1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i september

Funktionsrättspolitiskt arbete i september

sep 24, 2021 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället.

Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

Rådet för funktionsstödsfrågor har nu inrättats och påbörjat sitt arbete

Nu har nämnden för funktionsstöd inrättat ett råd för funktionsstödsfrågor och redan den 17 september hade rådet sitt första möte. I rådet sitter 11 personer från funktionsrättsrörelsen, varav 8 kommer från Funktionsrätt Göteborg och medlemsföreningarna.

Det är viktigt att vi från funktionsrättsrörelsen känner till vilka frågor som kommer att hamna i detta råd. Ibland är det inte helt lätt att hålla reda på de olika nämndernas och rådens ansvarsområden. Rådet för funktionsstödsfrågor tar helt enkelt upp de frågor som nämnden för funktionsstöd har ansvar för. Nämndens och rådets ansvarsområden fastställs i reglementen.

 Relevanta länkar:

Nämnden för funktionsstöd

Nämnden för funktionsstöd som inrättades och påbörjade sitt arbete den 1 januari 2021 har nu hunnit ha nio nämndsammanträden. Som vi tidigare har rapporterat har nämnden infört en digital frågestund för allmänheten en halvtimme före varje nämndmöte. Här kan du läsa mer om hur frågestunden fungerar.

För den som vill bekanta sig med den nya nämndens arbete hittas nämndhandlingarna på Göteborgs Stads hemsida och sökfunktionen för handlingar och protokoll.

Nedan är länkar till protokoll från den senaste nämndmötena:

Till protokollen finns även flera protokollsbilagor som går att hitta genom sökfunktionen på Göteborgs Stads hemsida.

Så här ser samråd mellan Göteborgs Stad och Funktionsrätt Göteborg ut idag

Funktionsrätt Göteborg är en paraplyorganisation för funktionshinderföreningar i Göteborg och samlar idag 51 medlemsföreningar som tillsammans arbetar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ett sätt att bevaka mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Göteborg är att som funktionsrättsrörelse vara delaktig i Göteborgs Stads beslutsprocesser kring funktionshinderfrågor. Detta sker bland annat genom att ingå i samråd med staden.

När de tio stadsdelsnämnderna vid årsskiftet upphörde att finnas försvann också stadsdelarnas tio lokala funktionhinderråd. I dagsläget ser samrådsstrukturen mellan Göteborgs Stad och Funktionsrätt Göteborg ut så här:

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF)

GRF är ett av flera råd under kommunstyrelsen. I rådet sitter 10 politiker från partierna och 16 representanter från funktionsrättsrörelsen, varav 14 kommer från Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar. Här finns en förteckning över alla ledamöter i GRF.

Rådet för funktionsstödsfrågor

Rådet för funktionsstödsfrågor är helt nytt och presenteras på andra ställen i detta nyhetsbrev. Det ligger under nämnden för funktionsstöd som ansvarar för en stor del av det kommunala individuella stödet till personer med funktionsnedsättning.

I rådet sitter 5 politiker från nämnden för funktionsstöd och 11 representanter från funktionsrättsrörelsen, varav 8 kommer från Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar.

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och trafiknämndens färdtjänstutskott. Fyra av Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar är representerade i rådet.

Dalheimers hus delaktighetsråd

Delaktighetsrådet är Dalheimers hus råd för brukarinflytande. Delaktighetsrådet består av nio medlemmar från Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar.

Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet

Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet består av tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen samt fem representanter från Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar. Gruppen träffas cirka 6 gånger per år och diskuterar tillgänglighets- och funktionsrättsfrågor i olika byggprojekt eller styrdokument.

Referensgrupp skola

Referensgrupp skola en grupp där tjänstepersoner från förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen samt sju personer från funktionsrättsrörelsen ingår. Fem av rörelserepresentanterna kommer från FRG:s medlemsföreningar och de har utsetts till referengruppen av GRF. Gruppen diskuterar främst frågor som rör skolans kompensatoriska uppdrag.

Utvärdering och utveckling av samrådsformerna mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

För ett år sedan tog GRF fram ett diskussionsunderlag om samrådsfrågan där funktionsrättsrörelsen formulerade behov och problem i den samrådssituation som finns idag.

Det konkreta förslaget var att kommunstyrelsen skulle ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda frågan om samråd, för att ta ett helhetsgrepp kring denna viktiga demokratifråga och utveckla och förbättra arbetet med samråd och dialog mellan staden och funktionsrättsrörelsen.

GRF:s förslag lyftes i kommunstyrelsen, men röstades tyvärr ned. En majoritet av politikerna i kommunstyrelsen ville inte genomföra detta utvecklingsarbete. Funktionsrätt Göteborg anser att behovet av utvärdering och utvecklingsarbete gällande stadens skyldighet att nära samråda med och aktivt involvera funktionsrättsrörelsen i beslutsprocesser som rör funktionshinderfrågor kvarstår.