1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

mar 19, 2021 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Nedan följer en rapportering om rättighetspolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg har bevakat och arbetat med den senaste månaden.

DHR och FUB kräver en ursäkt från staten till alla människor som suttit på institution

Den 10 mars höll DHR och FUB ett riksdagsseminarium tillsammans med liberalerna om kravet på en statlig ursäkt till alla människor som suttit på institution. Vi som lyssnade fick ta del av starka vittnesmål om fruktansvärda upplevelser på institution förr och idag. Talen som hölls går att läsa på DHR:s hemsida och riksdagsseminariet går också att se i efterhand.

 

Socialförsäkringssystemet och Försäkringskassan kritiseras hårt

Den 9 mars publicerade Funktionsrätt Sverige en idéskrift om socialförsäkringssystemet: En socialförsäkring utan trygghet – är det så det ska vara? I samband med detta arrangerades också ett webbinarium med politikersamtal om socialförsäkringssystemet.

Den 17 mars publicerade Uppdrag granskning en granskning i tre delar av Försäkringkassan: Berättelsen om när sjukpenningstalet skulle sänkas – och om de som drabbades på vägen.

 

Kommunstyrelsen vill inte utreda och utvärdera frågan om samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

Den 3 mars behandlades en fråga i kommunstyrelsen som väckts av GRF, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor.

Under 2020 tog en arbetsgrupp i GRF fram ett förslag om hur staden skulle kunna organisera sina samråd med funktionsrättsrörelsen, eftersom det idag råder stora brister i stadens samråd med funktionsrättsrörelsen. Förslaget lades fram som ett diskussionsunderlag och det konkreta förslaget till kommunstyrelsen var att de skulle ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda frågan om samråd mellan staden och funktionsrättsrörelsen.

Förslaget fördes fram från GRF till kommunstyrelsen i oktober 2020 och i februari 2021 kom ett yrkande från vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna om att gå GRF:s förslag till mötes, det vill säga att stadsledningskontoret skulle utreda och utvärdera samrådsfrågan mellan staden och rörelsen.

Frågan bordlades i februari och gick till beslut på kommunstyrelsens möte den 3 mars. Kommunstyrelsen beslutade att avslå yrkandet från v, mp och s, dvs kommunstyrelsen beslutade att inte genomföra GRF:s förslag.

Funktionsrätt Göteborg hade hoppats på att samtliga partier skulle ställa sig bakom förslaget från GRF. Vid voteringen var siffrorna 7-6 för avslag. Frågan om samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen ska alltså inte utredas och utvärderas. Moderaterna, liberalerna, centerpartiet, kristdemokraterna och demokraterna sa nej till att genomföra förslaget från GRF.

Funktionsrätt Göteborg anser att detta är mycket problematiskt. Det finns idag stora brister i samråd mellan staden och funktionsrättsrörelsen och ur ett demokrati-, mänskliga rättighets- och jämlikhetsperspektiv är detta ett mycket viktigt utvecklingsområde.

Nedan följer utdrag ur de politiska handlingarna och länkar till handlingar och protokoll.

Yrkande från vänsterpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna:

Yrkande angående – Samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med funktionsrättsrörelsen utreda frågan om nära samråd med och aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen i beslutsprocessen som berör funktionshinderfrågor. I utredningen ska en utvärdering av nuvarande samråd ingå.

Yrkandet

Frågan om stadens samråd med funktionsrättsrörelsen har lyfts i stadens råd för funktionshinderfrågor. I en skrivelse från en arbetsgrupp inom rådet lyfts ett förslag om att stadsledningskontoret bör få i uppdrag att i samverkan med funktionsrättsrörelsen utreda frågan om samråd (skrivelsen bifogas detta yrkande). Arbetsgruppen lyfter flera viktiga skäl till att samrådsfrågan bör utredas. Dels är staden skyldig att nära samråda med och aktivt involvera funktionsrättsrörelsen och i och med den kommande omorganisationen så krävs ett omtag för de strukturer för samråd som finns idag. Frågan om stadens samråd är komplicerad och har diskuterats mycket i rådet. Men för att diskussionen ska kunna leda framåt så behöver stadsledningskontoret bli en sammanhållande part. Vi rödgrönrosa anser därför att förslaget som lyfts i skrivelsen är relevant och bör genomföras. Stadsledningskontoret befintliga uppdrag om att ”återkomma med förslag kring hur stadens samlade arbete kring funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd” ska beaktas även i denna utredning om samråd.

Yttrande från moderaterna, liberalerna, centerpartiet, kristdemokraterna:

Yttrande angående – Yrkande från V, MP och S angående samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

Yttrandet

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgår från de grundläggande principerna om individuellt självbestämmande, icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, lika möjligheter, tillgänglighet, jämställdhet samt rätten för barn med funktionsnedsättning att utveckla sina förmågor och bevara identitet. Genom bland annat Göteborgs stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning implementeras konventionen i stadens nämnder och bolag. Det finns inga tvivel om att staden bör ha samråd med funktionsrättsrörelsen. Men precis som de rödgrönrosa skriver i sitt yrkande är frågan komplicerad och stadsledningskontoret har redan ett uppdrag kring frågan. Vi i Alliansen vill inte föregå stadsledningskontorets befintliga uppdrag om att återkomma med förslag kring hur stadens samlade arbete kring funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd. Med hänvisning till ovanstående kommer Alliansen att avslå yrkandet från V, MP och S.

Yttrande från Demokraterna

Yttrande angående –Yrkande från V, MP och S angående samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

Yrkandet

Rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor ställer krav på stadens nämnder avseende samordning och integrerat arbete. Att arbeta utifrån isolerade öar har tyvärr skapat låg utveckling av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning trots intentionerna. Den nya organisationen med en förvaltning och nämnd samlat förfunktionsstöd kommer att ha större möjligheter till ett fokuserat arbete med stadens program för full delaktighet. Att ha en nära samråd med funktionsrättsrörelsen är en del av omorganisationens ännu olösta del vars befintliga uppdrag redan finns hos stadsledningskontoret. Vi yrkar avslag på yrkandet för att invänta den pågående utredningen.

Länk till möteshandling med yrkande och yttranden, kommunstyrelsen 3 mars

Länk till snabbprotokoll från kommunstyrelsens möte 3 mars

Länk till förslaget från GRF: Om Göteborgs Stads skyldighet att nära samråda med och aktivt involvera funktionsrättsorganisationer i beslutsprocesser som rör funktionshinderfrågor