1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Skrivelse om Åtgärdsförslag utifrån serviceresors ekonomi 2020, dnr 7738/19

Skrivelse om Åtgärdsförslag utifrån serviceresors ekonomi 2020, dnr 7738/19

feb 6, 2020 | Nyheter

Till trafiknämndens ledamöter
Göteborg 5 februari 2020

Funktionsrätt Göteborg, paraplyorganisation för 49 funktionshinderföreningar, har tagit del av det tjänsteutlåtande som ska behandlas av trafiknämnden den 6 februari. Förslaget till beslut är att trafiknämnden ska ge trafikkontoret i uppdrag att genomföra åtgärder för besparingar om 7 miljoner kronor i enlighet med förslagen i tjänsteutlåtandet:

  1. Ändrat regelverk för månadskort (3 miljoner)
  2. Mer aktiv hänvisning till flexlinjetrafik (2 miljoner)
  3. Personaladministrativa kostnadsminskningar (2 miljoner).

Funktionsrätt Göteborg kräver med eftertryck att dessa besparingar inte genomförs, och inte heller de övriga sex åtgärder som föreslås som möjliga ytterligare åtgärder. Samtliga åtgärder innebär väsentligt försämrade levnadsvillkor och lägre delaktighet i samhället för de invånare som är beroende av färdtjänst för att kunna förflytta sig i staden. Staden har en skyldighet att förbättra levnadsvillkoren för dessa grupper och ska inte aktivt försämra dem.

Göteborgs Stad har en skyldighet att uppfylla konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt det nationella målet för funktionshinderpolitiken. Göteborgs Stad har också antagit egna program som ska styra stadens arbete, såsom program för en jämlik stad och program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet uppmärksammas.

I samhället idag råder stor ojämlikhet mellan personer med funktionsnedsättning och övrig befolkning. Levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning är väsentligt sämre på alla samhällsområden, inte minst vad gäller mobilitet. Sämre möjligheter att kunna förflytta sig skapar sämre möjligheter till delaktighet i alla delar av samhället.

Personer med funktionsnedsättning som behöver använda färdtjänst för att förflytta sig är redan missgynnade vad gäller mobilitet i förhållande till övrig befolkning. Riktningen i staden måste vara mot förbättrade villkor, att försämra villkoren för dem som är beroende av färdtjänst för sin rörlighet är inte acceptabelt.

Om trafiknämnden fattar sådana beslut innebär det att beslut fattas i rakt motsatt riktning än vad som anges i konventionen, det nationella målet och de styrande program som fullmäktige beslutat om. Det skulle skapa en stor förtroendekris och innebära att stadens arbete för jämlikhet saknar trovärdighet. Funktionsrätt Göteborg uppmanar trafiknämnden att avstå från att göra besparingar som drabbar färdtjänstresenärer.

Marianne Fagberg
Ordförande Funktionsrätt Göteborg

Skrivelse angående Åtgärdsförslag utifrån serviceresors ekonomi 2020, dnr 7738/19 (PDF)