1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i januari

Funktionsrättspolitiskt arbete i januari

jan 24, 2020 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) i ledsagning under 2020

I stadens budget för 2019 fanns ett uppdrag till kommunstyrelsen att förbereda införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) inom ledsagning.

En utredning om detta har gjorts och en planering av införandet av LOV i ledsagning. Enligt planeringen ska de som har ledsagning kunna välja privata utförare redan 30 september 2020.

Den 16 december 2019 publicerades utredningen om LOV i ledsagning och ett förslag till förfrågningsunderlag till de utförare som vill genomföra ledsagning gick ut på remiss. Remissen ska vara besvarad senast 26 februari.

GRF är remissinstans

GRF (Göteborgs råd för funktionshinderfrågor) är remissinstans och kommer på sitt möte den 3 februari att ta ställning till remissen. Det är ont om tid, eftersom alla helger också har kommit emellan, och omfattande handlingar att ta ställning till.

Funktionsrätt Göteborgs ledamöter i GRF träffades den 16 januari för att diskutera remissen. En hel del kritik och farhågor kring införandet av LOV i ledsagning lyftes fram.

Hemtjänst och ledsagning kopplas samman

LOV i ledsagning ska gälla både ledsagning enligt SoL (Socialtjänstlagen) och ledsagarservice enligt LSS. Förfrågningsunderlaget som de företag som vill genomföra ledsagning ska besvara för att bli godkända som utförare föreslås vara samma som för de som vill utföra hemtjänst. Staden kopplar på detta sätt samman hemtjänst och ledsagning.

Detta upplever funktionsrättsrörelsens representanter som problematiskt. Vi befarar att hemtjänstens villkor kommer att styra hur ledsagningen kommer att utföras. Den flexibilitet som är nödvändig för en ledsagning av god kvalitet befaras förhindras av denna organisering.

Ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS är insatser som berör totalt 1280 personer i Göteborg fördelat enligt följande:

 • Personer över 65 år som har ledsagning enligt SoL: 800 personer
 • Personer under 65 år som har ledsagning enligt SoL: 200 personer
 • Personer som har ledsagarservice enligt LSS: 280 personer

Ledsagning enligt SoL

Ledsagning enligt SoL beskrivs i förarbetena som en insats som ska göra det möjligt att besöka vänner, delta i kulturlivet eller bara att promenera. Syftet är att bryta den isolering som kan uppstå på grund av en funktionsnedsättning och att ge den enskilde möjligheten att delta i samhällslivet och ha kontakt med andra.

Ledsagarservice enligt LSS

Ledsagarservice enligt LSS kan enligt förarbetena underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet. Servicen erbjuds för att t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. Syftet är att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder.

Ta del av handlingar

Här är de två viktigaste handlingarna som ligger till grund för införandet av LOV i ledsagning:

Utredning – valfrihetssystem enligt LOV: Ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS

Remissunderlag – Förfrågningsunderlag Lag om valfrihetssystem, LOV: Hemtjänst och ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS.

Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning håller just nu på att revideras. Programmet är ett mycket viktigt styrdokument för hur staden ska uppnå jämlika livsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Här hittar du det gamla programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Här hittar du utvärderingen av det gamla programmet.

Alltför snabb process

Efter att det tidigare programmet hade utvärderats inleddes revideringen i oktober 2019. Ett färdigt förslag till reviderat program ska lämnas vidare till politiken senast den 28 februari. Processen är alltså planerad att ta mindre än fem månader.

Funktionsrättsrörelsen anser att tidsramarna är alldeles för snäva för att hinna göra rörelsen insatta och delaktiga i arbetet. Revideringsarbetet genomförs av tjänstepersoner på stadsledningskontoret. Ansvarig tjänsteperson har till sin hjälp en referensgrupp från funktionsrättsrörelsen som utsetts av GRF och tre workshoppar där referensgruppen och ett trettiotal tjänstepersoner från olika delar av stadens förvaltningar deltar. Workshopparna har genomförts 25 november, 19 december och 22 januari.

Sju rättighetsområden i det första utkastet

Ett första mycket grovt utkast till reviderat program presenterades på workshoppen den 22 januari. Det är upplagt med sju rättighetsområden, under varje rättighetsområde finns 1-3 mål (sammanlagt 12 mål). Rättighetsområdena innehåller också ett antal strategier för att nå målen. I det gamla programmet fanns fem rättighetsområden, med totalt 20 mål.

Programmet ska bygga på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nationella målet för funktionshinderpolitiken. Det första utkastet till reviderat program innehåller nedanstående rättighetsområden och mål:

Rätten till information och kommunikation

 • Personer med funktionsnedsättning i Göteborg får information och kommunicerar med staden på jämlika villkor som andra.

Rätten till demokratisk delaktighet

 • Personer med funktionsnedsättning i Göteborg kan utöva sina demokratiska rättigheter.
 • Barn med funktionsnedsättningars möjligheter till delaktighet och inflytande är säkerställt.

Rätten till social välfärd, trygghet och hälsa

 • Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt och tryggt liv i Göteborg.
 • Personer med funktionsnedsättning har bästa möjliga hälsa.

Rätten till utbildning och livslångt lärande

 • Personer med funktionsnedsättning når utbildningsmålen.
 • Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning upplever utbildningssituationen (resan dit och hem/fritids/förskola/grundskolan/gymnasieskola/vuxenutbildning/) som en trygg plats.

Rätten till arbete och försörjning

 • Personer med funktionsnedsättning har arbete och försörjning

Rätten till fungerande bostad, inne- och utemiljöer, mobilitet samt säkerhet i krissituationer

 • Personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig i och använda alla stadens inne- och utemiljöer.
 • Personer med funktionsnedsättning har fungerande bostad i Göteborg.
 • Personer med funktionsnedsättning garanteras skydd och säkerhet vid krissituationer.

Rätten till kultur, idrott och fritid

 • Personer med funktionsnedsättning kan självständigt ta del av och utöva kultur – idrott och fritidsverksamhet.

Funktionsrättsrörelsens referensgrupp söker synpunkter

Vi i funktionsrättsrörelsens referensgrupp anser att detta förslag behöver bearbetas och omformuleras ytterligare. Om du eller din förening har synpunkter på hur det reviderade programmets rättighetsområden och mål bör formuleras får du väldigt gärna skicka dessa snarast möjligt till Funktionsrätt Göteborgs ombudsman som sitter i referensgruppen och tar med sig synpunkterna in i arbetet.

Kontakt: pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se

Avvecklingen av stadsdelsnämnderna och införande av nya centrala nämnder

Göteborgs Stad har beslutat att ersätta stadsdelsnämnderna och social resursnämnd med nya centrala nämnder. Den nya organisationen är planerad att träda i kraft 1 januari 2021.

Det är alltså mycket omfattande organisationsförändringar som ska genomföras under 2020. Hittills har funktionsrättsrörelsen inte alls involverats i arbetet och vi känner en stor oro över att detta inte alls kommer att prioriteras eller hinnas med i den väldigt snäva tidsram som råder.

De nya nämnder som ska ersätta stadsdelsnämnderna och social resursnämnd är:

 • Nämnd med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
 • Nämnd med ansvar för stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Nämnd med ansvar för individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst

Samtliga av dessa nya nämnder kommer att ansvara för områden som i väldigt hög grad berör livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Den pågående omorganisationen, som ju inleddes med att ansvaret för förskola och skola överfördes från stadsdelarna till centrala nämnder, innebär också att flera av de tidigare existerande formerna för samråd mellan funktionsrättsrörelsen och staden slutar att fungera.

Så utöver de nya nämndernas ansvarsområden är också samrådsfrågan och ”aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning genom de organisationer som företräder dem” (ur Funktionsrättskonventionen) mycket viktiga frågor för staden att ta sig an. Här hittar du de aktuella möteshandlingarna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i denna viktiga fråga:

Redovisning av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation

Tid- och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisationen samt komplettering avseende nämndstruktur

Utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning inom Göteborgs Stad