Vi påverkar

Funktionsrätt Göteborgs vision är ett samhälle där alla människor är fullt delaktiga och jämlika.

Vårt påverkansarbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  1. Hem
  2.  » Påverkansarbete

Vårt påverkansarbete

Enligt stadgarna är Funktionsrätt Göteborgs uppdrag att verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i Göteborg. Vårt påverkansarbete utgår från ett funktionsrättsperspektiv.  

Vi jobbar lokalt

Funktionsrätt Göteborgs påverkansarbete rör sig oftast på lokal nivå. Vi fokuserar särskilt på att påverka Göteborgs Stad.

Vilka frågor vi prioriterar beror både på vad som händer i Göteborgspolitiken och på vad våra medlemsföreningar vill lyfta.

Funktionsrätt Göteborgs lokala fokus innebär en naturlig avgränsning av vad vi jobbar med. Frågor som avgörs på regional nivå hanteras i normalfallet istället av Funktionsrätt Västra Götaland, medan frågor på nationell nivå drivs av Funktionsrätt Sverige.

Metoder

Funktionsrätt Göteborg använder flera olika metoder för att påverka. Vi:

  • Deltar i samråd, t.ex. Göteborgs Stads råd för funktionshinder
  • Svarar på remisser och lämnar skrivelser till politiker och tjänstepersoner
  • Skriver debattartiklar
  • Bidrar med expertkunskap och feedback i politiska policyprocesser
  • Publicerar rapporter som fokuserar på särskilda problemområden

Erfarenheter från Individstödet

Erfarenheterna från Funktionsrätt Göteborgs Individstöd är en viktig del av vårt påverkansarbete.

Individstödet skriver årliga rapporter som sammanfattar erfarenheterna från arbetet med enskilda uppdragsgivare. Rapporterna lyfts till ansvariga politiker för att synliggöra vilka hinder personer med funktionsnedsättning möter i sin kontakt med staden.