1. Hem
 2.  » 
 3. Nyheter
 4.  » Tillgänglig valrörelse? Partierna svarar

Tillgänglig valrörelse? Partierna svarar

feb 16, 2018 | Nyheter

Tillgänglig valrörelse – en fråga om demokrati på lika villkor

Enligt FN:s funktionsrättskonvention ska personer med funktionsnedsättning kunna delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra. Ändå är personer med funktionsnedsättning underrepresenterade i valda församlingar, har ett lägre valdeltagande, känner sig mindre delaktiga och har ett lägre förtroende för riksdagen än övriga befolkningen (SOU 2016:5, Låt fler forma framtiden!).

Funktionsrätt Göteborg kommer att bevaka funktionshinderpolitiken under valåret 2018 på flera sätt, bland annat genom att ordna en funktionshinderpolitisk politikerutfrågning den 22 augusti. Och som vanligt arbetar vi med att besvara remisser och delta i Göteborgs Stads funktionshinderråd. Men vi vill också granska själva valrörelsen ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Vi anser att alla politiska aktörer måste vidta åtgärder för att säkerställa lika möjligheter till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna för alla medborgare, oavsett funktionalitet. Valprocedurer och valinformation ska vara tillgängliga och användbara. Politiska partier ska ha fullt tillgängliga lokaler och information, och aktivt verka för att personer med funktionsnedsättning inte exkluderas från partiernas verksamheter. Valrörelsernas tillgänglighet är en viktig demokratifråga!

En undersökning om partiernas syn på valrörelsens tillgänglighet

Vi ville ta reda på hur de politiska partierna förhåller sig till tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning i sina egna verksamheter under valåret. Därför skickade vi ett brev till partierna med fyra frågor att besvara. Frågorna handlade om tillgänglig information, tillgängliga valstugor och tillgängliga arrangemang. Vi ställde också en fråga om vilka funktionsrättspolitiska frågor partierna tänker driva i valrörelsen. Och nu har vi fått svar!

Läs och jämför

Här nedanför kan du läsa hur partierna har svarat på frågorna. Vi har inte ändrat någonting i de svar vi fått in. Partiernas listas i bokstavsordning under varje fråga. Längre ner på sidan kan du också läsa varje partis svar på alla frågor. Vid varje fråga kan du också läsa Funktionsrätt Göteborgs kommentarer till svaren.

Vi vill påminna om att svaren visar vad partierna säger att de ska göra. Men hur det verkligen kommer att bli i praktiken måste vi tillsammans hjälpas åt att bevaka! Om du stöter på något som är otillgängligt i valrörelsen – hör av dig till oss eller direkt till partiet det gäller. Vi hoppas att du utifrån partiernas svar på våra frågor lättare kan ställa krav på en tillgänglig valrörelse!

Så här gjorde vi undersökningen: 

Den 10 januari skickade vi ett brev med fyra frågor om valrörelsen till nio partier i Göteborgs Stad, partier som representeras i Sveriges Riksdag och partier som representeras i kommunfullmäktige i Göteborg.

Partierna fick en månad på sig att besvara frågorna och när slutdatum började närma sig fick vi skicka ut påminnelser till de flesta partier. Den 16 februari hade vi till slut fått in svar från åtta av nio tillfrågade partier.

Fråga 1:

Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

Centerpartiet

“Under våren kommer vi ta fram ett valmanifest där våra främsta politiska förslag kommer finnas. Denna kommer finnas i tryckt folder samt på hemsidan. Vi kommer arbeta för att språket ska vara enkelt för alla att läsa. På samtliga hemsidor för Centerpartiet finns funktionen lyssna, vilket gör att du kan få all information uppläst för dig.”

Feministiskt initiativ

“Vi jobbar med normkreativ kommunikation dels genom Hellbjörn/Schedwin (PR byrå) men också i partiet vilket innebär att vi utmanar rådande normer och eftersträvar inkludering när vi skapar text och bild. Vi har stor respekt för språk och är medvetna om att ordval är viktigt i arbetet med att uppnå jämlikhet.”

Kristdemokraterna

“Kristdemokraterna i Göteborg har nyligen presenterat en rapport med våra 20 konkreta förslag för hur Göteborg kan bli en mer tillgänglig och inkluderande stad för alla. Hela vår rapport och alla våra förslag kan man läsa på vår hemsida: http://www.kdgoteborg.se/rapporter/

Under valrörelsen kommer partiet naturligtvis att ta fram material som riktar sig till människor med funktionsnedsättning, till exempel lättläst, som vi kommer att ha i bland annat valstugan. Vi har också planer på att lägga upp lättläst information på vår hemsida på samma sätt som Kristdemokraterna har gjort på riksplanet: https://kristdemokraterna.se/pa-lattlast-svenska/

Vi brukar även texta de filmer som vi lägger upp på sociala medier för att underlätta för människor med hörselnedsättning och döva att ta del av innehållet och våra budskap.”

Liberalerna

“Liberalernas grundmaterial kommer att tas fram i en version på lättläst svenska. När det kommer till Liberalernas hemsida så följer den en grundläggande standard för tillgänglighet så att personer med egen talsyntes kan få informationen på hemsidan uppläst. I valrörelsen kommer också våra grundtexter att finnas så att de kan tillgodogöras teckentolkat via film.”

Moderaterna

“Vi kommer att vidta åtgärder så att man i stor utsträckning som det är möjligt ska läsa och ta del av vårt material både elektroniskt och i pappersformat oavsett funktionsnedsättning.”

Miljöpartiet

“Miljöpartiet har varit i kontakt med flera olika organisationer inom tillgänglighetsrörelsen för att på bästa sätt kunna anpassa vår valrörelse ur flera aspekter. För det tryckta materialet planerar vi att ta fram information i punktskrift, material i stor text med hög kontrast och information på lättläst svenska. För vårt digitala material planerar vi bland annat att ta fram information på lättläst svenska, syntolka vissa bilder och hela mp.se ska kunna läsas upp. Våra filmer kommer att textas.”

Socialdemokraterna

“Våra tryckta material är ett komplement till det mellanmänskliga samtalet. Vårt mål är att samtala med så många göteborgare som möjligt, inte ge dem ett material och gå därifrån. Målet med de material vi kommer dela ut kommer dock vara att de ska vara så lätta som möjligt att ta till sig.

Den digitala information vi kommer sprida kommer utgå från vår hemsida som erbjuder funktionerna ”lättläst” och ”läs upp”.”

Vänsterpartiet

“Vi arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor inför valrörelsen. Vi i Vänsterpartiet har fattat flera beslut både på riksnivå och lokal nivå. Bland annat har vi i Göteborg beslutat om att vi ska ha tillgänglig valinformation när det gäller syn, hörsel och svårare att förstå. Det beslutet har vi med oss nu när vi tar fram vår valinformation.”

Sammanfattning:

Samtliga partier formulerar på lite olika sätt att de kommer att producera lättläst valinformation. Flera nämner att hemsidans information går att få uppläst. KD och MP nämner textning av filmer. MP nämner också texter i punktskrift. L nämner grundtexter som teckenspråkstolkade filmer. V har fattat beslut om tillgänglig valinformation gällande syn, hörsel, svårare att förstå.

Funktionsrätt Göteborgs kommentar:

KD Göteborg hänvisar till sin rapport Tillgänglighet och frihet – för alla människors rätt att utvecklas, som innehåller 20 förslag för att göra Göteborg mer tillgängligt och inkluderande. I rapporten görs funktionshinderpolitiska ställningstaganden inom en mängd samhällsområden, dock inte gällande tillgänglig och användbar information som frågan ju handlade om.

FI skriver att de arbetar med normkreativ kommunikation, att de i samarbete med en PR-byrå utmanar rådande normer och eftersträvar inkludering i text och bild. Att utmana normer och eftersträva inkludering ser Funktionsrätt Göteborg som positivt. Frågan är om ett sådant förhållningssätt självklart också innebär att informationen utformas på ett tillgängligt och användbart sätt?

Fråga 2:

Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Centerpartiet

“Vi arbetar för tillfället med olika idéer till valstugor. Vårt mål är bland annat att kunna vara mobila och för att kunna vara där människor är i vardagen, vi kommer välja platser som är lättillgängliga.”

Feministiskt initiativ

“Vi arbetar alltid för att ha tillgänglighet till våra valstugor. Både att komma in i valstugan men också att kunna vistas utanför valstugan.”

Kristdemokraterna

“Det har alltid varit naturligt för oss att tänka på att valstugan ska vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning, bland annat eftersom vårt oppositionsråd David Lega själv har rullstol.”

Liberalerna

“Liberalerna Göteborgs valstuga brukar byggas och väljas med omsorg för att vara tillgänglig för alla Göteborgare detta innebär bredare öppningar och en ramp så att man kan ta sig in i valstugan samt en omsorg om att upplägget inne i valstugan skapar utrymme för rörelse och nåbarhet till valinformationen. I valstugan kommer det lättlästa grundmaterialet att finnas och bemanning av liberala företrädare som kan svara på alla väljares frågor.”

Moderaterna

“Det kommer att vara viktigt för oss att jobba för att valstugorna är tillgängliga för alla oavsett förutsättningar.”

Miljöpartiet

“Vi brukar alltid ha ramp till våra valstugor och det kommer vi ha i år också. Det är inte så många besökare som går in i valstugan så rampen är mest till för volontärer som arbetar i valkampanjen. Sen kommer vi så klart ha vårt tillgänglighetsanpassade material i valstugorna.”

Socialdemokraterna

“Valstugan i sig är egentligen inget annat än en förvaringsbod, här inne förvarar vi material, kokar kaffe mm. Själva mötet med medborgarna sker utanför stugan så om man bara kan ta sig fram till dem så har alla samma förutsättningar för samtal och information.

Har man en synnedsättning så är det samtalet med valarbetarna som blir det primära kommunikationssättet, har man en hörselnedsättning så finns det material.

På våra hemsidor finns ännu mer material, en del lättläst en del inläst och en del på olika språk.”

Vänsterpartiet

“Vi har fattat beslut om att våra valstugor ska vara tillgängliga. Att ta hänsyn till tillgänglighet finns hela tiden med i vårt arbete och vår planering inför valet.”

Sammanfattning:

Flera partier betonar att de väljer tillgängliga platser, så att alla ska ha möjlighet att komma till platsen där valstugan står. FI, KD, L, M, MP och V uttrycker mer eller mindre tydligt att deras valstugor ska vara tillgängliga. C och S gör inget sådant ställningstagande.

Funktionsrätt Göteborgs kommentar:

KD hänvisar till sitt oppositionsråd David Lega, som är rullstolsanvändare, som en av anledningarna till att ha tillgängliga valstugor. Funktionsrätt Göteborg anser att det är bra och viktigt med representation av personer med funktionsnedsättning i politiken, men att tillgängligheten naturligtvis inte ska vara individbunden, utan generell.

L beskriver detaljerat olika åtgärder för att göra sina valstugor tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. Partiet tycks ha en genomtänkt strategi kring valstugornas tillgänglighet och användbarhet.

S menar att det räcker att medborgarna kan ta sig fram till valstugan, eftersom valstugan enbart används som förråd och för kaffekokning. Funktionsrätt Göteborg anser att detta är ett problematiskt resonemang. För det första förutsätts det då att valarbetare för S inte har någon nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För det andra ger man klartecken till exkluderande utformning och följer inte principen om universell utformning, utan anser alltså att det är okej att vissa personer kan komma in i valstugorna medan andra utestängs.

Fråga 3:

Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Centerpartiet

“När vi gör arrangemang i hyrda lokaler bokar vi där det är lättillgängligt och anpassat för bland annat rullstolar samt utrustat med hörslinga. Något vi kommer fortsätta göra under valrörelsen. När vi utbildat våra kandidater har vi haft med ett pass under retoriken där vi pratat om vikten att tänka på att det finns de som hör dåligt eller har annat funktionsnedsättning och att de kan behöva prata långsamt och tydligt så att alla kan höra.”

Feministiskt initiativ

“Vi syntolkar bilder i våra sociala kanaler samt använder tolk vid offentliga framträdanden. Vi väljer också att förlägga våra offentliga kommunikationsutspel och debatter på platser som är tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. I partiet har vi en intersektionell handlingsplan som vi arbetar efter både lokalt och nationellt. Där finns bland annat en policy för tillgänglighet vid våra arrangemang och medlemsmöten.  Några axplock från policyn:

 • Det ska finnas möjlighet till teckentolk, vilket också ska framgå i den information som finns att tillgå innan mötet (t.ex. via hemsidan).
 • Pauser ska tas med i planeringen.
 • Om det ges ut någon information under evenemanget så ska det så långt som möjligt finnas i både punktskrift och lättlästa versioner.
 • Det ska vara okej att ta med sig ledarhund in i lokalen. Alternativt kan tänkas att det finns ett rum i närheten där hunden får vänta på sin ägare tills mötet är slut, t.ex. om man behöver ta hänsyn till personer med pälsallergi.
 • Lokalen ska vara belägen på ett lugnt ställe så att ingen störs av höga ljud eller ljud som kommer från olika håll samtidigt.”
Kristdemokraterna

“Under valrörelsen brukar vi inte anordna så många egna arrangemang, utan vi deltar mest på olika aktörers arrangemang, bland annat debatter och panelsamtal. Då David Lega ofta är vår representant brukar vi alltid ringa upp och kräva att arrangemangen är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, till såväl scen som läktare.”

Liberalerna

“Liberalerna Göteborg försöker alltid att eftersträva att våra olika arrangemang är tillgängliga för alla, vilket kan handla om val av lokaler, teckentolk, hörslinga eller andra lösningar.”

Moderaterna

“Vi kommer ta stor hänsyn till tillgänglighetsaspekten när vi väljer plats för våra arrangemang.”

Miljöpartiet

“Vi försöker alltid hyra lokaler med hög tillgänglighet. Vid större evenemang har vi ofta teckenspråkstolk.”

Socialdemokraterna

“Vi har alltid med det tänket när vi planerar större möten, de sker oftast i utomhusmiljö med flera tusen deltagare. Vi har alltid teckentolk, ljudanläggningar mm. Vid mindre möten i city försöker vi att använda oss av lokaler med hörslingor, hissar, power points med neutral bakgrund så att det är lätt att läsa mm. Ändå når vi inte hela vägen fram alla gånger beroende på hur hyrda lokaler ser ut.

Det är svårare med aktiviteter ute i bostadsområdena där alla lokaler man hyr inte alla gånger är anpassade. Där handlar det ofta om ekonomi för de lokala föreningarna som kanske har en ekonomi på några tusen kronor att röra sig med per år. På de centrala arrangemangen är det i 99% av gångerna inga problem att deltaga även om man har funktionshinder.”

Vänsterpartiet

“När vi planerar arrangemang finns frågan om att göra dem tillgängliga alltid närvarande. Även avseende arrangemang finns ett flertal beslut som vi har tagit i partiet, bland annat att olika utåtriktade valarrangemang ska hållas i tillgängliga lokaler. Vi i Vänsterpartiet Göteborg har nyligen startat upp arbetet med att planera aktiviteter under valrörelsen, därför kan vi i dagsläget inte beskriva vilka specifika åtgärder vi kommer att vidta men vi har med oss frågan.”

Sammanfattning:

Samtliga partier säger att de vidtar åtgärder för att deras arrangemang under valrörelsen ska vara tillgängliga. Sammantaget tas tillgänglighet upp avseende rörelse, hörsel, syn, kognition och allergi. Det märks av svaren att vissa partier har tänkt mer än andra på att göra sina arrangemang tillgängliga.

Funktionsrätt Göteborgs kommentar:

FI hänvisar till en intersektionell handlingsplan som innehåller en policy för tillgänglighet och tar upp flera detaljer ur sin tillgänglighetspolicy, vilket visar att de har jobbat mycket med tillgänglighetsfrågorna.

KD hänvisar åter till att de tänker på tillgängligheten på grund av att David Lega företräder partiet. Återigen vill vi poängtera att samtliga partier alltid bör ha tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning som en grundläggande utgångspunkt, helt oberoende av enskilda individer.

S tar upp skillnaden i ekonomiska möjligheter för tillgänglighet mellan centrala och lokala arrangemang. Vi förstår vad de säger om ekonomisk kapacitet och vet att denna problematik är en realitet i flera föreningar, men Funktionsrätt Göteborg anser att det är oacceptabelt att politiska partier arrangerar möten som utestänger grupper av medborgare. Det är en grundläggande demokratifråga.

Fråga 4:

Vilka rättighetspolitiska frågor för personer med funktionsnedsättning kommer att vara en del av ert partis valrörelse?

Centerpartiet

“För Centerpartiet är LSS en av de viktigaste rättighetspolitiska frågorna. LSS är en frihetsreform som vi var med och införde under den borgerliga regeringen på 90-talet och vi är en av lagens starkaste försvarare.

För oss med en liberal människosyn är det självklart att samhället måste vara tillgängligt för alla och funktionsnedsättning får inte vara ett hinder för människor i vardagen. Under Centerpartiets nationella partistämma i höstas kom en viktig seger för alla som kämpar för allas rätt till en värdig och meningsfull tillvaro. På stämman beslutade vi nämligen ”att aktivt verka för att stärka de funktionsnedsattas möjlighet till valfrihet enligt LSS-reformen.” Detta är en viktig signal och visar att vi inte accepterar regeringens nedskärningar inom LSS.

Centerpartiet kämpar i stället för att personer med funktionsnedsättning kan få bättre möjligheter att delta i samhället och försörja sig själva. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att arbetsmarknaden blir mer öppen för dem som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga. Några viktiga frågor vi kommer att kämpa för i Göteborg:

 • Utgå från individen – Människor med funktionsvariation är inte en homogen grupp. För personer som behöver stöd på grund av sin funktionsvariation ska det ges utifrån individens behov. Det kan exempelvis handla om handledning och praktikplatser för att få värdefull arbetslivserfarenhet. Därför är det viktigt att socialtjänsten men också omsorgen för funktionsvarierade utgår från just individens behov, önskemål och synpunkter. Kommunen bör därför utforma tydligare rutiner för socialtjänst och omsorg där behovsanpassningen blir en naturlig del och dessutom är generell för hela staden.
 • Ökad valfrihet – LOV ska gälla även gruppboenden och daglig verksamhet och en tillgänglighetsdatabas ska tas fram som stöd. Databasen ska tas fram av ett välfärdsföretag i samarbete med frivillighets- eller brukarorganisationer.
 • Mer inflytande – Fler boenden och boendeformer bör utvecklas till ett stöd i hemmet för att kunna ge livskvalitet och självbestämmande över vardagen.
 • Möjliggör för mindre aktörer – Mindre företag ska få vara med och bedriva daglig verksamhet och vara med och rehabilitera och habilitera.
 • Bättre möjligheter för sociala företag – För personer som står utanför arbetsmarknaden krävs jobb där de kan arbeta utifrån egen förmåga. Där spelar arbetsintegrerade sociala företag och den idéburna sektorn en stor roll.
 • Tillgängliga transporter för alla – Färdtjänst och kollektivtrafik som kommunen upphandlar ska vara tillgänglighetsanpassade.

Alla ska kunna vara en del av samhället och samhällsutvecklingen. Vi tror att arbete och en meningsfull sysselsättning är nyckeln.”

Feministiskt initiativ

“Lokalt vill vi bland annat:

 • Stärka rättighetsarbetet mot personer med normbrytande funktionalitet genom att inrätta en tjänst som funktionsrättsombudsperson på central nivå (stadsledningskontoret) Tjänsten ska vara knuten till det centrala funktionshinderrådet och arbeta med ett rättighetsperspektiv över hela staden, med fokus på människors vardag.
 • Vi vill också stärka arbetet hos Lotsen för barn och vuxna med normbrytande funktionalitet.
 • Vi vill höja habiliteringsersättningen till 100 kronor/dag för personer som är verksamma inom Daglig verksamhet. Ersättningen måste täcka en persons utgifter för lunch och arbetsresor så att det inte uppstår en kostnad vid deltagande i Daglig verksamhet.
 • Färdtjänsten bör avsättas medel inom nuvarande budget för dygnet-runt-öppna telefoner. Detta ger de personer, som inte kan handha en mobiltelefon eller dator möjlighet att boka färdtjänstresor på samma sätt, som personer som i dagsläget kan göra det via färdtjänstens app eller via sin mobiltelefon/dator. Systemet bör vara jämlikt så att det inte utesluter dem, som inte har ekonomiska möjligheter att köpa teknik eller heller inte har möjlighet att hantera teknik p g a normbrytande funktionalitet.
 • Vi kommer fortsätta med enkelt avhjälpta hinder som vi fick igenom under 2014-2018 mandatperiod. Vi satsade då ca 75 miljoner på enkelt avhjälpta hinder men också på att staden ska göra en rapport om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning som vi vill ska mynna ut i en handlingsplan, satsning på sexuell och reproduktiv hälsa, samt utbildning till stadens bolag och förvaltningar om initiativet enkelt avhjälpta hinder så att alla hänger med.

På nationell nivå har vi i vår skuggstatsbudget avsatt medel för stärkt politik för LSS och personlig assistans. Vi avsätter 2 miljarder kronor årligen till detta som successivt under en fyra års period ökar till 3 miljarder kronor per år. Detta ligger med i vår valplattform också som vi ska ta beslut om på vår nationella valkonferens den 24-25 februari i Malmö. I valplattformen pratar generellt om att vi måste kunna färdas väl genom livet från vagga till grav. Det handlar bland annat om social politik.”

Kristdemokraterna

“Det blir ett långt svar, eftersom vi driver många frågor. I Kristdemokraterna Göteborgs tillgänglighetsrapport som vi nyligen presenterade föreslår vi bland annat att Göteborgs stad ska:

 • införa en Funktionshindersombudsman i Göteborg.
 • införa en kommunal Headhunting-enhet, som ska stödja personer med funktionsnedsättning att söka lediga tjänster inom staden.
 • bli försökskommun gällande fritt val av hjälpmedel.

Här kan man läsa mer om våra förslag: http://www.kdgoteborg.se/rapporter/

En viktig riksfråga för Kristdemokraterna är att det måste bli ett tvärstopp på sönderslagandet av LSS, vilket har förstört så många människors liv. Då är det helt nödvändigt att regeringen snabbt drar tillbaka de hårdare direktiv som man har gett till Försäkringskassan och som har lett till de mycket tuffa bedömningarna.

Kristdemokraterna har på flera sätt försökt få regeringen att påbörja den viktiga lagändringen för att återställa LSS, eftersom lagen inte längre tillämpas som den var tänkt när den infördes. Men i stället för en snabb lagändring har regeringen valt att dra ut på frågan. Det har slagit hårt mot alla de människor som har drabbats.

Vi kommer aldrig sluta kämpa förrän alla får det stöd som de har rätt till. Men för att lyckas med detta måste regeringen lyssna på kravet om en lagändring nu.”

Liberalerna

“Alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag.

Det finns en rad viktiga frågor som vi kommer att driva såväl nationellt som lokalt.

För det första handlar om att försvara och återupprätta LSS och den personlig assistansen. Det som händer just nu i vårt land är oacceptabelt.

Att se bristande tillgänglighet som diskriminering, att myndigheter ska samverka för att ge bästa möjliga stöd, att säkerställa bättre stöd i skolan till barn med funktionsnedsättning och att införa fritt val av hjälpmedel.

Vi kommer fortsätta att kämpa för fler valfrihetsreformer i Göteborg, exempelvis inom daglig verksamhet.

Vi kommer att driva på för att förbättra kollektivtrafiken och vill se en mer flexibel färdtjänst.

Bostadsbristen måste byggas bort och vi måste säkerställa allas rätt till ett bra boende. Fler BmSS-beonden ska byggas.

Göteborg behöver bli en tillgänglig stad för alla, det innebär att vi måste göra om och göra rätt. Staden måste planera och bygga rätt från början.

Fler behöver få möjlighet att komma ut i jobb, få en praktikplats eller utbildning.”

Moderaterna
 • “Den som behöver det ska i större utsträckning ges möjlighet att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings-, och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser.
 • Den som har en funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.
 • Den som är i behov av vård, stöd eller service bör få större inflytande över sin situation. Utbudet av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel behöver bli mer varierat och anpassat till de individuella behov som finns.
 • Göteborgsmoderaterna föreslår att det säkerställs att alla parker och grönområden är tillgänglighetsanpassade.

Läs mer här.

Miljöpartiet

“Tillgänglighet och delaktighet är mänskliga rättigheter. Miljöpartiet vill att samhället blir tillgängligt för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Vi vill även motverka diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Stat, kommuner och landsting har ett särskilt ansvar för att erbjuda människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning. Delat ledarskap och kortare arbetstid kan vara sätt för att underlätta för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden.

Bristande tillgänglighet är en av de främsta orsakerna till att personer med funktionsnedsättning diskrimineras. Miljöpartiet har tillsammans med Sveriges samlade funktionshinderrörelse varit pådrivande för att otillgänglighet nu klassas som diskriminering i Sverige. Och vi fortsätter vara pådrivande i det stora arbetet att nu göra Sverige tillgängligt i praktiken.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) måste blir tydligare så att intentionen – att alla ska ha möjlighet att delta fullt ut i samhället – inte kan dribblas bort.

I Göteborg ska konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vara vägledande för stadens arbete. Kommunen ska genom proaktivt arbete bidra till att personer med funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda, bland annat genom vägledning, information och stöd vid ansökan om LSS. Beslut som fattas enligt LSS ska verkställas snarast, och antalet icke verkställda LSS-beslut måste minska.

Miljöpartiet i Göteborg vill att stödet till personer med funktionsnedsättning och föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar ska fortsätta att utvecklas så att glapp mellan olika instanser eller huvudmän inte ska uppstå och inte heller mellan kommunens och regionens/landstingets eller statens stöd. Samordning, information och vägledning behöver förbättras.”

Socialdemokraterna

“Funktionhinderpolitik rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. På nationell nivå driver vi just nu att:

 • se över och stärka LSS-reformen och den personliga assistansen
 • se en samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden
 • förbättra och stärka möjligheten till utbildning för personer med funktionsnedsättning.

På kommunal nivå arbetar staden med en rad mål som ska vara uppfyllda under 2018. De sammanfattas under ledorden ”Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras”, och är ett tiotal konkreta punkter. Vilka frågor som kommer drivas inför valet är inte bestämt än men de kommer falla in under samma ledord.”

Vänsterpartiet

“Vårt svar på frågan på lokal nivå (Göteborgs Stad):

Rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet är en viktig fråga för oss i Vänsterpartiet. När det gäller Göteborg finns flera viktiga frågor inför nästa mandatperiod. Vilka som kommer att vara en del av valrörelsen är för tidigt att säga, men de kommer definitivt vara en aspekt som kommer återkomma i andra frågor. Nedan listar vi några av de viktigaste saker vi identifierat i Göteborg inom olika områden.

Ekonomi och livsvillkor

Vi vet att personer med normbrytande funktionalitet som grupp har sämre livsvillkor än andra och att det till stor del beror på samhällets bristande tillgänglighet, och inte på den normbrytande funktionaliteten. Även om ekonomiska frågor och arbetsmarknadsinsatser främst ligger på den nationella nivån så kan vi göra en hel del kommunalt. Exempelvis vill vi att habiliteringsersättningen ska höjas och inte heller räknas som inkomst vid beräkning av garantibeloppet för de som bor i BmSS. Arbetsmarknaden i Göteborg behöver tillgängliggöras för att ge fler personer med normbrytande funktionalitet möjlighet till arbete.

Stadsbyggnad

På stadsbyggnadsområdet kvarstår många problem som behöver lösas. Universell design ska vara målet, det är både användarvänligt och kostnadseffektivt. Arbetet med enkelt avhjälpta hinder ska prioriteras och behovet av bostäder med särskild service behöver tillgodoses så att kön försvinner. Hjulvänliga stråk ska finnas på alla gångvägar.

Välfärd

I välfärden finns mycket som vi vill förbättra. Det handlar till exempel om särskilt stöd i skolan, individanpassade insatser enligt SOL och LSS samt ökat stöd till föräldrar som har barn med normbrytande funktionalitet. Utbildningsinsatser behöver göras för att höja kunskapsnivåerna och för att prioritera frågan om livsvillkoren för personer med normbrytande funktionalitet.

Vårt svar på frågan på nationell nivå:

För oss i Vänsterpartiet är människors lika värde en grundläggande utgångspunkt och självklarhet. Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka möjligheterna för personer med normbrytande funktionalitet att delta i utbildningar, i arbetslivet, och i samhällslivet som helhet. Det är en samhällsekonomiskt lönsam investering på både kort och lång sikt. Nedan är vår politik i punktform.

 • Vi tycker att diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet måste skärpas så att inskränkningar som begränsar människors delaktighet tas bort.
 • Vi vill se förbättrade möjligheter att arbeta genom bland annat moderniserade lönestöd
 • Vi kräver stärkt rätt till personlig assistans genom att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ändras, så att man uppfyller ursprungsintentionerna i LSS om möjligheten att leva ett liv som andra.
 • Vi vill se bättre tillgång till hjälpmedel genom enhetliga nationella regler för förskrivning av hjälpmedel samt genom att samordna hjälpmedelsförskrivningen under en huvudman.
 • Vi vill att regeringen ska ta initiativ som tar fasta på behovet av kompetensutveckling inom kommunens funktionshindersomsorg.
 • Vi vill att en utvärdering kring hur diskrimineringslagen efterlevs med avseende på funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund ska genomföras.”

Håll utkick efter vår fördjupade analys!

Under våren kommer Funktionsrätt Göteborg att publicera en fördjupad analys av partiernas svar om valrörelsens tillgänglighet och om de rättighetspolitiska frågor för personer med funktionsnedsättning som kommer att drivas. Rapporten publiceras på vår hemsida – prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att få en uppdatering om när den är klar!

Läs varje partis svar på alla frågor

Nedan kan du läsa varje partis svar på samtliga frågor. Klicka på flikarna för att välja det parti vars svar du vill läsa.

1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Under våren kommer vi ta fram ett valmanifest där våra främsta politiska förslag kommer finnas. Denna kommer finnas i tryckt folder samt på hemsidan. Vi kommer arbeta för att språket ska vara enkelt för alla att läsa. På samtliga hemsidor för Centerpartiet finns funktionen lyssna, vilket gör att du kan få all information uppläst för dig.

2. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Vi arbetar för tillfället med olika idéer till valstugor. Vårt mål är bland annat att kunna vara mobila och för att kunna vara där människor är i vardagen, vi kommer välja platser som är lättillgängliga.

3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: När vi gör arrangemang i hyrda lokaler bokar vi där det är lättillgängligt och anpassat för bland annat rullstolar samt utrustat med hörslinga. Något vi kommer fortsätta göra under valrörelsen. När vi utbildat våra kandidater har vi haft med ett pass under retoriken där vi pratat om vikten att tänka på att det finns de som hör dåligt eller har annat funktionsnedsättning och att de kan behöva prata långsamt och tydligt så att alla kan höra.

4. Vilka rättighetspolitiska frågor för personer med funktionsnedsättning kommer att vara en del av ert partis valrörelse? Vi vill gärna att ni svarar på både nationell och lokal nivå (Göteborgs Stad).

Svar: För Centerpartiet är LSS en av de viktigaste rättighetspolitiska frågorna. LSS är en frihetsreform som vi var med och införde under den borgerliga regeringen på 90-talet och vi är en av lagens starkaste försvarare.

För oss med en liberal människosyn är det självklart att samhället måste vara tillgängligt för alla och funktionsnedsättning får inte vara ett hinder för människor i vardagen. Under Centerpartiets nationella partistämma i höstas kom en viktig seger för alla som kämpar för allas rätt till en värdig och meningsfull tillvaro. På stämman beslutade vi nämligen ”att aktivt verka för att stärka de funktionsnedsattas möjlighet till valfrihet enligt LSS-reformen.” Detta är en viktig signal och visar att vi inte accepterar regeringens nedskärningar inom LSS.

Centerpartiet kämpar i stället för att personer med funktionsnedsättning kan få bättre möjligheter att delta i samhället och försörja sig själva. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att arbetsmarknaden blir mer öppen för dem som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga. Några viktiga frågor vi kommer att kämpa för i Göteborg:

 • Utgå från individen – Människor med funktionsvariation är inte en homogen grupp. För personer som behöver stöd på grund av sin funktionsvariation ska det ges utifrån individens behov. Det kan exempelvis handla om handledning och praktikplatser för att få värdefull arbetslivserfarenhet. Därför är det viktigt att socialtjänsten men också omsorgen för funktionsvarierade utgår från just individens behov, önskemål och synpunkter. Kommunen bör därför utforma tydligare rutiner för socialtjänst och omsorg där behovsanpassningen blir en naturlig del och dessutom är generell för hela staden.
 • Ökad valfrihet – LOV ska gälla även gruppboenden och daglig verksamhet och en tillgänglighetsdatabas ska tas fram som stöd. Databasen ska tas fram av ett välfärdsföretag i samarbete med frivillighets- eller brukarorganisationer.
 • Mer inflytande – Fler boenden och boendeformer bör utvecklas till ett stöd i hemmet för att kunna ge livskvalitet och självbestämmande över vardagen.
 • Möjliggör för mindre aktörer – Mindre företag ska få vara med och bedriva daglig verksamhet och vara med och rehabilitera och habilitera.
 • Bättre möjligheter för sociala företag – För personer som står utanför arbetsmarknaden krävs jobb där de kan arbeta utifrån egen förmåga. Där spelar arbetsintegrerade sociala företag och den idéburna sektorn en stor roll.
 • Tillgängliga transporter för alla – Färdtjänst och kollektivtrafik som kommunen upphandlar ska vara tillgänglighetsanpassade.

Alla ska kunna vara en del av samhället och samhällsutvecklingen. Vi tror att arbete och en meningsfull sysselsättning är nyckeln.

1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Vi jobbar med normkreativ kommunikation dels genom Hellbjörn/Schedwin (PR byrå) men också i partiet vilket innebär att vi utmanar rådande normer och eftersträvar inkludering när vi skapar text och bild. Vi har stor respekt för språk och är medvetna om att ordval är viktigt i arbetet med att uppnå jämlikhet.

2. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Vi arbetar alltid för att ha tillgänglighet till våra valstugor. Både att komma in i valstugan men också att kunna vistas utanför valstugan.

3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Vi syntolkar bilder i våra sociala kanaler samt använder tolk vid offentliga framträdanden. Vi väljer också att förlägga våra offentliga kommunikationsutspel och debatter på platser som är tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. I partiet har vi en intersektionell handlingsplan som vi arbetar efter både lokalt och nationellt. Där finns bland annat en policy för tillgänglighet vid våra arrangemang och medlemsmöten.  Några axplock från policyn:

 • Det ska finnas möjlighet till teckentolk, vilket också ska framgå i den information som finns att tillgå innan mötet (t.ex. via hemsidan).
 • Pauser ska tas med i planeringen.
 • Om det ges ut någon information under evenemanget så ska det så långt som möjligt finnas i både punktskrift och lättlästa versioner.
 • Det ska vara okej att ta med sig ledarhund in i lokalen. Alternativt kan tänkas att det finns ett rum i närheten där hunden får vänta på sin ägare tills mötet är slut, t.ex. om man behöver ta hänsyn till personer med pälsallergi.
 • Lokalen ska vara belägen på ett lugnt ställe så att ingen störs av höga ljud eller ljud som kommer från olika håll samtidigt.

 

4. Vilka rättighetspolitiska frågor för personer med funktionsnedsättning kommer att vara en del av ert partis valrörelse? Vi vill gärna att ni svarar på både nationell och lokal nivå (Göteborgs Stad)

Svar: Lokalt vill vi bland annat:

 • Stärka rättighetsarbetet mot personer med normbrytande funktionalitet genom att inrätta en tjänst som funktionsrättsombudsperson på central nivå (stadsledningskontoret) Tjänsten ska vara knuten till det centrala funktionshindersrådet och arbeta med ett rättighetsperspektiv över hela staden, med fokus på människors vardag.
 • Vi vill också stärka arbetet hos Lotsen för barn och vuxna med normbrytande funktionalitet.
 • Vi vill höja habiliteringsersättningen till 100 kronor/dag för personer som är verksamma inom Daglig verksamhet. Ersättningen måste täcka en persons utgifter för lunch och arbetsresor så att det inte uppstår en kostnad vid deltagande i Daglig verksamhet.
 • Färdtjänsten bör avsättas medel inom nuvarande budget för dygnet-runt-öppna telefoner. Detta ger de personer, som inte kan handha en mobiltelefon eller dator möjlighet att boka färdtjänstresor på samma sätt, som personer som i dagsläget kan göra det via färdtjänstens app eller via sin mobiltelefon/dator. Systemet bör vara jämlikt så att det inte utesluter dem, som inte har ekonomiska möjligheter att köpa teknik eller heller inte har möjlighet att hantera teknik p g a normbrytande funktionalitet.
 • Vi kommer fortsätta med enkelt avhjälpta hinder som vi fick igenom under 2014-2018 mandatperiod. Vi satsade då ca 75 miljoner på enkelt avhjälpta hinder men också på att staden ska göra en rapport om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning som vi vill ska mynna ut i en handlingsplan, satsning på sexuell och reproduktiv hälsa, samt utbildning till stadens bolag och förvaltningar om initiativet enkelt avhjälpta hinder så att alla hänger med.

På nationell nivå har vi i vår skuggstatsbudget avsatt medel för stärkt politik för LSS och personlig assistans. Vi avsätter 2 miljarder kronor årligen till detta som successivt under en fyra års period ökar till 3 miljarder kronor per år. Detta ligger med i vår valplattform också som vi ska ta beslut om på vår nationella valkonferens den 24-25 februari i Malmö. I valplattformen pratar generellt om att vi måste kunna färdas väl genom livet från vagga till grav. Det handlar bland annat om social politik.

1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Kristdemokraterna i Göteborg har nyligen presenterat en rapport med våra 20 konkreta förslag för hur Göteborg kan bli en mer tillgänglig och inkluderande stad för alla. Hela vår rapport och alla våra förslag kan man läsa på vår hemsida: http://www.kdgoteborg.se/rapporter/

Under valrörelsen kommer partiet naturligtvis att ta fram material som riktar sig till människor med funktionsnedsättning, till exempel lättläst, som vi kommer att ha i bland annat valstugan. Vi har också planer på att lägga upp lättläst information på vår hemsida på samma sätt som Kristdemokraterna har gjort på riksplanet: https://kristdemokraterna.se/pa-lattlast-svenska/

Vi brukar även texta de filmer som vi lägger upp på sociala medier för att underlätta för människor med hörselnedsättning och döva att ta del av innehållet och våra budskap.

2. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Det har alltid varit naturligt för oss att tänka på att valstugan ska vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning, bland annat eftersom vårt oppositionsråd David Lega själv har rullstol.

3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Under valrörelsen brukar vi inte anordna så många egna arrangemang, utan vi deltar mest på olika aktörers arrangemang, bland annat debatter och panelsamtal. Då David Lega ofta är vår representant brukar vi alltid ringa upp och kräva att arrangemangen är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, till såväl scen som läktare.

4. Vilka rättighetspolitiska frågor för personer med funktionsnedsättning kommer att vara en del av ert partis valrörelse? Vi vill gärna att ni svarar på både nationell och lokal nivå (Göteborgs Stad)

Svar: Det blir ett långt svar, eftersom vi driver många frågor. I Kristdemokraterna Göteborgs tillgänglighetsrapport som vi nyligen presenterade föreslår vi bland annat att Göteborgs stad ska:

 • införa en Funktionshindersombudsman i Göteborg.
 • införa en kommunal Headhunting-enhet, som ska stödja personer med funktionsnedsättning att söka lediga tjänster inom staden.
 • bli försökskommun gällande fritt val av hjälpmedel.

Här kan man läsa mer om våra förslag: http://www.kdgoteborg.se/rapporter/

En viktig riksfråga för Kristdemokraterna är att det måste bli ett tvärstopp på sönderslagandet av LSS, vilket har förstört så många människors liv. Då är det helt nödvändigt att regeringen snabbt drar tillbaka de hårdare direktiv som man har gett till Försäkringskassan och som har lett till de mycket tuffa bedömningarna.

Kristdemokraterna har på flera sätt försökt få regeringen att påbörja den viktiga lagändringen för att återställa LSS, eftersom lagen inte längre tillämpas som den var tänkt när den infördes. Men i stället för en snabb lagändring har regeringen valt att dra ut på frågan. Det har slagit hårt mot alla de människor som har drabbats.

Vi kommer aldrig sluta kämpa förrän alla får det stöd som de har rätt till. Men för att lyckas med detta måste regeringen lyssna på kravet om en lagändring nu.

1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Liberalernas grundmaterial kommer att tas fram i en version på lättläst svenska. När det kommer till Liberalernas hemsida så följer den en grundläggande standard för tillgänglighet så att personer med egen talsyntes kan få informationen på hemsidan uppläst. I valrörelsen kommer också våra grundtexter att finnas så att de kan tillgodogöras teckentolkat via film.

2. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Liberalerna Göteborgs valstuga brukar byggas och väljas med omsorg för att vara tillgänglig för alla Göteborgare detta innebär bredare öppningar och en ramp så att man kan ta sig in i valstugan samt en omsorg om att upplägget inne i valstugan skapar utrymme för rörelse och nåbarhet till valinformationen. I valstugan kommer det lättlästa grundmaterialet att finnas och bemanning av liberala företrädare som kan svara på alla väljares frågor.

3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Liberalerna Göteborg försöker alltid att eftersträva att våra olika arrangemang är tillgängliga för alla, vilket kan handla om val av lokaler, teckentolk, hörslinga eller andra lösningar.

4. Vilka rättighetspolitiska frågor för personer med funktionsnedsättning kommer att vara en del av ert partis valrörelse? Vi vill gärna att ni svarar på både nationell och lokal nivå (Göteborgs Stad)

Svar: Alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag.

Det finns en rad viktiga frågor som vi kommer att driva såväl nationellt som lokalt.

För det första handlar om att försvara och återupprätta LSS och den personlig assistansen. Det som händer just nu i vårt land är oacceptabelt.

Att se bristande tillgänglighet som diskriminering, att myndigheter ska samverka för att ge bästa möjliga stöd, att säkerställa bättre stöd i skolan till barn med funktionsnedsättning och att införa fritt val av hjälpmedel.

Vi kommer fortsätta att kämpa för fler valfrihetsreformer i Göteborg, exempelvis inom daglig verksamhet.

Vi kommer att driva på för att förbättra kollektivtrafiken och vill se en mer flexibel färdtjänst.

Bostadsbristen måste byggas bort och vi måste säkerställa allas rätt till ett bra boende. Fler BmSS-beonden ska byggas.

Göteborg behöver bli en tillgänglig stad för alla, det innebär att vi måste göra om och göra rätt. Staden måste planera och bygga rätt från början.

Fler behöver få möjlighet att komma ut i jobb, få en praktikplats eller utbildning.

1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Vi kommer att vidta åtgärder så att man i stor utsträckning som det är möjligt ska läsa och ta del av vårt material både elektroniskt och i pappersformat oavsett funktionsnedsättning.

2. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Det kommer att vara viktigt för oss att jobba för att valstugorna är tillgängliga för alla oavsett förutsättningar.

3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Vi kommer ta stor hänsyn till tillgänglighetsaspekten när vi väljer plats för våra arrangemang.

4. Vilka rättighetspolitiska frågor för personer med funktionsnedsättning kommer att vara en del av ert partis valrörelse? Vi vill gärna att ni svarar på både nationell och lokal nivå (Göteborgs Stad)

Svar:

 • Den som behöver det ska i större utsträckning ges möjlighet att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings-, och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser.
 • Den som har en funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.
 • Den som är i behov av vård, stöd eller service bör få större inflytande över sin situation. Utbudet av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel behöver bli mer varierat och anpassat till de individuella behov som finns.
 • Göteborgsmoderaterna föreslår att det säkerställs att alla parker och grönområden är tillgänglighetsanpassade.

Läs mer här.

1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Miljöpartiet har varit i kontakt med flera olika organisationer inom tillgänglighetsrörelsen för att på bästa sätt kunna anpassa vår valrörelse ur flera aspekter. För det tryckta materialet planerar vi att ta fram information i punktskrift, material i stor text med hög kontrast och information på lättläst svenska. För vårt digitala material planerar vi bland annat att ta fram information på lättläst svenska, syntolka vissa bilder och hela mp.se ska kunna läsas upp. Våra filmer kommer att textas.

2. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Vi brukar alltid ha ramp till våra valstugor och det kommer vi ha i år också. Det är inte så många besökare som går in i valstugan så rampen är mest till för volontärer som arbetar i valkampanjen. Sen kommer vi så klart ha vårt tillgänglighetsanpassade material i valstugorna.

3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Vi försöker alltid hyra lokaler med hög tillgänglighet. Vid större evenemang har vi ofta teckenspråkstolk.

4. Vilka rättighetspolitiska frågor för personer med funktionsnedsättning kommer att vara en del av ert partis valrörelse? Vi vill gärna att ni svarar på både nationell och lokal nivå (Göteborgs Stad)

Svar: Tillgänglighet och delaktighet är mänskliga rättigheter. Miljöpartiet vill att samhället blir tillgängligt för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Vi vill även motverka diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Stat, kommuner och landsting har ett särskilt ansvar för att erbjuda människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning. Delat ledarskap och kortare arbetstid kan vara sätt för att underlätta för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden.

Bristande tillgänglighet är en av de främsta orsakerna till att personer med funktionsnedsättning diskrimineras. Miljöpartiet har tillsammans med Sveriges samlade funktionshinderrörelse varit pådrivande för att otillgänglighet nu klassas som diskriminering i Sverige. Och vi fortsätter vara pådrivande i det stora arbetet att nu göra Sverige tillgängligt i praktiken.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) måste blir tydligare så att intentionen – att alla ska ha möjlighet att delta fullt ut i samhället – inte kan dribblas bort.

I Göteborg ska konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vara vägledande för stadens arbete. Kommunen ska genom proaktivt arbete bidra till att personer med funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda, bland annat genom vägledning, information och stöd vid ansökan om LSS. Beslut som fattas enligt LSS ska verkställas snarast, och antalet icke verkställda LSS-beslut måste minska.

Miljöpartiet i Göteborg vill att stödet till personer med funktionsnedsättning och föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar ska fortsätta att utvecklas så att glapp mellan olika instanser eller huvudmän inte ska uppstå och inte heller mellan kommunens och regionens/landstingets eller statens stöd. Samordning, information och vägledning behöver förbättras.

1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Våra tryckta material är ett komplement till det mellanmänskliga samtalet. Vårt mål är att samtala med så många göteborgare som möjligt, inte ge dem ett material och gå därifrån. Målet med de material vi kommer dela ut kommer dock vara att de ska vara så lätta som möjligt att ta till sig.

Den digitala information vi kommer sprida kommer utgå från vår hemsida som erbjuder funktionerna ”lättläst” och ”läs upp”.

2. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Valstugan i sig är egentligen inget annat än en förvaringsbod, här inne förvarar vi material, kokar kaffe mm. Själva mötet med medborgarna sker utanför stugan så om man bara kan ta sig fram till dem så har alla samma förutsättningar för samtal och information.

Har man en synnedsättning så är det samtalet med valarbetarna som blir det primära kommunikationssättet, har man en hörselnedsättning så finns det material.

På våra hemsidor finns ännu mer material, en del lättläst en del inläst och en del på olika språk.

3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Vi har alltid med det tänket när vi planerar större möten, de sker oftast i utomhusmiljö med flera tusen deltagare. Vi har alltid teckentolk, ljudanläggningar mm. Vid mindre möten i city försöker vi att använda oss av lokaler med hörslingor, hissar, power points med neutral bakgrund så att det är lätt att läsa mm. Ändå når vi inte hela vägen fram alla gånger beroende på hur hyrda lokaler ser ut.

Det är svårare med aktiviteter ute i bostadsområdena där alla lokaler man hyr inte alla gånger är anpassade. Där handlar det ofta om ekonomi för de lokala föreningarna som kanske har en ekonomi på några tusen kronor att röra sig med per år. På de centrala arrangemangen är det i 99% av gångerna inga problem att deltaga även om man har funktionshinder.

4. Vilka rättighetspolitiska frågor för personer med funktionsnedsättning kommer att vara en del av ert partis valrörelse? Vi vill gärna att ni svarar på både nationell och lokal nivå (Göteborgs Stad)

Svar: Funktionhinderpolitik rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. På nationell nivå driver vi just nu att:

 • se över och stärka LSS-reformen och den personliga assistansen
 • se en samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden
 • förbättra och stärka möjligheten till utbildning för personer med funktionsnedsättning.

På kommunal nivå arbetar staden med en rad mål som ska vara uppfyllda under 2018. De sammanfattas under ledorden ”Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras”, och är ett tiotal konkreta punkter. Vilka frågor som kommer drivas inför valet är inte bestämt än men de kommer falla in under samma ledord.

1. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att er tryckta och digitala information kommer att vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Vi arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor inför valrörelsen. Vi i Vänsterpartiet har fattat flera beslut både på riksnivå och lokal nivå. Bland annat har vi i Göteborg beslutat om att vi ska ha tillgänglig valinformation när det gäller syn, hörsel och svårare att förstå. Det beslutet har vi med oss nu när vi tar fram vår valinformation.

2. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era valstugor är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Vi har fattat beslut om att våra valstugor ska vara tillgängliga. Att ta hänsyn till tillgänglighet finns hela tiden med i vårt arbete och vår planering inför valet.

3. Vilka åtgärder kommer ert parti att vidta för att se till att era arrangemang under valrörelsen är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning?

Svar: När vi planerar arrangemang finns frågan om att göra dem tillgängliga alltid närvarande. Även avseende arrangemang finns ett flertal beslut som vi har tagit i partiet, bland annat att olika utåtriktade valarrangemang ska hållas i tillgängliga lokaler. Vi i Vänsterpartiet Göteborg har nyligen startat upp arbetet med att planera aktiviteter under valrörelsen, därför kan vi i dagsläget inte beskriva vilka specifika åtgärder vi kommer att vidta men vi har med oss frågan.

4. Vilka rättighetspolitiska frågor för personer med funktionsnedsättning kommer att vara en del av ert partis valrörelse? Vi vill gärna att ni svarar på både nationell och lokal nivå (Göteborgs Stad)

Svar:

Vårt svar på frågan på lokal nivå (Göteborgs Stad):

Rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet är en viktig fråga för oss i Vänsterpartiet. När det gäller Göteborg finns flera viktiga frågor inför nästa mandatperiod. Vilka som kommer att vara en del av valrörelsen är för tidigt att säga, men de kommer definitivt vara en aspekt som kommer återkomma i andra frågor. Nedan listar vi några av de viktigaste saker vi identifierat i Göteborg inom olika områden.

Ekonomi och livsvillkor

Vi vet att personer med normbrytande funktionalitet som grupp har sämre livsvillkor än andra och att det till stor del beror på samhällets bristande tillgänglighet, och inte på den normbrytande funktionaliteten. Även om ekonomiska frågor och arbetsmarknadsinsatser främst ligger på den nationella nivån så kan vi göra en hel del kommunalt. Exempelvis vill vi att habiliteringsersättningen ska höjas och inte heller räknas som inkomst vid beräkning av garantibeloppet för de som bor i BmSS. Arbetsmarknaden i Göteborg behöver tillgängliggöras för att ge fler personer med normbrytande funktionalitet möjlighet till arbete.

Stadsbyggnad

På stadsbyggnadsområdet kvarstår många problem som behöver lösas. Universell design ska vara målet, det är både användarvänligt och kostnadseffektivt. Arbetet med enkelt avhjälpta hinder ska prioriteras och behovet av bostäder med särskild service behöver tillgodoses så att kön försvinner. Hjulvänliga stråk ska finnas på alla gångvägar.

Välfärd

I välfärden finns mycket som vi vill förbättra. Det handlar till exempel om särskilt stöd i skolan, individanpassade insatser enligt SOL och LSS samt ökat stöd till föräldrar som har barn med normbrytande funktionalitet. Utbildningsinsatser behöver göras för att höja kunskapsnivåerna och för att prioritera frågan om livsvillkoren för personer med normbrytande funktionalitet.

Vårt svar på frågan på nationell nivå:

För oss i Vänsterpartiet är människors lika värde en grundläggande utgångspunkt och självklarhet. Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka möjligheterna för personer med normbrytande funktionalitet att delta i utbildningar, i arbetslivet, och i samhällslivet som helhet. Det är en samhällsekonomiskt lönsam investering på både kort och lång sikt. Nedan är vår politik i punktform.

 • Vi tycker att diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet måste skärpas så att inskränkningar som begränsar människors delaktighet tas bort.
 • Vi vill se förbättrade möjligheter att arbeta genom bland annat moderniserade lönestöd
 • Vi kräver stärkt rätt till personlig assistans genom att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ändras, så att man uppfyller ursprungsintentionerna i LSS om möjligheten att leva ett liv som andra.
 • Vi vill se bättre tillgång till hjälpmedel genom enhetliga nationella regler för förskrivning av hjälpmedel samt genom att samordna hjälpmedelsförskrivningen under en huvudman.
 • Vi vill att regeringen ska ta initiativ som tar fasta på behovet av kompetensutveckling inom kommunens funktionshindersomsorg.
 • Vi vill att en utvärdering kring hur diskrimineringslagen efterlevs med avseende på funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund ska genomföras.