1. Hem
  2.  » 
  3. Projekt
  4.  » Funktionsrätt i en jämlik stad

Funktionsrätt i en jämlik stad

Projektet Funktionsrätt i en jämlik stad drevs av Funktionsrätt Göteborg från april 2017 till april 2018. Projektet finansierades med medel från Social resursnämnds projektutlysning för främjandet av insatser för ett jämlikt Göteborg.

En granskning av “Jämlik stad”

Kommunfullmäktige i Göteborg antog i januari 2018 Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026. Programmet innehåller fyra målområden:

  • Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor
  • Skapa förutsättningar för arbete
  • Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer
  • Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit

I projektet studerades dessa målområden med hjälp av litteraturstudier och intervjuer ur ett funktionsrättsperspektiv.

I september 2018 presenterades resultatet av undersökningen i projektets slutrapport “Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning?” (PDF).

Slutrapport: “Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning?”

I projektets slutrapport analyseras Göteborgs Stads satsning ”Jämlikt Göteborg” ur ett funktionsrättsperspektiv.

Rapporten utgår från åtta intervjupersoners berättelser om sina livsvillkor i Göteborg, samt en analys av de olika dokument som producerats inom Göteborgs Stads arbete med “Jämlikt Göteborg”.

Resultaten av litteraturstudier och intervjuer presenteras tematiskt utifrån fyra målområden. Litteraturen och intervjuerna beskriver tydligt de ojämlika livsvillkor som finns mellan personer med funktionsnedsättning och övrig befolkning.

Slutsatsen är att funktionsrättsperspektivet antingen saknas helt, eller är alldeles för perifert, i Göteborgs Stads arbete.

Åtta rekommendationer

Rapporten avslutas med åtta rekommendationer till Göteborgs Stad för det fortsatta arbetet för jämlikhet för personer med funktionsnedsättning:

1. Betona rättighetsperspektivet

Betona rättighetsperspektivet i allt arbete för personer med funktionsnedsättning. Överge omsorgsdiskursen! Vi är medborgare med mänskliga rättigheter, vi ska inte betraktas som omsorgsobjekt.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara den självklara utgångspunkten för stadens konkreta jämlikhetsarbete för personer med funktionsnedsättning.

2. Integrera funktionsrättsperspektivet

Integrera funktionsrättsperspektivet i alla delar av staden. Det handlar inte om särintressen eller marginella minoritetsfrågor, utan ett rättighetsperspektiv som ska finnas med överallt.

3. Universell utformning

Fördjupa förståelsen av universell utformning i alla delar av staden. Särskilt i all verksamhet som handlar om stadsplanering.

4. Programmet för full delaktighet

Höj statusen, kännedomen om och betydelsen av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

5. Rapporter om samtliga diskrimineringsgrunder

Följ det goda exemplet från hbtq-området, med rapporten “Normbrytande liv i Göteborg. Lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014” och “Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor 2017-2021” och genomför motsvarande rapporter och planer för samtliga diskrimineringsgrunder.

6. Planer utifrån samtliga diskrimineringsgrunder

Utforma planer för Jämlikt Göteborg utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, så att jämlikhetsarbetet får tydligt riktade analyser och åtgärder för olika diskriminerade grupper.

7. Integrerera arbete för MR, jämlikhet och funktionsrätt

Vidta åtgärder som leder till att stadens MR-arbete, stadens jämlikhetsarbete och stadens arbete för förbättrade livsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning integreras med varandra och inte riskerar att vara flera olika parallella processer.

8. Samverkan med funktionsrättsrörelsen

Alla rekommenderade åtgärder ovan ska genomföras i nära samverkan med funktionsrättsrörelsen.

Artikel i ETC Göteborg

Funktionsrätt i en jämlik stad uppmärksammas i en artikel i ETC Göteborg. I en intervju berättar projektledare Pia Emanuelsson om arbetet med projektet:

– Vi vill samla in röster från göteborgarna om upplevelser av ojämlikhet för att kunna lyfta upp dem. Det pratas ofta om segregationen i staden ur ett ekonomiskt och geografiskt perspektiv och det är hur viktigt som helst, men man får inte heller glömma andra utsatta grupper, säger Pia Emanuelsson.

Du kan läsa hela artikeln i ETC Göteborg.

Projektledare

Pia Emanuelsson
pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se

Telefon: 031-24 03 31

Rapporten "Jämlik stad - även för personer med funktionsnedsättning?". Titeln omges av två  turkosa fält. Längst ned finns Funktionsrätt Göteborgs logga.