1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

mar 19, 2020 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Åtta aktuella frågor i staden just nu

Här presenterar vi åtta viktiga funktionsrättspolitiska frågor som behandlas av Göteborgs Stad just nu. Det handlar bland annat om förslag till ett nytt program för full delaktighet, och inrättandet av en ny nämnd som kommer att ta över ansvaret för de lokala funktionshinderråden.

Under varje rubrik finns länkar till de handlingar som utgör underlag för politiska beslut. 

Kommentarer eller synpunkter?

Har du kommentarer eller synpunkter om frågorna som Göteborgs Stad behandlar, som du tycker att vi ska ta med i vårt påverkansarbete? Varmt välkommen att höra av dig till Pia Emanuelsson, ombudsman: pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se

1. Förslag till program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Ett nytt förslag till program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är nu klart och ska ut på remiss. Detta är en viktig möjlighet för funktionsrättsrörelsen att tycka till om våra rättigheter och stadens skyldigheter.

Förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen den 25 mars. Förslag till beslut är att programmet ska gå ut på bred remiss med deadline 20 juni.

Uppmaning till medlemsföreningarna: Tyck till om förslaget!

Funktionsrätt Göteborg uppmanar alla medlemsföreningar att läsa förslaget och framföra sina synpunkter om programmet till Göteborgs Stad i remissförfarandet.

Funktionsrätt Göteborg och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor kommer att besvara remissen. Detta gäller förstås bara om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Den här typen av ärenden brukar ofta bordläggas i kommunstyrelsen för att partierna ska få mer tid på sig att formulera yrkanden av olika slag.

2. Rapport om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning

I stadens budget för 2018 fanns ett uppdrag om att ta fram en rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Denna rapport är nu klar och läggs fram till kommunstyrelsen den 25 mars.

Rapport om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning (PDF)

3. Utredning av skolskjuts

I september 2019 gav grundskolenämnden förvaltningen i uppdrag att utreda flera frågor kring problem med skolskjuts. Enligt beslutet skulle utredningen presenteras 18 mars. I kontakt med grundskoleförvaltningen har vi fått veta att utredningen förlängts och att den förhoppningsvis ska presenteras för nämnden den 21 april. Vi håller utkik efter denna viktiga utredning.

4. Skilda meningar om finansiering av resor från fritids

En annan gäller vem som ska betala för skolbarns resor från fritids. Trafiknämnden och grundskolenämnden har olika uppfattning om detta.

Den 18 mars ska grundskolenämnden ta ställning till en begäran från trafiknämnden om korrigerat kommunbidrag. Trafiknämnden vill att 12 miljoner flyttas från grundskolenämnden till trafiknämnden för att täcka kostnaderna för de resor som utförs till/från fritids.

Vad vi i funktionsrättsrörelsen kan konstatera är att underskott och nedskärningar inom de båda förvaltningarna drabbar våra grupper mycket hårt. Skolans besparingar slår hårt mot elever med behov av stöd, trafiknämndens besparingar riskerar att försämra färdtjänsten väldigt mycket. De 12 miljoner som det handlar om i denna fråga skulle vi vilja tillfördes från annat håll.

5. Utvärdering av Trainee för personer med funktionsnedsättning

Utvärdering av Trainee för personer med funktionsnedsättning (PDF)

I maj 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag att utvärdera Trainee för personer med funktionsnedsättning (TFF) samt att ta fram förslag på hur programmet, och arbetet med det, kan utvecklas och förbättras. Traineeprogrammet var en verksamhet som Funktionsrätt Göteborg har varit involverad i på flera sätt och upplevt som en bra verksamhet för arbetslösa personer med funktionsnedsättning för att komma ut på arbetsmarknaden. Verksamheten finns inte längre kvar på samma sätt som tidigare och nu gäller det att Göteborgs Stad på riktigt satsar på att i högre utsträckning anställa personer med funktionsnedsättning.

6. Förslag till program för bostadsförsörjning

Förslag till program för bostadsförsörjning (PDF)

I december 2019 skickade Fastighetsnämnden ut ett förslag till Program för bostadsförsörjning på remiss, med deadline 31 mars i år. Remissen har tyvärr inte gått till Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor eller till funktionsrättsrörelsen, så vi har inte haft kännedom om den förrän nu strax innan deadline när de andra remissinstanserna i staden börjar fatta beslut om sina svar.

Rätten till bostad på lika villkor är en viktig politisk fråga för funktionsrättsrörelsen och denna rätt är för många av oss inte säkerställd på ett acceptabelt sätt. Funktionsrättsrörelsen bör därför aktivt involveras i frågor som denna och det är beklagligt att vi så ofta inte finns med som remissinstanser i frågor som berör oss.

7. Göteborgs Stads plan för en jämlik stad

Göteborgs Stads plan för en jämlik stad

I mars 2019 besvarade Funktionsrätt Göteborg en remiss om Göteborgs Stads plan för en jämlik stad. Efter remissrundan har ansvariga tjänstepersoner på Social resursförvaltning jobbat vidare med planen. Nu har den behandlats och antagits i kommunstyrelsen. Nästa steg är att den ska behandlas i kommunfullmäktige. 

Funktionsrätt Göteborg avstyrkte

Funktionsrätt Göteborg, liksom Göteborgs rättighetscenter och Göteborgs Stads HBTQ-råd avstyrkte förslaget till plan. Vi tyckte att den behövde förändras mycket för att vara meningsfull i jämlikhetsarbetet för olika diskriminerade grupper.

Våra synpunkter har tyvärr inte lett till några förändringar, så det finns skäl att befara att vi nu har en plan för en jämlik stad som inte kommer att göra särskilt stor skillnad.

I handlingen som länkas finns alla remissvar med, samt yttranden om planen från olika politiska partier.

8. Stadens omorganisation: Ny nämnd för funktionsstöd, demokratiuppdrag till Konsument- och medborgarservice

I förra månadens inlägg skrev vi om kommunfullmäktiges möte den 20 februari. På det mötet fattades beslut om att en ny nämnd med ansvar för funktionsrättsfrågor och stöd till personer med funktionsnedsättning ska inrättas från 1 januari 2021. Den nya nämnden ska heta Nämnden för funktionsstöd.

Nämndens ledamöter ska utses i oktober 2020 för att hinna fastställa budget, delegationsordning, övriga riktlinjer och välja utskott.

De lokala funktionshinderråden

Ansvaret för de lokala funktionshinderråden, som idag är knutna till de tio stadsdelarna, kommer att överföras till Nämnden för funktionsstöd. Det kommer att föras en dialog om flytten av de lokala råden med Göteborgs råd för funktionshinderfrågor (GRF).

Demokratiuppdrag till Nämnden för konsument- och medborgarservice

På kommunfullmäktiges möte den 20 februari fattades också flera beslut om stadens demokratiarbete och om medborgarinflytande. Nämnden för konsument och medborgarservice fick flera nya ansvarsområden:

  • Ansvar för lokala råd och dialoger utan tydlig koppling till brukargrupp eller ansvarsområde
  • Uppdrag att fortsätta att utveckla stadens digitala demokratiarbete samt utveckla Göteborgsförslaget. Det lokala och digitala demokratiarbetet ska ske i samverkan med en eller flera socialnämnder. Nämnden ska utreda hur en central medborgarbudget ska utformas och kunna inrättas.
  • Uppdrag att utreda hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad.
  • Ett löpande proaktivt demokratiuppdrag där kartläggning och återrapportering gällande demokrati och inflytande.
  • Ansvaret för medborgarkontoren. Samverkan ska ske lokalt med en eller flera socialnämnder.
  • Uppdrag att utreda och inrätta lokala nav för lokalt inflytande, dialoger, rådslag och kommunikation.

GRF diskuterar omorganisationen

Under GRF:s (Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor) möte den 30 mars kommer frågan om stadens omorganisation av nämnderna att diskuteras.