1. Hem
  2.  » 
  3. Medlemsnyheter
  4.  » Så här söker du verksamhetsbidrag inför 2023

Så här söker du verksamhetsbidrag inför 2023

jun 17, 2022 | Medlemsnyheter

Förvaltningen för funktionsstöd ansvarar för bidrag till funktionshinderorganisationer i Göteborg.

Vi kontaktade Christina Matsdotter och Josiane Bolenge Kamparås, utvecklingsledare på Förvaltningen för funktionsstöd, för att ta reda på vad som gäller för ansökningarna 2023.

Ansökan kommer att ske via e-post även i år. Förvaltningen för funktionsstöd kommer att skicka ut information till samtliga berörda föreningar och organisationer om ansökan för verksamhetsbidrag 2023, samt ett ansökningsformulär via e-post. Information kommer också att läggas ut på hemsidan (länk kommer att bifogas).

Nytt för i år

Ansökningsformuläret för verksamhetsbidraget 2023 kommer ha fler och tydligare frågor än tidigare år. Frågorna är kopplade till de förvaltningsspecifika kriterier i förvaltningens reviderade anvisning som kommer att tas beslut om på nämnden för funktionsstöd 15 juni 2022. Det kommer även att finnas en ruta man ska svara att organisationen möter de demokratiska krav som står i stadens riktlinje.

Ansökningsperioden är 1 juli – 31 augusti.

Vilka dokument ska bifogas i ansökan?

Precis som tidigare år är det tio dokument som ska bifogas tillsammans med ansökningsformuläret. Numrera och namnge dem som i den här listan och ha gärna med organisationens namn i titeln:

0. Ansökan 2023 (Föreningens namn)
1. Verksamhetsberättelse 2021 (Föreningens namn)
2. Bokslut 2021 (Föreningens namn)
3. Revisionsberättelse 2021 (måste vara undertecknad) (Föreningens namn)
4. Årsmötesprotokoll 2022 (Föreningens namn)
5. Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022 (Föreningens namn)
6. Verksamhetsplan 2022 (Föreningens namn)
7. Budget 2022 (Föreningens namn)
8. Förslag verksamhetsplan 2023 (Föreningens namn)
9. Förslag budget 2023 (Föreningens namn)
10. Stadgar

Den ekonomiska redovisningen i form av resultaträkning behöver spegla budgeten, så att man kan följa intäkter och kostnader i förhållande till budgeten.

Dokumenten som bifogas i ansökan bör helst vara scannade och ha firmatecknarnas eller styrelsens underskrifter. Ett dokument som måste vara påskrivet är revisionsberättelsen! Om det saknas dokumentation kommer förvaltningen att begära in komplettering. Om ansökan inte är komplett så kan den inte handläggas.

Tips vid ansökan

Vi fick även några tips på saker att tänka på vid ansökan:

Föreningens unika kunskap om målgruppen
Föreningarna brukar vara duktiga på att redovisa sina planerade aktiviteter. Det är viktigt att även motivera och förklara hur den planerade verksamheten underlättar för organisationens målgrupp och vilken nytta verksamheten ger medlemmar och målgrupp.

Organisationerna inom funktionshinderområdet kan erhålla bidrag för intressepolitiskt arbete och medlemsvårdande verksamhet/aktiviteter. Det är viktigt att tydligt beskriva hur bidraget ska användas kopplas till aktiviteterna.

Realistisk verksamhetsplan och budget
Viktigt att tänka på när det gäller förslagen till verksamhetsplan och budget för nästa år är att vara realistisk och tänka igenom vad organisationen vill göra nästa år, vilken nytta organisationen anser att det ska ge medlemmar och målgrupp och vad som behövs för att genomföra detta. Det är viktigt att tänka på balansen mellan de behov man ser och organisationens förmåga att möta de behoven.

Kontinuitet
Ansökan ger i sin helhet en bild av verksamheten över tre år. Det gångna året syns i verksamhetsberättelsen, det innevarande i årets verksamhetsplan och nästa år kan anas i förslag till verksamhetsplan för det kommande året samt i ansökningsformuläret.

Alltså hänger verksamhetsberättelsen samman med verksamhetsplanerna på samma sätt som resultaträkningen hänger samman med budgeten och det bör tydligt framgå. Dessa dokument är viktiga för uppföljning och kontinuitet.

Kontakt
Vid frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till Christina eller Josiane:

Christina Matsdotter

Telefon: 031 – 367 94 60, mobil: 0707 – 85 45 19
E-post: christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se

Josiane Kamparås

Telefon: 031- 367 94 55, mobil: 0705-88 08 24
E-post: josiane.bolenge.kamparas@funktionsstod.goteborg.se

Riktlinjer och styrdokument

Här finns nämnden för funktionsstöd reviderade anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet.