1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i december

Funktionsrättspolitiskt arbete i december

dec 9, 2022 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället.

Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Kommunstyrelsen 23 november:

Regionalt samverkansavtal – Digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård
Bifall till stadsledningskontorets förslag, dvs att godkänna det nya samverkansavtalet. Det ska vidare till kommunfullmäktige den 8 december.

Yrkande angående – Förlängning av de rättighetsbaserade råden
Eftersom de reviderade reglementen för stadens rättighetsbaserade råd inte är klara ännu så föreslogs det att de existerade ledamöterna sitter kvar till 2023-03-01, så att råden kan fortsätta i väntan på nya nomineringar. Kommunstyrelsen biföll, ärendet ska hanteras i kommunfullmäktige den 8 december.

 

Kommunfullmäktige 24 november:

Motion om textning av kommunfullmäktiges webbsändning
Bordlades den 24 november och ska lyftas igen den 8 december.

Redovisning av uppdrag att utreda organisering av skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem
Bifall till kommunstyrelsens förslag. Det innebär att skolskjuts kommer att inkludera resor till och från fritidshem, och att ansvaret för att organisera dessa resor flyttas från trafiknämnden till grundskolenämnden.

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst
Bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs att anta den reviderade riktlinjen.

 

Nämnden för funktionsstöd 11 november:

Ombyggnation och renovering av Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Nämnden för funktionsstöd har godkänt ombyggnation, anpassning och renovering av Dalheimers hus. Efter beslut om godkännande från nämnden för funktionsstöd och därefter godkännande i lokalnämnden kan projektering starta. Enligt tidplan beräknas det färdigställas sommaren 2025. Mer information finns i handlingarna. En konsekvens av ombyggnationen kommer att vara en högre årshyra.

11a. Bilaga 1. Yttrande stadsledningskontoret.pdf

11b. Bilaga 2. Förstudie Dalheimers hus utformningsförslag från arkitekt.pdf (här finns ritningar om någon är nyfiken!)

11c. Bilaga 3. Förstudierapport lokalforvaltningen.pdf

11d. Bilaga 4. Ekonomiska konsekvenser lokalforvaltningen.pdf

Motion om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder
Stina Svensson och Teysir Subhi från FI lämnade en motion till kommunfullmäktige om detta, då de anser att Göteborgs stad inte tillgodoser full livskvalité för äldre personer med funktionsnedsättning. Särskilt vänder de sig emot att bedömning kan göras utifrån den sökandes ålder, där riktlinjerna är annorlunda för personer över 65, som i praktiken kan förlora sina insatser enligt SoL när de fyller 65.
Motionen gick på remiss till nämnden för funktionsstöd. Förvaltningen för funktionsstöd skrev ett tjänsteutlåtande som yrkade på avslag på motionen då de menar att existerande riktlinjer och möjligheten till överklagan är tillräckligt för en rättssäker bedömning för brukare oavsett ålder.
Flera andra yrkanden lämnades: Alice Vernersson (V) yrkade att förvaltningen ska få i uppdrag att under 2023 följa upp implementeringen av ledsagning för personer över 65 och återrapportera till nämnden. Demokraterna yrkade att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda om Stockholm och Malmö gör en annan tolkning av lagen. Vad som slutligen beslutades är som följer (se sidan 15-16 i protokollet):

  1. Nämnden för funktionsstöd avstyrker motionen om att ge äldre samt vård- och omsorgsnämnden i samråd med nämnden för funktionsstöd i uppdrag utreda hur alla personer med en funktionsnedsättning kan ges samma rätt till ledsagning oavsett ålder.
  2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen.
  3. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att under 2023 följa upp implementeringen av rätten till ledsagning för personer över 65 år samt återrapportera till nämnden.
  4. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningen i uppdrag att utreda om Stockholm och Malmö gör en annan tolkning av lagen när det gäller ledsagare efter 65 års ålder.
  5. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkande angående utökade föreningsbidrag
Demokraterna yrkade att nämnden bör betala ut tre miljoner kronor till de 65 föreningar och organisationer som verkar inom funktionsstödsområdet, då det finns ett ekonomiskt överskott som möjliggör extra bidrag. Nämnden beslutade att tillstyrka yrkandet, vilket innebär att 3 miljoner kronor kommer att delas ut till de 65 föreningar och organisationer som fick bidrag 2022. Förvaltningen för funktionsstöd får i uppdrag att fördela pengarna.
M, L och KD reserverar sig mot beslutet, enligt protokollsbilaga 5.    

Vad är på gång?

Kommunfullmäktige 8 december:

Som nämnts ovan så ska kommunfullmäktige besluta om textning av kommunfullmäktiges webbsändning, det regionala samverkansavtalet för digitala hjälpmedel, och en tillfällig förlängning av de rättighetsbaserade råden

Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025.

Den 12 oktober 2022 beslutade kommunstyrelsen att tillstyrka Göteborgs stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025, med vissa ändringar. Förslaget ligger nu hos kommunfullmäktige.

Göteborgs stads råd för funktionshinderfrågor har tidigare lämnat ett remissvar på handlingsplanen, där de bland annat efterfrågade stöd till föreningslivet för att de ska kunna bidra i eftersatta områden. De påpekade också behovet av ett funktionsrättsperspektiv i handlingsplanen och dess aktiviteter.

Flera av kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd har i sina remissvar påpekat att handlingsplanen inte lyfte fram att vissa målgrupper har en särskild utsatthet, exempelvis hbtq-personer eller personer med funktionsnedsättning som bor i utsatta områden. Detta har reviderats i det senaste utkastet av handlingsplanen, som nu förtydligar vissa gruppers särskilda utsatthet samt att insatserna i planen ska vara tillgängliga för alla.

 

Revidering av reglementen för socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum samt nämnden för funktionsstöd
Den 15 september 2022 beslutade kommunfullmäktige att insatsen kontaktperson för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning skulle flyttas från socialnämnderna till nämnden för funktionsstöd. Därmed behövde reglementen för nämnderna revideras för att förtydliga ansvaret för utförarverksamheten. Kommunstyrelsen godkände förslaget den 10 oktober 2022 och nu ligger ärendet hos kommunfullmäktige.

 

Kommunstyrelsen 14 december:

Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott

I budgeten för 2022 fick kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka välfärdsbrott. Stadsledningskontoret har gjort en utredning som visar att alla förvaltningar jobbar med att motverka välfärdsbrott, men att detta arbete behöver stärkas. De lämnar flera förslag till förbättringar, bland annat att socialnämnderna bör få i uppdrag att inrätta särskilda FUT-tjänster som ska utreda felaktiga utredningar och att inrätta ett stadgemensamt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

 

Delredovisning av uppdrag om att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten
I november 2021 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av att äldre i hemtjänst och vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister.

 

Stadsledningskontoret lämnar nu in en delrapport, som kommer att utgöra grunden för den kartläggning som ska göras under kvartal 1 2023. Rapporten finner att äldre inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende ofta befinner sig i en beroendeställning gentemot omsorgsgivaren. Detta ställer krav på att verksamheten aktivt tar reda på vad brukaren tycker om omsorgen, för att motverka den maktobalans som kan uppstå mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. Rapporten presenterar också de brister som finns i synpunkts- och klagomålshanteringen.

Just nu är förslaget bara att anteckna denna första redovisning av uppdraget, men förhoppningen är att en utveckling inom dessa områden kommer att öka äldres självbestämmande och inflytande, samt att man värdesätter anhörigas delaktighet mer.

 

Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd
Detta ärende har dragits ett antal gånger och ligger nu uppe igen. Det handlar om att godkänna de reviderade reglementen för stadens rättighetsbaserade råd, samt fastställa antalet ledamöter som ska sitta i råden.

 

Två yrkanden från Moderaterna, Liberalerna, Demokraterna och Kristdemokraterna om att upprätthålla äldres självbestämmande i valet av hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden
Yrkanden framhåller att tillämpningen av Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska fortsätta inom vård- och omsorgsnämnden.

 

Yrkande angående att säkerställa att unga som är föremål för beslut om vård får rätt stöd för att kunna rehabiliteras till ett liv utanför institution.
Demokraterna har reviderat sitt yrkande om att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner. Enligt det nya yrkandet föreslår de att stadsledningskontoret och de fyra socialnämnderna ska utreda om SIP (samordnad individuell plan) används vid in- och utskrivning av unga vid beslut om placering på HVB eller SiS, samt ska återkomma med förslag på specialistvård för unga som under lång tid vårdats på institutioner.

Centerpartiet yrkar på avslag på deras ursprungliga yrkande för att ansvaret för sjukvård ligger utanför kommunens kompetens och ansvaret ligger hos regionen, samt att arbetet med utveckling av existerande boenden är ett redan pågående uppdrag i staden.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna yrkar också på avslag på Demokraternas ursprungliga förslag, bland annat för att kommunfullmäktige under 2022 beslutade om att ta fram en plan för fler kommunala HVB-hem och att utvecklingsbehov ryms under detta uppdrag.