1. Hem
  2.  » 
  3. Påverkansarbete
  4.  » Samråd och samverkan

Samråd och samverkan

Enligt artikel 4:3 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är konventionsstaterna skyldiga att samråda med och aktivt involvera funktionsrättsrörelsen i frågor som berör personer med funktionsnedsättning.

Artikel 4:3 i Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

”I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande processer angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.”

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har skrivit en allmän kommentar med en fördjupning om artikeln, General comment No. 7 (2018) on the participation of persons with disabilities. Kommentaren finns ännu inte översatt till svenska.

Sverige ratificerade funktionsrättskonventionen år 2008. Det innebär att Sveriges kommuner är skyldiga att uppfylla de skyldigheter och rättigheter som anges i konventionen. Artikel 4:3 och den allmänna kommentaren ska ligga till grund för Göteborgs Stads samråd med funktionsrättsrörelsen.

Samråd med Göteborgs Stad

Funktionsrätt Göteborg deltar i samråd med Göteborgs Stad i flera olika forum.

Vi deltar med egna representanter i vissa råd, till exempel i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF). I andra råd ansvarar Funktionsrätt Göteborg för nomineringen av en andel av ledamöterna från funktionsrättsrörelsen.

Funktionsrätt Göteborg och Individstödet deltar också i andra samverkansforum i civilsamhället, i referensgrupper och i nätverk

Samråd med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen

Dalheimers hus delaktighetsråd

Rådet är ett forum för samverkan och dialog mellan Dalheimers hus och intresseorganisationer inom funktionshinderområdet. Syftet är att fånga upp behov och önskemål kring verksamheten i Daleheimers hus. 

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Rådet är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och trafiknämndens färdtjänstutskott. Rådet arbetar med frågor som reseprofiler, taxor och resebestämmelser.

I rådet sitter politiker och tjänstemän, samt ledamöter från funktionsrättsrörelsen. Ledamöterna tillsätts av trafiknämnden. Funktionsrätt Göteborg ansvarar för att nominera två ledamöter.

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF)

GRF är Göteborgs Stads centrala råd för funktionshinderfrågor. Rådet är knutet till kommunstyrelsen, och bevakar frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning.

Rådets uppgifter är att:

  • vara ett forum för samråd i planeringsprocesser
  • avge yttranden och vara kommunal remissinstans
  • framföra önskemål och ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar hos berörda huvudmän
  • samverka med nämndanknutna råd
  • delta i regional samverkan kring funktionshinderfrågor
  • arbeta omvärldsbevakande och analyserande

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds dialogmöten med brukar- och patientorganisationer

Ett dialogforum med Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd för Göteborg. Forumet arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor.

Lokala funktionshinderråd i Göteborgs 10 stadsdelsnämnder

Varje stadsdelsnämnd i Göteborg har till sig knutet ett lokalt råd för funktionshinderfrågor. Ledamöterna tillsätts av varje stadsdelsnämnd. Funktionsrätt Göteborg ansvarar för nomineringarna av en andel av ledamöterna.

Från och med 1 januari 2021 tar den nya Nämnden för Funktionsstöd över ansvaret för de lokala funktionshinderråden. 

Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet

Samverkansgruppen består av representanter från funktionsrättsrörelsen och tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt lokalförvaltningen.

Gruppen samverkar kring olika tillgänglighetsfrågor. Stadsbyggnadskontoret är sammankallande och ansvariga för gruppen.

Sedan maj 2018 har Stadsbyggnadskontoret av okänd anledning upphört att sammankalla gruppen. Trots flera påstötningar från funktionsrättsrörelsen är samverkan sedan dess avbruten.

Protokoll från samråd med Göteborgs stad och VGR

Göteborgs råd för funktionshinderfrågor (GRF)

Protokollen nås genom Göteborgs Stads sökfunktion för handlingar och protokoll

Protokoll från stadsdelarnas lokala funktionshinderråd

Angereds funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Askim-Frölunda-Högsbos funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Centrums funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Lundbys funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Majorna-Linnés funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Norra Hisingens funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Västra Göteborgs funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Västra Hisingens funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Örgryte-Härlandas funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Östra Göteborgs funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor, publicerar protokoll på sin hemsida

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds dialogmöten med brukar- och patientorganisationer

Kontakta nämnden för protokoll