1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i december

Funktionsrättspolitiskt arbete i december

dec 11, 2020 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Här följer en kortfattad sammanställning av frågor som är intressanta att bevaka på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten i december:

Kommunstyrelsen den 9 december

Kommunfullmäktige 10 december

  • Fastställande av taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Förslaget är att pausa införandet av en ny taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser tills det finns bättre förutsättningar för införande. Alliansen (M, L, C, KD) vill pausa införandet av en ny taxa, medan oppositionen (V, MP, S) vill avsluta uppdraget att införa taxa i kommunal hälso- och sjukvård. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla kommunstyrelsens förslag.
  • Kartläggning av stadens styrande dokument med syftet att förenkla och minska antalet program. Förslaget innebär bland annat att: Kommunstyrelsen får i uppdrag att i nära samarbete med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att samordna program och planer inom område folkhälsa, jämlikhet, mänskliga rättigheter inklusive funktionshinder där intentionerna i de styrande dokumenten kvarstår.”
    Förslaget innebär alltså att man tycks planera att avveckla det nyligen antagna programmet för full delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär stor risk att funktionsrättsperspektivet kommer att osynliggöras och överges. Det är inte utan anledning som FN har formulerat en särskild konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Deklarationen om mänskliga rättigheter har inte varit tillräcklig för att omfatta alla. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Förslaget från en majoritet i fullmäktige är att:

1.Den av Bosse Parbring och Karin Pleijel väckta motionen bifalles.

2.Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur staden kan organisera skolskjuts för elever i grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem.

3.Uppdraget utvidgas till att gälla samtliga skolformer.

4.I uppdraget ska även ansvar och finansiering ingå för att utgöra underlag till budgetprocessen 2022.

Vi har alltså anledning att hoppas att den riktigt dåliga lösningen att elever med funktionsnedsättning måste åka färdtjänst till och från fritids upphör under 2022. Det hade förstås varit önskvärt att de nödvändiga förändringarna kunde ske redan 2021.

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

Kommunstyrelsen 16 december