1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i september

Funktionsrättspolitisk bevakning i september

sep 28, 2023 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Denna månads nyhetsbrev innehåller en återrapportering från det senaste samverkansmötet med Liseberg, val av ny vice ordförande i Göteborgs Stads råd för funktionsrätt, och flera återrapporteringar av uppdrag och budgetfrågor i olika förvaltningar.

Informationen på sidan finns även att läsa och ladda ner som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Stadsmiljönämnden 2023-08-24 (protokoll)

Fördelning av centrala medel för enkelt avhjälpta hinder (EAH) 2023.

Stadsmiljönämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av medel.

I fördelningen av 10 miljoner (till skillnad från föregående förslag om 20 miljoner) föreslog förvaltningen att prioritera åtgärder som har en direkt påverkan på göteborgarnas tillgänglighet till allmän platsmark och publika lokaler (både fysiskt och genom publicering i Tillgänglighetsdatabasen (TD)), och inte prioritera utveckling av rutiner.

Det innebär att stadsbyggnadsförvaltningen, som äskade 1 miljon kr för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra rutiner och verktyg, samt göra informationsinsatser om EAH till näringsidkare, får 0 kr då detta inte är ett prioriterat område.

Idrott- och föreningsförvaltningen tilldelas 200 000 kr för att uppdatera inventeringar och publiceringar i TD medan åtgärder av hinder finansieras av hyresintäkter.

Stadsmiljöförvaltningen tilldelas 9,8 miljoner som ska användas till exempelvis förbättrade gångstråk och skapandet av viloplatser i parker och naturområden, åtgärdande av hinder mellan viktiga gångstråk och hållplatser för kollektivtrafik, och att åtgärda EAH till uteserveringar.

Göteborgsförslag [12747] för beslut – Kullersten Haga Nygata.

Nämnden har tagit emot ett Göteborgsförslag om att göra Haga Nygata mer tillgänglig genom att ta bort några rader med kullersten och lägga ett stråk av plattor i stället. Nämnden beslutade att ge stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att bereda förslaget.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 2023-08-29 (protokoll)

Förvaltningens återrapport på uppdrag om vård- och omsorgsboende med ramavtal.

I maj fick förvaltningen i uppdrag att skyndsamt säkerställa att alla som väntar boende får det, oavsett om det är i kommunal eller privat regi. Det kom flera yrkanden från politiken och efter omröstning vann skriftligt yrkande från KD, M och L, med särskilt yttrande D och skriftligt yrkande från C.

Deras yrkande innebär att förvaltningen uppdras köpa upp till 700 platser på vård- och omsorgsboenden i annan regi (d.v.s. överskrida budget), hemställa till Kommunfullmäktige om att få använda eget kapital för att täcka kostnaderna, samt uppdra åt förvaltningen att intensifiera arbetet med att anpassa den egna verksamheten.

Slutligen förklarar de uppdraget från maj som ej fullgjort, då det inte uppfyllt uppdraget att ”skyndsamt säkerställa att alla brukare som väntar på plats på boende ska beredas möjlighet att välja oavsett regi.” S, V och MP reserverar sig mot beslutet och vad de kallar ”den ansvarslösa hanteringen.”

Förvaltningsdirektören informerar också om att beslutet inte är finansierat: ”Detta läggs på en redan ansträngd ekonomisk situation och vi kommer inte kunna hantera detta inom 2023 års budget.”

Yrkande från S, V och MP angående förekomsten av att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten.

I slutet av 2021 gav kommunfullmäktige ett uppdrag att kartlägga förekomsten av att äldre inte vågar framföra brister i verksamheten. Denna kartläggning har nu genomförts, och S, V och MP lade ett förslag för att bemöta rapportens rekommendationer.

Det lades också ett yrkande från KD, M, L med särskilt yttrande D, som vann omröstningen. Enligt beslutet ska förvaltningen få i uppdrag att stärka rutinerna kring hantering av synpunkter och klagomål. Detta arbete ska återrapporteras under andra halvåret 2024, tillsammans med det utvecklade arbetet inom biståndsbedömningsverksamheten.

Nämnden för funktionsstöd 2023-08-30 (protokoll)

Hemställan till kommunfullmäktige om ansvar för revidering och beslut av förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem. Enligt systemet under LOV behöver man beskriva tjänsterna som omfattas i ett förfrågningsunderlag som anger krav och villkor för privata utförare.

Förfrågningsunderlagen har beslutats av kommunfullmäktige, fram till den 1 maj 2023 då äldre samt vård- och omsorgsnämnden fick ansvar för revidering och beslut av förfrågningsunderlag för hemtjänst.

Nämnden för funktionsstöd beslutade att hemställa till kommunfullmäktige om att nämnden för funktionsstöd tar över ansvaret för förfrågningsunderlag gällande daglig verksamhet.

Uppdrag från kommunstyrelsen att analysera klimateffekternas konsekvenser för nämndens verksamhet samt bidra med förslag på åtgärder.

I arbetet med Göteborgs Stads klimatanpassningsplan har stadens nämnder och styrelser fått i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet. Särskilt fokus i uppdraget har varit på skyfall och värmebölja.

Förvaltningen har identifierat svårigheter för personal att ta sig till jobbet och svårigheter med transporter som den största risken vid skyfall, samt identifierat gruppen personer med funktionsnedsättningar som särskilt sårbara vid värmebölja.

Föreslagna åtgärder innefattar bland annat tillgång till svala miljöer för brukare under en värmebölja, samt informativa åtgärder om medvetenhet och beredskap för både skyfall och värmebölja – denna information måste vara tillgänglighetsanpassad och lätt att förstå.

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder och skickar förslaget till stadsledningskontoret som ska jobba vidare med Göteborgs Stads klimatanpassningsplan.

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen om införande av funkisdag. Förvaltningen har utrett möjligheterna att genomföra en ”funkisdag” i nämndens regi. Nämnden beslutade att förklara uppdraget att utreda möjligheterna fullgjort, samt att uppdraget att samverka med civilsamhälle och andra relevanta aktörer också är fullgjort.

Beslutet gäller bara uppdraget att utreda och samråda, så vi får fortsätta bevaka ett eventuellt införande.

Kommunstyrelsen 2023-09-06 (snabbprotokoll)

Kommunstyrelsen valde ny ledamot och vice ordförande i Göteborgs Stads råd för funktionsrätt i stället för Nina Miskovsky (M) som avsagt sig. Det blir i stället Åsa Hartzell (M) som tar över.

Kommunfullmäktige 2023-09-07 (protokoll)

Samlingsärende inom uppföljning maj 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter.

Ett samlingsärende innehåller flera olika uppdrag och utredningar. I detta ligger några punkter som kan vara av intresse för oss.

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har publicerat Rapport för att stödja nyordningen av arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, vilken lyfter bland annat frågan om offentligt skyddade anställningar för personer med funktionsnedsättningar och andra arbetsmarknadsinsatser.

Samlingsärendet innehåller också en uppföljning av måluppfyllelsen av Göteborgs Stads friluftsprogram 2018–2025. Programmet innehåller bland annat frågor om tillgänglighet i parker och naturområden.

Det finns också en rapport kallad Invånarnas möjligheter till demokratisk delaktighet och inflytande – Kartläggning av Göteborg Stads arbete under 2022. Denna lyfter bland annat de råd som funktionshinderrörelsen medverkar i, rollen av Göteborgs Stads funktionshinderombudsman, och de valstärkande insatser som gjordes av förvaltningen för funktionsstöd.

Samlingsärendet innehåller också Göteborgs Stads barnbokslut 2022, som också behandlar rättigheter för barn med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att förklara uppdragen fullgjorda och anteckna samtliga rapporter.

Redovisning av uppdrag om att göra en kartläggning över förekomsten av att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutade att anteckna redovisningen och förklara uppdraget fullgjort. Notera att åtgärdsförslag beslutades om i Äldre samt vård- och omsorgsnämnden den 29 augusti.

Lisebergs samverkansgrupp tillgänglighet 2023-09-14

Återkoppling på frågor från föregående möte:

 • Taktila ledstråk i Lisebergsparken. Dialog har förts i frågan och ett förslag är att anlägga ett taktilt ledstråk mellan parkens båda entréer (från norr till söder) och förbinda Gästservicekontoren vid varje entré. För gäster med synnedsättning finns också möjligheten att ta med sig en egen ledsagare (med intyg).
 • Att ta sig till parkens övre del för rullstolsburna. Detta är en utmanande fråga på grund av nivåskillnaderna och ingen lösning finns på kort sikt, men frågan finns med när parkens utveckling diskuteras.
 • Mat i separata fack på tallriken i restaurangerna i parken. Liseberg meddelar att detta inte är praktiskt genomförbart men uppmanar gäster att prata med personalen och be dem lägga upp maten på önskat sätt.
 • Sittplatser i Lisebergsparken. Det har nu placerats ut fler bänkar runt om i parken.
 • Lugna platser i parken. Det finns några områden som är lite lugnare, exempelvis området mellan huvudgatan och Kaninlandet.
 • Lisebergspasset Senior. Seniorkortet är för alla som är 65 år och äldre. Det är bara ålder som avgör vilka som kan köpa detta årspass. Det är alltså inte tillgängligt för sjukpensionärer.
 • Hörselskydd i parken och attraktioner. Hörselkåpor får inte användas i attraktionerna på grund av säkerhetsrisken, men i resten av parken är det okej. I attraktioner får en istället använda hörselproppar, som också säljs i butiker runt om i parken.
 • Låna fällstolar? Detta är inte möjligt på grund av säkerhetskrav, meddelar Liseberg.
 • Skyltning i parken. Arbete pågår med en översyn av skyltningen för att göra den mer enhetlig och tydlig.

Åtgärder som Liseberg diskuterar/jobbar med just nu:

 • Informationsfilm kring hur det funkar med köföreträde och ledsagning, och tillgänglighet i parken. Samverkansgruppen ger feedback på filmen.
 • Fler släta gångstråk i parken. Förslag finns att anlägga släta gångstråk på ytor som idag har gatsten, främst vid Storgatan och hamnområdet.
 • Mer kontrastmarkering av trappor och glasdörrar.
 • Mer enhetlig skyltning och fler porttelefoner vid attraktioner för att göra det lättare att använda den alternativa ingången vid vissa attraktioner.
 • Digital tillgänglighet på Lisebergs webbplatser.

Inkomna frågor från samverkansgruppen, som Liseberg ska undersöka och besvara vid nästa möte:

 • Möjligheten att betala med kontanter i Lisebergsparken.
 • Broarna över ån i parken är branta.
 • Hur gör man eventuella ledstråk användbara vintertid, värmeslinga?
 • Skulle det gå att använda Lisebergsappen för att påkalla attraktionspersonalens uppmärksamhet?

Nästa möte planeras till den 21 november. Frågor, funderingar och medskick lämnas gärna till Funktionsrätt Göteborgs ombudsman per mejl: ida.hansson@funktionsrattgbg.se

Kommunstyrelsen 2023-09-20 (snabbprotokoll)

Delårsrapport augusti 2023 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla punkt 1, att godkänna delårsrapporten. Punkterna 2–9 bordläggs till nästa möte den 4 oktober 2023. Av särskilt intresse är punkt 8, där kommunstyrelsen föreslås godkänna för egen del redovisningen av uppdraget att säkerställa textning av förinspelat material, och punkt 9, som gäller uppdraget att möjliggöra anställningar och praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.

Remittering av förslag till Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024–2030.

Ett nytt program har tagits fram för att ersätta Göteborgs Stads folkhälsoprogram 2019–2020 och Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026. Det övergripande målet för programmet är att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Kommunstyrelsen beslutade att remittera programmet till relevanta instanser, däribland Göteborgs Stads råd för funktionsrätt.

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2023-09-25

Protokoll har inte släppts än, uppdatering kommer i nästa nyhetsbrev.

Vad är på gång?

Nämnden för funktionsstöd 2023-09-27 (föredragningslista)

Delårsrapport per augusti 2023.

Nämnden lämnar en negativ prognos på -35 miljoner kronor för 2023.

Förvaltningens bedömning är att alla avdelningar har en nollprognos utom avdelningen som hanterar kostnader för expansion, vilket innebär att den negativa prognosen beror på högre användning av expansionsmedel än planerat (bland annat för att verkställa fler beslut inom BmSS, samt flytt från direktupphandlade platser till platser i stadens egen regi eller ramavtal).

Förvaltningen menar att stadens expansionsanslag hanteras i en särskild process, där högre expansion än planerat ersätts i budgettilldelningen två år senare, dvs 2025.

Därför anser förvaltningen att inga åtgärder behöver tas fram för att skapa en budget i balans. Båda blocken har dock lämnat yrkanden som kräver att förvaltningen återkommer med förslag på åtgärder för att nå en budget i balans, motsvarande 35 miljoner kronor.

Remiss från kommunstyrelsen om revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvård för barn och unga.

Stadsledningskontoret har föreslagit revideringar av riktlinjen, i ett arbete där representanter från individ och familjeomsorg, brukarorganisationer och FoU i Väst varit delaktiga. Förvaltningen för funktionsstöd föreslår dock att nämnden ska avstyrka riktlinjen då det fortfarande finns ett behov av att revidera vissa delar utifrån ett funktionsstödsperspektiv.

Kommunstyrelsen 2023-10-04 (föredragningslista)

Delårsrapport augusti 2023 för kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret har lämnat sin delårsrapport för att redovisa arbetet med sina uppdrag för att se vad som uppnåtts och vad resultaten har varit.

Av särskilt intresse är punkt 8, där kommunstyrelsen föreslås godkänna för egen del redovisningen av uppdraget att säkerställa textning av förinspelat material, och punkt 9, som gäller uppdraget att möjliggöra anställningar och praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.

SLK föreslår att dessa två uppdrag ska förklaras genomförda. För punkt 8 anger de att leverantören för deras live- och eftersändningar av kommunfullmäktiges sammanträden säkerställt att samtliga eftersändningar är textade.

För punkt 9 anger de att stadsledningskontoret är ett tillgänglighetsanpassat kontor, med normkritiska rekryteringsprocesser, samt att daglig verksamhet sköter kaffeservice och viss annan service av lokalerna.