1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

feb 27, 2020 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Pågående funktionshinderpolitiskt arbete gentemot Göteborgs Stad

Införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) i ledsagning under 2020

Göteborgs råd för funktionshinderfrågor beslutade på sitt möte den 3 februari att avstyrka det förfrågningsunderlag som gått ut på remiss gällande att införa LOV inom ledsagning. Länk till yttrandet.

Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

En detaljerad redogörelse för revideringsarbetet, med länkar till relevanta dokument, finns i förra månadens rapportering om det funktionsrättspolitiska arbetet.

Sedan det kom ut har referensgruppen haft flera möten med stadsledningskontoret och lämnat sina synpunkter på olika utkast till reviderat program. Ett färdigt förslag ska finnas klart den 28 februari.

Referensgruppen anser att den snäva tidsplanen har medfört att staden inte haft möjlighet att samråda med en bredare funktionsrättsrörelse än de 6 personer som sitter i referensgruppen och att detta är en brist.

Referensgruppen uppmanar därför kommunstyrelsen att förslaget på reviderat program ska skickas ut i en ordentlig remissrunda, med en bred funktionsrättsrörelse som remissinstanser. Denna förväntade remiss bör de olika funktionsrättsföreningarna ta sig tid att arbeta med och svara ordentligt på. Rörelsens olika perspektiv på detta för oss så viktiga program är av avgörande betydelse för att göra programmet meningsfullt.

Avvecklingen av stadsdelsnämnderna och införande av nya centrala nämnder

På kommunstyrelsens möte den 5 februari och på kommunfullmäktiges möte den 20 februari fattades beslut i frågor som gäller avvecklingen av stadsdelsnämnderna och införande av nya centrala nämnder.

Flera partier hade inför dessa möten gått samman med gemensamma yrkanden (M, V, L, C, MP, KD och FI) som därmed antogs i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Nedan finns en länklista till protokoll och handlingar från dessa möten.

Funktionsrätt Göteborg är kritiska till att det inte alls förekommit något samråd med funktionsrättsrörelsen gällande omorganisationen av stadens nämnder, trots att det i så väldigt hög grad handlar om funktionshinderpolitiska frågor och livsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Den 19 februari skickade Funktionsrätt Göteborg en skrivelse angående bristande samråd till kommunstyrelsens ledamöter. På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari togs skrivelsen upp i debatten av Stina Svensson, Feministiskt initiativ (se länk nedan).

Länkar till kommunstyrelsens möte 5 februari

Protokoll (se sid 33-37)

Beslut i notisform (se sid 3-4)

Handling Tid och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisationen samt komplettering avseende nämndstruktur

Handling Utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning inom Göteborgs Stad

Länkar till kommunfullmäktiges sammanträde 20 februari

Snabbprotokoll (se sid 4)

Handling Tid och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisationen samt komplettering avseende nämndstruktur

Handling Utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning inom Göteborgs Stad

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. 3:37:50 in i sammanträdet pratar Stina Svensson, FI, om Funktionsrätt Göteborgs skrivelse, samt även 3:45:00.

Befarade nedskärningar inom färdtjänsten som innebär stora försämringar för färdtjänstresenärer

I slutet av januari fick vi kännedom om ett tjänsteutlåtande från trafikkontoret med uppdrag att föreslå åtgärder för att göra stora besparingar inom färdtjänsten. Under våren skulle 7 miljoner sparas och åtgärder för ytterligare 35 miljoner tas fram. Frågan skulle behandlas av trafiknämnden den 6 februari.

Funktionsrätt Göteborg formulerade en skrivelse om att dessa nedskärningar inte får göras och skickade den till trafiknämndens ledamöter, samt till kommunstyrelsen. Trafiknämnden beslutade under sitt möte att återremittera förslaget till trafikkontoret, så frågan kommer att tas upp igen framöver. Det kan alltså fortsatt bli aktuellt med omfattande nedskärningar som innebär allvarliga försämringar för färdtjänstresenärer.

Det har också framgått att det råder olika uppfattningar mellan grundskolenämnden och trafiknämnden om vilken nämnd som ska bära kostnaderna för skolskjutsen. Om dessa kostnader hamnar på Trafiknämnden kommer ännu mer besparingar att behöva göras som kan drabba färdtjänsten.

Problem med skolskjutsen sedan grundskolenämnden tog över ansvaret

Sedan grundskolenämnden bildades och tog över ansvaret för skolskjuts från de olika stadsdelarna är det många familjer i behov av skolskjuts som har upplevt försämringar.

Frågan har lyfts i flera sammanhang inom Funktionsrätt Göteborg. Individstödet möter uppdragsgivare som har problem kopplat till skolskjuts, en av motionerna till årsmötet förra året handlade om problem med skolskjuts. Frågan om hur skolskjutsen är organiserad efter att grundskolenämnden fått ansvaret togs upp i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF) i november förra året.

Den 10 februari gjorde P4 Göteborg ett inslag om en pågående utredning av skolskjutsen inom grundskoleförvaltningen. Först genom inslaget fick FRG kännedom om denna utredning, detta eftersom en annan konsekvens av bildandet av en grundskolenämnd är att det inte längre finns någon organisation för samråd mellan staden och funktionsrättsrörelsen gällande skolfrågor. Samråd om skolan skedde ju tidigare med stadsdelarnas lokala funktionshinderråd.

Utredningsuppdraget från nämnd till förvaltning kom i september, och utredningen ska presenteras i mars (se s. 5-6 i protokollet under punkten Uppföljningsrapport 2 år 2019). Utredningen innehåller följande uppdrag:

  • att se över riktlinjer för skolskjuts utifrån erfarenheterna under första året
  • att i översynen beräkna vad det skulle kosta att bevilja skolskjuts för elever som har rätt till skolskjuts till skolan, men som får avslag på grund av att de har fritidshem
  • att i översynen bedöma förutsättningarna för att bevilja elever mottagna i grundsärskola skolskjuts, elever som med nuvarande riktlinjer får avslag
  • att i översynen bedöma förutsättningarna för att bevilja elever med stora behov skolskjuts, elever som med nuvarande riktlinjer får avslag
  • att undersöka förutsättningarna för samverkan med färdtjänstförvaltningen för elever som har rätt till annan typ av resor

FRG kontaktade grundskoleförvaltningen med en fråga om hur de inom utredningen har samrått med funktionsrättsrörelsen för att få med våra perspektiv och erfarenheter i utredningen. Svaret blev en inbjudan till ett samrådsmöte, som kommer att ske i början av mars, dvs knappt två veckor innan utredningen ska presenteras.

FRG fortsätter att bevaka frågan och kommer att rapportera om samrådsmötet med grundskoleförvaltningen och den kommande utredningen.