1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i april

Funktionsrättspolitiskt arbete i april

apr 23, 2021 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Det tas ständigt politiska beslut som påverkar livet för personer med funktionsnedsättning på avgörande sätt i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och de övriga 24 nämnderna i Göteborgs Stad. Det händer mycket mer än vad Funktionsrätt Göteborg har kapacitet att bevaka på ett tillräckligt ingående sätt, men vi kämpar på utifrån bästa förmåga.

På stadens hemsida kan du hitta en organisationskarta över Göteborgs Stads organisation, som ger en överblick över den politik vi behöver bevaka.

Du vet väl att du kan prenumerera på handlingar från de olika nämnderna om det är någon särskild nämnd du vill bevaka? Här kan du gå in på stadens hemsida och kryssa för de nämnder du vill bevaka och fylla i din e-postadress, så får du e-post från staden med länkar till nämndens möteshandlingar.

Funktionsrätt Göteborg jobbar för att samtliga nämnder och bolag i staden ska ta sitt ansvar för att seriöst genomföra funktionsrättskonventionens åtaganden och program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Inga politiska beslut ska tas som strider mot funktionsrättskonventionen.

I dagens läge är vi mycket långt ifrån detta. Målet att uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning är långt borta. Ojämlikheten är stor och klyftorna ökar. Göteborgs Stad måste göra det som står i stadens makt för att förändra detta.

Här är några av de frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu, bland annat genom våra ledamöter i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor eller i andra råd och samverkansgrupper.

En sammanställning av nedanstående frågor finns även som PDF.

 

Var i stadens organisation ska det samlade ansvaret för funktionsrättsfrågor ligga?

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att utreda hur det samlade ansvaret för funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd.

Kommunstyrelsen ska behandla denna fråga på mötet den 5 maj. Stadsledningskontorets bedömning är att funktionsrättsfrågorna behöver styras centralt eftersom alla stadens nämnder har ansvar för funktionsrättsfrågor. Funktionsrätt Göteborg delar den uppfattningen och förordar att kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för funktionsrättsfrågor.

Den nya nämnden för funktionsstöd ska inrätta ett råd för funktionsstödsfrågor

Nämnden för funktionsstöd föreslås att inrätta ett råd för funktionsstödsfrågor, för att samråda med funktionsrättsrörelsen om de viktiga frågor som nämnden ansvarar för, bland annat individuellt stöd enligt socialtjänstlagen och LSS.

Förvaltningen för funktionsstöd har haft samråd med funktionsrättsrörelsen i processen att formulera ett förslag till nämnden. Men när det slutliga förslaget kom hade Funktionsrätt Göteborg ett par viktiga invändningar som framfördes i ett yttrande till nämnden.

FRG ville ha förtydliganden kring nomineringsförfarandet och var kritiska till den mandatfördelning i rådet som förvaltningen föreslår. Gruppen ”personer med fysisk funktionsnedsättning” föreslås få ett mandat i rådet, det vill säga att en enda person ska företräda personer med rörelsenedsättning, hörselnedsättning, synnedsättning, astma/allergi och andra medicinska funktionsnedsättningar.

Funktionsrätt Göteborg anser att detta är orimligt. Det är nödvändigt med flera mandat för denna stora och väldigt heterogena grupp. På nämndens möte den 21 april återremitterades förslaget för ytterligare samråd med funktionsrättsrörelsen innan man fattar beslut om att inrätta rådet. Frågan kommer åter att behandlas på nämndens möte den 19 maj.

Dialog med trafiknämnden och ansvarigt kommunalråd om färdtjänstens framtid

GRF (Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor) förde den 12 april en dialog om färdtjänst med ordförande i Trafiknämnden Toni Orsulic (m), 2e vice ordförande i Trafiknämnden Karin Pleijel (mp) och ansvarigt kommunalråd Hampus Magnusson (m). Dialogen kretsade kring dessa frågeställningar från funktionsrättsrörelsen:

  1. Hur ser ansvarigt kommunalråd/KS och Trafiknämnden på färdtjänstens utveckling vad avser service, kostnader och verksamhetens brister som rörelsen ständigt påpekat utan att några väsentliga åtgärder vidtagits?
  2. Hur tänker staden möta det ökande behovet av Färdtjänst de kommande åren med tanke på den demografiska utvecklingen? Ökat behov leder till ökade kostnader, hur avser KS hantera finansieringsfrågan?
  3. Är färdtjänstens politiska och organisatoriska hemvist hos Trafiknämnden ändamålsenlig, eller bör verksamheten flyttas för att inte ”mosas” under större/hårda projekt som nämnden och trafikkontoret hanterar?
  4. I många år har rörelsen krävt en genomlysning och översyn av färdtjänstens funktion och organisation. Hur tänker KS och nämnden tillmötesgå detta krav?

En dialog under dessa former leder sällan till konkreta svar, men vi hoppas att ansvariga politiker har fått ökad förståelse för hur oerhört viktiga dessa frågor är för livsvillkoren och delaktigheten i samhället för personer som är i behov av färdtjänst för sin rörlighet i staden.

Vi hoppas att detta leder till förbättringar av färdtjänstens villkor snarare än fortsatta försämringar. Det mål som staden har beslutat att uppfylla är ju att ”personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig i och använda alla stadens inne- och utemiljöer på lika villkor som andra”.

I samband med den omorganisation som ska genomföras av stadsutvecklingsnämnderna, där trafiknämnden kommer att upphöra, behöver staden också hitta en bra lösning för färdtjänstens organisatoriska placering.

Förbättringar av befintlig ledsagning och ledsagarservice

Två politiska uppdrag gällande ledsagning och ledsagarservice håller på att genomföras just nu:

Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2020 att stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med den nya nämnden för funktionsstöd utreda förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice.

Nämnden för funktionsstöd har i kommunfullmäktiges budget 2021 fått i uppdrag att genomföra en genomlysning av ledsagningen för att se över hur enskildes inflytande kan öka och utvecklas.

Ansvariga tjänstepersoner presenterade sitt uppdrag för GRF den 1 mars. Därefter bestämde de att inrätta en referensgrupp från funktionsrättsrörelsen för att inhämta rörelsens synpunkter om förbättring av ledsagning och ledsagarservice.

Referensgruppen har nyligen haft sitt första möte och rapport om arbetet kommer längre fram. De politiska uppdragen är planerade att vara slutförda 31 augusti. Att ledsagning och ledsagarservice är välfungerande utifrån individens behov är en oerhört viktig fråga för många av våra medlemsföreningar, eftersom det har en avgörande betydelse för livsvillkoren och att kunna leva ett självbestämt liv.

Funktionsrätt Göteborg följer dessa uppdrag med stort intresse och har höga förväntningar på resultaten.

Remiss gällande motion av Miljöpartiet om att anlägga en demensby i Göteborg

GRF är remissinstans gällande en motion till fullmäktige om att anlägga en demensby i Göteborg.

Frågan kommer att komma upp på rådets möten den 3 maj och 7 juni. Funktionsrätt Göteborg har påbörjat en intern diskussion om frågan där synpunkter från vår

Riktlinje om dofter i kommunal verksamhet

GRF har länge ställt krav på kommunen att anta en riktlinje om dofter i kommunal verksamhet på liknande sätt som finns i Västra Götalandsregionen.

Nu har till sist socialdemokraterna lagt ett yrkande om detta i kommunstyrelsen. Frågan bordlades på det senaste mötet och ska behandlas igen den 5 maj.

Riktlinje för tillgängliga parker och naturområden

Park- och naturförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en riktlinje för tillgängliga park- och naturområden. Detta är en mycket viktig fråga när det gäller full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och rätten till rekreation, fritidsverksamhet, idrott och friluftsliv på lika villkor som andra.

Ansvariga tjänstepersoner på park- och naturförvaltningen har kontaktat samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet och kommer att samverka med funktionsrättsrörelsens representanter i gruppen för att få med rörelsens perspektiv i arbetet.