1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitisk ruta: augusti

Funktionsrättspolitisk ruta: augusti

aug 29, 2019 | Funktionsrättspolitisk bevakning

I den Funktionsrättspolitiska rutan redogör Funktionsrätt Göteborgs ombudsman Pia Emanuelsson för några av de frågor som vi bevakar i den kommunala politiken.

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

GRFhar fått en ny ordförande. Kommunstyrelsen valde den 21 augusti Elisabet Lann till ny ordförande för GRF. Elisabet Lann representerar kristdemokraterna i kommunstyrelsen samt är ordförande för idrott- och föreningsnämnden.

GRF har sitt nästa möte den 10 september.

Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag

Den 21 augusti beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer för föreningsbidrag. De beslutade också att idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med föreningsbidrag. Frågan ska behandlas i kommunfullmäktige.

Här kan du läsa yrkanden och tjänsteutlåtande i frågan.

Här kan du läsa om vad som beslutades i frågan.

Avvecklingen av stadsdelarna

Göteborgs Stad håller på med en stor omorganisation av sina politiska nämnder, till exempel har ju förskola och skola lyfts bort från stadsdelsnämnderna och istället har en förskolenämnd och en grundskolenämnd inrättats. En ny utredning har nu presenterats för kommunstyrelsen där man föreslår att de tio stadsdelsnämnderna ska ersättas av tre nya nämnder och att social resursnämnd ska läggas ner. Frågan bordlades på kommunstyrelsens möte den 21 augusti och ska tas upp igen den 25 september.

De tre nya nämnderna som föreslås är:

Nämnd med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
Nämnd med ansvar för stöd till personer med funktionsnedsättning
Nämnd med ansvar för individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst

Här kan du läsa den senaste utredningen av stadsdelsnämndernas framtida organisation.

Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism

Just nu är ett förslag till plan för insatser mot rasism ute på remiss och funktionsrättsrörelsen är delaktig i att besvara remissen. Vi vill särskilt belysa stadens ansvar att tillgodose jämlika livsvillkor för personer som utsätts för rasism och har en funktionsnedsättning. Sista dagen att besvara remissen är 4 oktober.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet och förslaget till plan som gått ut på remiss.

Revidering av program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

På kommunfullmäktiges möte den 28 mars beslutades att Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska revideras. Inom kort kommer Stadsledningskontoret att presentera ett förslag till tidsplan för hur revideringen ska gå till. Detta är en mycket viktig fråga för funktionsrättsrörelsen att bevaka och vara delaktig i framöver.

Här kan du läsa handlingarna som behandlades av kommunfullmäktige och som ligger till grund för det kommande revideringsarbetet. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Rapporten om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning är försenad

I Göteborgs Stads budget för 2018 fanns ett uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en rapport om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning:

”En rapport ska tas fram om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Rapporten ska kopplas till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och annat pågående arbete på området. Ansvar: Kommunstyrelsen. Ska genomföras 2018.”

Rapporten försenades och skulle ha presenterats under hösten 2019. Nu har vi fått veta att rapporten kommer att presenteras för kommunstyrelsen i januari 2020 och först då kommer vi att kunna ta del av den. Rapporten tas fram av Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Fler frågor under behandling i kommunstyrelsen just nu

På kommunstyrelsens möte den 28 augusti behandlas flera frågor som har stor inverkan på livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning:

Revidering av förfrågningsunderlag hemtjänst (LOV)

Ur sammanfattningen: ”Valfrihetssystem enligt LOV, lag (2008:962) om valfrihetssystem, inom hemtjänsten infördes 2018. I september 2017 beslutade kommunfullmäktige om förfrågningsunderlaget med krav för utförare av hemtjänst. Förfrågningsunderlaget behöver revideras utifrån nytt ickevalsalternativ, tidigare beslut om ny ersättningsmodell från maj 2019 samt identifierade behov av förtydliganden och uppdateringar.”

Revidering av förfrågningsunderlag daglig verksamhet (LOV)

Ur sammanfattningen: ”Kommunfullmäktige har 2018-05-17 § 8 och 2018-09-13 § 7 fattat beslut om Förslag till förfrågningsunderlag – valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS. I Göteborgs Stads förfrågningsunderlag anges att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutar om ändringar i kontrakt och i upphandlingen under avtalsperioden. Föreslagen revidering av förfrågningsunderlaget innebär ingen förändring av ambitionsnivå eller inriktning. Revideringen syftar främst till att förtydliga vissa krav och ändra/förtydliga då andra myndigheters krav påverkar. De krav som ändrats/förtydligats av enheten för kontrakt och uppföljning ger en likvärdighet gentemot utförarna, såväl privata utförare som Göteborgs Stads dagliga verksamhet.”

Konsekvenser för Göteborgs Stad med anledning av Försäkringskassans ändringar av Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning.

Försäkringskassan har ändrat allmänna råd om assistansersättning och detta påverkar Göteborgs Stad och enskilda användare av assistans. Konsekvenserna har utretts av stadsledningskontoret.

Några artiklar från sommaren:

Undersökte Göteborgs uteserveringar i rullstol

Många uteserveringar kan fortfarande inte användas av alla

Sluta begränsa synskadades liv