1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i november

Funktionsrättspolitiskt arbete i november

nov 18, 2022 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället.

Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF. 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2022 ska de besluta om följande frågor som är intressanta för oss:

Textning av kommunfullmäktiges webbsändning

Ledamöter från Feministiskt initiativ har lämnat en motion om att webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden ska textas, att teckenspråkstolk ska övervägas vid sammanträden som i så fall ska synas i webbsändningen, samt att allt bildmaterial under sammanträden ska syntolkas.

Efter ett tjänsteutlåtande från Stadsledningskontoret samt yrkanden från andra partier beslutade Kommunstyrelsen att föreslå följande till kommunfullmäktige:

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa textning av Göteborgs Stads förinspelade material.
 2. Den av Stina Svensson och Teysir Subhi väcka motionen avslås i övrigt.

Det aktuella beslutet nu gäller alltså bara textning i efterhand av stadens förinspelade material, inte direkt-textning, teckenspråkstolkning eller syntolkning.

Redovisning av uppdrag att utreda organisering av skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem

Under året har Stadsledningskontoret utrett möjligheten att organisera skolskjuts så att den inkluderar fritidshem. Nu har resultatet av utredningen redovisats och följande förslag till beslut har lämnats till kommunfullmäktige:

 1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-09-30 § 10 till kommunstyrelsen att utreda hur staden kan organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola så att den inkluderar fritidshem, förklaras fullgjort.
 2. Trafiknämnden och grundskolenämnden får i uppdrag att till 2023 förändra organisationen för resor till fritidshem i enlighet med den utredning som redovisas i tjänsteutlåtandet.
 3. Grundskolenämnden får i uppdrag att revidera sina riktlinjer för skolskjuts med tillägg av skolskjuts till och från fritidshem inklusive definition av målgrupper m.m.
 4. Behovet att flytta kostnadsposten från trafiknämnden till grundskolenämnden för 2023 hänskjuts till partiernas budgetberedning.

I praktiken innebär det att ansvaret för att organisera resor till och från fritidshem flyttas från trafiknämnden till grundskolenämnden.

Eftersom grundskolenämnden redan ansvarar för skolskjuts skulle detta innebära dels större trygghet för eleverna då förare för skolskjuts har mer kompetens och erfarenhet kring barn än förare för färdtjänst har, och dels skulle det innebära färre myndighetskontakter för vårdnadshavare som nu bara behöver ha kontakt med en nämnd.

Mer information finns i tjänstemannautlåtandet i handlingarna.

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst

I början på 2022 fick Stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta fram nya riktlinjer för hemtjänsten, i samverkan med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd.

Vid årsskiftet 2019/2020 gjordes en fördjupad utredning av hemtjänsten och Stadsledningskontoret fann då att biståndshandläggarna inte fattade beslut som rådande riktlinjer angav (att den enskilde skulle beviljas ett visst antal timmar per vecka för att tillgodose bedömda behov).

Istället fanns det mycket detaljering, behovsbedömningar och detaljerade tidsbeskrivningar. Målet med de nya riktlinjerna är att fokus ska flyttas från tid till behov, att administrationen ska minska och att möjligheten till flexibilitet, delaktighet och självbestämmande ska öka för den enskilde. Riktlinjerna har därför skrivits om för att förtydliga vissa av direktiven, och man har tagit bort kraven på utvärdering för att minska administrationen.

Den största förändringen är att man har föreslagit att ändra beslut om tidsinsats från antal timmar per vecka till ca. antal timmar per månad, för att skapa mer flexibilitet.

Mer information finns att läsa i handlingarna.

Förslaget som kommunfullmäktige ska besluta om är som följer:

 1. Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst med de revideringar som framgår av bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas och gäller från 2023-04-01.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp hur riktlinjen implementerats samt dess effekter två år efter det att den börjat gälla.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2022 beslutades om följande frågor

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag:

– Göteborgs Stads reviderade riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.

Under 2020 uppmärksammade Stadsledningskontoret att man behövde justera riktlinjen för anhörigstöd för att den skulle stämma bättre överens med Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument, samt med aktuell lagstiftning.

Den har även uppdaterats för att stämma överens med den Nationella strategin för Anhörigstöd som regeringen fattade beslut om 2022. Revideringen som antagits nu bedöms inte innebära någon ambitionshöjning jämfört med tidigare riktlinjer.

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter

Stadsledningskontoret har kartlagt stadens styrande dokument för att undersöka möjligheten att förenkla och minska antalet program.

Program och målsättningar som är lika skulle slås samman till ett dokument. Intentionerna i programmen eller planerna skulle försöka bibehållas. Man hoppas att det skulle leda till större efterlevnad av programmen.

Stadsledningskontorets förslag skickades på remiss till stadens rättighetsbaserade råd, varav tre råd avstyrkte förslaget, ett råd tillstyrkte det och ett råd lämnade ett yttrande utan att ta ställning.

Funktionsrätt Göteborg har via Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor uttryckt en viss oro för förslaget att ändra på program och planer. Här är ett utdrag ur remissvaret från GRF:

– Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor har, i dialogen med stadsledningskontoret, framfört vikten av att Göteborgs Stads Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning får finnas kvar i sin nuvarande form.

Programmet synliggör att funktionsrättsfrågorna är något som berör alla stadens nämnder, förvaltningar och bolag, inte bara socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd. Rådet förstår att staden vill strukturera upp sina styrande dokument

Vi anser dock att det bör göras skillnad på att strukturera upp arbetet med dokumenten och att slå ihop styrdokument för att de ska bli färre. Det finns en risk att viktiga perspektiv osynliggörs och inte tas hänsyn till om dokument slås samman och/eller skrivs om.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober enligt kommunstyrelsens förslag:

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med den inriktning som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ta fram ett nytt program som ersätter Göteborgs Stads folkhälsoprogram 2019–2020 och Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med den inriktning som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande anpassa program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt att återkomma med förslag på nästa steg gällande långsiktig styrning av området.
 3. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 20 till kommunstyrelsen att i nära samarbete med berörda nämnder utreda förutsättningarna för att samordna program och planer inom område folkhälsa, jämlikhet, mänskliga rättigheter inklusive funktionshinder där intentionerna i de styrande dokumenten kvarstår, antecknas och förklaras fullgjort.
Ärenden aktuella hos kommunstyrelsen

Regionalt samverkansavtal – Digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård

 • Idag finns ett avtal om samverkan med Västra Götalandsregionen om hjälpmedel. För att det ska inkludera digitala hjälpmedel behöver man ingå ett nytt samverkansavtal. Beslut behöver fattas innan årsskiftet 2022/2023, och avtalet kommer att gälla i 3 år. Ansvaret för att finansiera och förvalta samverkan föreslås ligga hos äldre samt vård- och omsorgsnämnden i samverkan med andra berörda nämnder.

Yrkande angående – Förlängning av de rättighetsbaserade råden

Under året har det gjorts en översyn och förslag på nya reglementen till Göteborgs Stads rättighetsbaserade råd, inklusive Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF) där Funktionsrätt Göteborg har flera platser.

Ett kort utdrag ur GRF:s remissvar på det nya reglementet lyder:

Rådet menar att det reviderade förslaget är bra utifrån givna förutsättningar men att det försämrats i förhållande till de ursprungliga formuleringarna. Det politiska beslutet som föranlett de reviderade förslagen till reglementen gynnar inte stadens arbete för mänskliga rättigheter och står i strid med det nationella målet för funktionshinderpolitiken.

Beslut om att råden inte ska arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv och granska de maktordningar som finns i samhället, riskerar att osynliggöra de behov och situationer som är orsaken till att många av stadens invånare blir diskriminerade på olika sätt.

Rådet anser att sammansättningen i råden så långt det är möjligt ska omfatta en mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna samt att ett minskat antal ledamöter i råden inverkar menligt på möjligheterna till samråd med bred erfarenhetskunskap.

 • Förslaget på reviderade reglementen är nu bordlagt hos kommunstyrelsen till den 30 november 2022. Detta innebär att nomineringsprocessen för nästa mandatperiod inte har kunnat starta än, och kommer troligtvis bli försenad.
 • Därför har ledamöter från S, MP och V yrkat på att mandatperioden för råden i dess nuvarande sammanfattning förlängs fram till 2023-03-01, det vill säga att samma personer sitter kvar på sina platser tills nya ledamöter har utsetts.
 • M, D, L och KD vill avslå detta yrkande, då de anser att förlängningen av de rättighetsbaserade råden är en större fråga som bör diskuteras i samband med den kommande mandatperiodens politiska organisation.
 • Yrkandet om förlängning av de rättighetsbaserade råden är nu bordlagt till den 23 november.
Nämnden för funktionsstöd

Personlig assistans

22-05-16 kom ett yrkande från FI, V, MP och S om att förvaltningen för funktionsstöd skulle få i uppdrag att utreda hur besluten kring personlig assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis.

I yrkandet skriver de att antalet brukare med personlig assistans, samt antalet timmar beviljade, har minskat de senaste åren. Enligt förvaltningen beror detta inte på omorganiseringen av nämnder i Göteborgs stad, utan på att man blivit bättre på att följa rättspraxis i bedömningarna.

Yrkandet vänder sig emot att rättspraxis används för att lägga sig på en lägstanivå och därmed försämra livssituationen för många brukare. Yrkande 2022-05-16 angående personlig assistans.

Vid sammanträdet för nämnden för funktionsstöd 22-06-15 beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur besluten angående personlig assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis, enligt yrkandet. Protokoll 2022-06-15 Nämnden för funktionsstöd.

Vid sammanträdet 22-10-19 kom förvaltningens återrapportering av uppdraget: ”Förvaltningen bedömer att det juridiskt sett inte finns möjlighet att göra mer tillåtande bedömningar än rättspraxis med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta.” Nämnden godkände redovisningen och förklarade uppdraget fullgjort. Protokoll 2022-10-19 Nämnden för funktionsstöd.

Hela tjänsteutlåtandet från förvaltningen finns att läsa här: Redovisning av svar på uppdrag om att utreda hur beslut om personlig assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis.