1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

feb 19, 2021 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Här går vi igenom några av de frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar i staden just nu.

Lokala funktionshinderråd – vad händer nu?

När vi i staden hade tio stadsdelsnämnder hade vi också tio lokala funktionshinderråd, ett i varje stadsdel. I varje råd fanns tio platser för funktionsrättsrörelsen, 5 ledamöter och 5 ersättare. Totalt skulle funktionsrättsrörelsen alltså nominera 100 personer till de lokala funktionshinderråden.

Sedan årsskiftet finns inte längre stadsdelsnämnderna och inte längre då heller de lokala funktionshinderråden. Men på kommunfullmäktiges möte den 20 februari 2020 beslutades att ansvaret för lokala funktionshinderråd överförs till nämnden för funktionsstöd och att dialog ska hållas med GRF om detta. Detta uppdrag har omhändertagits av den nya förvaltningen för funktionsstöd som nu jobbar med frågan om lokala funktionshinderråd.

Förvaltningen bjöd den 4 februari in funktionsrättsrörelsen till en workshop om frågan och de har också skickat ut en enkät till funktionsrättsrörelsen. Inbjudna att delta var företrädare för funktionsrättsföreningarna samt tidigare ledamöter i stadsdelarnas lokala funktionshinderråd.

I workshoppen den 4 februari deltog ett trettiotal personer från funktionsrättsrörelsen och omkring femton personer från förvaltningen för funktionsstöd, bland annat förvaltningsdirektören Camilla Blomqvist. Funktionshinderombudsmannen Ola Hendar deltog också i workshoppen.

Under workshoppen som hölls i Teams delades deltagarna in i smågrupper och grupperna fick diskutera utifrån två frågeställningar om former för inflytande och former för organisering. Förvaltningens företrädare förde anteckningar under gruppdiskussionerna.

Den 1 mars kommer förvaltningsdirektören Camilla Blomqvist till GRF, det centrala funktionshinderrådet, för att föra en dialog med GRF om rådets syn på lokala funktionshinderråd. GRF har tidigare formulerat ett övergripande förslag på hur staden kan organisera sina samråd med funktionsrättsrörelsen.

Stadens skyldighet att samråda med rörelsen

Enligt funktionsrättskonventionen har kommunen en skyldighet att nära samråda med och aktivt involvera funktionsrättsorganisationer i alla funktionshinderfrågor. GRF, kommunstyrelsens funktionshinderråd, har till kommunstyrelsen lagt fram ett förslag om att tillsätta en utredning av samrådsfrågan. Förslaget lyder så här:

”GRF föreslår att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med funktionsrättsrörelsen, utreda frågan om nära samråd med och aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen i beslutsprocesser som berör funktionshinderfrågor.”

Uppmaningen att tillsätta en utredning av samrådsfrågan har gått till samtliga partier som representeras i GRF. Tre partier (Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna) har hörsammat rådets uppmaning och gjort ett yrkande i kommunstyrelsen. Frågan bordlades den 10 februari och ska istället behandlas av kommunstyrelsen den 3 mars. Funktionsrätt Göteborg anser att övriga partier ska ställa sig bakom yrkandet.

Västra Götalandsregionen chockhöjer kostnaderna för sjukresor

Den 16 februari beslutade regionfullmäktige att kraftigt höja kostnaderna för sjukresor. Flera organisationer inom funktionsrättsrörelsen, däribland Funktionsrätt Göteborg, har inför beslutet framfört sin starka kritik mot förslaget och synliggjort de allvarliga följder som kostnadshöjningen kommer att få för tillgången till sjukvård för personer med funktionsnedsättning med begränsad ekonomi.

Politikerna har valt att inte lyssna till kritiken. Samtliga partier i regionfullmäktige utom Vänsterpartiet står bakom beslutet om den kraftiga kostnadshöjningen. Här, under punkt 14, kan man hitta samtliga underlag och handlingar inför beslutet.

Från 1 juli 2021 gäller:

  • Egenavgift sjukresa med kollektivtrafik höjs från 20 kr till 34 kr.
  • Egenavgift sjukresetaxi höjs från 80 kr till 125 kr.
  • Egenavgift för sjukresa med egen bil höjs från 100 kr till 125 kr.
  • Högkostnadsskyddet höjs från 1 650 kr till 2 000 kr.