1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i maj

Funktionsrättspolitiskt arbete i maj

maj 24, 2022 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället.

Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

Debattartiklar från funktionsrättsrörelsen

”Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever”

Elva funktionsrättsorganisationer fick en debattartikel publicerad i DN den 20 maj:

”Den likvärdiga skolan verkar inte gälla elever med funktionsnedsättning. Deras rättigheter tas inte till vara, och utan systematisk uppföljning går det inte att veta vilken effekt olika åtgärder och satsningar har. Det finns motstånd på politisk nivå mot att ta fram nationell statistik. Men en sådan är helt nödvändig.”

Här kan du läsa hela debattartikeln.

”Ta inte ifrån oss det livsavgörande stöd vi har rätt till”

Föreningen Grunden i Göteborg, för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, fick en debattartikel publicerad i GP den 23 maj:

”Finns det alls någon politisk vilja och mål i Göteborgs stad när det gäller LSS, delaktighet och tillgänglighet? Vi ställer frågan för att varje vecka de senaste månaderna har vi mött medlemmar och andra som har fått sina LSS-insatser kraftigt förändrade eller helt borttagna. Andra har fått besked om att deras beslut kommer att omprövas, skriver Emily Ekstrand Muthén och Jacob Degerborg, Föreningen Grunden i Göteborg för oss med olika intellektuella funktionsvariationer.”

Här kan du läsa hela debattartikeln.

Funktionshinderpolitiskt samtal med kommunalråd inför valet

Inför valet den 11 september vill Funktionsrätt Göteborg diskutera funktionshinderpolitik med stadens ledande politiker.

Hur ska partierna säkra mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Göteborg under kommande mandatperiod?

Arrangemanget äger rum i Dalheimersalen i Dalheimers hus, på Slottsskogsgatan 12, kl. 18.00-20.30 den 18 augusti.

Anmälan görs via denna länk https://tinyurl.com/valsamtal18aug senast 8 augusti.
Frågor besvaras av Pia Emanuelsson, ombudsman: pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se

Läs mer här: Inbjudan till funktionshinderpolitiskt samtal med kommunalråd inför valet 18 augusti (PDF)

Stöd för tillgängliga val

Myndigheten för delaktighet har tillsammans med valnämnder tagit fram stöd med syfte att förbereda röstmottagare på väljares olika behov och förutsättningar. De har även tagit fram en checklista som kommer till nytta när vallokalerna ska utformas.

Båda stöden finns på MFD:s hemsida. 

Aktuella frågor inom Göteborgs Stad som Funktionsrätt Göteborg bevakar och arbetar med just nu

Remiss gällande utredning av förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter

Remissen ska besvaras av Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF) senast den 15 juni till stadsledningskontoret. Här kan du läsa utredningen.

Remiss gällande Förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030

Remissen ska besvaras av GRF senast den 30 juni till idrotts- och föreningsförvaltningen. Här kan du läsa förslaget till program.

Remiss gällande utredning om hur staden kan organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem

Funktionsrättsrörelsen är inte remissinstans. Funktionsrätt Göteborg kommer att besvara remissen ändå. Remissen ska besvaras senast 25 maj till stadsledningskontoret. Här kan du läsa utredningen.

Remiss gällande Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

Remissen ska besvaras av GRF senast den 12 september till stadsledningskontoret.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet om översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd.

Här kan du läsa bilagor med förslag till nya reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd.

Nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling

Vid kommande årsskifte ska en ny stor omorganisation göras av stadens nämndstruktur. Den här gången gäller det nämnderna som ansvarar för stadsutveckling. Dessa nämnder har också ansvar för flera viktiga funktionshinderfrågor.

Funktionsrättsrörelsen har länge krävt samråd och delaktighet i besluten som rör funktionshinderfrågorna, hittills helt utan respons från staden. Just nu ligger färdiga förslag till reglementen för de nya nämnderna på kommunstyrelsens bord.

Revidering av nämnden för funktionsstöds anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet

Förvaltningen för funktionsstöd har tagit initiativ till revideringen, bland annat vad gäller förvaltningsspecifika kriterier för bidrag. Göteborgs Stads föreningsbidrag till funktionsrättsrörelsen är förstås en mycket viktig fråga för Funktionsrätt Göteborg att bevaka och göras delaktiga i. Frågan kommer att lyftas i GRF för dialog och samråd mellan staden och funktionsrättsrörelsen.

Dialog med Liseberg om köföreträde, ledsagning, intyg och samråd med funktionsrättsrörelsen

Funktionsrätt Göteborg fortsätter att bevaka frågor gällande att Liseberg ska vara en tillgänglig och användbar nöjespark med full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Vi hoppas på väl fungerande samråd framöver och att Liseberg fattar väl underbyggda och förankrade beslut för att inte exkludera personer med funktionsnedsättningar från nöjesparkens utbud.