1. Hem
 2.  » 
 3. Påverkansarbete
 4.  » Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program

Funktionsrätt Göteborgs intressepolitiska program beskriver vad vi står för inom åtta rättighetsområden:

 1. Demokratisk delaktighet
 2. Utbildning
 3. Arbete och sysselsättning
 4. Lämplig bostad
 5. Individuellt stöd
 6. Bästa möjliga hälsa
 7. Transport på lika villkor
 8. Kulturliv och fritidsverksamhet

Programmets krav riktar sig mot skyldighetsbärare – alltså de instanser i samhället som har skyldigheter gentemot personer med funktionsnedsättningar.

Programmet sätter ramarna

Funktionsrätt Göteborgs intressepolitiska program sätter ramarna för vårt påverkansarbete.

Vårt mål är att programmet ska vara relevant för alla medlemsföreningar. Ingen medlemsförening ska uppleva att programmet går emot deras intressen.

Åtta rättighetsområden

1. Rätten till demokratisk delaktighet

Personer med funktionsnedsättning ska effektivt och fullständigt kunna delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra.

Detta vill Funktionsrätt Göteborg
 • Göteborgs Stads valda församlingar ska ha tillgängliga sammanträden. Det gäller både lokaler, utrustning och information.
 • Göteborgs Stad ska ha tillgängliga vallokaler.
 • Valprocedurer och valinformation ska vara tillgängliga och användbara.
 • Politiska partier ska ha tillgängliga lokaler och information.
 • Politiska partier ska verka för att personer med funktionsnedsättning är representerade inom respektive partis verksamheter.
 • Funktionshinderrörelsen ska garanteras ett starkt kommunalt stöd, för att kunna verka för mänskliga rättigheter och demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

2. Rätten till utbildning

Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rätt som andra till utbildning. Ingen får utestängas från utbildning på grund av funktionsnedsättning.

Detta vill Funktionsrätt Göteborg
 • Alla utbildningsmiljöer ska vara tillgängliga. Det gäller både fysisk miljö, information, kommunikation och pedagogik.
 • Skollagen ska följas! Extra anpassningar och särskilt stöd ska ges utifrån behov och inte utifrån diagnos.
 • Vid utredning av en elevs behov av särskilt stöd ska eleven och dess vårdnadshavare vara delaktiga i och ha inflytande över hur  åtgärdsprogrammet utformas.
 • Anpassningar och stöd ska vara flexibla och individuellt anpassade
  utifrån elevens behov.
 • Barn ska få stöd tidigt, för att förebygga hinder och problem med skolgången.
 • Anställda i skolan ska ha goda kunskaper om funktionshinder, funktionsnedsättningar och bemötande.
 • Skolans undervisning ska ge kunskap om funktionshinder och
  funktionsnedsättningar samt respekt för människors olikheter.
 • Skolans arbete för att motverka mobbing, kränkningar och diskriminering ska fokusera på utsattheten för personer med funktionsnedsättning.

3. Rätten till arbete och sysselsättning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på lika villkor som andra.

Arbete är viktigt för den personliga utvecklingen, för goda levnadsvillkor samt för full delaktighet i samhället.

För dem som på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta ska samhället erbjuda annan meningsfull sysselsättning, bland annat i form av daglig verksamhet.

Detta vill Funktionsrätt Göteborg
 • Skillnaden i andel arbetslösa mellan personer med och utan
  funktionsnedsättning ska minska. Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ska öka.
 • De arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas och utökas.
 • Diskrimineringen på arbetsmarknaden av personer med funktionsnedsättning ska upphöra.
 • Arbetsplatser ska vara tillgängliga och universellt utformade.
 • Arbetsgivare och arbetsplatser ska motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning och arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsvariation.
 • Fackföreningar ska arbeta aktivt för lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
 • Arbetsgivare och arbetsplatser ska få stöd i arbetet för tillgänglighet.
 • Kunskapen om funktionsnedsättningar och de arbetsmarknadsinsatser som finns att tillgå ska öka hos arbetsgivare.
 • Fördomar, negativa attityder och dåligt bemötande från myndigheter,
  arbetsgivare och medarbetare mot personer med funktionsnedsättning ska upphöra.
 • Arbetstagare med funktionsnedsättning ska bemötas utifrån sina resurser, tillgångar och kompetenser, inte utifrån ett ensidigt fokus på hinder och brister.
 • Individer ska ha inflytande, vara delaktiga och ha valfrihet gällande vilka stödinsatser som erbjuds.
 • Personer som har rätt till daglig verksamhet ska kunna välja arbetsplats utifrån intresse och förmåga. De ska inte begränsas av geografiska strukturer.
 • Behovet av lämpliga arbetsplatser för de personer som inte
  omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  (LSS), men som ändå inte kan delta på den reguljära arbetsmarknaden ska tillgodoses.

4. Rätten till en lämplig bostad

Tillgång till en lämplig bostad är en mänsklig rättighet.

En lämplig bostad är en grundläggande förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Avsaknaden av en lämplig bostad skapar stora hinder för att kunna leva ett värdigt liv och delta i samhällslivet på lika villkor.

Detta vill Funktionsrätt Göteborg
 • Personer som har rätt till bostad med särskild service (BmSS) ska snabbt få tillgång till lämplig bostad. Utbudet av BmSS-bostäder ska möta behovet. De långa väntetiderna ska upphöra.
 • Personer som har behov av anpassad bostad i det ordinarie beståndet ska snabbt få tillgång till en lämplig och användbar bostad. Utbudet av anpassade bostäder ska möta behovet. De långa väntetiderna ska upphöra.
 • Universell utformning ska vara utgångspunkten för stadsplanering och bostadsbyggande. Boendemiljöer ska i största möjliga utsträckning utformas så att de kan användas av alla, utan behov av särlösningar.
 • Sänkta krav på tillgänglighet och användbarhet ska inte vara en lösning för att bygga bort bostadsbristen. Lagar och regler om tillgänglighet och användbarhet ska följas i byggprocessen.
 • Staten ska ge bidrag till installation av hiss i befintliga flerbostadshus.

5. Rätten till individuellt stöd

Alla människor har rätt att delta i samhället på lika villkor. För att det ska
kunna uppnås är samhället skyldigt att bistå med individuellt och behovsanpassat stöd.

De individuella insatserna finns bland annat i Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Medan vissa insatser ökar, så har andra insatser minskat. Göteborgs Stad har blivit mer restriktiv, och bedömningarna skiljer sig åt mellan kommuner.

Detta vill Funktionsrätt Göteborg
 • Bedömare och utförare av insatser ska ha en god kunskap om funktionsnedsättning och bemötande.
 • Samhällets olika stöd till individen ska vara samordnade.
 • Alla, oavsett stadsdel, ska få en jämlik individuell bedömning och ska ha möjlighet till inflytande över hur stödet utformas.
 • Barnets bästa ska beaktas vid stödinsatser till närstående med funktionsnedsättning.
 • Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra samtliga stödinsatser så att beviljande av insatser inte sker utifrån könsdiskriminerande strukturer.
 • Information och beslut om insatser samt information om hur beslut kan överklagas ska förmedlas på ett sätt som individen förstår oavsett funktionsnedsättning eller modersmål.
 • Individen ska, på ett rättssäkert sätt, ha möjlighet att överklaga avslag.
 • Utförande av individuella stödinsatser ska ske på ett inkluderande och icke-diskriminerande sätt gällande samtliga diskrimineringsgrunder.

6. Rätten till bästa möjliga hälsa

Alla har rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Vården
ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Hälsan är generellt  sämre hos personer med funktionsnedsättning än hos övriga befolkningen.

Detta vill Funktionsrätt Göteborg
 • Folkhälsoarbetet ska ha ett tydligt funktionshinderperspektiv. Personer med funktionsnedsättning ska inte ha sämre livsvillkor än andra.
 • Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och jämställd. Inga grupper ska missgynnas.
 • Inom vården ska patientens integritet, självbestämmande och rätt till
  delaktighet respekteras. Patientlagen ska tillämpas i praktiken.
 • Rehabilitering och habilitering har stor betydelse för förbättrade livsvillkor för personer med funktionsnedsättning och ska därför prioriteras som en viktig del av vården.

7. Rätten till transport på lika villkor

Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till transporter på lika
villkor som andra. Enligt svensk lag ska funktionshindrades särskilda behov  beaktas när kollektivtrafik planeras och genomförs. Färdmedel ska så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder.

Men kollektivtrafiken brister ändå i tillgänglighet, och färdtjänsten är begränsad och dyrare än vanlig kollektivtrafik.  

Detta vill Funktionsrätt Göteborg
 • Chaufförer inom kollektivtrafik och färdtjänst ska ha kunskaper om funktionshinder och funktionsnedsättning.
 • Bemötande- och diskrimineringsfrågor ska vara prioriterade i utbildningar av anställda inom kollektivtrafik och färdtjänst.
 • Kollektivtrafik och färdtjänst ska upplevas som säkra och trygga transportmedel för personer med funktionsnedsättning.
 • Färdtjänstens villkor ska förbättras. Färdtjänstresenärerna ska få tillgång till transport på lika villkor som andra
  kollektivtrafikresenärer. Detta innebär bland annat en ökad flexibilitet vid bokning av resa, inga begränsningar i antalet resor och samma taxor som i den övriga kollektivtrafiken.
 • Personer med funktionsnedsättning ska obehindrat kunna resa tillsammans med vänner och närstående.

8. Rätten till kulturliv och fritidsverksamhet

Personer med funktionsnedsättning har rätt att kunna delta i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott på lika villkor som andra. Personer med
funktionsnedsättning ska på lika villkor som andra kunna både uppleva och skapa kultur.

Men det är fortfarande långt kvar tills olika kulturella föreställningar och tjänster såsom teatrar, museer, biografer och bibliotek är fullt tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. Samma gäller för idrottsanläggningar, rekreationsanläggningar och turistanläggningar.

Detta vill Funktionsrätt Göteborg
 • Alla kulturverksamheter ska vara fullt tillgängliga och användbara för
  personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Detta gäller såväl för publik som för utövare av kultur.
 • Alla idrottsanläggningar, rekreationsanläggningar och turistanläggningar ska vara fullt tillgängliga och användbara för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
 • Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till individuellt stöd, såsom ledsagning och hjälpmedel, för deltagande i kultur- och fritidsverksamheter.
 • Personer som är verksamma inom kultur, idrott, fritids-, rekreations- och turistverksamhet ska ha goda kunskaper om bemötandefrågor och icke-diskriminering.
 • Barn med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som andra barn att delta i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott.
 • Deltagande i kultur, idrott, fritids-, rekreations- och turistverksamhet
  ska inte innebära merkostnader för personer med funktionsnedsättning.

Ta del av programmet

Ladda ner och läs det intressepolitiska programmet i sin helhet: 

Funktionsrätt Göteborgs Intressepolitiska program (PDF)