1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Projekt Funktionsrätt i en jämlik stad

Projekt Funktionsrätt i en jämlik stad

apr 24, 2017 | Nyheter

Göteborgs stad arbetar för att Göteborg ska vara den jämlika staden. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska mellan olika delar av staden och mellan olika grupper. HSO Göteborg saknar ett funktionshinderperspektiv i detta arbete. Med projektet Funktionsrätt i en jämlik stad vill HSO Göteborg tillföra ett sådant perspektiv, genom att samla kunskap om hur ojämlikheten ser ut för personer med funktionsnedsättning i staden.

Projektet har fem fokusområden:

  • Ge varje barn med funktionsnedsättning en god start i livet (0-6 år)
  • Ge barn med funktionsnedsättning fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6-18 år)
  • Skapa förutsättningar för arbete för personer med funktionsnedsättning
  • Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer för personer med funktionsnedsättning
  • Skapa strukturer och förutsättningar för ökad demokrati, tillit och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet startar i april 2017. En rapport kommer att presenteras i april 2018.

Funktionsrätt – vad betyder det?

”Funktionsrätt” kan definieras som rätten för personer med funktionsnedsättningar att fungera på jämlika villkor i samhällets alla delar.

Ojämlika livsvillkor

Det finns flera viktiga styrdokument som fastställer att personer med funktionsnedsättning ska ha lika rättigheter och möjligheter som övriga befolkningen. Bland annat finns Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, de nationella målen för funktionshinderpolitiken och Göteborgs Stads program för full delaktighet.

I verkligheten har personer med funktionsnedsättning fortfarande sämre levnadsvillkor än den övriga befolkningen. Personer med funktionsnedsättning har till exempel lägre utbildningsnivå, sämre ekonomi och sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Det är vanligare att inte ha ett arbete, och personer med funktionsnedsättning utsätts oftare för kränkande behandling och diskriminering. Det är mindre vanligt bland personer med funktionsnedsättning att ta del av kulturaktiviteter och att resa. Personer med funktionsnedsättning har också ett lägre valdeltagande än övriga befolkningen.

Hur förändrar vi detta?

För att jämlikhet ska kunna uppnås, behövs mer kunskap om hur personer med funktionsnedsättning upplever sina livsvillkor. HSO Göteborg vill samla människors erfarenheter, genom möten med funktionshinderföreningar, fokusgrupper, referensgrupp, intervjuer och enkäter. Målet med projektet är att producera en rapport som belyser Jämlikt Göteborgs fokusområden ur ett funktionshinderperspektiv.

Hur kan du eller din förening medverka?

Projektet söker nu föreningar och personer som vill delta i projektet. Det kan handla om att delta i en fokusgrupp, bli intervjuad, eller svara på frågor i en enkät. Dina erfarenheter är viktiga! Kontakta oss så får du veta mer.

Kontakt:

Pia Emanuelsson, ombudsman HSO Göteborg
E-post: pia.emanuelsson@gbg.hso.se
Telefon: 031 24 03 31

Klicka på länken och läs mer! Projekt_Funktionsrätt_Jämlik_stad