikelser från de nya bestämmelserna om elva timmars dygnsvila för personliga assistenter.

De nya EU-direktiven om elva timmars dygnsvila har orsakat svårigheter inom verksamhetsområdet personlig assistans. Nämnden föreslår nu att hemställa till kommunstyrelsen om avvikelse från de nya bestämmelserna för nio assistansanvändare där det finns tillräcklig grund för att tillämpa avvikelse. De hemställer också om avvikelse generellt kring resor.

Kommunstyrelsen 2023-11-29 (föredragningslista)

Återrapportering av uppdrag augusti 2023.

Detta ärende bordlades 22 november och lyfts nu igen. I detta ärende återrapporteras flera uppdrag. Intressant för oss är ett tilläggsyrkande från S, V och MP om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med nämnden för funktionsstöd utreda möjligheten att inrätta ett särskilt stöd för att utöka korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning.