1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i augusti

Funktionsrättspolitiskt arbete i augusti

aug 27, 2021 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället.

Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

Nytt råd för funktionsstödsfrågor är under uppstart – kort tid kvar, se till att nominera!

Nämnden för funktionsstöd ska inrätta ett råd för funktionsstödsfrågor. Nomineringsförfarandet pågår för fullt och har deadline den 31 augusti.

Det är viktigt att Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar som vill ha inflytande i rådet ser till att nominera sina representanter senast den 31 augusti. Information om nomineringsförfarandet finns här.

Rådet kommer att behandla frågor som ligger inom nämndens ansvarsområde. Här kan du läsa reglementet för nämnden för funktionsstöd. Nedan sammanfattas de viktigaste ansvarsområdena:

 • Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen inom verksamhetsområde funktionsstöd. I funktionsstöd ingår uppgifter som fokuserar på socialtjänstlagens grupper: människor med funktionshinder och personer som vårdar eller stödjer en närstående. Nämnden har i egenskap av socialnämnd det yttersta ansvaret för att individer får den hjälp och det stöd de behöver inom nämndens verksamhetsområde.
 • Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  (Men insatsen rådgivning och annat stöd samt verkställighet av insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov ingår inte i nämndens ansvar.)
 • Nämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt socialtjänstlagen och tillkommande lagstiftning, om ansvaret inte lagts på annan nämnd.
 • Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning.
 • Insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala
  erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället.
 • Handläggning av föreningsbidrag inom verksamhetsområdet.
 • Hemvårdsbidrag inom verksamhetsområdet.
 • Samordna, samla kunskap och kompetens inom socialpsykiatri (personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom/ohälsa).
 • Boendestöd i kommunens egenregi.
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF) - möte 6 september

GRF har sitt nästa möte den 6 september. Då kommer man bland annat att ta upp:

Ny plan mot våld i nära relationer

Den 1 september ska kommunstyrelsen behandla en ny plan mot våld i nära relationer. Förslaget i tjänsteutlåtandet är att den reviderade planen återremitteras till socialnämnd Centrum för att i samverkan med kommunstyrelsen komplettera planen.

Stadsledningskontorets bedömning är att flera av aktiviteterna behöver konkretiseras för att beakta särskilt utsatta grupper. Stadsledningskontoret anser att förslaget till plan saknar genomförbara åtgärder för att upptäcka och möta särskilt utsatta gruppers behov av stöd och skydd.

Funktionsrätt Göteborg delar stadsledningskontorets bedömning. Såväl GRF som HBTQ-rådet avstyrkte det nya förslaget till plan mot våld i nära relationer eftersom det saknade både ett funktionsrätts- och ett HBTQ-perspektiv.

Vi hoppas nu att planen kommer att förbättras utifrån dessa perspektiv. Naturligtvis är det av största vikt att arbetet mot våld i nära relationer innefattar ett tydligt funktionsrättsperspektiv.

Nämnden för funktionsstöd 25 augusti

Nämnden för funktionsstöd hade den 25 augusti sitt åttonde sammanträde sen starten i januari. Nedan följer en kort sammanfattning av några av de frågor som stod på dagordningen. 

Här kan du se dagordningen för mötet med en överblick över alla frågor som behandlades.

Frågestund på distans med nämnden för funktionsstöd innan varje nämndmöte

Mötet den 25 augusti inleddes med en frågestund för allmänheten. Under resten av 2021, när mötena är digitala, kommer varje nämndmöte inledas med en digital frågestund kl. 13.30-14. Praktisk information om frågestunden finns på nämndens hemsida.

Höstens mötestider för nämnden för funktionsstöd är:

 • Onsdag 22 september, klockan 14
 • Onsdag 27 oktober, klockan 14
 • Onsdag 24 november, klockan 14
 • Onsdag 15 december, klockan 14

Här finns tjänsteutlåtandet om frågestund på distans för allmänheten.

Här finns förslaget till regler för frågestund på distans för allmänheten.

Åtgärder för att motverka fusk inom assistansområdet

Förvaltningen för funktionsstöd fick i januari 2021 i uppdrag att redovisa för nämnden hur staden arbetar för att motverka fusk i assistansersättning. På nämndens möte i augusti presenterades förvaltningens utredning.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet om åtgärder mot fusk inom assistansområdet.

Genomlysning av ledsagningen för ökat inflytande samt förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice

Stadsledningskontoret har tillsammans med nämnden för funktionsstöd fått i uppdrag att utreda förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice. Nämnden för funktionsstöd har i stadens budget fått i uppdrag att se över hur den enskildes inflytande över ledsagningen kan öka och utvecklas. Detta är en viktig fråga för många som har ledsagning och ledsagarservice.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet om uppdraget att utreda ledsagningen.
Här kan du läsa rapporten om förbättringar av ledsagning och ledsagarservice och genomlysning för enskildas ökade inflytande

Behovs- och produktionsplan för bostäder med särskild service

Förvaltningen har tagit fram en plan för bostäder med särskild service 2022-2025. Det råder brist på bostäder med särskild service. 130 personer har icke verkställda beslut. Det råder ett underskott i produktionen av nya bostäder med särskild service. I underlagen diskuteras dessa problem. Funktionsrätt Göteborg har inte hunnit analysera planen ännu.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet om behovs- och produktionsplan för bostäder med särskild service.

Här kan du läsa förslaget till plan för bostäder med särskild service 2022-2025.

Motion av utredning av skolskjuts så att den inkluderar fritidshem

Den 26 augusti stod motionen om att utreda skolskjutsen åter på kommunfullmäktiges dagordning.

Kommunstyrelsen föreslår att den ska få i uppdrag att utreda hur staden kan organisera skolskjuts för elever i grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem. Uppdraget utvidgas till att gälla samtliga skolformer.

I uppdraget ska även ansvar och finansiering ingå för att utgöra underlag till budgetprocessen 2022. För nionde gången bordlades ärendet till nästa fullmäktigemöte. Den utdragna processen utan beslut om utredning innebär att det kommer att ta mycket lång tid innan en eventuell förändring av skolskjutsen kan bli aktuell.