1. Hem
 2.  » 
 3. Funktionsrättspolitisk bevakning
 4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i oktober

Funktionsrättspolitiskt arbete i oktober

okt 21, 2021 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället.

Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

Rapport från Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, GRF

GRF hade sitt förra möte den 4 oktober. På dagordningen stod bland annat:

 • Uppdraget att utreda hur stadens synpunktshantering kan förbättras
 • Remiss Göteborgs Stads policy för måltider
 • Remiss Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer.
 • Remiss Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler
 • GRF 50 år – planering för att uppmärksamma rådets 50-årsdag

Här kan du läsa protokollet från GRF 4 oktober.

Nästa GRF-möte äger rum den 1 november. Då kommer bland annat följande frågor att behandlas:

 • Remiss Förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan 2022-2024
 • Remiss Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler
 • Hedersrelaterat våld mot personer med funktionsnedsättning

Kommunfullmäktiges uppdrag att utreda förutsättningar för att samordna program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter inklusive funktionshinder

Under oktober har också representanter från GRF medverkat i två workshops med stadsledningskontoret gällande ett uppdrag från kommunfullmäktige att ”utreda förutsättningarna för att samordna program och planer inom område folkhälsa, jämlikhet, mänskliga rättigheter inklusive funktionshinder där intentionerna i de styrande dokumenten kvarstår”.

I workshopparna deltog tjänstepersoner från stadsledningskontoret och representanter från GRF, HBTQ-rådet och rådet för nationella minoriteten romer.

Under workshopparna diskuterades fördelar och risker med samordning av program och planer. Det finns många program och planer i staden inom fältet folkhälsa, jämlikhet, mänskliga rättigheter och funktionshinder.

Under workshopparna fokuserades främst på de program och planer som låg närmast de tre råden:

 • Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026.
 • Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017-2022.
 • Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023.

Representanterna från råden såg stora risker med att samordna många program och planer som fastställer rättigheter för olika minoritetsgrupper. Risken är mycket stor att olika diskriminerade gruppers livsvillkor och rättigheter vid en sammanslagning kommer att osynliggöras och bli svåra att följa upp.

GRF:s representanter uttryckte tydligt att de ser ett stort behov av att ha kvar Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning som ett eget program. Programmet behöver snarare förstärkas än försvagas för att staden alls ska ha möjlighet att leva upp till artiklarna i funktionsrättskonventionen.

Rådet för funktionsstödsfrågor

Det nya rådet för funktionsstödsfrågor som vi presenterade förra månaden hade sitt andra möte den 21 oktober.

På dagordningen stod bland annat:

Nästa möte för rådet för funktionsstödsfrågor är den 18 november.

Kommunstyrelsen – sammanfattning av några aktuella funktionsrättsfrågor på dagordningen

Här följer korta sammanfattningar av några av de funktionsrättsrelaterade frågor som nyss har behandlats eller snart ska behandlas av kommunstyrelsen.

Alla frågor på kommunstyrelsens agenda är förstås funktionsrättsfrågor eftersom all politik ska genomsyras av ett funktionsrättsperspektiv. Men här plockar vi ut och presenterar några av de aktuella frågorna som direkt berör funktionshinderpolitiken.

På kommunstyrelsens möte den 29 september togs flera frågor med koppling till funktionsrätt upp. Besluten kan följas i notisform samt i mötets snabbprotokoll. De punkter som bordlades till senare möten redovisas senare.

 På kommunstyrelsens möte den 13 oktober togs många frågor med koppling till funktionsrätt upp. Majoriteten av dessa frågor bordlades till 27 oktober. Här kan du läsa beslut i notisform och snabbprotokoll från mötet. Nedan är länkar till möteshandlingarna för två ärenden där beslut fattades under mötet.

På kommunstyrelsens möte den 27 oktober står många funktionsrättsfrågor på dagordningen:

Kommunfullmäktige 28 oktober