1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i juni

Funktionsrättspolitiskt arbete i juni

jun 17, 2022 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället.

Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

Aktuella frågor inom Göteborgs Stad som Funktionsrätt Göteborg bevakar och arbetar med just nu

Remiss gällande utredning av förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF) fattade beslut om remissvar den 13 juni. Remissvaret är under behandling just nu.  Här kan du läsa utredningen.

Remiss gällande Förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor har fått förlängd remisstid och kommer att besluta om ett remissvar på sitt möte den 5 september. En utsedd arbetsgrupp bereder frågan. Här kan du läsa förslaget till idrottspolitiskt program.

Remiss gällande utredning om hur staden kan organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem

Funktionsrättsrörelsen är inte remissinstans. Funktionsrätt Göteborg har besvarat remissen ändå. Här kan du läsa vårt remissvar.

Här kan du läsa utredningen som skolskjuts.

Remiss gällande Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

Remissen ska besvaras av GRF senast den 12 september till stadsledningskontoret. GRF fattar beslut om remissvar den 5 september. En utsedd arbetsgrupp bereder frågan.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet om översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd.

Här kan du läsa bilagor med förslag till nya reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd.

Nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling

Vid kommande årsskifte ska en ny stor omorganisation göras av stadens nämndstruktur. Den här gången gäller det nämnderna som ansvarar för stadsutveckling.

Dessa nämnder har också ansvar för flera viktiga funktionshinderfrågor, såsom serviceresor/färdtjänst, flera bostadsfrågor, stadens tillgänglighetsarbete och samverkan med funktionsrättsrörelsen kring tillgänglighetsfrågor.

Funktionsrättsrörelsen har länge krävt samråd och delaktighet i besluten som rör dessa funktionshinderfrågor, men utan respons från staden. Under mötet med Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor den 13 juni var den politiska referensgruppen för omorganisationen, ansvariga tjänstepersoner och tre av de nya förvaltningsdirektörerna på plats för att informera om arbetet med omorganisationen. Men först efter att förslagen om reglementen är färdiga och i direkt anslutning till att beslut fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vi hoppas att rådets kommunikation med politiken och förvaltningsdirektörerna leder till tydliga förbättringar av dialog, samråd och involvering av funktionsrättsrörelsen i stadsutvecklingsfrågor när de nya nämnderna är på plats.

Här kan du läsa de handlingar som behandlades av kommunstyrelsen den 15 juni.

I beslut i notisform kan du läsa vad kommunstyrelsen beslutade i frågan.

Den 16 juni behandlas frågan i kommunfullmäktige. Här kan du läsa handlingarna till fullmäktige.

Revidering av nämnden för funktionsstöds anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet

Den 15 juni behandlas ett förslag till revidering av anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet av nämnden för funktionsstöd. Bland annat ska förvaltningsspecifika kriterier fastställas.

Funktionsrätt Göteborg hade önskat att funktionsrättsrörelsen hade gjorts delaktig i framtagandet av anvisningarna. Då hade de varit bättre förankrade hos de föreningar som erhåller bidrag från nämnden för funktionsstöd.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet om revideringen av anvisningarna.

Här kan du läsa förslaget till anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet.

Debattartiklar från funktionsrättsrörelsen

”Slå ihop regionernas färdtjänster”

Förbundsordförande för DHR samt DHR:s ordförande i Göteborg, Skåne och Region Stockholm debatterar färdtjänsten i Dagens Samhälle den 8 juni.

”Det vore vettigare med ett sammanhållet färdtjänstsystem över hela landet, skriver Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR, tillsammans med tre lokala ordförande.”

Här kan du läsa hela debattartikeln

”Barn nekas vård på grund av fördomar om lidande”

18 föräldrar, läkare och funktionsrättsrepresentanter kräver att jämlik vård säkerställs för barn med flerfunktionsnedsättningar. Debattartikel i Heja Olika den 9 juni.

Här kan du läsa hela debattartikeln

”Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning”

Ordförandena för Funktionsrätt Sverige, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Svenska Logopedförbundet, Psykologförbundet, Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin och Vårdförbundet debatterar jämlik hälsa i Dagens Medicin den 10 juni.

”Hälso- och sjukvården är ojämlik, inte bara mellan regioner utan också mellan individer. Personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar har ofta sämre möjligheter till god vård än andra. Coronapandemin har förstärkt de ojämlikheter som funnits länge. Nu är det är hög tid att åtgärda detta.”

Här kan du läsa hela debattartikeln

 

Funktionshinderpolitiskt samtal med kommunalråd inför valet

Inför valet den 11 september vill Funktionsrätt Göteborg diskutera funktionshinderpolitik med stadens ledande politiker.

Hur ska partierna säkra mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Göteborg under kommande mandatperiod?

Arrangemanget äger rum i Dalheimersalen i Dalheimers hus, på Slottsskogsgatan 12, kl. 18.00-20.30 den 18 augusti.

Glöm inte att anmäla dig! Anmälan sker via länken https://tinyurl.com/valsamtal18aug senast den 8 augusti.

Läs mer här: Inbjudan till funktionshinderpolitiskt samtal med kommunalråd inför valet (PDF)