1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

feb 24, 2023 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Den funktionsrättspolitiska rapporteringen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Kommunstyrelsen 8 februari

Snabbprotokoll från kommunstyrelsens möte 8 februari

Gällande nya avgifter för färdtjänstresor beslutade kommunstyrelsen om en ny modell för egenavgifter, och principer för en årlig omräkning av avgifterna i enlighet med SCB:s taxiindex.

Staden inför också ett högkostnadsskydd för färdjänstavgifter, samt uppdrar åt stadsmiljönämnden att årligen ompröva och fastställa datum och tid för högtrafiktaxan.

Förändringarna av färdtjänsttaxan föreslås tillämpas från den tidpunkt då verksamhetens IT-system har kunnat anpassas till modellen, dock tidigast från januari 2024. Ärendet har bifallits i kommunstyrelsen och ska behandlas i kommunfullmäktige den 23 februari.

Stina Svensson och Teysir Subhis motion om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder har bordlagts till den 22 februari. Motionen har remitterats för yttrande till nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård och omsorgsnämnden, som båda avstyrker motionen.

Kommunfullmäktige 26 januari

Protokoll från kommunfullmäktiges möte 26 januari

Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av måluppfyllelse för elever med intellektuell funktionsnedsättning antecknas.

Funktionsrätt Göteborg kommer att fortsätta bevaka om stadsrevisionens många rekommendationer lyfts upp i berörda nämnder: grundskolenämnden, utbildningsnämnden och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

I ärende nr 15, uppdrag gällande styrande dokument inom stadsutvecklingsområdet, beslutade kommunfullmäktige bland annat att stadsmiljönämnden får i uppdrag att se över Policy för fysisk tillgänglighet och ge förslag på vilken styrning som behövs (en riktlinje eller liknande). I uppdraget ingår att överväga på vilket sätt universell utformning kan bli en bärande del.

Slutligen den heta frågan: de rättighetsbaserade råden. Efter en lång diskussion beslutades det att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Efter att revideringen av reglementena klubbats i kommunstyrelsen den 14 december så har S, V, MP och C gjort en ändring i texten som skulle beslutas om idag. Ändringen gällde huruvida rådets ledamöter från civilsamhället ska vara enbart verksamma i Göteborg, eller om det krävs att de är folkbokförda i Göteborgs kommun (vilket skulle exkludera personer som exempelvis bor i kranskommunerna men är verksamma i föreningar i Göteborgs Stad).

De ändrade texten så att det räcker att ledamöter är verksamma i Göteborg, utan krav på att vara skrivna här. M, D, L, KD och SD ansåg att det var fel att ändra i en liggande överenskommelse och yrkade på återremiss. De ville inte gå in på sakfrågan. Istället vill de ha mer tid att förhandla en ny överenskommelse utifrån ”nya förutsättningar”. Frågan kommer nu att lyftas i kommunfullmäktige den 22 februari.

Den mest optimistiska prognosen för när råden kan komma igång är nu någon gång i juni.

Stadsmiljönämnden 2 februari

Protokoll från Stadsmiljönämndens möte 2 februari 

Stadsmiljönämnden har antagit en riktlinje för sitt färdtjänstutskott samt tillsatt nya ledamöter till utskottet. Se riktlinjen här.

Nämnden för funktionsstöd 15 februari

Protokoll från Nämnden för funktionsstöds möte 15 februari

Enligt yrkande från C ska nämnden hemställa till kommunfullmäktige om att lagen om valfrihetssystem ska fortsätta att tillämpas inom daglig verksamhet, samt pausa avvecklingen av lagen om valfrihetssystem inom daglig verksamhet.

Beslut:

 1. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige om att fortsätta tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet under hela mandatperioden.
 2. Nämnden för funktionsstöd pausar avvecklingen av LOV inom daglig verksamhet till dess att kommunfullmäktige har hanterat hemställan.

Ordförande Håkan Hallengren (S) inkommer med en reservation: ”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att hemställa till kommunfullmäktige om att fortsätta tillämpa lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet samt pausa den pågående avvecklingen. Vi anser att beslutet strider mot Göteborg stads beslutade budget för 2023.”

Kommunstyrelsen 22 februari

Snabbprotokoll från kommunstyrelsens möte 22 februari 

Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

Frågan är nu åter till kommunstyrelsen. Det finns två yrkanden som står emot varandra, ett från M, D, L och KD och ett annat från S, V, MP och C. Det finns några viktiga skillnader mellan förslagen:

Enligt yrkande från M, D, L och KD ska:

 • Antalet ledamöter från civilsamhället vara 8 i alla råd utom pensionärsrådet, som ska ha 10, utan ersättare (detta innebär att andelen ledamöter från politiken blir större, med 9).
 • Varje parti som ingår i kommunstyrelsen får rätt att utse en representant till vart och ett av råden.
 • Ledamöterna i rådet ska vara folkbokförda i Göteborgs Stad.

Enligt yrkande från S, V, MP och C ska:

 • Antalet ledamöter från civilsamhället vara 10 i alla råd utom pensionärsrådet, som ska ha 15, utan ersättare.
 • Varje parti som ingår i kommunstyrelsen får rätt att utse en representant till vart och ett av råden.
 • Ledamöterna i rådet ska vara verksamma i Göteborg.

Beslut: Bifall till yrkande från S, V och MP, yttrande C. Det kommer nu att gå tillbaka till kommunfullmäktige.

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur alla med funktionsnedsättning får samma rätt till ledsagning oavsett ålder

Från tjänsteutlåtandet: ”FI vill se att:

 • Alla personer med funktionsnedsättnings som ansöker om ledsagning enligt SoL och LSS ska bedömas utifrån funktionsnedsättning och behov, oavsett ålder.
 • De personer, oavsett ålder, som beviljas ledsagning ska få det utifrån sina behov oavsett om det finns en partner som de lever med. De ska självständigt kunna ta ansvar för sin del av det obetalda hemarbetet.
 • Att även dagliga inköp ska ingå i ledsagningen.

FI föreslår att kommunfullmäktige ger äldre samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att i samverkan med nämnden för funktionsstöd utreda hur alla personer med en funktionsnedsättning i Göteborg kan ges samma rätt till ledsagning oavsett ålder.”

Motionen har remitterats för yttrande till nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård och omsorgsnämnden, som båda avstyrker motionen.

Beslut: Motionen avstyrks med hänvisning till yttrande från S, V och MP. De påpekar att det är ”anmärkningsvärt att motionen inte har skickats på remiss till råden för att inhämta synpunkter från brukarrepresentanter och civilsamhället” och att de har för avsikt att lyfta frågan för dialog när de nya råden är på plats. Så även om de avslår motionen har de för avsikt att jobba vidare med frågan, som även undersöks i förvaltningen för funktionsstöd just nu.

Vad är på gång?

Kommunfullmäktige den 23 februari

Föredragningslista från kommunfullmäktige den 23 februari

Frågan om nya avgifter för färdtjänstresor ska behandlas i kommunfullmäktige.

Efter mycket diskussioner i kommunstyrelsen kring redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott ligger förslaget nu hos kommunfullmäktige att besluta enligt yrkande från S, V och MP den 20 januari 2023:

 1. Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inrätta ett förstärkt arbetssätt i syfte att utreda felaktiga utbetalningar samt samverka i arbetet mot välfärdsbrott inom staden.
 2. Nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka arbetet mot välfärdsbrott i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Särskilt fokus i arbetet ska vara att motverka felaktiga utbetalningar av hemvårdsbidrag.
 3. Grundskolenämnden och förskolenämnden får i uppdrag att inrätta ett förstärkt arbetssätt i syfte att utveckla arbetet för att motverka felinskrivningar av barn och elever.