1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i januari

Funktionsrättspolitiskt arbete i januari

jan 27, 2023 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Välkommen till årets första funktionsrättspolitiska ruta!

Det är en del som har hänt över årsskiftet. Göteborgs Stad har fått en ny organisation för stadsutveckling, vilket innebär att fem nämnder har upphört och ersatts av nya nämnder.

En ny budget klubbades i kommunfullmäktige i november, vilket har lett till en intensiv debatt om huruvida LOV i hemtjänsten och daglig verksamhet ska fortsätta finnas eller avvecklas.

Vi inväntar fortfarande en ny mandatperiod för de rättighetsbaserade råden i Göteborg, inklusive Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor. Nu har det nya reglementet klubbats i kommunstyrelsen och ligger på kommunfullmäktiges bord inför mötet den 26 januari.

Den funktionsrättspolitiska rapporteringen finns även att läsa som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Här kommer en uppdatering om de ärenden jag rapporterade om i förra nyhetsbrevet, och en sammanfattning av andra viktiga ärenden som lyfts under december och januari.

Kommunfullmäktige 8 december

Protokoll från kommunfullmäktige 8 december

I förra nyhetsbrevet rapporterade jag att kommunfullmäktige skulle besluta om textning av kommunfullmäktiges webbsändning, det regionala samverkansavtalet för digitala hjälpmedel, och en tillfällig förlängning av de rättighetsbaserade råden.

Man beslutade då att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa textning av Göteborgs Stads förinspelade material (dvs att man textar i efterhand, när inspelningen ska publiceras) men att motionen avslås i övrigt. Man röstade alltså nej till att webbsändningen av kommunfullmäktiges möte textas (live), man röstade nej till att överväga teckenspråkstolkning av kommunfullmäktiges möten, och likaså röstade man nej till att visuellt material vid sammanträden ska syntolkas.

Gällande det regionala samverkansavtalet för digitala hjälpmedel beslutade man att underteckna samverkansavtalet med tilläggsavtal, samt att äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att finansiera och förvalta avtalet.

För de rättighetsbaserade råden, inklusive Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF), beslutades att förlänga dem till och med 2023-03-01 under förutsättning att nya ledamöter inte utsetts innan dess.

Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025 återremitterades till kommunstyrelsen/stadsledningskontoret enligt ett återremissyrkande från V, MP och S, för att:

 1. genomföra en fördjupad ekonomisk analys av hur förslagen i handlingsplanen ska kunna genomföras, vilka omprioriteringar som är möjliga i nämnder och bolag utifrån lagstadgad verksamhet, samt vilka konsekvenser sådana prioriteringar har för utbildnings- och välfärdsnämndernas verksamhet och personal.
 2. revidera planperiodens slut från år 2025 till 2035 samt utreda hur fokusområden och insatser behöver anpassas till den nya planperioden samt vilka insatser som behöver bli permanenta efter planperiodens slut.

Man beslutade också att anta reviderade reglementen för socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum samt nämnden för funktionsstöd, med vissa justeringar.

Kommunstyrelsen 14 december

Protokoll från kommunstyrelsen 14 december

Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott bordlades till den 11 januari 2023.

Delredovisning av uppdrag om att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten
Bifall hos kommunstyrelsen. Nu ligger ärendet hos kommunfullmäktige, där det ska lyftas den 26 januari.

Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd
Bifall till yrkande från S, M, V, D, MP, L och C. Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige, som ska behandla det den 26 januari.

Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående att upprätthålla äldres självbestämmande i Göteborg, Vård- och omsorgsboenden
Bifall till yrkande från M, L och D (dvs att valfriheten ska vara kvar).

Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående att upprätthålla äldres självbestämmande i Göteborg, LOV
Bifall till yrkande från M, L och D (dvs att LOV ska vara kvar i hemtjänsten). Votering 7-6. Reservation S, V och MP.

Yrkande angående att säkerställa att unga som är föremål för beslut om vård får rätt stöd för att kunna rehabiliteras till ett liv utanför institution.
Demokraternas reviderade yrkande, tillsammans med M och L, särskilt yttrande KD, bordlades till den 11 januari 2023.

Kommunstyrelsen 21 december

Protokoll från kommunstyrelsen 21 december

Yrkande från C angående bevara tillämpningen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet.
Bifall till yrkande från C (dvs att LOV ska vara kvar inom daglig verksamhet). Votering 7-6. Reservation S, V och MP.

Notera att frågan om LOV är högaktuell och fortfarande debatteras. Göteborgs Stads rödgröna styre har lovat i budgeten att avveckla LOV i hemtjänsten och daglig verksamhet. Frågan återkommer i kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari (se nedan).

Kommunstyrelsen 11 januari

Snabbprotokoll från kommunstyrelsen 11 januari

Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025
Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige den 8 december 2022. Man beslutade här att bifalla återremitteringen, för att justera vissa delar av planen samt förlänga planperioden till 2035.

Årlig översyn av styrande dokument 2022
Bifall till stadsledningskontorets förslag. Ärendet lyfts i kommunfullmäktige den 26 januari.

Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott bordläggs till den 25 januari 2023.

Yrkande angående att säkerställa att unga som är föremål för beslut om vård får rätt stöd för att kunna rehabiliteras till ett liv utanför institution.
Yrkandet från D, M, och L avslås.

Yrkande från S, V och MP angående justering av tidigare beslut i kommunstyrelsen. Bordläggs till 18 januari. Detta ärendet gäller bland annat LOV i hemtjänsten och daglig verksamhet.

Anmälningar:

En skrivelse från Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor om att begränsa doftanvändningen i vård- och omsorg antecknas till protokollet.

Stadsrevisionens rapportsammandrag – Granskning av måluppfyllelse för elever med intellektuell funktionsnedsättning antecknas. Yttrande M, D, L och KD.

Kommunstyrelsen 18 januari

Snabbprotokoll och protokollsutdrag omedelbar justering

Yrkande från S, V och MP angående justering av tidigare beslut i kommunstyrelsen.
Bifall till yrkande från S, V och MP. Votering 7–6. Reservation M, D, L och KD. Reservation SD.

I budgeten som kommunfullmäktige antagit för 2023 finns ett antal övergripande mål och uppdrag, bland annat att avveckla LOV i hemtjänsten och i daglig verksamhet.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att budgeten bör betraktas i sin helhet, och att enskilda revideringar av särskilda budgetposter är olämpligt. De vill därför ta tillbaka de beslut som kommunstyrelsen nyligen fattat som går emot budgeten.

Övriga partier håller inte med, men det blev bifall till de rödgrönas yrkande – dvs att tidigare beslut justeras/dras tillbaka.

Kommunstyrelsen 25 januari

Snabbprotokoll från kommunstyrelsen 25 januari

Nya avgifter för färdtjänstresor
Trafiknämnden beslutade 2022-10-20 § 337 om en ny modell för egenavgifter för färdtjänstresor, principer för årlig uppräkning av dessa och införandet av högkostnadsskydd för färdtjänstresorna. Här kommer ett förslag på en ny modell. Se detaljer i dokumentet.
Beslut: Ärendet är bordlagt till den 8 februari 2023.

Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för boendekostnader för 2023
Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, enligt tjänsteutlåtande: Riksnorm för beräkning av försörjningsstöd och riktmärken för boendekostnader för 2023, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.
S, V och MP har även lämnat ett tilläggsyrkande, och C ett särskilt yttrande, som föreslår att: Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost, och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att skyndsamt tillse att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd under 2023.
Beslut: Bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från V, MP och S.

Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott
Stadsledningskontoret har i ett tjänsteutlåtande lämnat förslag på åtgärder, och det har även inkommit fler yrkanden med olika förslag på ändringar och tillägg. S, V och MP yrkade att:

 1. Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får i uppdrag att inrätta ett förstärkt arbetssätt i syfte att utreda felaktiga utbetalningar samt samverka i arbetet mot välfärdsbrott inom staden.
 2. Nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka arbetet mot välfärdsbrott i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Särskilt fokus i arbetet ska vara att motverka felaktiga utbetalningar av hemvårdsbidrag.
 3. Grundskolenämnden och Förskolenämnden får i uppdrag att inrätta ett förstärkt arbetssätt i syfte att utveckla arbetet för att motverka felinskrivningar av barn och elever.

Beslut: Bifall till yrkande från S, V och MP. Tilläggsyrkande från M, D, L och KD avslås.

Vad är på gång?

Kommunfullmäktige 26 januari

Föredragningslista

På mötet den 26 januari ska man gå igenom Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av måluppfyllelse för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Stadsrevisionen har granskat grundskolenämndens, utbildningsnämndens och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings arbete för ökad måluppfyllelse för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Granskningen visar bland annat att bristerna inom grundsärskolan är ”både omfattande och mycket allvarliga.” I rapporten lämnas även rekommendationer till de relevanta nämnderna.

I ärendet Uppdrag gällande styrande dokument inom stadsutvecklingsområdet föreslås bland annat att den nya stadsmiljönämnden ”får i uppdrag att, i nära samverkan med berörda nämnder, se över Policy för fysisk tillgänglighet och föreslå vilken styrning som behövs, i form av riktlinje eller liknande. I uppdraget ingår att överväga på vilket sätt universell utformning kan bli en bärande del.”

Man ska också göra en årlig översyn av styrande dokument 2022. Vissa ska upphöra och arkiveras, andra ska förlängas och några justeras. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande föreslås bland annat att:

 • Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad förlängs till 2023, för att hinna anpassa program och planer inom området mänskliga rättigheter och föreslå en långsiktig styrning av området.
 • Göteborgs Stads folkhälsoprogram förlängs till 2023 för att hinna ta fram ett nytt program som ska ersätta Göteborgs Stads folkhälsoprogram 2019–2020 och Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026.
 • Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 förlängs tills den pågående uppföljningen genomförts och återredovisats till kommunfullmäktige.
 • Göteborgs Stads program för attraktiv hemtjänst förlängs tills den pågående slutrapporten har redovisats.

Delredovisning av uppdrag om att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten ska tas emot och antecknas. Förhoppningen är att denna första redovisning följs av en djupare kartläggning och utvecklingsarbete som ska öka de berördas självbestämmande och inflytande.

Slutligen har ärendet om att revidera reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd äntligen hamnat hos kommunfullmäktige, med ett antal ändringar. Bland annat föreslås antalet ledamöter i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor fastställas till 10 ordinarie ledamöter från civilsamhället, utan ersättare.

Man föreslår också en namnändring av detta råd till Göteborgs Stads råd för funktionsrätt.

Nationellt

"En uppväxt fri från våld" (SOU 2022:70)

Den 18 januari 2023 överlämnades slutbetänkandet för den statliga utredningen ”En uppväxt fri från våld” (SOU 2022:70) till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Utredningen föreslår en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Utredningen lyfter även fram att risken för våld är hög bland barn som har en funktionsnedsättning.

Utredningen kan man hitta här.

Hejaolika har skrivit en läsvärd sammanfattning här.