1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » HSO Göteborg avstyrker förslaget till Arkitekturprogram för Göteborg

HSO Göteborg avstyrker förslaget till Arkitekturprogram för Göteborg

okt 30, 2017 | Nyheter

HSO Göteborg avstyrker förslaget till Arkitekturprogram för Göteborg, eftersom det helt saknar ett funktionshinderperspektiv. Fysisk tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning behandlas överhuvudtaget inte i förslaget, varför vi anser att programmet är så bristfälligt att det inte kan antas. Vi ställer oss också frågande till om remissversionen följer Göteborgs Stads riktlinjer för styrande dokument avseende program.

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och har en mängd lagar och regler som ska tillförsäkra lika rättigheter, tillgänglighet och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ändå går utvecklingen mot ett tillgängligt samhälle alldeles för sakta, och vi fortsätter att bygga ett Göteborg som på många sätt bokstavligen utestänger personer med funktionsnedsättning. Det är av största vikt att betydelsefulla styrdokument som Arkitekturprogram för Göteborg tydligt visar vägen mot en jämlikt och socialt hållbar stad som fullt ut inkluderar personer med funktionsnedsättning.

Ett nytt förslag till Arkitekturprogram ska, för att kunna tillstyrkas, innehålla initierade resonemang om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, om betydelsen av fysisk tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning i stadsplaneringen samt om principen om universell utformning.

Läs HSO Göteborgs remissvar i sin helhet här.