1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

mar 25, 2022 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället.

Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

Inför valet 11 september 2022

Funktionshinderpolitiskt samtal med kommunalråd inför valet den 18 augusti

Den 18 augusti kl. 18.00-20.30 kommer Funktionsrätt Göteborg att arrangera ett funktionshinderpolitiskt samtal med kommunalråd, inför valet 2022.

Funktionsrätt Göteborg vill ställa frågor till partierna om vad de vill göra för att uppfylla målen i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ett antal kommunalråd har hittills tackat ja till medverkan, men vi väntar fortfarande på svar från några partier.

Skriv upp datumet så kommer mer information och länk till anmälan inom kort! Inbjudan kommer också att skickas direkt till FRG:s medlemsföreningar.

Funktionsrätt Sverige arrangerar partiledarsamtal inför valet 2022

Under mars och april arrangerar Funktionsrätt Sverige partiledarsamtal om funktionsrätt. Via deras hemsida kan man anmäla sig till de samtal som ännu inte har genomförts och man kan också i efterhand titta på de samtal som redan har ägt rum.

Funktionsrätt Sverige ställer bland annat frågor om hälso- och sjukvård, utbildning, arbetsliv, försörjning samt om villkoren för funktionshinderrörelsen. Länk till mer information:

Tillgängliga val – stöd för att göra det möjligt för fler att delta i allmänna val

Myndigheten för delaktighet har på sin hemsida sammanställt information om tillgängliga val för att främja demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Dags att rösta – Valskola 2022

Tidningen 8 sidor, som gör lättlästa nyheter, har gjort en bok om valet som heter Dags att rösta – Valskola 2022. Boken går att ladda ner här: https://8sidor.se/sverige/2022/02/8-sidors-bok-om-valet/

Ledamotsträff 12 maj

Två gånger per år träffas de representanter från Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar som är ledamöter i Göteborgs Stads olika råd med funktionsrättsrörelsen.

På dessa träffar delar ledamöterna erfarenheter med varandra och aktuella funktionshinderpolitiska frågor i de olika råden diskuteras. Idag finns det sammanlagt runt trettio företrädare för Funktionsrätt Göteborg och dess medlemsföreningar i:

Vårens ledamotsträff kommer att äga rum torsdag 12 maj kl. 18-20 i Dalheimers hus. Alla våra ledamöter i de olika råden kommer inom kort att få en personlig inbjudan till träffen.

Artiklar om funktionsrättsfrågor i Göteborgs-Posten

Den senaste tiden har flera GP-artiklar om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning väckt uppmärksamhet och lett till politiska yrkanden i staden.

Artiklarna handlar om personer som har fått väsentligt minskat stöd från Göteborgs Stad, med kraftigt försämrade livsvillkor som följd. Nedan följer länkar till fyra artiklar, med citat av artiklarnas ingresser.

Eva saknar minne – blir av med assistenterna när kommunen skärper kraven, GP 5 februari

”Eva Jungersten, 67, har inget närminne. Hon vet inte vad hon gjorde för två minuter sen och kan inte ta egna initiativ. Med hjälp av personliga assistenter har hon kunnat bo hemma – men efter över 25 år anser Göteborgs stad att behovet inte finns längre. Kraven har skärpts – Eva är inte tillräckligt dålig.
– Vi är förtvivlade och turas om att sova hos mamma, säger dottern Jennie Jungersten.”

Evas advokat: ”Kommunens utredning har fel och brister”, GP 16 februari

”Efter 25 år drog Göteborgs stad in assistenterna för hjärnskadade Eva Jungersten som nu placerats på ett korttidsboende med oviss framtid. Fallet upprör advokat Helen Jagebro som menar att kommunens utredning har brister som påverkat rättsprocessen. Förvaltningens ordförande Åsa Hartzell (M) slår tillbaka och anser att rätt bedömning gjorts.
– Är man inte nöjd tycker vi att ska man överklaga, säger hon.”

Familjen i chock över att Max korttidsboende dras in, GP 10 mars

”Max Widsén har en svår cp-skada och behöver hjälp dygnet runt. För att hans föräldrar ska få återhämta sig har han varit på korttidsboende några helger varje år. Nu har familjen fått det indraget.
– Det är det enda andningshål vi haft. Det är absolut det som gjort att vi orkat, säger Marie Widsén.”

Vändningen: Politiker kräver att fler får korttidsboende, GP 16 mars

“GP:s artikel om Max som förlorat rätten att vistas på korttidsboende har väckt starka reaktioner. Nu kräver politiker från samtliga oppositionspartier att staden tänker om och blir mer generös i sina bedömningar.
– Det finns inget som hindrar oss från att ge den här familjen avlastning, då förstår jag inte varför vi inte ska göra det, säger Alice Vernersson (V).”

Politikens reaktioner efter artiklarna i GP

Den 16 mars hade Nämnden för funktionsstöd sitt senaste sammanträde. På detta nämndmöte fanns politiska yrkanden om både personlig assistans och korttidsvistelse. Dessa yrkanden kan förstås som en direkt reaktion på artiklarna i GP.

Yrkanden i nämnden för funktionsstöd om förändrade bedömningar om assistans

Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Socialdemokraterna lade fram ett yrkande enligt nedan:

Yrkande om förändrade bedömningar av assistans av V, FI, MP och S

Förslag till beslut

 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur bedömningarna av assistans enligt LSS har

förändrats jämfört med de tidigare bedömningarna i stadsdelsnämnderna.

Som respons på detta yrkande lade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna fram ett annat yrkande:

Yrkande om förändrade bedömningar av assistans av M, L och KD

Förslag till beslut

 1. Förvaltningen ges i uppdrag att på ett nämndmöte redovisa vilka jämförelser som är möjliga att göra angående hur bedömningarna av assistans enligt LSS förändrats över tid.
 1. Förvaltningen informerar om och i så fall hur rättspraxis förändrats över tid och hur det påverkat bedömningen av personlig assistans.
 2. Nämnden diskuterar frågan och kommer överens om hur vi i framtiden skall följa detta.

Nämnden beslutade att bifalla yrkandet från M, L och KD. Politiker från D, L, KD, SD och M röstade för detta yrkande. Politiker från S, V och MP röstade för yrkandet av V, FI, MP och S.

Länk till protokoll från Nämnden för funktionsstöds möte den 16 mars.

Yrkanden i nämnden för funktionsstöd om lägerverksamhet och korttidsvistelse

Till nämndens möte har tre yrkanden som rör lägerverksamhet och korttidsvistelse inkommit. Dessa tre yrkanden bordlades till den 20 april:

Yrkande FI, V, MP och S. Lägerverksamhet

Yrkande FI, V, MP och S. Korttidsvistelse

Yrkande D. Korttidsvistelse

Yrkande i kommunstyrelsen om inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

Problemen för personer med funktionsnedsättning som belyses i artiklar i GP har också tagits upp i kommunstyrelsen. Till kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars lämnade Socialdemokraterna ett yrkande:

Yrkande i KS angående – inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga.

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

 1. Nämnden för funktionsstöd ges i uppdrag att pausa alla planerade besparingar som påverkar
  brukare, och i synnerhet barn med funktionsnedsättning samt deras anhöriga, i väntan på
  beslut i kommunfullmäktige om delårsrapport 1 för 2022.

Frågan bordlades till den 6 april.

Funktionsrättspolitiska ärenden i kommunstyrelsen 23 mars och kommunfullmäktige 24 mars, några nedslag

Samtliga frågor som behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver belysas och bevakas ur ett funktionsrättsperspektiv. Funktionsrätt gäller inom alla samhällsområden och kommunala politikområden. Varenda ärende bör granskas ur ett funktionsrättsperspektiv.

Med det sagt gör vi här några enstaka nedslag i frågor som är särskilt angelägna att bevaka.

Kommunstyrelsen 23 mars

Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor är ett av fem rättighetsbaserade råd under kommunstyrelsen. I denna översyn föreslås ändringar av de reglementen som styr rådens syften och uppdrag. Reglementena fastställer formerna för hur kommunstyrelsen ska samråda med rättighetsbärarna.

Ärendet bordlades till 6 april.

Yrkande från V och MP angående att bevilja extra ledsagning i samband med allmänna val

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

 1. Nämnden för funktionsstöd och Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag
  att bevilja extra ledsagning för att delta i allmänna valen så att den tiden ej behöver
  tas av personens tidigare beviljade timmar.
 2.  Nämnden för funktionsstöd och Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag
  att återkomma till kommunstyrelsen med kostnaden för att genomföra detta.

Yrkandet avslogs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ville alltså inte bevilja extra ledsagning i samband med allmänna val. Flera partier har skrivit yttranden som finns i möteshandlingarna. Det är intressant att följa hur de olika partierna resonerar.

Kommunfullmäktige 24 mars

Kommunfullmäktige den 24 mars har ännu inte ägt rum när nyhetsbrevet skrivs, så vi kan inte rapportera om vilka beslut som fattats. Sammanträdet och debatterna går att följa direkt och i efterhand via stadens webbsändning. Här är ett par funktionsrättsfrågor att bevaka:

Översyn av kontanter som betalmetod i stadens verksamheter

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, M, L, C, D, V och MP den 4 mars 2022 och
föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

 1. Kulturnämnden, idrott- och föreningsnämnden, äldre samt vård- och
  omsorgsnämnden samt nämnden för funktionsstöd ges i uppdrag att se över
  kontanthanteringen inom verksamheterna, i syfte att möjliggöra kontant betalning i högre utsträckning. Inom ramen för översynen ska säkerhets- och trygghetsaspekter viktas mot en ökad kontanthantering. Uppdraget ska samverkas med Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads pensionärsråd och Göteborgs Stads trygghetsråd.
 2. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera
  kontanter i händelse av kris

Interpellation av Marina Johansson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående den ekonomiska situationen i nämnden för funktionsstöd

Med anledning av det som anförs i denna interpellation vill jag ställa följande frågor
till kommunstyrelsens ordförande:

 1. Hur avser kommunstyrelsens ordförande hantera att ordförandens egen budget har
  underfinansierat nämnden för funktionsstöd till den grad att barn och vuxna med
  funktionsnedsättning drabbas av nedskärningar?
 2. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på att staden gjort och gör stora överskott
  samtidigt som nämnden för funktionsstöd tvingas till nedskärningar i de mest vitala
  delarna av sin verksamhet?
 3. Kan kommunstyrelsens ordförande garantera drabbade barn, barnens föräldrar och
  vuxna i behov av stöd att nämnden för funktionsstöd kommer tillskjutas medel för att
  hantera den svåra situation som uppstått?