1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i april

Funktionsrättspolitiskt arbete i april

apr 29, 2022 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället.

Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

Funktionsrättsrörelsen på dialogmöte med Liseberg 27 april


Julia Vasilis tar emot namninsamling från Brita Brus, Attention Göteborg.

Liseberg hamnade i blåsväder när de inför säsongen gick ut med information om att inga gäster, förutom de som använder rullstol, ska ha företräde i köerna till nöjesparkens attraktioner. Detta väckte starka reaktioner inom funktionsrättsrörelsen och bland föräldrar till barn med osynliga funktionsnedsättningar. Kritiken mot Liseberg blev oerhört stark. GP har skildrat detta i flera artiklar.

För att hantera kritiken och möta upp reaktionerna bjöd Liseberg in funktionsrättsrörelsen till ett dialogmöte. Detta ägde rum den 27 april och Funktionsrätt Göteborg och flera medlemsföreningar deltog i detta möte, Autism och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg, Attention Göteborg, Attention Hisingen-Kungälv, RBU Göteborg med omnejd, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Göteborgs lokalförening och Svenska Downföreningen Väst. Från Liseberg deltog flera chefer ur nöjesparkens ledning. Britta Brus från Attention Göteborg överlämnade en namninsamling med över 12 000 underskrifter för att barn med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till köföreträde på Liseberg.

Mötet leddes av Julia Vasilis, funktionschef People & Culture. Julia inledde med en presentation som var tydlig och klargörande av problematiken med nöjesparkens köer ur Lisebergs perspektiv. Liseberg var också tydligt självkritiska gällande sin bristande dialog med funktionsrättsrörelsen kring dessa viktiga tillgänglighets- och delaktighetsfrågor.

Dialogen mellan Liseberg och funktionsrättsrörelsen var konstruktiv och lösningsfokuserad, även om lösningarna på problemen med kösystem, köföreträde och intyg är komplicerade och inte kan fixas i en handvändning. Funktionsrätt Göteborg framförde att det är viktigt att Liseberg har ett kontinuerligt och strukturerat samråd med funktionsrättsrörelsen gällande alla tillgänglighets- och delaktighetsfrågor som är aktuella i nöjesparken. Som kommunalt bolag kan Liseberg också med fördel vända sig med samrådsfrågor till Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor som är kommunstyrelsens råd med funktionsrättsrörelsen.

Den 29 april publicerades ytterligare en artikel i GP där Liseberg kommenterar dialogmötet och de lösningar man tänker sig för att Liseberg ska vara en plats för alla: Efter kritiken – Liseberg inför nytt åkband med köföreträde.

Sammanfattning av dialogmötets resultat:

I nuläget görs inga förändringar av kösystemet, utan det fungerar på samma sätt som tidigare tills en ny och förankrad lösning är på plats.

De funktionsrättsorganisationer som deltog i mötet ska senast den 15 maj inkomma med underlag till Liseberg gällande:

  • Förslag på relevanta personer/roller/instanser som kan intyga behov av ledsagare
  • Förslag på relevanta personer/roller/instanser som kan intyga ett behov av köföreträde
  • Förslag på funktionsrättsorganisationer och förbund som kan utgöra en relevant referensgrupp, som kan bjudas in för regelbundna dialoger och delta i remissrundor om tillgänglighet på Liseberg.

Funktionsrätt Göteborg kommer att skicka ut mötesdokumentationen direkt till medlemsföreningarna.

Några nedslag i aktuella politiska frågor i stadens nämnder med funktionsrättspolitisk relevans

Kommunstyrelsen 27 april

Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande från M, L, C, V, MP, S, D:

Stadsledningskontorets förslag till reglementen skickas på remiss till Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer samt Göteborgs Stads samråd med den sverigefinska minoriteten för inhämtande av synpunkter. Synpunkterna ska redovisas i oktober 2022.

Genom beslutet får funktionsrättsrörelsen möjlighet att via GRF tycka till om hur vi vill att våra samråd med kommunstyrelsen ska fungera. Beslut om remissvar kommer sannolikt att fattas på GRF:s möte den 3 oktober.

Kommunstyrelsen 4 maj

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.

Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2021

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2021 är den första årsrapporten i sitt slag. Denna rapport kommer årligen att vara ett viktigt inslag i stadens uppföljning av sina funktionshinderpolitiska mål och bör uppmärksammas.

Antagande av ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda.

Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument för stadsutvecklingen och stadens gestaltning för många år framåt i tiden. Hur står det till med funktionsrättsperspektivet i översiktsplanen? Hur väl är principen om universell utformning, grundläggande för den nationella funktionshinderpolitiken, införlivad i planen?

Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

Yrkande från MP och V angående uppföljning av effekterna av omorganisationen från stadsdelsnämnder till facknämnder med fokus på organisatoriska mellanrum som leder till att människor inte får det stöd de har rätt till.

Kommunfullmäktige 28 april

Interpellation av Marina Johansson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående den ekonomiska situationen i nämnden för funktionsstöd

Nämnden för funktionsstöd

Nämnden för funktionsstöd är ju helt inriktad på funktionsstödsfrågor och alla ärenden har då förstås funktionsrättspolitisk relevans. Det senaste sammanträdet hölls den 20 april och på stadens hemsida kan man hitta alla handlingar.