1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i januari

Funktionsrättspolitiskt arbete i januari

jan 22, 2021 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Nedan följer en uppdatering om frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu. Vi presenterar även några av de frågor som vi kommer arbeta med under året.

Ny ordförande i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, GRF

Från årsskiftet är Nina Miskovsky (m) ordförande för GRF. Hon efterträder Elisabet Lann (kd) som avsagt sig uppdraget.

Nina Miskovsky har tidigare representerat moderaterna i GRF, så rådet är inte nytt för henne. Nina Miskovsky var tidigare ordförande för social resursnämnd, som ju upphörde vid årsskiftet, och är nu ordförande för Socialnämnd Centrum. Hon är också ledamot (ersättare) i kommunstyrelsen.

Ny nämnd och förvaltning för funktionsstöd – med omfattande nedskärningar?

Från årsskiftet har nu den stora omorganisationen av Göteborgs Stads nämndstruktur trätt i kraft. Nu har de tio stadsdelsnämnderna och social resursnämnd upphört och ersatts av sex nya socialnämnder, där nämnden för funktionsstöd får ansvar för en stor del av stadens funktionshinderverksamhet. På stadens hemsida presenteras förvaltningen för funktionsstöd på detta sätt:

”Vi ansvarar för att barn och vuxna ska få det stöd och den hjälp de behöver, enligt Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder insatser inom socialpsykiatrin för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Och vi stödjer anhöriga som vårdar eller hjälper en närstående med funktionsnedsättning.”

Aktuellt just nu, och viktiga frågor för funktionsrättsrörelsen att vara delaktiga i, är bland annat den nya nämndens ansvar för lokala funktionshinderråd. Här har förvaltningen för funktionsstöd bjudit in funktionsrättsrörelsen till en workshop om lokala råd i början av februari samt skickat ut en enkät till funktionsrättsföreningarna och tidigare ledamöter i de lokala funktionshinderråden.

Stadsledningskontoret håller just nu också på med en utredning på uppdrag av politiken om hur stadens samlade arbete kring funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd.

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari lyfter vänsterpartiet och miljöpartiet frågan om nedskärningar på 100 miljoner kronor för nämnden för funktionsstöd och yrkar på att nämnden ska tillföras 50 miljoner kronor. De skriver bland annat: ”Det är oansvarigt att genom nedskärningar på funktionsstödsområdet i praktiken göra det omöjligt för Göteborg stad att tillgodose lagstadgade rättigheter.”

Signalerna om så omfattande nedskärningar på funktionsstödsområdet, inom LSS-verksamheten, är mycket allvarliga och FRG kommer att följa vad de styrande partierna har att säga och hur de kommer att agera i frågan. I alla beslut har staden att följa konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och sitt eget antagna program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026.

Funktionsrätt Göteborg under verksamhetsåret 2021

Det är på årsmötet den 15 april som Funktionsrätt Göteborg fastställer sin verksamhetsplan för året, så först då har vi formellt fastställt hur planen för årets verksamhet faktiskt kommer att se ut. Men övergripande kan vi här lista några av de områden som kommer att vara aktuella att arbeta med och bevaka under året:

 • Pandemins konsekvenser för personer med funktionsnedsättning i Göteborg
 • Pandemins konsekvenser för funktionsrättsföreningarna i Göteborg
 • Digital delaktighet och utveckling inom funktionsrättsrörelsen
 • Arbetsmiljöfrågor inom civilsamhället
 • Den nya nämnden och förvaltningen för funktionsstöd
 • Genomförandet av stadens program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
 • Stadens skyldighet att aktivt involvera och nära samråda med funktionsrättsrörelsen i frågor som rör personer med funktionsnedsättning
 • Skolan: situationen för barn med funktionsnedsättning i skolan
 • Färdtjänsten: stadens försämringar av villkor för personer som är i behov av färdtjänst för att kunna röra sig i samhället
 • Klagomålshantering: behov av omfattande utvecklingsarbete av stadens klagomålshantering
 • MR-dagarna i Göteborg 6-7 december 2021, tema demokrati.