1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Politikerutfrågning lockade stor publik

Politikerutfrågning lockade stor publik

aug 24, 2018 | Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala politiker diskuterade funktionshinderpolitik

Den 22 augusti höll Funktionsrätt Göteborg en funktionshinderpolitisk debatt och utfrågning. De som medverkade var:

Anders Westgerd, GIL, moderator
Ulf Kamne, Miljöpartiet
Cecilia Andersson, Centerpartiet
Axel Josefson, Moderaterna
Stina Svensson, Feministiskt initiativ
Ingrid Andreae, Socialdemokraterna
David Lega, Kristdemokraterna
Anders Torwald och Catarina Pettersson, Vägvalet
Helene Odenljung, Liberalerna
Eva Olofsson, Vänsterpartiet

Drygt 130 personer besökte debatten, som inleddes med frågor av Anders Westgerd och avslutades med publikutfrågning. Anders betonade att han hoppades få se partiernas fina ord bli verklighet i praktiken.

– Det är viktigt att vi suddar bort synen av att funktionshinderfrågor är ett särintresse, sa han. Så länge vi ser det som ett särintresse kommer det hamna i skymundan i samhället.

Anders avslutade med att uppmana politikerna att samarbeta mer med föreningar och funktionshinderrörelsen.

Här nedan har vi sammanställt de svar politikerna gav under debatten.

Läs också: SVT Västs intervju med Funktionsrätt Göteborgs ombudsman Pia Emanuelsson inför debatten.

 

Fråga 1: Vilka konkreta åtgärder kommer ert parti vidta för att fler barn med funktionsnedsättningar ska klara av skolan?
Vänsterpartiet
Det är viktigt med stöd från första början. Det måste satsas mer på barnskötare och personal i förskolan. Man ska veta vem man ska vända sig till för att få stöd och det behövs fler som kan ge speciellt stöd i skolorna. Elever ska ha tillgång till stödassistent med specialpedagogisk kunskap om de behöver det. Det är även viktigt att skolan är tydlig i sin kommunikation om hur man bemöter varandra och fångar upp när det inte fungerar.
Vägvalet
Vi vill utöka familjecentralen, som hjälper till i skolan. Vi ska hitta de hinder som finns och åtgärda dem. Vi borde bjuda in föreningar till skolan för att åtgärda de problem som finns. Idag är det stor personalbrist i skolan och lärare får inte den utbildning de behöver. Många skriker efter kunskap i frågor som dessa men de hinner inte jobba med dem. Därför är det bra att ta in personer som kan ta över många av lärarens uppgifter. Den centrala skolnämnden som vi har invigt är fantastiskt bra.
Socialdemokraterna
Lärare och specialpedagoger ska ha rätt utbildning. Vi behöver arbeta med tillgängligheten, då många av stadens byggnader är gamla stenbyggnader. Nu med den centrala skolnämnden behöver vi få in funktionshinderråd till våra skolor. Råden finns idag i stadsdelarna, men när vi lyfter bort skolan därifrån behöver vi även råden i skolorganisationen. Vårt parti har centralt gett löfte om att förstärka arbetet med psykisk ohälsa i skolan.
Moderaterna
Det är oerhört viktigt att nå våra kunskapsmål. Vi vill öka antalet undervisningstimmar och ha tydligare validering. Vi har även ett förslag på sommarskola. Vi måste jobba med värdegrunden i skolan och ha diskussioner om lika rättigheter. I arbetet mot mobbning har rektorn en viktig roll. Fortsätter elever att utsätta andra för kränkning och mobbning behöver vi plocka bort dessa elever. När det gäller hälsa har vi lagt uppdrag i kommunstyrelsen om hur vi kan ge ungdomar med funktionshinder ett mer aktivt liv.
Miljöpartiet
Vi behöver ett samhälle och en skola som tror på och uppmuntrar mångfald. Läsa, skriva, räkna-garantin är en viktig åtgärd för att tidigt upptäcka dem som har svårt att lära sig. Det förutsätter resurser till skolan och att vi ser individer, inte grupper. För länge sedan packade man ihop alla som var annorlunda någon annanstans. En period pratade man inkludering, men det drabbar många som faktiskt behöver en annan miljö. Det är svårt att se varje enskild människa och hur de ska nå sin fulla potential. Det är även talande att elevassistenter är några av de som har lägst lön och kortast utbildning. Det ger en tråkig bild av hur samhället värderar det arbetet. Vi vill även förstärka stödet till föräldrar så att det är lättare att hamna rätt.
Liberalerna
Det finns mycket att göra för att varje individ ska nå sin fulla potential. I och med den fina tanken om inkludering har personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blivit exkluderade. Det syns ofta inte utanpå och det är svårt att få sin diagnos och sitt stöd. När vi skulle ha en inkluderande skola tog vi bort speciallärarna och nu är det en enorm brist på den gruppen. Det är även viktigt att man själv får välja sin utbildning.
Kristdemokraterna
De här frågorna syns inte så ofta och därför är debatten jätteviktig. Vi tycker ganska lika som Liberalerna i det här. Det är viktigt med gymnasiesärskola och att man kan få praktikplatser och lärlingsplatser. Det svänger mycket från ena hållet till det andra när det gäller inkludering. Ibland kan det vara svårt att gå i vanlig klass. Om man har det svårt hemma kan det ta energi från att gå i skolan, och därför behövs LSS. Föräldrastöd behöver börja tidigare och vi behöver bli bättre på att utbilda lärarna.  
Feministiskt initiativ
Vi vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli lagförd, så att det blir lättare att få in sanktioner om man inte följer den. Här i kommunen har vi fått in flera miljoner till appen Enkelt avhjälpta hinder. Vi jobbar även med en rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, vilket vi vill ska mynna ut till olika handlingsplaner och åtgärder. Vi vill även se förstärkt personal i skolan och mer kunskap om normkritik, livssituationer och sexuell och reproduktiv hälsa i tonåren.
Centerpartiet
Det handlar delvis om stödet till skolan och att se varje individ, och då måste vi ha uppföljning kopplat till närvaro. Vi måste sätta in insatser i tid och inte blunda. Alla har rätten att gå ur skolan med fullgoda betyg. Skolan är en del, fritiden en annan. Fritid handlar om vilken hjälp man får, men även om föreningsliv. Vi borde se över vad föreningarna kan bidra med för insatser och eventuellt öka stödet.
Fråga 2: Vad kommer ni göra konkret för att säkerställa att alla barn, med eller utan funktionshinder, har möjlighet till en aktiv och meningsfull sysselsättning?
Vänsterpartiet
Det är viktigt att det finns tillgänglighet i färdtjänst och kollektivtrafik. Vi vill ha tillgängliga lekplatser och tillgång till parasport. Kulturskolan och kultur i allmänhet ska vara tillgänglig.
Vägvalet
Vi ser att många vill ut på aktiviteter. Många gånger är problemet ekonomiskt, att man kanske måste betala inträde även för personlig assistent. Det vill vi lägga på kommunen istället. Vi vill även att vi ska lyssna mer på föreningarna i staden och ta åt oss av deras kunskap. Vi politiker sitter inte på alla svaren och därför behövs mer medborgardialog.
Socialdemokraterna
Enkelt avhjälpta hinder spelar en stor roll. Vi har lagt 25 miljoner i vår budget för 2019 på detta. Det kommer hela tiden upp nya objekt och vi får jobba med detta lång tid framöver. Vi vill även koppla ihop fritidslivet med föreningslivet. Fritidshem hos föreningar kan vara en bra början.
Moderaterna
Vi behöver utveckla tillgänglighetsdatabasen. Fritidsresor är ett återkommande tema och Alliansen vill få in fria resor igen, även om det är en utmaning budgetmässigt. Fritidsbidrag är likvärdiga, så man har större valmöjlighet.
Miljöpartiet
Tillgänglighetsdatabasen är ett viktigt verktyg och ett ständigt pågående arbete. Det är viktigt att byggnadsnämnden lyfter den frågan i varje planering och inte bygger nya hinder som man sedan behöver bygga bort.
Liberalerna
Det är pinsamt att det fortfarande byggs byggnader som har enkelt avhjälpta hinder. Som i alla sammanhang ska barn kunna göra vad de vill på sin fritid. Man måste kunna åka kollektivt själv eller med assistenter eller kompisar.
Kristdemokraterna
Det är viktigt att vi uppfyller alla tillgänglighetskrav som finns i våra fritidsanläggningar. Föreningar borde åka runt till olika skolor och informera. Vi borde titta på möjligheten att ta bort begränsningar på färdtjänstens fritidsresor. Alla borde få full delaktighet och inte bara tillåtas resa ett visst antal gånger.
Feministiskt initiativ
Folk borde kunna ta sig vart som helst dygnet runt. Universell design är viktigt att tänka på när vi bygger torg och andra öppna ytor.
Centerpartiet
Det handlar om anpassade lokaler, men även föreningsbidragen. Det måste finnas anpassade hjälpmedel i föreningarna. Kommunen borde ha en hemsida med en sammanfattning över alla hjälpmedel som finns, så att man slipper ringa runt till varenda förening.
Fråga 3: Vilka konkreta åtgärder kommer ni vidta för att fler personer med funktionsnedsättning ska komma ut i arbete?
Vänsterpartiet

Vi måste själva anställa fler personer med funktionsnedsättning då vi är en stor arbetsgivare. Vi måste se till att rekrytera icke-diskriminerande och att det finns fler praktikplatser. I samverkan med Försäkringskassan är det många som skulle kunna jobba med lönebidrag.

Vägvalet
Många företagare tycker att staden blir sämre och sämre. Vi måste vända trenden så att företagarna trivs bättre här och tjänsterna blir fler och fler, även praktiktjänster. Vi måste ha jobb som är meningsfulla för alla och inte bara förlita oss på de som är arbetsgivare.
Socialdemokraterna
Kommunen måste bli bättre på att anställa personer med funktionshinder. Det är patetiskt att de är så dåliga på det.
Moderaterna
Staden måste vara en föregångare när det gäller anställning av individer med funktionsnedsättning. Vi vill ge kommunen i uppdrag att vara rådgivare i ärenden som gäller tillgängliga lokaler. Vi driver ju daglig verksamhet och där behöver vi ännu större mångfald och större antal aktiviteter.
Miljöpartiet
Staden måste vara en spegel av befolkningen när det gäller antal anställda med funktionsnedsättning och sätta mål för hur stor andel det ska vara.
Liberalerna
Att kunna välja arbetsgivare är viktigt. Varför många är emot daglig verksamhet är en gåta. Många lever i en extrem ekonomisk situation i gruppen och det måste pratas mer om det. FUB gjorde en rapport för några år sedan, ”Fångad i fattigdom”, men nu är det ännu värre än det var då.
Kristdemokraterna
Det är viktigt med daglig verksamhet och traineeplatser, men även med riktiga jobb. Funktionshindrade är den enda gruppen vi inte förväntar oss ska jobba. Vi vill få in arbete som ett grundläggande behov. Om inte S hade röstat ner vårt förslag kunde vi idag ha haft headhuntare som anställde personer med funktionsnedsättning här i Göteborg.
Feministiskt initiativ
Vi vill att myndighetsutövande personal inom funktionshinderområdet ser till att insatser fördelas lika mellan kvinnor och män. När man gör liknande eller samma arbetsuppgifter ska det ge samma lön och förmåner.
Centerpartiet
Kommunen och det offentliga borde vara en förebild när det gäller att anställa. Vi måste ha en ny Arbetsförmedling där man specialiserar sig på funktionsnedsättning. Arbetsgivarna säger att de vill att individens styrkor ska säljas in, inte att de bara ska få höra vad de inte är bra på. Det handlar också om att aktivitetsstödet ska fungera när man jobbar och att det finns mångfald inom daglig verksamhet.

Fråga 4: Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att även individer med funktionsnedsättningar ska kunna förvänta sig en stad som är inkluderande och delaktig?

Vänsterpartiet
Det är viktigt att tänka på universell design så att det blir rätt från början. De som planerar staden måste ha rätt kompetenser. Många är fattiga och det finns partier, som Moderaterna, som vill ta bort skattesänkningen på aktivitetsnedsättning. Ofta behöver man större bostad om man har funktionsnedsättning och det innebär dyrare hyra.
Vägvalet
Det är välkänt att Vägvalet är emot Västlänken. Det är en grundförutsättning att vi ska bygga tillgängligt för alla. Tidigare har vi varit inne på färdtjänsten och möjligheten att kunna åka fritt. Det kommer bli ett måste om vi inte får bort Västlänken. Parkeringsmöjligheterna kommer bland annat att bli färre då.
Socialdemokraterna
Det är viktigt att vi tänker rätt från början när vi bebygger vår stad. När det blir trafikproblem på grund av byggandet måste man tänka på att man ska kunna komma fram även med funktionsnedsättning. När vi bygger nya lokaler ska inte arkitekterna få härja fritt, utan man måste ha med funktionshinderrörelsens syn.
Moderaterna
Vi håller inte med V om skattesänkningar och Västlänken är inte roten till allt ont som Vägvalet säger. Man kan garanterat åka med Västlänken även om man har funktionsnedsättningar. Men vi måste alltid jobba med att få likvärdiga förutsättningar.
Miljöpartiet
Nybygget är inte problemet. Såklart görs det misstag, men det anpassas och de är medvetna på Stadsbyggnadskontoret. Samma sak med Västlänken; det kommer bli ett lyft jämfört med att trängas på en gammal spårvagn. Det svåra och stora problemet är att staden är gammal och att det finns många delar att jobba med.
Liberalerna
Vi är nog alla ganska överens i grunden. Om det är tillgängligt för alla blir det bra för alla. Och kullerstenen i staden är snygg, men hur opraktisk är den inte? Det är en symbol för hur vi måste tänka i vår stad.
Kristdemokraterna
Vi är det enda partiet i Göteborg som har gjort en hel rapport i ämnet: 20 förslag för ett tillgängligare Göteborg. Vi vill avskaffa stadsdelarna – det ska vara jämlikt oavsett var du bor.
Feministiskt initiativ
Det är bra att göra rätt från början med universell design. Det arbetet görs bra, men man kan sätta mer press på det. På sikt vill vi se gratis färdtjänst och kollektivtrafik. Kullersten borde vi inte ha och det skulle vi lätt kunna rätta till.
Centerpartiet
Vi började redan för 15 år sedan med design för alla, så universell design är inget nytt. Det handlar om en kunskapsfråga: rätt kunskap på rätt ställe för att kunna bygga på rätt sätt. Det hänger även ihop med LSS och assistans, att man har rätt till stöttning i vardagen.
Publikfråga 1: Hur ser ni på LSS? Vill ni ha kvar assistansen?
Vänsterpartiet
Det är jätteviktigt att ha kvar assistansen så att man kan leva som andra. 1 av 10 får nu beviljad assistans när man söker, jämfört med 70–80 % förr. Det är först när man ändrar lagstiftningen som folk kommer få personlig assistans som fungerar som den ska igen.
Liberalerna
Det är en hjärtefråga för oss och vi vill upprätta lagens ursprungliga intentioner. Problemet är att V glömmer halva lagens intentioner. Skulle Vänsterns idé om att inrätta vinstförbud gå igenom skulle hälften av alla assistansbolag behöva stänga. Rätten att få bestämma själv är viktig. Även personer med grav synnedsättning ska ingå i lagen.
Socialdemokraterna
LSS är en oerhört viktig rättighetslagstiftning. Vårt parti har fått mycket kritik för att vi fick ner kostnaderna för LSS. Men nu har vi fått nya direktiv efter en utredning och det är jättebra. Det är oerhört viktigt att det ska vara kostnadsneutralt.
Kristdemokraterna
Vi har spridit ett uppror via Facebook som nådde nästan en miljon personer, där vi stred för LSS. Det hjälpte dock inte alla de personer som assistansen lagt ner på. Det är lätt för Vänstern att säga att det är hemskt, men samtidigt röstar ni igenom Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget år efter år. Först när ni säger ifrån och slutar rösta på deras budget kan man ta er på allvar.
Publikfråga 2: Hur prioriterar ni pengar inom funktionshinderområdet?
Centerpartiet

Det handlar om en prioritering i budgeten. Från år till år får man se över vad man ska prioritera. Föreningsbidragen ligger i en egen fil till fullmäktige. Om fler engagerar sig får faktiskt den nämnden pengar till föreningarna.

Feministiskt initiativ
Vi har i den här mandatperioden samarbetat med V, MP och S, bland annat med enkelt avhjälpta hinder. Vi hade ganska mycket pengar till det, men det krävs alltid mer. Det handlar om att prioritera.
Miljöpartiet
Det handlar om hur mycket pengar man avsätter till olika verksamheter. Tack vare den gemensamma grundskolenämnden finns det nu mer resurser som går till skolorna, men vi i Miljöpartiet avsätter mer pengar till de verksamheterna. Det är tydlig skillnad i budget mellan de rödgröna och Alliansen.
Moderaterna
I grund och botten måste vi inse att vi jobbar utifrån en lagstiftning och att målsättningen är samma för alla partier: att uppfylla den lagstiftning som finns. Det finns inte så stora skillnader i vad vi kan göra i detta. Vi har haft stadsdelsstruktur, där man har kunnat använda pengar inom stadsdelar till olika prioriteringar. Det här med att centralisera i egna facknämnder är ett sätt att se till att pengar går till det de ska.
Vägvalet

Staden har en skuld på 45 miljoner. Vi har försökt få kontroll på hur mycket pengar vi har, men staden har inte koll på det själva. Vi har inte tillräcklig kontroll för att själva kunna diktera. Hur mycket lägger staden ut i ersättningar? Vi fick inte ta del av det när vi gjorde vår budget. En anledning till det är att stadsdelsnämnderna tog från olika fack och då är det svårt att följa.

Publikfråga 3: Hur arbetar ni för att säkerställa att personal på LSS-verksamheter och i skola och förskola har autismspecifik kompetens?
Vänsterpartiet
Vi har avsatt pengar för att utbilda kommunens personal i funktionshinderkunskap, och då är det viktigt att ta upp bland annat autism. Vi måste satsa på personalen i funktionshinderverksamhet. När det gäller vinstförbud som togs upp innan vill vi inte avskaffa valet i personlig assistans; vi vill att pengarna ska vara kvar där och inte plockas ut i vinst.
Vägvalet
Det finns en väg att gå och det är rektorerna. De måste leda det här och kunna mer. Den här frågan var uppe i en konferens 2014. Rektorerna är belastade med mycket och det är viktigt att de förstår komplexiteten som föreligger. De borde gå utbildning. LSS är en riksfråga.
Kristdemokraterna
Det drogs inte ner på LSS under vår tid. Det finns både LSS som är statlig och som är kommunal. Det är viktigt att vi fortsätter utbilda i frågan. Vi måste även uppmuntra olika alternativ – alternativ som vi som behöver hjälp gillar.
Liberalerna
Kompetensutveckling är A och O. Vi behöver uppdatera de som redan har kompetens, då det är mycket som utvecklas inom området. Vi behöver utredningstjänster som fanns förr. Det är svårt att få sin diagnos idag. Vi vill att staten ska ta över ansvaret för LSS som idag ligger på kommunerna. Jag tror att det är 75 miljoner som Göteborgs Stad har fått betala för att staten inte tar ansvar i LSS.
Miljöpartiet
Vi vill lägga mer resurser på vårdpersonal och vi har uppdrag som vi lägger i vår budget. När det gäller LSS har vi en förstärkning på 103 miljoner kronor i kommunen, och vi ser att det kommer behövas.
Publikfråga 4: Göteborgs Stad kräver läkarintyg vid matallergier i skolan. Det bryter mot skollagen, som säger att skolan ska vara gratis. När tar ni bort kravet på läkarintyg?
Miljöpartiet
Jag tror att det kanske ser olika ut i olika stadsdelar. Jag vet skolor där det inte krävs intyg, men jag är inte säker. Det låter galet.
Liberalerna
Vi ska ta bort det. Dessutom ska det inte behöva lämnas in ett nytt intyg varje termin som det förekommer i vissa stadsdelar.
Kristdemokraterna
Det måste vi ta bort. Det är många såna onödiga läkarintyg som skapar problem och mängder av kostnader. Har man en icke överkomlig funktionsnedsättning ska man inte behöva fortsätta ansöka om stöd.
Vägvalet
Jag blir ledsen när jag hör det. Det finns något som heter Göteborgsförslaget där man skulle kunna gå in och rösta på att ta bort läkarintygskravet.
Socialdemokraterna
Vi hade uppe detta på funktionshinderrådet. Vi får ta upp det i grundskolenämnden och se hur det ser ut idag, för det vet jag inte. Sedan får vi se hur vi ska hantera frågan.