1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i april

Funktionsrättspolitiskt arbete i april

apr 28, 2023 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Mycket har hänt sedan den senaste funktionsrättspolitiska rutan. De nya reglementena för stadens rättighetsbaserade råd har äntligen klubbats och nomineringsprocessen för de rättighetsbaserade råden har kommit igång.

Funktionshinderombudsmannens årsrapport för 2022 är klar och finns tillgänglig att läsa här (den startar på sidan 12). Frågan om lagen om valfrihet (LOV) i Göteborgs Stad har debatterats fram och tillbaka, och landade slutligen i att kommunfullmäktige igår (27 april) med mycket liten marginal beslutade att fortsätta tillämpa LOV i hemtjänst och daglig verksamhet.

Den funktionsrättspolitiska rutan finns också att läsa som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Kommunstyrelsen den 22 mars (protokoll)

Göteborgs stads jämlikhetsrapport 2023

Behandling av jämlikhetsrapporten blev bordlagd till den 5 april.

Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030

I flera av målen i programmet lyfts personer med funktionsnedsättning fram som en särskild strategisk målgrupp för att stärka föreningsidrotten, öka den fysiska aktiviteten och göra idrottandet mer jämlikt. Programmet noterar att coronapandemin slagit särskilt hårt mot deltagandet hos personer med funktionsnedsättning och paraidrottare, och syftar till att ta igen detta medlemstapp. Behandling av det idrottspolitiska programmet blev bordlagt till den 5 april.

Kommunfullmäktige den 23 mars (protokoll)

Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd. Långt om länge beslutade kommunfullmäktige att anta nya reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd. De beslutade enligt yrkandet från S, V och MP i kommunstyrelsen. Det innebär bland annat att:

 • Antalet ledamöter i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor fastställs till 10 ordinarie ledamöter representerande civilsamhället, utan ersättare.
 • Varje parti som ingår i kommunstyrelsen får rätt att utse 1 representant till vart och ett av kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd.
 • Kommunstyrelsen bereder nomineringarna så att de motsvarar reglementets intentioner om att råden ska utföra sina uppgifter utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Ledamöterna i rådet skall vara verksamma i Göteborg och representera civilsamhället. (Alltså måste ledamöterna inte vara folkbokförda i Göteborg.)
 • Vice ordförande i rådet utses av största oppositionsblocket och andre vice ordförande väljs bland civilsamhällesrepresentanterna (utom i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer).
 • Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor byter namn till Göteborgs Stads råd för funktionsrätt.
 • Namnändring och nytt reglemente för Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor antas att gälla från den 1 januari 2023.

Den av FI väckta motionen om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder har kommit till kommunfullmäktige, där kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till ett yttrande från S, V och MP den 15 februari 2023, där de skriver att de har för avsikt att jobba vidare med frågan på andra sätt. Frågan blev bordlagd.

Kommunstyrelsen den 5 april (snabbprotokoll)

Förlängning av överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Förslaget att förlänga överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna godkänns. Förlängningen gäller till och med 2024-12-31.

Hemställan från nämnden för funktionsstöd om att fortsätta tillämpa lag om valfrihetssystem inom daglig verksamhet. Nämnden för funktionsstöd beslutade på möte den 31 mars att föreslå att LOV inom daglig verksamhet ska fortsätta tillämpas, och lämnade därför en hemställan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Uppdraget att avveckla LOV avbryts i väntan på beslut. I kommunstyrelsen anser stadsledningskontoret att hemställan bör avslås då det inte framkommit något nytt i ärendet som ger skäl att ändra på nämnden för funktionsstöds uppdrag från kommunfullmäktige. Det blir bifall till stadsledningskontorets förslag (dvs att avslå hemställan) med votering 7-6. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst.

Ärendet gäller ett reviderat förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), revideringarna gäller bland annat kring ersättningsmodellen. Utöver detta har M, D, L och KD gjort ett tilläggsyrkande om att avbryta avvecklingen av LOV i hemtjänsten. Det blev avslag på detta tilläggsyrkande, och kommunstyrelsen beslutade i enlighet med S, V och MP:s yrkande.

Hemställan från nämnden för funktionsstöd om revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV inom daglig verksamhet enligt LSS.

Enligt förvaltningen för funktionsstöds bedömning behöver förfrågningsunderlaget revideras även om LOV-systemet avvecklas och ersätts av ett system enligt lagen om upphandlingssystem (LOU).

Utöver detta har M, D, L och KD gjort ett tilläggsyrkande om att avbryta avvecklingen av LOV inom daglig verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag, och antar ett reviderat förfrågningsunderlag samt avslår förslaget om att behålla LOV då avvecklingen av LOV finns med i Göteborgs Stads budget 2023.

Göteborgs Stads jämlikhetsrapport 2023.

Behandling av jämlikhetsrapporten blev bordlagd till den 19 april.

Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera programmet enligt ett yrkande från V, S, M, D, MP, L och KD, yttrande C. Ärendet återremitteras till Idrotts- och föreningsnämnden som får i uppdrag att:

 1. Komplettera programmet med strategier för att i ökad utsträckning engagera gruppen äldre.
 2. Komplettera programmet med strategier riktade mot tjejer under avsnittet Föreningsidrott.
 3. Konkretisera samarbetet mellan kommun, akademi, föreningsidrott, näringsliv och andra aktörer.
 4. Komplettera programmet med strategier för att stödja och utveckla ledare/tränare inom såväl bredd- som elitidrotten.
 5. Komplettera programmet med en skrivning om att fullmåttshallar är normen vid nybyggnation av skolidrottshallar

Kommunstyrelsen den 19 april (snabbprotokoll)

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2022.

Funktionshinderombudsmannens roll är att verka för att ett funktionshinderperspektiv ska tillämpas i stadens nämnder och styrelser. I årets rapport uppmärksammas bland annat att den ekonomiska utsattheten bland personer med funktionsnedsättning är mer omfattade än vad som tidigare rapporterats. Behandling av rapporten blev bordlagt till den 3 maj.

Slutrapportering av programmet Attraktiv hemtjänst 2014-2022.

Programmets målsättningar har varit att brukarnas inflytande och självbestämmande ska öka, samt att medarbetarna ska uppleva att yrket är attraktivt.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden skriver i sin slutrapport att det varit svårt att avgöra om målen nåtts då det framkommer en blandad bild i undersökningarna.

Stadsledningskontoret å andra sidan menar att det finns tillräckligt med underlag för att bedöma måluppfyllelsen och kom fram till att programmets mål i sin helhet inte är uppfyllda. Bland annat har brukarnas självbestämmande och inflytande inte ökat, och möjligheten att påverka tiden för insatser har minskat under de senaste åren. Behandling av ärendet blev bordlagt till den 3 maj.

Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden angående rätt att välja vård- och omsorgsboende.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden beslutade den 28 februari att hemställa till kommunfullmäktige om att behålla rätten att välja boende i extern regi samt att pausa avvecklingen i väntan på beslut. Liksom tidigare ärenden kring LOV anser stadsledningskontoret att inget nytt framkommit i ärendet som ger skäl att ändra på uppdraget från kommunfullmäktige och budgeten (dvs att avveckla LOV). Behandling av ärendet blev bordlagt till den 3 maj.

Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden om att fortsätta tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst.

I Göteborgs Stads budget som antogs 2022-11-24 fick äldre samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att avveckla valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten. Den 28 februari beslutade ÄVO att hemställa till kommunfullmäktige om att fortsätta tillämpa LOV samt att pausa avvecklingen i väntan på beslut. Liksom tidigare ärenden kring LOV anser stadsledningskontoret att inget nytt framkommit i ärendet som ger skäl att ändra på uppdraget från kommunfullmäktige och budgeten (dvs att avveckla LOV).

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag. S, V och MP, vars budget gav uppdraget att avveckla LOV, skriver följande i ett yttrande: ”Vi hade hoppats på att kunna avveckla LOV i hemtjänsten under den innevarande mandatperioden, något det nuvarande parlamentariska läget tyvärr inte tillåter.”

Göteborgs Stads jämlikhetsrapport 2023. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag att Göteborgs Stads jämlikhetsrapport 2023, Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg, antecknas.

Kommunfullmäktige den 27 april (snabbprotokoll)

Stadsrevisionens årsredogörelse och årsrapport för 2022. Kommunfullmäktige beslutade att anteckna rapporten. Den innehåller en del granskningar som är intressanta ur ett funktionsrättsperspektiv:

 • Stadsrevisionens granskning av grundskolenämnden visade att det fanns omfattande och allvarliga brister i grundsärskolan. Grundskolenämnden får en anmärkning.
 • Vid granskning av hur nämnden för funktionsstöd hanterar privata medel för personer med funktionsnedsättning fann stadsrevisionen att de inte hade tillräcklig intern kontroll för hanteringen av privata medel. Granskningen avgränsades till boenden med särskild service (BmSS). Stadsrevisionen lämnade rekommendationer till nämnden för förbättringsområden.
 • Gällande måluppfyllelse för elever med intellektuell funktionsnedsättning granskade stadsrevisionen grundskolenämndens, utbildningsnämndens och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings arbete för ökad måluppfyllelse. Granskningen fann omfattande brister i grundsärskolan (se ovan) medan gymnasiesärskolan bedrevs på ett ändamålsenligt sätt, och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning behövde utvecklas och förbättras. Rekommendationer lämnades till alla nämnder.
 • Stadsrevisionen har också granskat myndighetsutövning enligt LSS på nämnden för funktionsstöd. Syftet var att bedöma om nämnden säkerställt förutsättningarna för ett likvärdigt myndighetsutövande. Stadsrevisionen bedömde att nämnden delvis säkerställt detta och bedriver ett aktivt arbete på området, men det finns ett antal brister. Två rekommendationer lämnas till nämnden.

Förlängning av överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Förbundsstyrelsen Göteborgsregionens kommunalförbund har beslutat att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning av Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid inoch utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med förslaget. Förlängningen gäller till och med 2024-12-31. Kommunfullmäktige beslutade att förlänga överenskommelsen enligt förslaget.

Hemställan från nämnden för funktionsstöd om revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV inom daglig verksamhet enligt LSS. Kommunfullmäktige beslutade att anta förfrågningsunderlaget.

Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst.

Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2023 enligt yrkande från S, V och MP, men i kommunfullmäktige antogs yrkande och tilläggsyrkande från M, D, L och KD med votering 40-41.

Det innebär att uppdraget till äldre samt vård och omsorgsnämnden i Göteborgs stads budget för 2023 (att avveckla systemet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) hemtjänsten) avbryts och att Göteborgs stad ska fortsätta att tillämpa valfrihet enligt LOV inom hemtjänsten. Det reviderade förfrågningsunderlaget enligt LOV inom hemtjänst godkänns och börjar gälla så snart som möjligt. Beslutet innebär också att Fiskebäck/Långedrag respektive Södra skärgården utgör separata LOV-områden samt att ö-tillägget höjs från dagens 17 procent till 20 procent.

Hemställan från nämnden för funktionsstöd om att fortsätta tillämpa lag om valfrihetssystem inom daglig verksamhet.

Även här beslutade kommunstyrelsen i enlighet med budget att avveckla LOV, men i kommunfullmäktige vann yrkandet från M, D, L och KD med votering 41-40. Det innebär att uppdraget till nämnden för funktionsstöd, att avveckla systemet enligt LOV inom daglig verksamhet och ersätta det med ett system enligt LOU, avbryts. Göteborg stad ska fortsätta tillämpa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet.

Den av FI väckta motionen om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder har tidigare bordlagts, så även denna gång.

 

Vad är på gång?

Nämnden för funktionsstöd den 26 april (föredragningslista)

Protokoll för mötet finns inte tillgängligt i skrivande stund.

Stadsrevisionens granskning av nämnden för funktionsstöds verksamhetsår 2022 lyfter de frågor som nämndes ovan (på kommunfullmäktige 27 april): granskning av förutsättningar för likvärdig myndighetsutövning inom LSS, samt granskning av hantering av privata medel (särskilt inom BmSS).

Nämnden föreslås anteckna informationen och ge förvaltningsdirektören i uppdrag att presentera en åtgärdsplan med anledning av rekommendationerna i revisionsredogörelsen.

Dalheimers hus delaktighetsråd.

Nämnden föreslås att anta den reviderade arbetsordningen för Dalheimers hus delaktighetsråd, samt att utse ledamöterna som nominerats av funktionsrättsorganisationerna för två år:

Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade,

Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet i Göteborg,

Ida Hansson, Funktionsrätt Göteborg,

Karin Hessling, SRF Göteborg, och

Ove Haugen, Hjärnkraft.

Genom fyllnadsval föreslås även Håkan Hägg, Personskadeförbundet RTP och Kenneth Dämbäck, Funktionsrätt Göteborg, till ledamöter i Dalheimers hus delaktighetsråd för ett år.

Det har också kommit ett yrkande från S, V och MP om att inrätta en funkisdag. Förslaget är att utreda, i samråd med civilsamhällets organisationer, övriga förvaltningar och nämndens funktionsråd, möjligheterna att införa en funkisdag liknande den som stadsdelsförvaltningarna tidigare anordnade på Hisingen.

M, D, L och KD har också yrkat på att inrätta en funkisdag i samband med den internationella funktionsrättsdagen den 3 december, i samråd med civilsamhällets organisationer, det lokala funktionsrådet, övriga förvaltningar, kommunala bolag och andra relevanta aktörer i stadens näringsliv. De vill också ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur parasportande kan synliggöras i samband med denna funkisdag.

SD har lämnat ett yttrande i frågan, då de avråder från att införa en funkisdag då det kräver extra personal.

Kommunstyrelsen den 3 maj (föredragningslista)

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2022. Behandling av rapporten bordlades den 19 april och ska behandlas här. Förslag till beslut är att anteckna rapporten.

Slutrapportering av programmet Attraktiv hemtjänst 2014-2022. Ärendet ska behandlas här efter att det blev bordlagt den 19 april. Förslag till beslut är att anteckna slutrapporteringen. Programmet kommer avslutas och frågorna drivas vidare på andra sätt.

 1. Dnr 0337/23 Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden angående rätt att välja vård- och omsorgsboende. Ärendet bordlades den 19 april och ska behandlas åter här.
 2. Dnr Yrkande från SD om att meddela dispens för bänk utanför Café Gerd på Linnégatan. För den som följt debatten på sistone kring tillgänglighet i Göteborg stad så kan det vara intressant att veta att frågan om bänken utanför Café Gerd på Linnégatan nu har nått kommunstyrelsen. SD föreslår att ge bänken dispens, med hänvisning till att ”Göteborg skall ha en bra framkomlighet men samtidigt måste staden vara pragmatisk.”