Hantering av personuppgifter

Funktionsrätt Göteborg har tagit fram en policy för integritetsskydd i enlighet med GDPR. Policyn gäller vid behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för vår verksamhet.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter så att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi har personuppgiftsansvar

Funktionsrätt Göteborg är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter inom vår verksamhet och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för vårt Individstöd.

Vi behandlar dina personuppgifter om du är:

  • Ideell ledamot hos oss, såsom styrelsemedlem, ledamot i representantskap eller i övriga råd.
  • Updragsgivare hos vårt Individstöd.
  • Övrig intressent, till exempel politiker, samverkanspart, konsult eller liknande.

Skydd av dina personuppgifter

Funktionsrätt Göteborg ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Du kan läsa mer hur vi behandlar personuppgifter i vår Integritetskyddspolicy.

Du kan också läsa vår policy för hantering av personuppgiftsincident.

Vad är GDPR?

Den nya dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation (GDPR) innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.

Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida.