1. Hem
 2.  » 
 3. Nyheter
 4.  » Uttalande från Funktionsrätt Göteborg angående serviceresors bedömda underskott 2019 på 18-20 miljoner kronor

Uttalande från Funktionsrätt Göteborg angående serviceresors bedömda underskott 2019 på 18-20 miljoner kronor

okt 15, 2018 | Nyheter

Funktionsrätt Göteborg gör ett uttalande om det befarade underskottet på 20 miljoner i serviceresors verksamhet. Nedskärningar och försämringar för serviceresors resenärer är helt oacceptabelt.

Du kan även ta del av uttalandet i PDF-format här.

 

Till kommunstyrelsen och Trafiknämnden

Angående Serviceresors bedömda underskott 2019 på 18-20 miljoner kronor

Funktionsrätt Göteborg ser med stor oro på bedömningen att serviceresors verksamhet kommer att ha ett underskott på 18-20 miljoner kronor under 2019.

Trafikkontorets inventering av tänkbara åtgärder för att genomföra besparingar som motsvarar 20 miljoner kr visar på enorma försämringar av livsvillkoren för serviceresors brukare. Exempel på tänkbara åtgärder som Trafikkontoret anger är:

 • Minskat utbud i flexlinjetrafiken
 • Minskat trafikutbud under jul- och nyår
 • Möjligheten att resa i annan kommun på tillfälligt besök tas bort
 • Möjligheten att resa 00-05 på vardagsnätter tas bort
 • Möjligheten att resa 03-05 natt mellan lördag och söndag tas bort
 • Möjligheten till extra tilldelning av resor tas bort, med max 312 fritidsresor.
 • Minskade öppettider för beställningscentralen, öppet 7-18 istället för 7-21.
 • Endast förbokade resor utförs kl 18-07.

Dessa tänkbara försämringar är fullständigt oacceptabla och skulle helt bryta mot uppdraget att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Konsekvenserna av de besparingar som Trafikkontoret flaggar för blir en väsentligt minskad demokratisk och social delaktighet i samhället för serviceresors användare. Försämringarna får effekter i alla delar av livet för dem som är beroende av serviceresor för sin mobilitet, med social isolering och samhälleligt utanförskap som följd. Redan i nuläget råder stor ojämlikhet i livsvillkor avseende resande, vad gäller serviceresors användare i relation till övrig befolkning. Att kraftigt öka denna ojämlikhet ska inte kunna vara en tänkbar lösning.

Politiker från hela skalan av partier har betonat vikten av en fungerande färdtjänst och kollektivtrafik för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Detta framkom tydligt under Funktionsrätt Göteborgs funktionshinderpolitiska debatt och utfrågning med nio av stadens partier den 22 augusti i år. Funktionsrätt Göteborg förutsätter nu att dessa vackra ord omsätts i praktisk handling.

Oavsett vilken budget som beslutas av kommunfullmäktige den 22 november, så utgår Funktionsrätt Göteborg ifrån att kostnaden för serviceresors verksamhet täcks utan några nedskärningar och försämringar för serviceresors användare. Om medel inte skulle tillskjutas för att täcka kostnaderna för serviceresors verksamhet ser vi det som ett aktivt ställningstagande från politiken att det är legitimt att bedriva en politik som kraftigt försämrar levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, helt i strid med funktionsrättskonventionen och de nationella målen för funktionshinderpolitiken. Det skulle vara en politik för ökade klyftor i Göteborg och inte för den jämlikhet som politiken från höger till vänster säger sig vilja uppnå i Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026.

 

Marianne Fagberg
Ordförande Funktionsrätt Göteborg

 

Kontaktperson:
Pia Emanuelsson
Ombudsman Funktionsrätt Göteborg
pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se