1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitisk bevakning i oktober

Funktionsrättspolitisk bevakning i oktober

okt 27, 2023 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Den gångna månaden utmärks av återrapporter och budgetfrågor. Nämnden för funktionsstöd hanterar förslag på nedskärningar, och kritiken av dessa, samt har presenterat ett förslag på ändringar av utbetalningsprocessen för föreningsbidragen.  

Grundskolenämnden har beslutat om en reviderad riktlinje för skolskjuts som inkluderar fritids (men bara för elever i anpassad grundskola) men har inte lyckats finansiera förslaget än.  

Rutan innehåller också en rapport från Göteborgs Stads råd för funktionsrätt. 

Informationen på den här sidan finns också att läsa och ladda ner som PDF.

Vad har hänt sen sist?

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2023-09-25

Protokoll har ännu inte publicerats på hemsidan. Frågor som lyftes var följande: 

Åsa Hartzell Grüner (M) valdes till vice ordförande istället för Nina Miskovsky (M) som avsagt sig platsen. 

Rådet beslutar om ett remissvar till stadens riktlinje för familjehemsvård, där de tillstyrker förslaget men med vissa förbättringsförslag.  

Rådet får en remiss för Göteborgs stads biblioteksplan 2024-2028 och utser en arbetsgrupp för att skriva remissvar.  

Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024-2030 kommer att skickas på remiss till rådet, och man planerar en remissdialog med handläggarna.  

Funktionshinderombudsmannen Ola Hendar berättar om årsrapport 2022 och den kommande indikatorrapporten. 

Representant från civilsamhället lyfter problemet med att personer som deltar i daglig verksamhet inte får lov att utbilda sig på sin fritid. Tidigare har detta varit möjligt men nu har praxis ändrat. Rådet beslutar att skicka en skriftlig förfrågan till Funktionsstödsförvaltningen för att följa upp hur detta fungerar i Göteborgs stad.  

Representant från civilsamhället lyfter svårigheterna som uppstått när de nya reglementena för råden tagit bort möjligheten att ha ersättare. Om en person från civilsamhället får förhinder så försvinner deras viktiga perspektiv. Rådet delegerar till arbetsutskottet att undersöka frågan om ersättare i rådet. 

Representant från civilsamhället efterlyser en konsekvensbeskrivning i samband med införandet av de nya bestämmelserna för dygnsvila för personal inom BMSS. Rådet beslutar att skriva till förvaltningen för funktionsstöd för att ta del av deras konsekvensbeskrivning. 

Grundskolenämnden 2023-09-26 (protokoll) 

Revidering av riktlinje för skolskjuts. Den 24 november 2022 beslutade kommunfullmäktige att ge grundskolenämnden och trafiknämnden (nu stadsmiljönämnden) i uppdrag att förändra organisationen av resor till fritidshem, samt revidera riktlinjer för skolskjuts för att lägga till skolskjuts till och från fritidshem.

En ny riktlinje har nu föreslagits. Den innebär att elever som går på anpassad grundskola och är folkbokförda i Göteborg kan erbjudas skolskjuts till och från fritidshem om de uppfyller skollagens krav för rätt till skolskjuts. Detta innefattar inte elever som går på grundskola eller förskoleklass.

Förvaltningen noterar också att frågan om finansiering inte är löst ännu och dialog pågår mellan grundskoleförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen och stadsledningskontoret.

Grundskoleförvaltningen föreslår därför att ändringarna i riktlinjen inte börjar gälla förrän finansieringen är löst, d.v.s. enligt förslaget start den 1 november endast om finansieringen är löst. Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag. 

Nämnden för funktionsstöd 2023-09-27 (Protokoll A, Protokoll B) 

Delårsrapport per augusti 2023. Nämnden lämnar en negativ prognos på -35 miljoner kronor för 2023. Förvaltningens bedömning är att alla avdelningar har en nollprognos utom avdelningen som hanterar kostnader för expansion, vilket innebär att den negativa prognosen beror på högre användning av expansionsmedel än planerat (bland annat för att verkställa fler beslut inom BmSS, samt flytt från direktupphandlade platser till platser i stadens egen regi eller ramavtal).

Förvaltningen menar att stadens expansionsanslag hanteras i en särskild process, där högre expansion än planerat ersätts i budgettilldelningen två år senare, dvs 2025. Därför anser förvaltningen att inga åtgärder behöver tas fram för att skapa en budget i balans.

Båda blocken har dock lämnat yrkanden som kräver att förvaltningen återkommer med förslag på åtgärder för att nå en budget i balans, motsvarande 35 miljoner kronor. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att nå budget i balans motsvarande 35 mkr och godkänner i övrigt delårsrapporten. 

Remiss från kommunstyrelsen om revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvård för barn och unga. Stadsledningskontoret har föreslagit revideringar av riktlinjen, i ett arbete där representanter från individ och familjeomsorg, brukarorganisationer och FoU i Väst varit delaktiga.

Förvaltningen för funktionsstöd föreslår dock att nämnden ska avstyrka riktlinjen då det fortfarande finns ett behov av att revidera vissa delar utifrån ett funktionsstödsperspektiv. Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att avstyrka riktlinjen och skicka tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.  

Val av ny ledamot i rådet för funktionsstödsfrågor 2023. Nämnden adjungerar Lejla Grebic (S) till ny ledamot i rådet istället för Julia Lundell (S) som har meddelat att hon lämnar nämnden. 

Kommunstyrelsen 2023-10-04 (snabbprotokoll) 

Delårsrapport augusti 2023 för kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret har lämnat sin delårsrapport för att redovisa arbetet med sina uppdrag för att se vad som uppnåtts och vad resultaten har varit.

Av särskilt intresse är punkt 8, där kommunstyrelsen föreslås godkänna för egen del redovisningen av uppdraget att säkerställa textning av förinspelat material, och punkt 9, som gäller uppdraget att möjliggöra anställningar och praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.

SLK föreslår att dessa två uppdrag ska förklaras genomförda. För punkt 8 anger de att leverantören för deras live- och eftersändningar av kommunfullmäktiges sammanträden säkerställt att samtliga eftersändningar är textade.

För punkt 9 anger de att stadsledningskontoret är ett tillgänglighetsanpassat kontor, med normkritiska rekryteringsprocesser, samt att daglig verksamhet sköter kaffeservice och viss annan service av lokalerna. Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga till den 18 oktober. 

Kommunfullmäktige 2023-10-12 (snabbprotokoll) 

Inga ärenden av särskilt intresse för oss behandlades vid detta sammanträde. 

Kommunstyrelsen 2023-10-18 (snabbprotokoll) 

Delårsrapport augusti 2023 för kommunstyrelsen. Ärendet som bordlades vid förra mötet lyftes här, och kommunstyrelsen beslutade i enlighet med ett yrkande från S, V och MP.

Det innebär bland annat att de inte godtar redovisningen av uppdraget att möjliggöra anställningar och praktikplatser för personer med funktionsnedsättning, då de anser att återrapporteringen inte var tillräcklig och efterfrågar en djupare redogörelse över hur uppdraget omhändertagits. Återrapporteringen kring textning godkänns. 

Delårsrapport augusti 2023. Detta är Göteborgs Stads delårsbokslut som fokuserar på styrning och utveckling på övergripande nivå. Den följer upp kommunfullmäktiges mål, av vilka några är av intresse för oss: 

Livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras. Stadsledningskontoret bedömer att målet är möjligt att nå. De hänvisar till Göteborg Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, och skriver att “då programmet åtminstone i delar tillämpas bedöms målet möjligt att nå.

De hänvisar vidare till funktionshinderombudsmannens årsrapport för att se hur programmet implementerats. 

Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet. Stadsledningskontoret bedömer att målet är möjligt att nå. Även här hänvisar de till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och rättighetsområdet Rätten att kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne- och utemiljöer.

De skriver att rättighetsområdet handlar om att staden ska bygga och planera så att det funkar för alla, med principer om universell utformning, att åtgärda enkelt avhjälpta hinder och säkerställa tillgängliga transporter.

Därför är det intressant att nämnden för funktionsstöd är huvudansvarig för detta mål, då de inte har ansvar för frågor kring bygg och planering. Farhågan om att en funktionsnedsättnings-specifik nämnd skulle innebära att alla våra frågor hamnar där i stället för att genomsyra alla nämnders arbete verkar besannas. 

Ärendet blev bordlagt till den 25 oktober. 

Underlag för kompletterande budget – Oktober 2023. I ärendet om kompletterande budget finns också hemställan med från ÄVO om att använda eget kapital för att täcka de kostnader det innebär att möjliggöra köp av 700 vård- och omsorgsplatser i privat regi under resten av året. Ärendet blev bordlagt till den 25 oktober. 

Förslag till budget 2024 och flerårsplaner 2025–2026. S, V och MP presenterar sitt förslag till budget. Ärendet bordlades till den 8 november. 

Kommunstyrelsen 2023-10-25 (snabbprotokoll) 

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga. Beredningen av ärendet har gjorts i samverkan med civilsamhället, bland annat de rättighetsbaserade råden.

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt tillstyrker den reviderade riktlinjen, och skriver att rådets synpunkter och kommentarer har omhändertagits på ett bra sätt.

De föreslår dock några saker som bör kompletteras. Rådets remissvar finns sammanfattat på sidan 7–8. Ärendet blev bordlagt till den 8 november. 

Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030. En uppdaterad version av programmet behandlas nu efter att det återremitterats i april i år. Programmet lyfter särskilt fram personer med funktionsnedsättning som en målgrupp man behöver fokusera på för att uppnå målen.

Ärendet bordlades till den 8 november. 

Äldreombudsmannens rapport 2023. Rapporten från åldreombudsmannen finns nu att läsa. Behandling av ärendet bordlades till den 8 november. 

Delårsrapport augusti 2023. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten (mer information om innehållet finns ovan, från sammanträdet den 18 oktober). 

Underlag för kompletterande budget – Oktober 2023. Budgetärendet blev återigen bordlagt, nu till den 8 november. 

 

Vad är på gång?

Nämnden för funktionsstöd 2023-10-25 (föredragningslista) 

Åtgärder för budget i balans 2023. Efter en negativ prognos på -35 miljoner kronor fick förvaltningen i uppdrag att föreslå åtgärder.

Här redovisar de vad de redan gjort: infört noll-vik och övertidsstopp i de verksamheter där det är möjligt, och tidigarelagt implementeringen av en resursfördelningsmodell inom avdelning BmSS.

De föreslår också att nämnden beslutar att stänga två aktivitetshus, Väster och Angered, den 17 november. V, S och MP har yrkat på återremittering av frågan om att stänga aktivitetshusen för att få en fördjupad konsekvensbeskrivning.

Det har också inkommit en skrivelse från förbunden Kommunal, TCO/Vision och Sacorådet angående besparingskraven, för att varsla för de stora risker som nedskärningar innebär i för personal, brukare och förvaltningen i stort. De lyfter fram potentiella arbetsmiljöproblem som kan uppstå vid nedskärningar, vilket i längden kan bli dyrare. 

Ekonomisk lägesrapport per september 2023. Förvaltningen rapporterar att resultatet till och med september visar ett underskott om 103,8 miljoner kronor. 

Revidering av anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet.

Förvaltningen föreslår att ändra processen kring utbetalning av verksamhetsbidrag till civilsamhällets organisationer.

Tidigare har beslut om verksamhetsbidrag fattats i december, och nu föreslås beslut fattas i februari, efter att nämnden beslutat om budget.

För att detta inte ska påverka kontinuiteten för organisationerna föreslås de få en första utbetalning för kvartal 1, till de organisationer som ansökt innevarande år samt beviljats föregående år, och utbetalningen skulle vara en fjärdedel av det beviljade verksamhetsbidraget för föregående år.

När organisationer får sitt fulla verksamhetsbidrag efter beslut i februari så görs ett avdrag av summan från kvartal 1. M, D, L och KD har lämnat ett yrkande på återremiss efter dialog i rådet för funktionsstöd, för att anvisningen ska anpassas bättre till organisationernas verksamhetsår.

S, V och MP yrkar också på återremiss efter dialog i rådet, för att det ska gå i linje med organisationernas verksamhetsår, samt räkna med den indexuppräkning av bidragen som finns i deras föreslagna budget för 2024.  

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2023-10-30 

Om du eller din organisation har frågor eller medskick till rådet får ni gärna kontakta rådets representanter. Antingen den person som representerar din organisation, eller Funktionsrätt Göteborg som förmedlar det vidare. 

Föreslagen dagordning: 

Dialog om långsiktig styrning av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter.
Remissvar Göteborgs stads biblioteksplan
Återkoppling från föregående möte: 

  • Ersättare i rådet
  • Möjligheten till utbildning för personer som deltar i daglig verksamhet
  • Dygnsvila för personal på boende med särskild service (BMSS)

Aktuella ärenden: 

  • Dialog om kollektivtrafik
  • Revidering av grundskoleförvaltingens riktlinjer för skolskjuts

Kommunstyrelsen 2023-11-08 

Inga handlingar finns publicerade ännu, men flera ärenden som bordlagts på tidigare möten kommer att behandlas här, se ovan.  

Lisebergs samverkansgrupp för tillgänglighet 2023-11-21 

Nästa möte med Lisebergs samverkansgrupp för tillgänglighet sker den 21 november.

Som alltid är föreningar och privatpersoner välkomna att höra av sig med frågor, synpunkter och medskick till gruppen. Vänligen mejla dessa till ida.hansson@funktionsrattgbg.se